В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

Пристінкові лімфатичні вузли грудної клітки (nodi lymphoidei thoracis parietales). До них нале­жать:

- пригруднинні вузли (nodi parasternales) - парні, збирають лімфу від:

- осердя (pericardium);

- плеври (pleura);

- передньої стінки грудної порожнини (paries anterior cavitatis thoracis);

- діафрагмової поверхні печінки (facies diaphragmatica hepatis), грудної залози (glandula mammaria). Судини від цих вузлів несуть лімфу у правий венозний кут (angulus venosus dexter) і лівий венозний кут (angulus venosus sinister);

- міжреброві вузли (nodi intercostales) - парні, від них лімфа відтікає:

- у грудну протоку (ductus thoracicus);

- від верхніх вузлів - у глибокі бічні шийні вузли (nodi cervicales laterales; nodi colli laterales) та у вну­трішні яремні вузли (nodi jugulares interni);

- верхні діафрагмові вузли (nodi phrenici superiores), від яких лімфа відтікає у:

- пригруднинні вузли (nodi parasternales);

- нижні трахео-бронхові вузли (nodi tracheobronchiales inferiores);

- бронхо-легеневі вузли (nodi bronchopulmonales);

- передосердні вузли (nodi prepericardiaci), від яких лімфа відтікає:

- у пригруднинні вузли (nodi parasternales);

- нижні трахео-бронхові вузли (nodi tracheobronchiales inferiores);

- бронхо-легеневі вузли (nodi bronchopulmonales);

- передхребтові вузли (nodi prevertebrales), які розміщені між хребтовим стовпом (columna vertebralis) та стравоходом (oesophagus);

- пригрудні вузли (nodi paramammarii) містяться збоку від грудної залози (glandula mammaria) і зби­рають від неї лімфу.

Нутрощеві лімфатичні вузли грудної клітки

(nodi lymphoidei thoracis viscerales). До них нале­жать:

- білястравохідні            вузли (nodi
juxtaoesophageales);

- притрахейні вузли (nodi paratracheales);

- трахео-бронхові           вузли (nodi
tracheobronchiales),
що складаються з:

- верхніх трахео-бронхових вузлів (nodi tracheobronchiales superiores);

- нижніх трахео-бронхових вузлів (nodi tracheobronchiales inferiores);

- бронхо-легеневі вузли (nodi bronchopulmonales). Перелічені вище вісцеральні вузли грудної клітки

(thorax), згідно зі старою анатомічною номенклату­рою, входять до складу передніх та особливо задніх середостінних лімфатичних вузлів (nodi lymphoidei mediastinales anteriores et posteriores).

Від органів лівої половини грудної порожнини(cavitas thoracis) лімфа відтікає у грудну протоку (ductus thoracicus), від правої половини - у праву лімфатичну протоку (ductus lymphaticus dexter), відповідно по лівому і правому бронхо-середостінних стовбурах (trunci bronchomediastinales sinister et dexter).

Лімфатичні судини і вузли верхньої кінцівки

(vasa lymphatica et nodi lymphoidei membri superioris)

На верхній кінцівці (membrum superius) знахо­дяться:

-  поверхневі лімфатичні судини і вузли (vasa lymphatica superficialia et nodi membri superioris);

-  глибокі лімфатичні судини і вузли (vasa lymphatica profundi et nodi membri superioris).

Поверхневі та глибокі лімфатичні судини підхо­дять до:

-  ліктьових вузлів (nodi cubitales);

-  пахвових лімфатичних вузлів (nodi lymphoidei axillares).

Поверхневі лімфатичні судини верхньої кінців­ки (vasa lymphatica superficialia membri superioris) проходять уздовж основної вени (v. basilica) та голо­вної вени (v. cephalica) і складаються з:

-  бічної групи;

-  присередньої групи;

-  середньої групи.

Бічні поверхневі лімфатичні судини верхньої кі­нцівки (vasa lymphatica superficialia lateralia membri superioris) несуть лімфу від шкіри:

-  І-ІІІ пальців кисті (digiti manus);

-  променевого краю передпліччя (margo radialis antebrachii);

-  бічної поверхні плеча (facies lateralis brachii).

Бічні поверхневі лімфатичні судини верхньої кі­нцівки (vasa lymphatica superficialia lateralia membri superioris) йдуть до пахвових лімфатичних вузлів (nodi lymphoidei axillares).

Присередні поверхневі лімфатичні судини верх­ньої кінцівки (vasa lymphatica superficialia medialia membri superioris) несуть лімфу від шкіри:

-  IV-V пальців кисті ліктьового краю передпліччя (digiti manus marginis ulnaris antebrachii);

-  присередньої поверхні плеча (facies medialis brachii).

Присередні поверхневі лімфатичні судини верх­ньої кінцівки (vasa lymphatica superficialia medialia membri superioris) йдуть до ліктьових вузлів (nodi cubitales) та пахвових лімфатичних вузлів (nodi lymphoidei axillares).

Середні поверхневі лімфатичні судини верхньої кінцівки (vasa lymphatica superficialia media membri superioris) несуть лімфу від передньої передплічної ділянки (regio antebrachii anterior) до ліктьової ямки (fossa cubitalis), частина з цих судин приєднується до бічних поверхневих лімфатичних судин (vasa lymphatica superficialia lateralia), частина - до при-середніх лімфатичних поверхневих судин верхньої кінцівки (vasa lymphatica superficialia medialia membri superioris).

Поверхневі лімфатичні вузли верхньої кінцівки (nodi lymphoidei superficiales membri superioris) су­проводжують поверхневі вени верхньої кінцівки

(venae superficiales membri superioris).

Вони збирають лімфу від шкіри та підшкірної кліт­ковини. Від них лімфа далі прямує до:

-  ліктьових вузлів (nodi cubitales);

-  пахвових лімфатичних вузлів (nodi lymphoidei axillares).

Глибокі лімфатичні судини та вузли верхньої кінцівки (vasa lymphatica profunda et nodi membri superioris) супроводжують глибокі великі судини вер­хньої кінцівки (membri superioris) і несуть лімфу до глибоких вузлів (nodi profundi) та поверхневих вузлів (nodi superficiales), а звідси до ліктьових вузлів (nodi cubitales) та пахвових лімфатичних вузлів (nodi lymphoidei axillares).

Ліктьові вузли (nodi cubitales) розміщені в лік­тьовій ямці (fassa cubitalis) і поділяються на:

-  поверхневі ліктьові вузли (nodi cubitales superficiales), що розміщені над фасцією;

-  глибокі ліктьові вузли (nodi cubitales profundi), що розміщені під фасцією;

Ці вузли приймають частину лімфи від кисті (manus) і передпліччя (antebrachium), а їх виносні лімфатичні судини прямують до пахвових лімфатич­них вузлів (nodi lymphoidei axillares).

У пахвові лімфатичні вузли (nodi lymphoidei axillares) впадають судини з:

-  верхньої кінцівки (membrum superius);

-  стінок грудної порожнини (parietes cavitatis thoracis);

-  грудної залози (glandula mammaria).

Виносні судини з пахвових лімфатичних вузлів (nodi lymphoidei axillares) формують підключичний стовбур (truncus subclavius), лівий та правий.

Пахвові лімфатичні вузли (nodi lymphoidei axillares) є основними ділянковими лімфатичними вузлами верхньої кінцівки (nodi lymphoidei membri superioris regionales). Вони розміщені у жировій тка­нині пахвової порожнини (cavitas axillaris) біля її сті­нок і вздовж судинно-нервового пучка, утворюючи такі групи лімфатичних вузлів:

-  верхівкові вузли (nodi apicales);

-  плечові вузли; бічні вузли (nodi humerales; nodi laterales);

-  підлопаткові вузли; задні вузли (nodi subscapulares; nodi posteriores);

-  грудні вузли; передні вузли (nodi pectorales; nodi anteriores);

-  центральні вузли (nodi centrales).

Усі ці вузли з'єднані між собою численними лім­фатичними судинами і збирають лімфу від приносних лімфатичних судин з верхньої кінцівки (membrum superius), грудей (mamma), стінки порожнини груд­ної клітки (paries cavitatis thoracis) і частини спини (dorsum).

Виносні лімфатичні судини пахвових лімфатичних вузлів утворюють з кожного боку підключичний стов­бур (truncus subclavius).

Правий лімфатичний стовбур (truncus subclavius dexter) впадає у праву лімфатичну протоку (ductus lymphaticus dexter) або в одну із вен, що утворюють правий венозний кут (angulus venosus dexter).

Лівий підключичний стовбур (truncus subclavius sinister) впадає у шийну частину грудної протоки(pars cervicalis ductus thoracici) або в одну із вен, що утворює лівий венозний кут (angulus venosus sinister).

До лімфатичних стовбурів (trunci lymphatici) на­лежать:

1)підключичний стовбур (truncus subclavius): правий (dexter), лівий (sinister) - збирає лімфу з вер­хніх кінцівок;

2)яремний стовбур (truncus jugularis): правий (dexter), лівий (sinister) - збирає лімфу від голови та шиї;

3)бронхо-середостінний стовбур (truncus bronchomediastinalis): правий (dexter) та лівий (sinister) - збирає лімфу від органів і стінок грудної порожнини (cavitas thoracis).

Вищеперелічені стовбури справа зливаються й утворюють  праву лімфатичну  протоку (ductus lymphaticus dexter), яка впадає у правий венозний кут (angulus venosus dexter).

Зліва ці стовбури впадають у дугу грудної протоки (arcus ductus thoracici), а остання вливається у лівий венозний кут (angulus venosus sinister).

Венозні кути (anguli venosi) утворені підключич­ною веною та внутрішньою яремною веною.

4) поперековий стовбур (truncus lumbalis): пра­вий (dexter) та лівий (sinister) - збирає лімфу від ни­жніх кінцівок (membra inferiora).

5) кишкові стовбури (trunci intestinales) - це де­кілька непостійних судин, які утворюються з винос­них лімфатичних судин брижових лімфатичних вузлів.

Кишкові стовбури (trunci intestinales) впадають у грудну протоку (ductus thoracicus) або в поперекові стовбури (trunci lumbales).ЛІМФАТИЧНІ ПРОТОКИ (ductus lymphatici)Є дві лімфатичні протоки:

-  грудна протока (ductus thoracicus);

-  права лімфатична протока; права грудна про­тока (ductus lymphaticus dexter; ductus thoracicus dexter).

Грудна протока (ductus thoracicus) Грудна протока формується в черевній порожнині (cavitas abdominis) на рівні ХІІ грудного - ІІ попере­кового хребців при злитті правого та лівого попере­кового стовбурів (truncus lumbalis).

У цьому місці є розширення - молочна цистерна (cisterna chyli), або цистерна грудної протоки (cisterna ductus thoracici).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах