В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

5.  Права лімфатична протока

6.  Грудна протока

7.  Лімфатична цистерна

8.  Підключичний стовбур (правий, лівий)

9.  Яремний стовбур (правий, лівий)

 

10. Піднижньощелепні лімфатичні вузли

11. Пригруднинні лімфатичні вузли

12. Міжреброві лімфатичні вузли

13. Трахеобронхіальні лімфатичні вузли

14. Бічні аортальні лімфатичні вузли

15. Загальні клубові лімфатичні вузли

16. Зовнішні клубові лімфатичні вузли

17. Приматкові лімфатичні вузли

18. Пахвові лімфатичні вузли

19. Ліктьові лімфатичні вузли

20. Поверхневі пахвинні лімфатичні вузли

21. Глибокі пахвинні лімфатичні вузли

22. Підколінні лімфатичні вузли

 

Заняття 39

1.  Припрямокишкові лімфатичні вузли

2.  Затульні лімфатичні вузли

3.  Нижні брижові лімфатичні вузли

4.  Печінкові лімфатичні вузли

5.  Селезінкові лімфатичні вузли

6.  Воротарні лімфатичні вузли

7.  Задні середостінні лімфатичні вузли

8.  Бічні осередні лімфатичні вузли

9.  Притрахейні лімфатичні вузли

 

Заняття 40

1.  Селезінка

2.  Діафрагмальна поверхня

3.  Нутряна поверхня

4.  Ниркова поверхня

5.  Шлункова поверхня

6.  Ободова поверхня

7.  Нижній край

8.  Верхній край

9.  Ворота селезінки

 

10. Червоподібний відросток

11. Піднебінний мигдалик

12. Язиковий мигдалик

13. Трубні мигдалики

14. Глотковий мигдалик

15. Вилочкова залоза

16. Скупчені лімфоїдні вузлики

Поодинокі лімфоїдні вузликиПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЮ ЗМІСТОВИХ МОДУЛЕЙ

Модуль 2. СПЛАНХНОЛОГІЯ. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Змістовий модуль 5. Анатомія травної системи

1.     Системи внутрішніх органів: визначення. Назва-     3.   Органоспецифічні риси будови слизової оболон-
ти органи, які утворюють ці системи, дати зага-  ки трубчастих органів.

льну характеристику функцій цих систем.     4.  Загальні закономірності будови м'язової оболо-

2.     Класифікація внутрішніх органів. Загальний план     нки стінки трубчастих органів.

будови трубчастих органів.       5.  Загальні закономірності будови зовнішньої обо-лонки стінки трубчастих органів. Дати стислу ха­рактеристику; варіанти відношення органів до очеревини.

6.     Описати загальні анатомо-функціональні зако­номірності будови екзокринних залоз.

7.     Загальні анатомо-функціональні закономірності будови екзокринних залоз.

8.     Розвиток ротової порожнини та її похідних. Вади розвитку ротової порожнини.

9.     Ротова порожнина, її відділи. Присінок рота: сті­нки, їх будова. Описати і продемонструвати на препаратах.

10. Ротова порожнина, її відділи. Власне ротова по­рожнина, її стінки, сполучення. Описати і проде­монструвати на препаратах.

11. Піднебіння: частини. Тверде піднебіння, його будова. Описати і продемонструвати на препа­ратах.

12. Піднебіння: частини. М'яке піднебіння, частини, будова. Піднебінні мигдалики, їх топографія. Описати і продемонструвати на препаратах.

13. М'язи м'якого піднебіння. Описати і продемонс­трувати на препаратах.

14. Язик: частини, будова; особливості слизової обо­лонки язика, функції язика. Описати і продемон­струвати на препаратах.

15. Ембріологічна та анатомічна класифікації м'язів язика, їх морфофункціональна характеристика; функції язика. Описати і продемонструвати на препаратах.

16. Зуби: частини зуба, тканини зуба. Періодонт, пародонт, зубний орган: визначення. Прикуси.

17. Постійні зуби: формула, характеристика видів зубів.

18. Молочні зуби, їх формула. Терміни прорізування молочних зубів.

19. Ротові залози: класифікація. Малі слинні залози, їх топографія і морфофункціональна характерис­тика.

20. Ротові залози: класифікація. Привушна залоза: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

21. Ротові залози: класифікація. Під'язикова залоза: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

22. Ротові залози: класифікація. Піднижньощелепна залоза: топографія, будова; описати і продемон­струвати на препаратах.

23. Зів: межі, сполучення, описати і продемонстру­вати на препараті.

24. Первинна кишка: розвиток, частини. Похідні го­ловної (глоткової) кишки

25. Глотка: топографія, частини, їх сполучення; лім­фатичне кільце глотки. Описати і продемонстру­вати на препараті.

26. Глотка: будова слизової, м'язової і зовнішньої оболонок.

27. Первинна кишка: тулубова кишка, її частини та похідні. Вади розвитку органів травного каналу.

28. Розвиток травного каналу в ембріогенезі; дже­рела утворення слизової, м'язової і зовнішньої оболонок.

29. Стравохід: частини, їх топографія (голотопія, ске-летотопія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.

30. Стравохід: будова стінки. Анатомічні і фізіологіч­ні звуження стравоходу. Рентгенанатомія стра­воходу.

31. Ділянки передньої черевної стінки; описати і продемонструвати на препараті.

32. Шлунок: топографія (голотопія, скелетотопія, син-топія), частини; описати і продемонструвати на препараті.

33. Шлунок: будова стінки ; описати і продемонст­рувати на препараті будову слизової оболонки. Рентгенанатомія шлунка.

34. Шлунок: будова стінки ; описати будову м'язової і серозної оболонок.

35. Тонка кишка: відділи, їх топографія, відношення до очеревини.

36. Дванадцятипала кишка: частини, їх топографія (голотопія, скелетотопія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.

37. Тонка кишка: будова стінки; відношення до оче­ревини; описати і продемонструвати на препа­ратах. Променева анатомія тонкої кишки.

38. Тонка кишка: будова слизової оболонки тонкої кишки.

39. Дванадцятипала кишка: особливості будови сли­зової оболонки.

40. Товста кишка: відділи, їх топографія (голотопія, синтопія); описати і продемонструвати на пре­паратах.

41. Товста кишка: будова стінки (особливості будови слизової, м'язової і серозної оболонок), відно­шення до очеревини; описати і продемонструва­ти на препаратах. Рентгенанатомія товстої киш­ки.

42. Сліпа кишка: топографія (голотопія, синтопія), особливості будови; описати і продемонструвати на препаратах.

43. Частини та згини ободової кишки, їх топографія (голотопія, синтопія), відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препаратах.

44. Особливості будови стінки ободової кишки. Ре­льєф її слизової оболонки.

45. Пряма кишка: частини, згини, відношення до очеревини, топографія у чоловіків і у жінок; опи­сати і продемонструвати на препаратах.

46. Пряма кишка: особливості будови слизової, м'язової і зовнішньої оболонок.

47. Зовнішні ознаки товстої кишки; описати і про­демонструвати на препаратах.

48. Розвиток печінки в ембріогенезі.

49. Печінка: зовнішня будова; рельєф діафрагмової і нутрощевої поверхонь; описати і продемонстру­вати на препаратах.

50. Печінка: топографія (голотопія, скелетотопія, си-нтопія), зв'язки печінки, відношення до очере­вини; описати і продемонструвати на препараті.

51. Печінка: внутрішня будова (частки, частини, сегменти, часточки).

52. Печінка: утворення і шляхи відтоку жовчі.

53. Жовчний міхур: топографія, частини, будова сті­нки, функції; описати і продемонструвати на препаратах.

Загальна жовчна протока: утворення, топо­графія, будова, функції; описати і продемонстру­вати на препаратах.

55. Розвиток підшлункової залози в ембріогенезі.

56. Підшлункова залоза: частини, їх топографія (скелетотопія, синтопія), відношення до очере­вини; описати і продемонструвати на препара­тах.

57. Екзокринні та ендокринні відділи підшлункової залози, шляхи виведення продуктів їх діяльності.

58. Очеревина: визначення, загальна характеристи­ка.; порожнина очеревини, її вміст.

59. Очеревина: загальна характеристика. Чепці, зв'язки, брижі, їх будова та утворення; описати і продемонструвати на препаратах.

60. Очеревина: загальна характеристика. Чепці, їх будова; описати і продемонструвати на препара­тах.

61. Очеревинна порожнина: відділи (поверхи), їх межі; описати і продемонструвати на препара­тах.

 

62. Верхній поверх очеревинної порожнини: печін­кова сумка, її межі і сполучення; описати і про­демонструвати на препаратах.

63. Верхній поверх очеревинної порожнини : пе­редшлункова сумка, її межі і сполучення; описа­ти і продемонструвати на препаратах.

64. Верхній поверх очеревинної порожнини : чеп­цева сумка, її межі і сполучення; описати і про­демонструвати на препаратах.

65. Чепцевий отвір: його межі; описати і продемонс­трувати на препаратах.

66. Середній поверх очеревинної порожнини : кана­ли, синуси, закутки, складки, ямки; описати і продемонструвати на препаратах.

Нижній поверх очеревинної порожнини : загли­бини; хід очеревини в малому тазі у чоловіків та жінок; описати і продемонструвати на препара­тах.Змістовий модуль 6. Анатомія

1. Які органи належать до дихальної системи? 15.

2. Що належить до верхніх дихальних шляхів?

3. Розвиток органів дихальної системи в ембріоге- 16.

незі. 17.

4. Особливості будови стінки трубчастих органів ди-

хальної системи.

5. Розвиток зовнішнього носа і носової порожнини в 18.

ембріогенезі. Аномалії розвитку.

6. Ніс: частини, будова; описати і продемонструвати 19.

на препараті.

7. Носова порожнина: частини, їх будова та сполу- 20.

чення; описати і продемонструвати на препара­ті. 21.

8. Носова порожнина: носові ходи, їх будова та спо- 22.

лучення; описати і продемонструвати на препа­раті. 23.

9. Приносові пазухи: топографія, сполучення, функції,

вікові особливості; описати і продемонструвати 24. на препараті. Рентген-анатомія приносових па­зух. 25.

10.носова порожнина: функціональні частини, їх 26. будова і функції; описати і продемонструвати на препараті. 27.

11.Гортань: топографія (голотопія, скелетотопія, син- 28. топія); описати і продемонструвати на препараті.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах