В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

12.Гортань: хрящі, суглоби, зв'язки, м'язи, їх будова; 29. описати і продемонструвати на препараті.

13.Гортань: фіброеластичні утворення гортані, їх будова, функції, присінкова зв'язка, голосова зв'язка; описати і продемонструвати на препа- 30. раті.

14.Порожнина гортані: частини, їх будова, межі; описати і продемонструвати на препараті.

дихальної системи

Голосова щілина: межі, утворення, частини; опи­сати і продемонструвати на препараті. Функції гортані, теорії голосоутворення. Трахея: частини, їх топографія ((голотопія, скеле-тотопія, синтопія), будова стінки; описати і про­демонструвати на препараті. Трахея: будова стінки; описати і продемонстру­вати на препараті.

Головні бронхи: топографія, будова стінки; опи­сати і продемонструвати на препараті. Легені: топографія, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті. Корінь легені: топографія, склад. Легені: частки, бронхо-легеневі сегменти, часто­чки; їх будова. Рентгенанатомія легень. Бронхіальне дерево: розгалуження, будова стін­ки, функції.

Альвеолярне дерево: розгалуження, будова стін­ки.

Ацинус: визначення, будова, функції. Плевра: загальна характеристика, функціїї; плев­ральна порожнина, її закутки. Межі плевральних мішків. Середостіння: визначення; класифікація за між­народною анатомічною номенклатурою. Середостіння: визначення, топографічна класи­фікація. Органи, судини та нерви переднього се­редостіння; описати і продемонструвати на пре­параті.

1. Середостіння: визначення, топографічна класи­фікація. Органи, судини та нерви заднього сере­достіння; описати і продемонструвати на препа­раті.Змістовий модуль 7. Анатомія сечової системиЯкі органи належать до сечової системи? їх функ-

ції.

2. Етапи розвитку нирки.

3. Джерело, термін і механізми розвитку переднир-

ки.

4. Джерело, термін і механізми розвитку первинної

нирки. її похідні.

5. Джерело, термін і механізми розвитку остаточної

нирки.

6. Джерела і механізми розвитку сечоводів, сечово­го міхура..

7. Вади розвитку нирок, сечоводів і сечового міхура:

мезанізми їх утворення.

8. Нирки: зовнішня будова; описати і продемонстру-

вати на препараті.

9. Нирки: топографія правої і лівої нирок (голотопія,

скелетотопія, синтопія); описати і продемонстру­вати на препараті.

10.Нирки: оболонки нирки. Описати фасцію нирки.

11.Нирки: фіксуючий апарат нирки.Нирки: будова нирки на фронтальному розтині; описати і продемонструвати на препараті.

12.Нирки: структурно-функціональна одиниця нирки, її складові частини.

13.Нирки: кровоносна система нирки.

14.Нирки: шляхи виділення сечі (компоненти екск­реторних шляхів нирки).

15.Ниркова пазуха (синус), її міст; описати і проде­монструвати на препаратах. Будова стінки мак­роскопічної частини екскреторних шляхів нирки. Рентгенанатомія нирки.

16.Сечовід: частини, топографія (голотопія, скелето-топія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.

 

18.Сечовід: будова стінки; звуження; рентгенанато-мія сечовода.

19.Сечовий міхур: частини, топографія (голотопія, скелетотопія, синтопія); описати і продемонстру­вати на препараті.

20.Сечовий міхур: будова стінки, відношення до очеревини; описати і продемонструвати на пре­параті. Рентгенанатомія сечового міхура.

21.Сечовий міхур: трикутник сечового міхура, його межі (особливості слизової оболонки на цій діля­нці); описати і продемонструвати на препараті.

Жіночий сечівник; топографія, будова стінки.Змістовий модуль 8. Аі

I.          Органи жіночої статевої системи: топографічна

класифікація.

2. Джерела і механізми розвитку яєчника. Стадії ро-

звитку яєчника.

3. Розвиток маткових труб в ембріогенезі. Вади роз-

витку.

4. Розвиток матки в ембріогенезі. Вади розвитку.

5. Джерело і механізми розвитку піхви. Вади розвит-

ку.

6. Джерела і механізми розвитку зовнішніх статевих

органів. Вади розвитку.

7. Які органи статевої системи розвиваються з па-

рамезонефральної протоки?

8. Яєчник: топографія, з'язки, будова, функції; описа-

ти і продемонструвати на препараті.

9. Матка: топографія, положення матки, з'язки мат-

ки, відношення до очеревини; описати і проде­монструвати на препараті.

10. Матка: частини, будова стінки, відношення до
очеревини, функції; параметрій; описати і про-
демонструвати на препараті. Рентген-анатомія
матки.

II.  Шийка матки: частини, особливості будови сли-
зової оболонки; описати і продемонструвати на
препараті.

12.Маткова труба: топографія, частини, будова стін­ки, відношення до очеревини, функції; описати і продемонструвати на препараті. Рентгенанато-мія маткових труб.

13.Піхва: топографія, склепіння, будова стінки; опи­сати і продемонструвати на препараті.

14.Рудиментарні додатки яєчника: над'яєчник, при-яєчник, їх топографія і утворення.

15.Зовнішні жіночі статеві органи: топографія, будо­ва.

16.Жіноча соромітна ділянка (вульва): топографія і будова компонентів, що її утворюють.

17.Присінок піхви: межі, що в нього відкривається.

18.Молочні залози: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

19.Чоловічі статеві органи: класифікація.

20.Джерела і механізми розвитку яєчка. Стадії роз­витку яєчка. Вади розвитку яєчка.

21.Процес опускання яєчка.Вади розвитку яєчка. Оболонки яєчка. Яким шарам передньої черев­ної стінки вони відповідають?

19.  Джерела   і   механізми   розвитку над'яєчка, омія статевих систем

сім'явиносної протоки і сім'яного пухирця. Вади розвитку.

20. Джерела і механізми розвитку передміхурової залози і цибулинно-сечівникових залоз.

21. Джерела і механізми розвитку зовнішніх чолові­чих статевих органів.Вади розвитку.

22. Джерела і механізми розвитку чоловічого сечів-ника.Вади розвитку.

23. Які органи статевої системи розвиваються з ме-зонефральної протоки?

24. Що розвивається з канальців мезонефроса?

25. Що розвивається у чоловіків і жінок із статевого валика, статевого горбика?

26. Яєчко: топографія, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.

27. Яєчко: внутрішня будова, функції; описати і про­демонструвати на препараті.

28. Над'яєчко: топографія, частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препараті.

29. Сім'явиносна протока: розміри, частини, топо­графія, будова стінки, функції; описати і проде­монструвати на препараті.

30. Сім'яний пухирець: топографія, будова, функції, описати і продемонструвати на препараті.

31. Сім'явипорскувальна протока: її утворення. Куди вона відкривається?

32. Назвіть послідовно шляхи виведення сімені.

33. Сім'яний канатик: його склад, топографія, поча­ток, кінець, оболонки;описати і продемонструва­ти на препараті.

34. Передміхурова залоза: топографія, зовнішня
будова; описати і продемонструвати на препара-
ті.

35. Передміхурова залоза: частини, внутрішня будо­ва, функції; описати і продемонструвати на пре­параті.

36. Статевий член: частини, зовнішня будова; описа­ти і продемонструвати на препараті.

37. Чоловічий сечівник: частини, їх топографія, зву­ження і розширення; описати і продемонструва­ти на препараті.

38. Чоловічий сечівник: будова стінки; описати і продемонструвати на препараті.

39. Чоловічий сечівник: частини, що відкриваються в кожну частину.

40. Цибулинно-сечівникова залоза: топографія, бу­дова, функції.Перерахуйте залози, які виробляють рідку части­ну сперми.

41. Промежина: визначення промежини у вузькому і широкому розумінні.

42. Промежина: частини, їх межі, описати і проде­монструвати на препаратах.

43. Сечостатева діафрагма: межі, м'язи і фасції, що її утворюють. Які органи пронизують сечостатеву

Змістовий модуль 9. Анатом

1.      Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (централь­ні органи імунної системи): загальні закономір­ності будови, функції.

2.      Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (централь­ні органи імунної системи): кістковий мозок, ро­звиток, топографія, будова, функції, вікові особ­ливості.

3.      Види кісткового мозку: вікові особливості, топо­графія, функції.

4.      Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (централь­ні органи імунної системи): загруднинна залоза (тимус), розвиток, топографія, будова, функції, вікові особливості.

5.      Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (перифе­рійні органи імунної системи): загальні законо­мірності будови, функції.

6.      Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (перифе­рійні органи імунної системи): селезінка, розви­ток, топографія, зовнішня будова, внутрішня бу­дова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.

7.      Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (перифе­рійні органи імунної системи): мигдалики. Топо­графія, будова, функції; описати і продемонстру­вати на препаратах.

8.      Лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки: мигдалики, що його утворюють, їх топографія, будова, функ­ції; описати і продемонструвати на препаратах.

9.      Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (перифе­рійні органи імунної системи): лімфатичні (лімфо-їдні) вузли, класифікація, топографія, будова, фу­нкції.

 

10. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (перифе­рійні органи імунної системи): одинокі лімфатич­ні (лімфоїдні) вузлики, топографія, будова, функ­ції.

11. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (перифе­рійні органи імунної системи): скупчені лімфати­діафрагму у жінок і чоловіків? Описати і проде­монструвати на препаратах.

12. Тазова діафрагма: межі, м'язи і фасції, що її утворюють. Описати і продемонструвати на пре­паратах.

13. Сідничо-відхідникова ямка: її стінки, вміст; опи­сати і продемонструвати на препаратах.

 

органів ендокринної системи

чні (лімфоїдні) вузлики, топографія, будова, фун­кції.

12.Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (перифе­рійні органи імунної системи): червоподібний ві­дросток: топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.

13.Загальні закономірності будови ендокринних залоз.

14.Ендокринні залози: ембріологічна класифікація.

15.Джерела і механізми розвитку щитоподібної за­лози. Вади розвитку.

16.Розвиток прищитоподібних залоз в ембріогенезі. Вади розвитку.

17.Джерела і механізми розвитку надниркових за­лоз. Вади розвитку.

18.Джерела і механізми розвитку гіпофіза (аденогі-пофіза і нейрогіпофіза). Вади розвитку.

19.Розвиток шишкоподібної залози в ембріогенезі.

20.Щитоподібна залоза: топографія (голотопія, ске-летотопія, синтопія), частини, будова, функціїї; описати і продемонструвати на препараті.

21.Прищитоподібні залози: топографія, будова, фун­кції.

22.Надниркова залоза: топографія правої і лівої надниркових залоз (голотопія, скелетотопія, син-топія), будова, функціїї; описати і продемонстру­вати на препараті.

23.Хромафінні тіла (параганглії): топографія, будова, функції, розвиток.

24.Гіпофіз: топографія, частини, функції.

25.Шишкоподібна залоза: топографія, функції; опи­сати і продемонструвати на препараті.

26.Ендокринна частина підшлункової залози: будо­ва, функції.

У якій частині підшлункової залози переважно знаходяться острівці, клітини яких виконують ен­докринну функцію?Змістовний модуль 10. С

1.      Серцево-судинна система: компоненти, функції.

2.      Розвток серця в ембріогенезі: джерела розвитку, стадіїї розвитку, їх характеристика.

3.      Вади розвитку серця.

4.      Вікові особливості будови серця.

5.      Серце: топографія, варіанти положення серця, варіанти форми серця.

6.      Серце: зовнішня будова; описати і продемонст­рувати на препаратах.

7.      Серце: камери серця, назвати і продемонстру­вати на препараті.

8.      Праве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко, рельєф внутрішньої поверхні, міжперед-сердна перегородка; описати і продемонструва-

е. Артеріальна система ти на препаратах.

9.     Правий передсердно-шлуночковий клапан: топо­графія, стулки, їх будова; описати і продемонст­рувати на препаратах.

10. Правий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонстру­вати на препаратах.

11. Клапан легеневого стовбура: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

12. Міжшлуночкова перегородка: частини, їх будова.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах