В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

- задню стінку (прилягає до передхребтових м'язів шиї);

- бічну (парну) стінку, в якій знаходяться глоткові лімфатичні вузлики (noduli lymphoidei pharyngeales).

Порожнина глотки (cavitas pharyngis) поділя­ється на:

- носову частину глотки (pars nasalis pharyngis);

- ротову частину глотки (pars oralis pharyngis);

- гортанну   частину   глотки   (pars laryngea pharyngis).

Носова частина глотки (pars nasalis pharyngis) - чисто дихальна частина, вона через хоани (choanae) сполучається з носовою порожниною (cavitas nasi).

На її бічних стінках з обох боків є глоткові отво­ри слухових труб (ostia pharyngea tubarum auditivarum), які сполучають глотку (pharynx) з бара­банною порожниною (cavitas tympani).

Кожний отвір оточений:

-  ззаду і вгорі - трубним валиком (torus tubarius).

Між останніми і м'яким піднебінням (palatum molle) розміщене парне скупчення лімфоїдної тка­нини - трубний мигдалик (tonsilla tubaria).

Від трубного валика (torus tubarius) відходять:

-  трубно-глоткова         складка (plica
salpingopharyngea);

-  трубно-піднебінна       складка (plica
salpingopalatina).

Спереду від глоткового отвору слухової труби (ostium pharyngeum tubae auditivae) відходить:

-  валик підіймача (torus levatorius).

Позаду від глоткового отвору слухової труби (ostium pharyngeum tubae auditivae) є глотковий закуток (recessus pharyngeus).

У носовій частині глотки (pars nasalis pharyngis) міститься:

-  піднебінно-глотковий   гребінь (crista
palatopharyngea).

На межі верхньої та задньої стінок глотки (скле­піння глотки - fornix pharyngis) розміщений:

-  непарний глотковий мигдалик (tonsilla pharyngealis), або аденоїдний мигдалик, який має:

-  ямочки мигдалика (fossulae tonsillae);

-  крипти мигдалика (cryptae tonsillae).

Три мигдалики глотки (глотковий мигдалик -tonsilla pharyngealis, парний трубний мигдалик -tonsilla tubaria) та три мигдалики ділянки зіва (язи­ковий мигдалик - tosilla lingualis, парний піднебін­ний мигдалик - tonsilla palatina) утворюють лімфа­тичне кільце глотки (anulus lymphoideus pharyngis)- кільце Пирогова-Вальдейера.

Ротова частина глотки (pars oralis pharyngis) простягається від піднебінної завіски (velum palatinum) до входу в гортань (larynx), тобто на рівні зіва (fauces), що відповідає висоті тіла третього ший­ного хребця (vertebra cervicalis tertia).

Ротова частина глотки (pars oralis pharyngis) за допомогою зіва (fauces) сполучається з власне рото­вою порожниною (cavitas oris propria).

Між коренем язика (radix linguae) та надгортан­ником (epiglottis) проходять:

-  серединна язиково-надгортанна складка (plica glossoepiglottica mediana);

-  парна бічна язиково-надгортанна складка (plica glossoepiglottica lateralis), між якими розміще­на надгортанна долинка (vallecula epiglottica).

У ротовій частині глотки (pars oralis pharyngis) пе­рехрещуються травний та дихальний шляхи.

При акті ковтання носова частина глотки (pars nasalis pharyngis) відокремлюється від ротової час­тини глотки (pars oralis pharyngis) піднебінною завіс­кою (velum palatinum).

При акті ковтання гортань (larynx) піднімається догори, а надгортанник (epiglottis) закриває вхід до гортані (aditus laryngis).

Тому їжа чи рідина проходить тільки в гортанну частину глотки (pars laryngea pharyngis) і далі - в стравохід (oesophagus), не потрапляючи ні в носову порожнину (cavitas nasi), ні в порожнину гортані (cavitas laryngis).

Гортанна частина глотки (pars laryngea pharyngis) починається на рівні входу до гортані (aditus laryngis) і сполучається з порожниною гортані (cavitas laryngis).

З боків від входу до гортані (aditus laryngis) гор­танна частина глотки (pars laryngea pharyngis) роз­ширюється і утворює парні грушоподібні закутки (recessus piriformes), присередньо від них розміщені складки верхнього гортанного нерва (plicae nervi laryngei superioris), де проходять:

-  верхня гортанна артерія (arteria laryngea superior);

-  внутрішня гілка верхнього гортанного нерва (ramus internus nervi laryngei superioris).

У місці переходу глотки (pharynx) в стравохід (oesophagus) є глотково-стравохідне звуження (constrictio pharyngooesophagealis).

Стінка глотки (paries pharyngis) складається з таких шарів:

-  слизової оболонки (tunica mucosa);

-  підслизового прошарку (tela submucosa);

-  м'язової оболонки (tunica muscularis) - м'язів глотки (musculi pharyngis);

-  сполучнотканинної оболонки (адвентиції - tunica adventitia).

Слизова оболонка (tunica mucosa) розміщена на щільній сполучнотканинній (фіброзній) пластинці, яка замінює підслизову основу (підслизовий прошарок).

На рівні носової частини глотки (pars nasalis pharyngis) слизова оболонка (tunica mucosa) вкрита одношаровим багаторядним війковим епітелієм (epithelium ciliatum simplex), а нижче - багатошаро­вим плоским незроговілим епітелієм (epithelium stratificatum noncornificatum squamosum) відповідно до функції частин глотки (pharynx).

Підслизова основа (підслизовий прошарок) носо­вої частини глотки (tela submucosa partis nasalis pharyngis) представлена глотково-основною фасці­єю (fascia pharyngobasilaris) - фіброзною оболонкою (волокнистою оболонкою), яка зростається із слизо­вою оболонкою (tunica mucosa), а вгорі прикріплю­ється до зовнішньої основи черепа (basis cranii externa).

Через це слизова носової частини глотки (tunica mucosa partis nasalis pharyngis) малорухлива і не утворює складок.

У нижніх відділах глотки підслизова основа пред­ставлена пухкою сполучною тканиною, внаслідок чого слизова оболонка утворює поздовжні складки.

У підслизовій основі (підслизовому прошарку) глотки (tela submucosa pharyngis) розміщені глот­кові залози (glandulae pharyngeales), протоки яких відкриваються на поверхні слизової оболонки.

Ззовні - до підслизової основи, або підслизового прошарку (tela submucosa), зверху - до глотково-основної фасції (fascia pharyngobasilaris) прилягають м'язи глотки (musculi pharyngis) та сполучнотканинна оболонка - адвентиція (adventitia).

М'язова оболонка (tunica muscularis pharyngis), або м'язи глотки (musculi pharyngis), побудовані із поздовжніх та колових поперечно-посмугованих м'язових волокон (myofibrae transversostriatae) і формують:

-  м'язи-звужувачі глотки (musculi constrictores pharyngis), що утворюють внутрішній коловий шар (stratum circulare internum);

-  м'язи-підіймачі глотки (musculi levatores pharyngis), що утворюють зовнішній поздовжній шар (stratum longitudinale externum).

До поздовжніх м'язів глотки належать:

-  шило-глотковий       м'яз (musculus
stylopharyngeus):
піднімає глотку (pharynx) та гортань
(larynx) догори;

-  піднебінно-глотковий м'яз (musculus palatopharyngeus): опускає піднебінну завіску (velum palatinum) і зменшує отвір зіва (fauces);

-  трубно-глотковий     м'яз (musculus
salpingopharyngeus):
піднімає глотку (pharynx) і за-
побігає зсуванню вперед хряща слухової труби
(cartilago tubae auditivae).

До колових м'язів глотки належать:

-  верхній м'яз-звужувач глотки (musculus constrictor pharyngis superior), який має:

-  крило-глоткову частину (pars pterygopharyngea);

-  щічно-глоткову частину (pars buccopharyngeal

-  щелепно-глоткову частину (pars mylopharyngea);

-  язиково-глоткову        частину (pars
glossopharyngea);

-  середній м'яз-звужувач глотки (musculus constrictor pharyngis medius), який має:

-  хрящо-глоткову          частину (pars
chondropharyngea);

-  ріжково-глоткову частину (pars ceratopharyngea);

-  нижній м'яз-звужувач глотки (musculus constrictor pharyngis inferior), який має:

-  щито-глоткову частину (pars thyropharyngea), або щитоглотковий м'яз (musculus thyropharyngeus);

персне-глоткову частину (pars cricopharyngea),або персне-глотковий м'яз (musculus cricopharyngeus).

М'язи-звужувачі (musculi constrictores) скорочу­ються послідовно зверху донизу, активно проштов­хуючи їжу до стравоходу (oesophagus).

Внаслідок зростання м'язових пучків протилеж­них м'язів-звужувачів (musculi constrictores) на зад­ній поверхні глотки (facies posterior pharyngis) по серединній лінії (linea mediana) утворюється глотко­вий шов (raphe pharyngis).

Крило-нижньощелепний   шов (raphe

pterygomandibularis) утворюється вздовж місця з'єднання щічного м'яза (musculus buccinator) з верхнім м'язом-звужувачем глотки (musculus constrictor pharyngis superior) - від крилоподібного відростка (processus pterygoideus) до задньої части­ни нижньої щелепи (pars posterior mandibulae).

Ззовні глотка (pharynx) вкрита тонкою адвентиці­єю (adventitia) - сполучнотканинним шаром, за допомогою якого вона контактує з розміщеними поряд органами.

Між адвентицією глотки (adventitia pharyngis) та суміжними органами є навкологлотковий простір (spatium peripharyngeum), що заповнений пухкою волокнистою     сполучною     тканиною (textus connectivus fibrosus laxus). Цей простір має такі відділи:

-  заглотковий          простір (spatium
retropharyngeum),
що переходить у верхнє середос-
тіння
(mediastinum posterius), або позавісцеральний
простір
(spatium retroviscerale);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах