В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

(vasa lymphatica et nodi lymphoidei membri inferioris) Лімфатичні    судини    на    нижній кінцівці (membrum inferius) поділяються на:

-  поверхневі лімфатичні судини (vasa lymphatica superficialia), які проходять під шкірою над поверх­невою фасцією і збирають лімфу від шкіри і підшкір­ної клітковини;

-  глибокі лімфатичні судини (vasa lymphatica profunda), які проходять поряд з глибокими кровоно­сними судинами (vasa sanguinea profunda) і збира­ють лімфу від м'язів, суглобів і кісток.

Лімфатичні вузли (nodi lymphoidei) на нижній кінцівці (membrum inferius) є такі:

-  підколінні вузли (nodi poplitei);

-  пахвинні лімфатичні вузли (nodi lymphoidei inguinales), які, у свою чергу, поділяються на:

-  поверхневі пахвинні вузли (nodi inguinales superficiales);

- глибокі пахвинні вузли (nodi inguinales profundi). Поверхневі   пахвинні   вузли   (nodi inguinales

superficiales) розміщуються вздовж пахвинної зв'язки (lig. inguinale) і лежать на поверхневому лис­тку широкої фасції стегна (lamina superficialis fasciae latae).

їх виносні судини впадають до глибоких пахвин­них вузлів (nodi inguinales profundi), а потім лімфа потрапляє до зовнішніх клубових вузлів (nodi iliaci externi), які супроводжують однойменні артерії (aa. iliacae externae).

Глибокі пахвинні вузли (nodi inguinales profundi) розміщені під широкою фасцією стегна (fascia lata femoris) у межах стегнового трикутника (trigonum femorale) у ділянці підшкірного розтвору (hiatus saphenus).

У стегновому кільці (anulus femoralis) на присе-редній поверхні стегнової вени (facies medialis venae femoralis) розміщений верхній з цих вузлів -вузол Пирогова-Розенмюллера.

Виносні судини глибоких пахвинних вузлів (nodi inguinales profundi) прямують до зовнішніх клубових вузлів (nodi iliaci externi).

Підколінні вузли (nodi poplitei) поділяються на:

-  поверхневі вузли (nodi superficiales);

-  глибокі вузли (nodi profundi).

Поверхневі підколінні вузли (nodi poplitei superficiales) розміщені над підколінною фасцією навколо малої підшкірної вени (v. saphena parva) поблизу місця її впадіння у підколінну вену (v. poplitea). У ці вузли притікає лімфа із поверхневих лімфатичних судин задньої групи і частково із бічної групи гомілки.Виносні судини цих вузлів (nodi superficiales) прямують до глибоких пахвинних вузлів (nodi inguinales profundi).

Глибокі підколінні вузли (nodi poplitei profundi) розміщені між підколінною артерією (a. poplitea) та капсулою колінного суглоба (capsula articulationis genus).

Приносні судини глибоких підколінних вузлів (nodi poplitei profundi) збирають лімфу із:

-  поверхневих лімфатичних судин (vasa lymphatica superficialia) задньої та присередньої по­верхні гомілки (facies posterior et media cruris);

-  глибоких лімфатичних судин (vasa lymphatica profunda), які можуть перериватися в таких непо­стійних лімфатичних вузлах (nodi lymphoidei):

-  передньому великогомілковому вузлі (nodus tibialis anterior);

-  задньому великогомілковому вузлі (nodus tibialis posterior);

- малогомілковому вузлі (nodus fibularis). Виносні судини  глибоких підколінних вузлів

(nodi poplitei profundi) закінчуються в глибоких па­хвинних вузлах (nodi inguinales profundi).

Поверхневі лімфатичні судини нижньої кінців­ки (vasa lymphatica superficialia membri inferioris) формуються з капілярних сіток шкіри та підшкірної клітковини й утворюють:

-  присередню групу судин;

-  бічну групу судин;

-  задню групу судин.

Присередня група поверхневих лімфатичних су­дин нижньої кінцівки (vasa lymphatica superficialia membri inferioris) починається в шкірі:

-  І, ІІ, ІІІ пальців стопи (digiti pedis);

-  присереднього краю стопи (margo medialis pedis);

-  присередньої поверхні гомілки (facies medialis cruris).

Ці судини йдуть вздовж великої підшкірної вени (v. saphena magna) і впадають у поверхневі пахвинні вузли (nodi inguinales superficiales).

Бічна група поверхневих лімфатичних судин ни­жньої кінцівки (vasa lymphatica superficialia membri inferioris) формується в ділянці:

-  IV та V пальців стопи (digiti pedis);

-  бічної частини тилу стопи (pars lateralis dorsi pedis);

-  бічної поверхні гомілки (facies lateralis cruris).

Ці судини дещо нижче колінного суглоба (articulatio genus) приєднуються до присередньої групи поверхневих лімфатичних судин нижньої кінці­вки (vasa lymphatica superficialia membri inferioris).

Задня група поверхневих лімфатичних судин ни­жньої кінцівки (vasa lymphatica superficialia membri inferioris) починається:

-  у шкірі п'яткової ділянки (cutis regionis calcaneae);

-  у шкірі підошви бічного краю стопи (cutis plantae marginis lateralis pedis).

Задня група поверхневих лімфатичних судин ни­жньої кінцівки (vasa lymphatica superficialia membri inferioris) прямує за ходом малої підшкірної вени (v. saphena parva) і впадає в підколінні лімфатичні вузли (nodi lymphoidei poplitei).

Глибокі лімфатичні судини нижньої кінцівки

(vasa lymphatica profunda membri inferioris) збира­ють лімфу від:

-  м'язів (musculi);

-  суглобів (articulationes);

-  синовіальних піхв (vaginae synoviales);

-  кісток (ossa);

-  нервів (nervi).

Глибокі лімфатичні судини нижньої кінцівки (vasa lymphatica profunda membri inferioris) супроводжу­ють артерії і глибокі вени гомілки (arteriae et venae profundae cruris) та вени стегна (venae profundae femoris). Вони впадають у глибокі пахвинні вузли (nodi inguinales profundi).

Лімфатичні судини і вузли таза

(vasa lymphatica et nodi lymphoidei pelvis) У ділянці таза (pelvis) виділяють лімфатичні тазо­ві вузли (nodi lymphoidei pelvis), які поділяють на:

-  нутрощеві лімфатичні вузли (nodi lymphoidei viscerales);

-  пристінкові лімфатичні вузли (nodi lymphoidei parietales).

Нутрощеві лімфатичні вузли (nodi lymphoidei viscerales) розміщуються біля органів таза (pelvis), до них належать:

-  приміхурові вузли (nodi paravesicales), а саме:

-  передміхурові вузли (nodi prevesicales);

-  заміхурові вузли (nodi retrovesicales);

-  бічні міхурові вузли (nodi vesicales laterales);

-  приматкові вузли (nodi parauterini);

-  припіхвові вузли (nodi paravaginales);

-  припрямокишкові вузли (nodi pararectales), або відхідниково-прямокишкові вузли (nodi anorectales).

Виносні судини з цих вузлів прямують:

-  у клубові вузли (nodi iliaci), переважно до зага­льних клубових вузлів (nodi iliaci communes);

-  до зааортальних вузлів (nodi retroaortici; nodi postaortici).

Від яєчників (ovaria) лімфа відтікає в поперекові вузли (nodi lumbales).

Пристінкові лімфатичні вузли (nodi lymphoidei parietales) розміщуються за ходом великих кровоно­сних судин і мають однойменну назву:

-  зовнішні клубові вузли (nodi iliaci externi), до яких належать затульні вузли (nodi obturatorii);

-  внутрішні клубові вузли (nodi iliaci interni), до яких належать сідничні вузли (nodi gluteales) та кри­жові вузли (nodi sacrales);

- загальні клубові вузли (nodi iliaci communes). Виносні судини від цих вузлів прямують спочатку

в загальні клубові вузли (nodi iliaci communes), по­тім в зааортальні вузли (nodi retroaortici; nodi postaortici), а від них - у поперекові лімфатичні вуз­ли (nodi lymphoidei lumbales).

Лімфатичні судини і вузли живота

-(vasa lymphatica et nodi lymphoidei abdominis) У черевній порожнині (cavitas abdominis), як і в тазовій порожнині (cavitas pelvis), розрізняють:пристінкові лімфатичні вузли (nodi lymphoidei parietales);

-нутрощеві лімфатичні вузли (nodi lymphoidei viscerales).

Нутрощевих лімфатичних вузлів живота (nodi lymphoidei viscerales abdominis) налічується декілька сотень. Вони розміщуються вздовж великих судин, що відходять від черевної частини аорти (pars abdominalis aortae). Вони збирають лімфу від усіх внутрішніх органів черевної порожнини (cavitas abdominis). Це такі вузли:

-черевні вузли (nodi coeliaci);

-праві/ліві шлункові вузли (nodi gastrici dextri/sinistri);

-праві/ліві шлунково-чепцеві вузли (nodi gastroomentales dextri/sinistri);

-воротарні вузли (nodi pylorici);

-верхні і нижні підшлунковозалозові вузли (nodi pancreatici superiores et inferiores);

-селезінкові вузли (nodi splenici);

-верхні          і          нижні підшлунково-
дванадцятипалокишкові     вузли
(nodi
pancreaticoduodenales superiores et inferiores),

-печінкові вузли (nodi hepatici);

-верхні брижові вузли (nodi mesenterici superiores);

-нижні брижові вузли (nodi mesenterici inferiores).

Судини, що виносять лімфу з цих вузлів, пря­мують до поперекових вузлів (nodi lumbales).

Виносні судини останніх формують поперекові стовбури (trunci lumbales), які, зливаючись, утво­рюють грудну протоку (ductus thoracicus).

Пристінкові лімфатичні вузли живота (nodi lymphoidei parietales abdominis) розміщені навколо аорти (aorta) та нижньої порожнистої вени (v. cava inferior), до них належать:

-ліві поперекові вузли (nodi lumbales sinistri):

-бічні аортальні вузли (nodi aortici laterales);

-передаортальні вузли (nodi preaortici);

-зааортальні вузли (nodi retroaortici);

-проміжні поперекові вузли (nodi lumbales intermedii);

-праві поперекові вузли (nodi lumbales dextri), до яких належать:

-бічні порожнисті вузли (nodi cavales laterales);

-передпорожнисті вузли (nodi precavales);

-запорожнисті вузли (nodi retrocavales);

-нижні діафрагмові вузли (nodi phrenici inferiores);

-нижні надчеревні вузли (nodi epigastrici inferiores).

Лімфатичні судини верхньої половини стінки живота прямують вверх і вбік до пахвових лімфати­чних вузлів (nodi lymphoidei axillares).

Лімфатичні судини нижньої половини стінки живота йдуть до пахвинних лімфатичних вузлів (nodi lymphoidei inguinales).

Лімфатичні судини і вузли грудної клітки

(vasa lymphatica et nodi lymphoidei thoracis) У грудній порожнині (cavitas thoracis) розрізня­ють:

- пристінкові лімфатичні вузли (nodi lymphoidei parietales);

- нутрощеві лімфатичні вузли (nodi lymphoidei viscerales).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах