В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 51

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

10. Напівнепарна вена: пристінкові притоки, ділян­ки збору венозної крові; описати і продемонст­рувати на препаратах.

11. Додаткова напівнепарна вена: топографія, при­токи; описати і продемонструвати на препара­тах.

12. Міжреброві вени: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструва­ти на препаратах.

13. Вени хребтового стовпа: хребтові венозні спле­тення, їх топографія, шляхи відтоку венозної крові.

14. Нижня порожниста вена: утворення (корені), топографія, класифікація приток; описати і про­демонструвати на препаратах.

15. Нижня порожниста вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і проде­монструвати на препаратах.

16. Нижня порожниста вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і проде­монструвати на препаратах.

17. Ворітна печінкова вена: утворення (корені), при­токи, ділянки збору венозної крові; топографія; описати і продемонструвати на препаратах.

18. Ворітна печінкова вена: утворення(корені), при­токи, топографія, розгалуження в печінці, функ­ціональне значення.

19. Внутрішня клубова вена: топографія, класифіка­ція приток.

20. Внутрішня клубова вена: пристінкові притоки, їх топографія, ділянки збору венозної крові; описа­ти і продемонструвати на препаратах.

21. Венозні сплетення малого таза: утворення, топо­графія, ділянки збору венозної крові.

22. Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анас-томози: визначення.

23. Порто-кавальні венозні анастомомози в ділянці стравоходу.

24. Порто-кавальні анастомози в ділянці прямої ки­шки.

 

25. Порто-кавальні анастомози на задній стінці че­ревної порожнини.

26. Каво-кавальні анастомози на передній стінці черевної порожнини.

27. Порто-каво-кавальний анастомоз на передній стінці черевної порожнини.

28. Каво-кавальний анастомоз на задній стінці че­ревної порожнини.

29. Каво-кавальний анастомоз у ділянці хребтового стовпа.

30. Внутрішня яремна вена: утворення, топографія; класифікація приток.

31. Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.

32. Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати ділянки збору венозної крові.

33. Крилоподібне сплетення: топографія, утворення.

34. Анастомози між внутрішньочерепними та поза-черепними притоками внутрішньої яремної ве­ни.

35. Венозний кут: утворення, топографія; описати і продемонструвати на препаратах.

36. Зовнішня яремна вена: утворення, топографія, притоки.

37. Передня яремна вена: утворення, топографія, притоки. Яремна венозна дуга: топографія, утво­рення.

38. Плечоголовна вена: утворення, топографія, при­токи.

39. Верхня порожниста вена: утворення, топографія, притоки.

 

12. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Поверхне­ві вени: їх топографія, ділянки впадіння до вено­зних судин. Анастомози між поверхневими ве­нами.

13. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Глибокі вени, їх топографія, особливості розміщення на кисті, передпліччі і плечі; описати і продемонст­рувати на препаратах.

14. Пахвова вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

 

30. Вени нижньої кінцівки: класифікація. Поверхневі вени: їх топографія, ділянки впадіння до веноз­них судин.

31. Поверхневі вени нижньої кінцівки: велика підш­кірна вена, її утворення, топографія; описати і продемонструвати на препаратах.

32. Вени нижньої кінцівки: класифікація. Глибокі вени, їх топографія, особливості розміщення на стопі, гомілці і стегні; описати і продемонструва­ти на препаратах.

1.      Стегнова вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.Змістовий модуль 12. Лімфатична та імунна системиЛімфатична система: загальна характеристика, функції. Роботи Київської анатомічної школи: Ф.А.Стефаніс, М.С.Спіров, О.А.Сушко, О.І.Свиридов, Л.С.Беспалова, Л.В.Чернишенко.

2.      Лімфатичні судини: ланки, їх будова, топографія, функції.

3.      Лімфатична система: грудна протока, її корені, топографія, притоки,місце впадіння у венозну систему.

 

4.      Лімфатична система: права лімфатична протока, її корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.

5.      Кровопостачання та іннервація стінок грудної клітки.

6.      Кровопостачання та іннервація діафрагми.

7.      Кровопостачання та іннервація трахеї.

8.      Кровопостачання та іннервація бронхів.

9.      Кровопостачання та іннервація легень.Кровопостачання та іннервація плеври.

10. Кровопостачання та іннервація стрваходу

11. Кровопостачання та іннервація серця.

12. Кровопостачання та іннервація осердя.

13. Кровопостачання та іннервація спинного мозку.

14. Кровопостачання та іннервація стінок черевної порожнини.

15. Кровопостачання та іннервація печінки.

16. Кровопостачання та іннервація жовчного міху­ра.

17. Кровопостачання та іннервація шлунка.

18. Кровопостачання та іннервація тонкої кишки.

19. Кровопостачання та іннервація дванадцятипалої кишки.

20. Кровопостачання та іннервація порожньої киш­ки.

21. Кровопостачання та іннервація клубової кишки.

22. Кровопостачання та іннервація товстої кишки.

23. Кровопостачання та іннервація сліпої кишки.

24. Кровопостачання та іннервація висхідної ободо­вої кишки.

25. Кровопостачання та іннервація поперечної обо­дової кишки.

26. Кровопостачання та іннервація низхідної ободо­вої кишки.

27. Кровопостачання та іннервація сигмоподібної кишки.

28. Кровопостачання та іннервація прямої кишки.

29. Кровопостачання та  іннервація підшлункової залози.

30. Кровопостачання та іннервація селезінки.

31. Кровопостачання та іннервація нирок. Будова внітрішньоорганного кровоносного русла нирки.

32. Кровопостачання та іннервація сечоводів.

33. Кровопостачання та іннервація сечового міхура.

34. Кровопостачання та іннервація сечівника.

35. Кровопостачання та  іннервація надниркових залоз.

36. Кровопостачання та іннервація яєчників.

37. Кровопостачання та іннервація матки.

38. Кровопостачання та іннервація маткових труб.

39. Кровопостачання та іннервація піхви.

40. Кровопостачання та іннервація зовнішніх жіно­чих статевих органів.

41. Кровопостачання та іннервація яєчка.

42. Кровопостачання та іннервація сім'явиносної протоки.

43. Кровопостачання та іннервація сім'яних пухир­ців.

44. Кровопостачання та іннервація передміхурової залози.

45. Кровопостачання та іннервація зовнішніх чоло­вічих статевих органів.

46. Кровопостачання та іннервація промежини.

47. Будова селезінки.

48. Будова вилочкової залози.

49. Центральні імунні органи.

50. Периферийні імунні органи.

51. Лімфовідтік від молочної залози.

52. Лімфовідтік від шлунка.

53. Лімфовідтік від легень.

54. Лімфовідтік від прямої кишки.

Лімфовідтік від матки.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ

1.          Модуль 2. СПЛАНХНОЛОГІЯ. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМАКласифікація внутрішніх органів. Загальний план будови порожнистих і паренхіматозних органів.

2.          Розвиток шлунково-кишкового тракту. Аномалії та варіанти розвитку органів травної системи.

3.          Загальна схема будови травної трубки (харак­теристика кожного шару).

4.          Ротова порожнина: частини, стінки, їх будова, сполучення. Розвиток ротової порожнини, ано­малії розвитку.

5.          Піднебіння: частини, їх будова. Розвиток підне­біння; аномалії розвитку.

6.          Язик: розвиток, будова, функції.

7.          Зуби: види зубів, частини зуба, речовина зуба, формула постійних та молочних зубів.

8.          Ротові залози. Класифікація. Привушна залоза, розвиток, топографія, будова.

9.          Ротові залози. Класифікація. Під'язикова та піднижньощелепна слинні залози: розвиток, то­пографія, будова.

10.     Глотка: розвиток, частини, топографія, будова стінки, лімфатичне кільце глотки.

11.     Стравохід: розвиток, топографія, частини, будо­ва, звуження стравоходу.

12.     Шлунок: розвиток, топографія, частини, будова стінки.

13.     Тонка кишка: розвиток, відділи, топографія, будова стінки, відношення до очеревини.

14.     Дванадцятипала кишка: частини, топографія, будова стінки.

15.     Товста кишка: розвиток, відділи, топографія, будова стінки, відношення до очеревини.

16.     Сліпа кишка і червоподібний відросток: топо­графія, особливості будови стінки, відношення до очеревини.

17.     Пряма кишка: топографія, частини, особливості будови стінки.

18.     Підшлункова залоза: розвиток, топографія, час­тини, будова, функції.

19.     Печінка: розвиток, топографія, будова, функції.

20.     Жовчний міхур: топографія, будова. Загальна жовчна протока: утворення, топографія, будо-

ва.

21.

Очеревина: загальна характеристика. Чепці, зв'язки, брижі.

22.     Очеревинна порожнина: відділи, сумки, кана­ли, заглибини.

23.     Сумки очеревинної порожнини. Чепцева сум­ка, її стінки та сполучення.

24.     Ніс: частини, будова. носова порожнина: ро­звиток, частини, їх будова та сполучення.

25.     Носова порожнина: функціональні частини, їх будова і функції.

26.     Гортань: хрящі, з'єднання, м'язи.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах