В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 58

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

32)Які із перелічених гілок не відходять від a. temporalis superficialis?

33)Яка із перелічених гілок не відходить від a. temporalis superficialis?

34)Який із перелічених відділів не належить до верхньощелепної артерії?

35)Яка із перелічених гілок верхньощелепної артерії не відходить від неї в межах щелепного відділу?

36)Яка із перелічених артерій відходить від верхнь­ощелепної артерії в її щелепному відділі?

37)Як a. meningea media проникає в порожнину черепа?

38)Де проходить a. alveolaris inferior?

39)Які із перелічених гілок не відходить від a. meningea media?

40)Яка із перелічених гілок верхньощелепної артерії відходить від неї в її крилоподібному відділі?

41)Яка із перелічених артерій не відходить від верх­ньощелепної артерії в її крилоподібно-піднебінному відділі?

30)Де проходить a. infraorbital is?Звідки починається права підключична артерія?

31)Звідки починається ліва підключична артерія?

32)Як a. subclavia виходить з грудної порожнини?

33)Де знаходиться міждрабинчастий простір?

34)Що знаходиться разом з підключичною артерією в міждрабинчастому просторі?

35)Де знаходиться перший відділ a. subclavia?

36)Де знаходиться другий відділ a. subclavia?

37)Де знаходиться третій відділ a. subclavia?

38)Яка із перелічених артерій не належить до гілок першого відділу підключичної артерії?

 

10)Яка з перелічених гілок підключичної артерії від­ходить від неї в другому відділі?

11)Яка з перелічених гілок підключичної артерії від­ходить від неї в третьому відділі?

12)На якому рівні від підключичної артерії відходить a. vertebralis?

13)Скільки відділів виділяють по ходу a. vertebralis?

14)Який відділ не відносять до хребтової артерії?

15)Який із перелічених відділів відносять до a. vertebralis?

16)Де розміщена передхребтова частина хребтової артерії?

17)Де розміщена шийна частина a. vertebralis?

18)Як проникає a. vertebralis в порожнину черепа?

19)Які з перелічених гілок хребтової артерії відхо­дять від її шийної частини?

20)Яка із перелічених гілок внутрішньочерепної ча­стини a. vertebralis здійснює кровопостачання мозочка?

21)Яка із перелічених артерій утворилася в резуль­таті сполучення правої та лівої хребтових артерій?

22)Яка із перелічених гілок основної артерії захо­дить у внутрішній слуховий хід?

23)Які з перелічених артерій є результатом розгалу­ження основної артерії?

24)Якої із перелічених ділянок великих півкуль не

я 26

здійснють кровопостачання гілки задньої мозко­вої артерії?

25)Які із перелічених артерій сполучають a. communicans posterior?

26)Яка із перелічених артерій не бере участі в утво­ренні заднього відділу артеріального кола велико­го мозку?

27)Яка із перелічених артерій не бере участі в утво­ренні передніх відділів артеріального кола вели­кого мозку?

28)Де розміщене артеріальне коло великого мозку?

29)Де розміщена a. thoracica interna?

30)Де розгалужуються a. thoracia interna на свої прикінцеві гілки?

31)Які із перелічених артерій є прикінцевими гілка­ми a. thoracica interna?

32) На якому рівні відходить truncus tyrocervicalis?

33)Яка із перелічених артерій не є гілкою truncus thyrocervicalis?

34)Звідки відходить a. laryngea inferior?

35)Яка із перелічених гілок щитошийного стовбура бере участь у кровопостачанні спинного мозку?

36)Яка із перелічених гілок щитошийного стовбура бере участь в утворенні артеріального кола ло­патки?

37)Яка із перелічених гілок щитошийного стовбура бере участь у кровопостачанні органів травної системи?

38)Яка із перелічених гілок щитошийного стовбура бере участь у кровопостачанні органів дихальної системи?

39)Яка із перелічених гілок щитошийного стовбура бере участь у кровопостачанні органів ендокрин­ної системи?

 

40)На якому рівні відходить truncus costocervicalis?

41)На якому рівні відходить a. transversa colli?

42)Яку назву мають гілки грудної частини аорти?На якому рівні грудна частина нисхідної аорти переходить в її черевну частину?

43)Через який отвір діафрагми нисхідна аорта про­никає в черевну порожнину?

44)Що, крім аорти, розміщується в hiatus aorticus diaphragmae?

45)Яка із перелічених ознак не належить до черев­ної частини аорти?

46)Що знаходиться справа від черевної частини аорти?

47)Який із перелічених органів черевної порожнини не прилягає до передньої стінки черевної аорти?

48)Яку назву мають групи гілок черевної аорти?

49)Яка із перелічених артерій є безпосереднім про­довженням аорти?

50)Яка із перелічених артерій не належить до парієтальних гілок грудної аорти?

51)Які із перелічених гілок грудної аорти прямують до поперекової частини діафрагми та до плеври, що її покриває?

52)Які із перелічених гілок грудної аорти проходять у міжреберних проміжках?

53)Яка із перелічених гілок не є гілкою задніх міжребрових артерій?

54)Які пари задніх міжребрових артерій беруть участь у кровопостачанні грудної залози?

 

1) Яка із перелічених артерій належить до парієталь­них гілок черевної аорти?

2) Які із перелічених артерій відносять до парієталь­них гілок черевної аорти?

3) Яка із перелічених артерій відходить від аорти в ділянці аортального розтвору діафрагми?

4) Які із перелічених артерій відходять від a. phrenica inferior?

5) Які із перелічених гілок черевної аорти беруть участь у кровопостачанні спинного мозку?

6) Які із перелічених гілок черевної аорти беруть участь у кровопостачанні м'язів та шкіри спини?

7) Які із перелічених гілок черевної аорти беруть участь у кровопостачання м'язів живота?

8) Які із перелічених гілок черевної аорти розгалу­жуються відповідно розгалуження a. intercostales posteriores?

9) На які групи поділяють вісцеральні гілки черевної аорти?

 

10)Яка із перелічених гілок черевної аорти не нале­жить до групи "непарних вісцеральних"?

11)Яка із перелічених гілок черевної аорти не нале­жить до групи "парних вісцеральних"?

12)Яка із перелічених гілок черевної аорти відхо­дить від неї на рівні XII грудного хребця?

13)Яку назву має розгалуження черевного стовбу­ра?

14)Яка із перелічених артерій не є гілкою черевного стовбура?

15) Куди прямує a. gastrica sinistra?

16)       Які із перелічених гілок відходять від a. gastrica
sinistra?

17)На які гілки розгалужується a. hepatis communis?

18)Де знаходиться a. hepatica propria?

19)На які гілки розгалужується a. hepatica propria

 

56)Які із перелічених гілок (від басейну

a. intercostales posteriores) беруть участь у кро­вопостачанні спинного мозку та його оболонок?

57)Кровопостачання чого здійснює r. dorsalis (від a. intercostales posteriores)?

58)Як називають XII пару задніх міжребрових ар­терій?

59)Яка із перелічених артерій не належить до вісце­ральних гілок грудної аорти?

60)Які із перелічених артерій відносять до вісце­ральних гілок грудної аорти?

61)Які із перелічених гілок грудної аорти анастомо-зують з артеріями малого кола кровообігу?

62)Які із перелічених гілок (з басейну грудної аорти) анастомозують з гілками хребтової артерії?

63)Які із перелічених гілок грудної аорти анастомо-зують з гілками нижньої щитоподібної артерії?

64)Які із перелічених гілок грудної аорти анастомо-зують з гілками a. thoracica interna?

65)Які із перелічених гілок грудної аорти здійснюють кровопостачання легені?

66)В якій послідовності розміщені компоненти міжребрового судинно-нервового пучка (зверху-донизу)?

67)Які із перелічених гілок грудної аорти здійснюють кровопостачання перикарда?

я 27

біля воріт печінки?

20)Яка із перелічених артерій відходить від правої гілки a. hepatica propria?

21)Яка із гілок власної печінкової артерії прямує впродовж малої кривизни шлунка?

22)Де відбувається анастомоз між a. gastrica sinis­tra et a. gastrica dextra?

23)Де знаходиться гастродуоденальна артерія?

24) На які гілки розгалужується a. gastroduodenalis?

25)Які із перелічених органів черевної порожнини отримують кров від a. gastroepiploica dextra?

26)Яких із перелічених органів черевної порожнини здійснює кровопостачання

a. pancreaticoduodenal?

27)Де проходить селезінкова артерія?

28)Які із перелічених гілок не відходять від a. lienalis?

29)Які із перелічених артерій здійснюють кровопо­стачання дна шлунка?

30) Кровопостачання чого здійснює
a. gastroepiploica sinistra?

31)Де анастомозують між собою aa. gastroepiploica dextra et sinistra?

32)Де знаходиться початковий відділ a. mesenterica superior?

33)Які із перелічених артерій не є гілками a. mesenterica superior?

34)Яка із перелічених артерій не є гілкою a. mesenterica superior?

35)Де знаходяться основний стовбур та більшість гілок a. mesenterica superior?

36) Кровопостачання чого здійснюють
aa. pancreaticoduodenales inferiores?

38)37) Які із перелічених артерій здійснюють кровопо-
стачання брижового відділу тонкої кишки?
Куди прямує a. ileocolica?

39)Який із перелічених органів черевної порожнини не отримує крові із басейну a. ileocolica?

40)Яка із перелічених артерій забезпечує кровопо­стачання colon ascendens?

41)Яка із перелічених артерій забезпечує кровопо­стачання colon transversum?

42)На якому рівні від черевної аорти відходить a. mesenterica inferior?

43)Який із відділів ободової кишки не забезпечують кровопостачанням гілки a. mesenterica inferior?

 

44)Яка із перелічених артерій не є гілкою a. mesenterica inferior?

45)Яку назву має анастомоз між a. colica media та a. colica sinistra?

46)Яка із перелічених артерій бере участь в утво­ренні анастомозу з гілками a. iliaca interna?

47)Яка із перелічених артерій відходить безпосе­редньо від черевної аорти?

48)Звідки відходить a. suprarenalis inferior?

49)Де проходить a. testicularis?

1) Де проходить a. ovarica?Заняття 28На якому рівні знаходиться bifurcatio aortae?

2) Які судини утворилися в результаті розгалуження аорти?

3) На якому рівні розгалужується загальна клубова артерія?

4) Які судини утворюються при розгалуженні загаль­ної клубової артерії?

5) Кровопостачання чого здійснює внутрішня клубо­ва артерія?

6) Де проходить внутрішня клубова артерія?

7) На якому рівні розгалужується внутрішня клубова артерія?

8) Яка із перелічених артерій не належить до гілок внутрішньої клубової артерії?

9) Яка з перелічених гілок внутрішньої клубової ар­терії є тільки у жінок?

 

10)Яка із перелічених гілок басейну a. iliaca interna є тільки у чоловіків?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах