В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

13. Ліве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.

Лівий передсердно-шлуночковий клапан: топо­графія, стулки, їх будова; описати і продемонст­рувати на препаратах.

15. Лівий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонстру­вати на препаратах.

16. Клапан аорти: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

17. Клапани серця: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

18. Серце: будова стінки.

19. Серце: ендокард, його будова. Які структури се­рця утворені ендокардом?

20. Серце: міокард передсердь, його будова.

21. Серце: міокард шлуночків, його будова.

22. Провідна система серця: вузли, пучки, їх топо­графія, функції.

23. Серце: джерела кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

24. Серце: права вінцева артерія, її топографія, гіл­ки, ділянки кровопостачання; описати і проде­монструвати на препаратах.

25. Серце: ліва вінцева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонс­трувати на препаратах.

26. Серце: анастомози між правою і лівою вінцеви­ми артеріями, назвати і описати їх топографію.

27. Серце: описати шляхи відтоку венозної крові від стінки серця.

28. Серце: вінцева пазуха, її топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

29. Осердя (перикард) :будова, порожнини, закутки.

30. Серце: проекція серця на передню стінку грудної клітки.

31. Серце: ділянки аускультації клапанів серця.

32. Велике коло кровообігу. Роботи Гарвея і їх зна­чення.

33. Мале коло кровообігу.

34. Кровообіг плода.

35. Аорта: частини, їх топографія. Дуга аорти, її гілки: описати і продемонструвати на препараті.

36. Варіанти та аномалії розвитку гілок дуги аорти. Роботи М.А.Тихомирова.

37. Загальна сонна артерія: початок (лівої і правої), їх топографія, гілки; описати і продемонструвати на препараті.

38. Зовнішня сонна артерія: топографія, класифіка­ція гілок.

39. Зовнішня сонна артерія: передня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

40. Зовнішня сонна артерія: язикова артерія, її то­пографія, гілки, ділянки кровопостачання; описа­ти і продемонструвати на препараті.

41. Зовнішня сонна артерія: лицева артерія, її топо­графія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

42. Зовнішня сонна артерія: задня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

43. Зовнішня сонна артерія: середня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

44. Зовнішня сонна артерія: поверхнева скронева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопоста­чання; описати і продемонструвати на препара­ті.

45. Зовнішня сонна артерія: верхньощелепна арте­рія, її топографія, частини, гілки, ділянки крово­постачання; описати і продемонструвати на препараті.

46. Внутрішня сонна артерія: частини, їх топографія; описати і продемонструвати на препараті.

47. Внутрішня сонна артерія: шийна, кам'яниста, печериста частини, їх топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

48. Внутрішня сонна артерія: мозкова частина, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; опи­сати і продемонструвати на препараті.

49. Внутрішня сонна артерія: очна артерія, її топо­графія, гілки, ділянки кровопостачання.

50. Підключична артерія: початок (правої і лівої ар­терій), топографічні відділи підключичної артерії, гілки в кожному відділі; продемонструвати на препараті.

51. Підключична артерія: хребтова артерія, частини, їх топографія, гілки кожної частини, ділянки кро­вопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

52. Основна артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препаратах.

53. Артеріальне коло мозку: топографія, утворення, функціональне значення; описати і продемонст­рувати на препараті.

54. Підключична артерія: внутрішня грудна артерія, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; опи­сати і продемонструвати на препараті.

55. Підключична артерія: щитошийний стовбур, його гілки, ділянки кровопостачання; описати і про­демонструвати на препараті.

56. Підключична артерія: реброво-шийний стовбур, його гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.

57. Загальна анатомія артерій: анатомічна класифі­кація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп артерій.

58. Закономірності розподілу артерій в організмі людини. Варіанти разгалуження артерій.

59. Розвиток артеріальних судин в ембріогенезі: джерела, механізми розвитку.

60. Розвиток артеріальних судин в ембріогенезі: аортальні дуги, їх похідні. Варіанти та аномалії розвитку артерій. Роботи М.А.Тихомирова.

61. Поняття про органну специфічність кровоносно­го русла.

62. Гемомікроциркуляторне русло: ланки, їх функціональна характеристика. Джерела і меха­нізми розвитку судин гемомікроциркуляторного русла в ембріогенезі. Роботи кафедри нормаль­ної анатомії Національного медичного універси­тету ім. О.О.Богомольця.

63. Аорта: частини, топографія; описати і продемон­струвати на препаратах.

64. Грудна аорта: топографія, гілки, ділянки крово­постачання; описати і продемонструвати на препаратах.

65. Грудна аорта: топографія, пристінкові гілки, ділянки їх кровопостачання; описати і проде­монструвати на препаратах.

Грудна аорта: топографія, нутрощеві гілки, ділян­ки їх кровопостачання; описати і продемон­струвати на препаратах.

67. Черевна аорта: топографія, класифікація гілок; назвати і продемонструвати на препаратах.

68. Черевна аорта: пристінкові гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемон­струвати на препаратах.

69. Черевна аорта: нутрощеві гілки, їх класифікація, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

70. Черевна аорта: парні нутрощеві гілки, топогра­фія, ділянки кровопостачання; описати і проде­монструвати на препаратах.

71. Черевна аорта: непарні нутрощеві гілки, топо­графія, ділянки кровопостачання; описати і про­демонструвати на препаратах.

72. Черевна аорта: черевний стовбур, його топо­графія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

73. Черевний стовбур: загальна печінкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; опи­сати і продемонструвати на препаратах.

74. Черевний стовбур: селезінкова артерія, її топо­графія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

75. Черевна аорта: верхня брижова артерія: топо­графія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

76. Черевна аорта: нижня брижова артерія: топо­графія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

77. Міжсистемні та внутрішньосистемні артеріальні анастомози між гілками черевної аорти.

78. Спільна клубова артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препара­тах.

79. Внутрішня клубова артерія: топографія, кла­сифікація гілок, назвати і продемонструвати на препаратах.

80. Внутрішня клубова артерія: пристінкові гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

81. Внутрішня клубова артерія: нутрощеві гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

82. Внутрішня клубова артерія: внутрішня соромітна артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопоста­чання; описати і продемонструвати на препара­тах.

83. Пахвова артерія: топографія, відділи, гілки, діля­нки кровопостачання; описати і продемонстру­вати на препаратах.

84. Плечова артерія: топографія, гілки, ділянки кро­вопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

85. Плечова артерія: глибока артерія плеча, її топо­графія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

 

86. Променева артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

87. Ліктьова артерія: топографія, гілки, ділянки кро­вопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

88. Ліктьова суглобова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

89. Поверхнева долонна дуга: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

90. Глибока долонна дуга: джерела утворення, топо­графія, гілки, ділянки кровопостачання.

91. Тильна зап'ясткова сітка: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

92. Долонна зап'ясткова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

93. Артеріальні анастомози кисті.

94. Зовнішня клубова артерія: утворення, топогра­фія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

95. Стегнова артерія: топографія, гілки, ділянки кро­вопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

96. Стегнова артерія: глибока стегнова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; опи­сати і продемонструвати на препаратах.

97. Підкоління артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

98. Передня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і про­демонструвати на препаратах.

99. Задня великогомілкова артерія: топографія, гіл­ки, ділянки кровопостачання; описати і проде­монструвати на препаратах.

 

100.Задня великогомілкова артерія: малогомілкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопоста­чання; описати і продемонструвати на препара­тах.

101.Суглобова колінна сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

102.Присередня кісточкова сітка: джерела утво­рення, топографія, ділянки кровопостачання.

103.Бічна кісточкова сітка: джерела утворення, то­пографія, ділянки кровопостачання.

104.П'яткова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.

105.Присередня підошвова артерія: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; опи­сати і продемонструвати на препаратах.

106.Бічна підошвова артерія: утворення, топогра­фія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.

107.Тильна артерія стопи: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і про­демонструвати на препаратах.

Артеріальні анастомози стопи.Змістовий модуль

1.      Загальна анатомія вен: анатомічна класифіка­ція; класифікація за будовою стінки артерій; фу­нкції різних груп вен.

2.      Закономірності розподілу вен в організмі люди­ни. Корені і притоки вен: визначення.

3.      Розвиток венозних судин в ембріогенезі: джере-

Венозна система

ла, механізми розвитку. Варіанти та аномалії ро­звитку вен. Роботи М.А.Тихомирова.

4.      Верхня порожниста вена: утворення (корені), топографія, притоки; описати і продемонструва­ти на препаратах.

Непарна вена: утворення, топографія, класифі­кація притоків; описати і продемонструвати на препаратах.

6.     Непарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

7.     Непарна вена: пристінкові притоки, ділянки збо­ру венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

8.     Напівнепарна вена: утворення, топографія, кла­сифікація приток; описати і продемонструвати на препаратах.

9.     Напівнепарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструва­ти на препаратах.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах