В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

36)Яку назву має конусоподібне розширення пе­редньої стінки лівого передсердя?

37)Яку форму має лівий шлуночок?Який із перелічених отворів належить до лівого шлуночка?

38)Скільки отворів має лівий шлуночок?

39)Який із перелічених отворів належить до лівого шлуночка?

40)Який клапан закриває лівий передсердно-шлуночковий отвір?

41)Який клапан закриває ostium aortae?

42)Яка із перелічених структур серця не належить до клапана аорти?

 

44)Який клапан закриває правий передсердно-шлуночковий отвір?

45)Який клапан закриває отвір легеневого стовбу­ра?

46)Через який із перелічених отворів тече ар­теріальна кров?

47)Через який із перелічених отворів тече венозна кров?

1) 48)   Через які із перелічених отворів протікає ар-
теріальна кров?
Яку назву має внутрішній шар стінки серця?

2) Яку назву має середній шар стінки серця?

3) Яку назву має зовнішній шар стінки серця?

4) В якій послідовності розміщені шари стінки серця (зсередини - назовні)?

5) Що являє собою епікард?

6) Що являє собою ендокард?

7) Що являє собою міокард?

8) Звідки беруть початок м'язові волокна перед­сердь та шлуночків?

9) Яка із перелічених камер серця має найтовщий середній шар?

 

10)Що по суті являють собою волокнисті кільця серця?

11)Де знаходяться волокнисті кільця серця?

12)Які із перелічених структур серця відносять до м'якого скелета?

13)Яка із перелічених структур серця належать до м'якого скелету?

14)Яка із перелічених структур серця не належать до м'якого скелета?

15)Яка із перелічених структур серця забезпечує синхронність скорочень міокарда передсердь та шлуночків?

16)Скільки шарів має міокард передсердь?

17)Де розміщені колові волокна міокарда перед­сердь?

18)Що утворюють поздовжні м'язові волокна внутрішнього шару міокарда передсердь?

19)Скільки шарів має міокард шлуночків?

20)Де утворюється завиток серця?

21) Що по суті являє собою завиток серця?

22)Які із шарів міокарда шлуночків є спільними для правого та лівого шлуночків?

23)Який із перелічених шарів міокарда шлуночків є окремим для правого та лівого шлуночків?

24)Яку функцію виконує провідна система серця?

25)Які клітини, в основному, входять до складу структур провідної системи серця?

26)Які із перелічених структур серця не відносять до його провідної системи?

27)Які із перелічених структур не відносять до провідної системи серця?

я 23

28)Яку назву має nodus sinoatrialis?

29)Яку назву має nodus atrioventricularis?

30)Яку назву має fasciculus atrioventricularis?

31)Де розміщений синусно-передсердний вузол?

32)Де розміщений передсердно-шлуночоковий ву­зол?

33)Звідки беруть початок артерії серця?

34)В яку фазу серцевого циклу артеріальна кров надходить у коронарні артерії?

35)Якої із перелічених структур серця не здійснює кровопостачання права вінцева артерія?

36)Якої із перелічених структур серця здійснюється кровопостачання з басейну правої вінцевої ар­терії?

37)Якої із перелічених структур серця не здійснюють кровопостачання гілки лівої вінцевої артерії?

38)Якої із перелічених структур серця здійснює кро­вопостачання із басейну лівої вінцевої артерії?

39)Як називаються гілки лівої вінцевої артерії?

40)Де розміщений горизонтальний (поперечний) анастомоз між гілками лівої та правої вінцевих артерій?

41)Які із перелічених вен серця не є притоками sinus coronarius?

42)Які із перелічених вен не є притоками sinus coronarius?

43)Які із перелічених нервів не беруть участі в ін­нервації серця?

44)Як впливають на діяльність серця симпатичні нервові волокна?

45)Як впливають на діяльність серця парасимпа­тичні нервові волокна?

46)Скільки серцевих сплетень (за В.П.Воробйовим) розміщуються під епікардом?

47)Яку назву має навколосерцева сумка?

48)Скільки шарів має перикард?

49)Де відбувається перехід вісцеральної пластинки серозного перикарда в париетальну?

50)Яку назву мають закутки порожнини перикарда?

51)Який із перелічених відділів не належать до пе­рикарда?

28)Які із перелічених артеріальних судин не беруть участі у кровопостачанні перикарда?Яка із перелічених ознак не належить до аорти?

29)Який із перелічених відділів не належить до аор­ти?

30)З якої камери серця виходить аорта?

31)Яку назву має розширення початкового відділу аорти?

32)Які із перелічених судин відходять від аорти в

я 24

ділянці аортальних синусів?

6) Що розміщено спереду та дещо зліва від висхідної частини аорти?

7) Де розміщена грудна частина аорти?

8) Де проекується початковий відділ аорти?

На якому рівні висхідна частина аорти переходить у дугу аорти?10)    Що розміщено в ділянці гирла аорти при її виході
з лівого шлуночка?

11)Яку назву мають порожнини, що утворюються між стінкою аорти та заслінками її клапана?

12)На якому рівні дуги аорти переходять у нисхідну частину аорти?

13)Яку назву має звужена частина аорти в місці переходу її дуги в грудну частину?

14) Що знаходиться позаду дуги аорти?

15)Яка із перелічених артеріальних судин не відхо­дить від дуги аорти?

16)Що з'єднує вігнуту півкружність дуги аорти та truncus pulmonalis?

17)Яке із перелічених тверджень не належить до нисхідної частини аорти?

18)На якому рівні знаходиться нисхідна частина аорти?

19)На якому рівні аорта розгалужується на свої прикінцеві гілки?

20) На які частини поділяється нисхідна аорта?

21)Яку назву мають прикінцеві гілки нисхідної аор­ти?

22)Яку назву має місце розгалуження аорти на свої прикінцеві гілки?

23)Що розміщено позаду та праворуч початкового відділу нисхідної аорти?

24)Яка із перелічених ознак не належить до аорти?

25)Звідки починається аорта?

26)Який із перелічених відділів не належить до аор­ти?

27)Який із перелічених відділів не належить до аор­ти?

28)На якому рівні знаходиться місце виходу аорти із серця?

29)Як називається потовщення аорти в її початко­вому відділі?

30)На якому рівні висхідна частина аорти перехо­дить у дугу аорти?

31)На якому рівні дуга аорти переходить у нисхідну частину аорти?

32)Як називається звуження аорти у місці переходу дуги в нисхідну частину?

 

33) Що знаходиться на передній поверхні дуги аор­ти?

34) Що прилягає до нижньої (вігнутої) поверхні дуги аорти?

 

35)Що знаходиться позаду дуги аорти?

36)Яка із перелічених судин не є гілкою дуги аорти?

37)Яку назву має місце розгалуження аорти та її кінцеві судини?

38)Яка із перелічених судин не є гілкою дуги аорти?

39)На якому рівні відходить від дуги аорти truncus brachiocephalicus?

40)На які артерії поділяється плечоголовний стов­бур?

41)На якому рівні truncus brachiocephalicus розга­лужується на свої кінцеві гілки?

42)Звідки відходить права загальна сонна артерія?

43)Звідки відходить ліва загальна сонна артерія?

44)Які із перелічених м'язів шиї прилягають до за­гальної сонної артерії спереду?

45)Що прилягає до задньої поверхні загальної сон­ної артерії?

46)Що прилягає до зовнішньої поверхні загальної сонної артерії?

47)Які із перелічених структур шиї не прилягають до присередньої поверхні загальної сонної артерії?

48)На які судини розгалужується a. carotis communis?

49)На якому рівні загальна сонна артерія розгалу­жується на свої кінцеві гілки?

50)Що розміщено в ділянці біфуркації загальної сонної артерії?

51)Що забезпечує кровопостачання a. carotis interna?

52)Які із перелічених частин не належать до внутрішньої сонної артерії?

53)Як a. carotis interna проникає в порожнину че­репа?

54)Як називаються кінцеві гілки a. carotis interna?

55)Як проникає в орбіту a. ophtalmica?

56)Які із перелічених артерій є кінцевими гілками a. ophtalmica?

57)Які із перелічених артерій не є гілками a. ophtalmica?

58)Які структури кінцевого мозку не здійснює кро­вопостачання a. cerebri anterior?

59)Яка частина не належить до середньої мозкової артерії?

35)Яка артерія формує своїми кінцевими гілками plexus chorioideus ventriculi lateralis?Звідки відходить a. carotis externa?

36)Через який трикутник шиї проходить a. carotis externa?

37)Як називаються прикінцеві гілки a. carotis externa?

38)На якому рівні a. carotis externa розгалужується на свої кінцеві гілки?

39)Яка із перелічених артерій не належить до групи передніх гілок a. carotis externa?

40)Яка із перелічених артерій не належить до групи задніх гілок a. carotis externa?

41)Як називається присередня гілка зовнішньої сон­ної артерії?

42)Яка із перелічених гілок не відходить від a. thyroidea superior?

43)Яка із перелічених структур не здійснює кровопо­я 25

стачання гілками верхньої щитоподібної артерії?

10)На якому рівні відходить від зовнішньої сонної артерії a. lingualis?

11)Через який трикутник шиї проходить a. lingualis?

12)Яка із перелічених артерій є прикінцевою гілкою a. lingualis?

13)Яка із перелічених артерій не є гілкою a. lingualis?

14)Яка артерія забезпечує кровопостачання під'язикової слинної залози?

15)Яку назву має спільна судина, що об'єднує поча­ток язикової та лицевої артерій?

16)Яка із перелічених артерій не відходить від лице­вої артерії в межах піднижньощелепного трикут­ника?

17)Яку залозу пронизує стовбур лицевої артерії?В якому місці a. facialis перегинається через край нижньої щелепи, виходячи на лице?

18)Яка із перелічених гілок не відходить від a. facialis на обличчі?

19)З якою артерією анастомозує a. angularis в ділянці присереднього кута ока?

21) Що здійснює кровопостачання a. palatina
ascendens?

22)Яка із перелічених артерій не належить до групи задніх гілок a. carotis externe?

23)В якій структурі скроневої кістки проходить a. occipitalis?

24)В якому місці a. occipitalis виходить на задню поверхню голови?

25)Яка із перелічених гілок не має відношення до a. occipitalis?

26)Яка із перелічених гілок не відходить від a. auricularis posterior?

27)Яка ділянка шкіри голови не забезпечується кровопостачанням гілками задньої вушної ар­терії?

28)Яка із перелічених артерій належить до присе-редніх гілок a. carotis externa?

29)Яка із перелічених гілок не відходить від a. pharyngea ascendens?

 

30)Яка із перелічених артерій є безпосереднім про­довженням стовбура a. carotis externa?

31)Де визначають пульсацію a. temporalis superficialis?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах