В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

11)Яка із гілок a. iliaca interna проходить позаду ве­ликого поперекового м'яза?

 

12)На які гілки розгалужується a. iliolumbalis?

13)Кровопостачання чого здійснює a. lumbalis від a. iliolumbalis?

14)Кровопостачання чого здійснює r. iliacus від a. iliolumbalis?

 

15)Які із перелічених гілок a. iliaca interna прямують до кісток та м'язів крижової ділянки?

16)Які із перелічених гілок басейну a. iliaca interna беруть участь у кровопостачанні оболонок спин­ного мозку?

17)Через який отвір виходить із таза a. glutea superior?

18)На які гілки розгалужується a. glutea superior?

19)Кровопостачання чого здійснють гілки басейну a. glutea superior?

20)Кровопостачання чого здійснють гілки басейну a. glutea superior?

21)Яка із гілок a. iliaca interna функціонує на всьому протязі тільки у зародка?

22) Що утворює у дорослої людини облітерований
відділ
a. umbilicalis?

23)Яка із перелічених артерій не є гілкою басейну функціонуючого відділу a. umbilicalis?

24)Яка із перелічених структур перехрещується в товщі широкої зв'язки матки з a. uterina і може бути випадково перев'язана замість останньої?

25)Яка із перелічених артерій не є гілкою a. uterina?

26)Яка із перелічених гілок a. iliaca interna забезпе­чує кровопостачання середньої частини прямої кишки?

 

27)Яка із перелічених гілок a. iliaca interna здійснює кровопостачання (у чоловіків) передміхурової за­лози та сім'яних пухирців?

28)Яка із перелічених гілок a. iliaca interna не бере участь у кровопостачанні піхви (у жінок)?

29)Яка із перелічених гілок a. iliaca interna бере участь у кровопостачанні передміхурової залози та сім'яних пухирців у чоловіків?

30)Через який отвір a. pudenda interna виходить з порожнини таза?

31)Через який отвір a. pdenda interna потрапляє в сіднично-відхідникову ямку?

32)Яка із гілок a. pudenda interna здійснює крово­постачання прямої кишки?

33)Де розміщується a. pudenda interna в межах fossa ischiorectalis?

34)Яка із перелічених гілок a. pudenda interna від­сутня у чоловіків?

35)Яка із перелічених гілок a. pudenda interna є тільки у жінок?

36)Яка із перелічених гілок a. pudenda interna є як у чоловіків, та і у жінок?

37)Яка із перелічених гілок a. pudenda interna є як у чоловіків, так і у жінок?

38)Яка із перелічених гілок a. pudenda interna є тільки у жінок?

39)Яка із перелічених гілок a. pudenda interna є як у жінок, так і у чоловіків?

40)Яка із перелічених гілок a. pudenda interna є тільки у чоловіків?

41)Яка із перелічених гілок a. pudenda interna є тільки у жінок?

42)Як a. obturatoria виходить з порожнини малого таза?

43)Яка гілка відходить від a. obturatoria в порожнині малого таза?

44)Яка із перелічених гілок басейну a. obturatoria проходить в складі lig. capitis femoris?

45)Яка із гілок басейну a. obturatoria здійснює кро­вопостачання присередніх м'язів стегна?

46)Через який отвір a. glutea inferior виходить із порожнини таза?

47)Яка із перелічених гілок відходить від a. glutea inferior?

48)Через який отвір a. iliaca externa виходить з по­рожнини таза?

49)Яка із перелічених гілок басейну a. iliaca externa є тільки у чоловіків?

Яка із перелічених гілок басейну a. iliaca externa є тільки у жінок?51) Яку назву має анастомоз r. pubicus від a. epigastrica inferior з r. pubicus від a. obturatoria?

1) 52) Яка із перелічених гілок басейну a. iliaca externa анастомозує з гілками a. subclavia?Прямим продовженням якої із перелічених ар­терій є a. axillaris?

2) Де знаходиться межа між a. subclavia та a. axillaris?

3) Яка із перелічених артерій є прямим продовжен­ням a. axillaris?

4) Де знаходиться дистальна межа a. axillaris?

5) На скільки відділів поділяють a. axillaris?

6) Відділи a. axillaris відповідають топографії: ...

7) Перший відділ a. axillaris відповідає рівню: ...

8) Другий відділ a. axillaris знаходиться на рівні: ...

9) Третій відділ a. axillaris розміщений: ...

 

10)Яка із перелічених артерій не є гілкою першого відділу a. axillaris?

11)Яка із перелічених гілок a. axillaris здійсню кро­вопостачання м'язів I та II міжреберних проміжків?

12)Які із перелічених гілок a. axillaris розгалужують­ся в m. subscapularis?

13)Яка із перелічених гілок a. axillaris відходить від неї на рівні верхнього краю m. pectoralis minor?

14)Яка із перелічених гілок басейну a. axillaris не відходить від грудоакроміальної артерії?

15)Яка із перелічених гілок басейну a. axillaris від­ходять безпосередньо від грудоакроміальньої ар­терії?

16)Яка із перелічених гілок басейну a. axillaris здій­снює кровопостачання м'яза, що забезпечує відведення верхньої кінцівки в плечовому су­глобі?

17)Яка із перелічених гілок басейну a. axillaris здій­снює кровопостачання ключично-акроміального та плечового суглобів?

18)Яка із перелічених гілок a. axillaris відходить від неї на рівні trigonum pectorale?

19)Який із перелічених м'язів забезпечує кровопо­стачанням за рахунок a. thoracica lateralis?

20)Яка із перелічених гілок басейну a. axillaris бере участь у кровопостачанні грудної залози?

21)Яка із перелічених артерій не належить до гілок третього відділу a. axillaris?

22)Яка із перелічених гілок пахвової артерії має найбільший діаметр?

23)Яка із перелічених гілок басейну пахвової артерії прямує впродовж бічного краю лопатки?

24)Який із перелічених м'язів, що діють на пле­човий суглоб, не забезпечують кровопостачан­ням від a. thoracodorsal?

я 29

25)Яка із перелічених артерій басейну a. axillaris проникає через тристоронній отвір на задню по­верхню лопатки?

26)Яка із перелічених гілок басейну a. axillaris роз­галужується в fossa infraspinata?

27)Яка із перелічених гілок басейну пахвової артерії проходить по передній поверхні collum chirurgicum humeri?

28)Яка із перелічених гілок басейну a. axillaris про­ходить через чотиристоронній отвір?

29)Яка із перелічених гілок басейну a. axillaris при­лягає безпосередньо до стовбура n. axillaris?

30)Яка із перелічених гілок басейну a. axillaris не бере участі у кровопостачанні плечового сугло­ба?

31)Яка із перелічених гілок басейну пахвової артерії здійснює кровопостачання шкіри лопаткової ділянки?

32)Де проектується початок a. brachialis?

33)Де проходить a. brachialis?

34)Де відбувається розгалуження плечової артерії на її кінцеві гілки?

35)Яка із перелічених артерій є однією з кінцевих гілок a. brachialis?

36)Яка із перелічених артерій є однією з кінцевих гілок a. brachialis?

37)Яка із перелічених гілок плечової артерії прохо­дить у супроводі стовбура променевого нерва?

38)Яка із перелічених гілок басейну плечової артерії не відходить від a. profunda brachii?

39)Яка із перелічених артерій басейну a. brachialis супроводжує ліктьовий нерв?

40)Яка із перелічених гілок басейну a. brachialis не бере участі в утворенні артеріальної сітки ліктьо­вого суглоба?

41)Яка із перелічених гілок a. brachialis проходить у каналі променевого нерва?

42)Яка із перелічених артерій із басейну

a. brachialis віддає гілки на кровопостачання плечової кістки?

43)Яка із перелічених гілок басейну a. brachialis здійснює кровопостачання задньої групи м'язів плеча?

44)Яка із перелічених гілок басейну a. brachialis проходить у задній бічній ліктьовій борозні?

43)Яка із перелічених гілок басейну a. brachialis проходить у передній бічній ліктьовій борозні?Які із перелічених артерій є кінцевими гілками a. brachialis?

44)Яка із перелічених артерій продовжує напрямок плечової артерії?

45)Яка із гілок плечової артерії проходить між по­верхневим та глибоким згиначем пальців?

46)Яка із гілок плечової артерії залягає між круглим пронатором та плечопроменевим м'язом?

47)Між якими із перелічених м'язів передпліччя

я 30

знаходиться початковий відділ a. radialis?

6) Між якими із перелічених м'язів передпліччя знаходиться a. ulnaris?

7) Яка із перелічених артерій в нижній третині пе­редпліччя покривається тільки шкірою та фасцією?

8) Яку із перелічених артерій передпліччя викори­стовують для дослідження пульсу?

9)  Що утворює кінцевий відділ променевої артерії?Які із перелічених артеріальних гілок відходять від глибокої долонної дуги?

10)Від яких із перелічених артерій відходить rr. perforantes?

11)Які із перелічених артерій з'єднуються між со­бою через rr. perforantes?

12)Яка із перелічених артерій відходить від почат­кового відділу a. radialis?

13)Які із перелічених артерій утворюють анастомоз у бічній передній ліктьовій борозні?

14)Яка із перелічених гілок променевої артерії бере участь в утворенні поверхневої долонної дуги?

15)Де проходить r. palmaris superficialis (гілка a. radialis)?

16)Яка із перелічених гілок променевої артерії бере участь в утворенні долонної сітки зап'ястка?

17)Яка із перелічених гілок променевої артерії утворює тильну сітку зап'ястка?

18)Яка із перелічених артерій не бере участі в утво­ренні rete carpi dorsale?

19)Яка із перелічених артерій не бере участі в утво­ренні rete carpi dorsale?

20)Звідки відходить aa. metacarpales dorsales?

21)На які гілки розгалужується кожна aa. metacarpales dorsales?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах