В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

22)Яка із перелічених артерій відходить від a. radialis на долонній поверхні кисті?

23)Яка із перелічених гілок плечової артерії прони­кає під круглий пронатор?

24)Яка із перелічених артерій передпліччя проникає на долоню кисті через щілину між m. hypotenar та retinaculum flexorum?

25)Стовбур якої із перелічених артерій передпліччя утворює поверхневу долонну дугу?

26)Яка із перелічених артерій відходить від почат­кового відділу a. ulnaris?

 

28)Які із перелічених артерій утворюють анастомоз у присередній передній ліктьовій борозні?

29)Які із перелічених артерій утворюють анастомоз у ділянці присередньої задньої ліктьової борозни?

30)Яка із перелічених артерій проходить по пе­редній поверхні membrana interossea antebrachii?

31)Від якої із перелічених артерій відходить a. commitans n. mediani?

32)Яка із перелічених артерій здійснює кровопоста­чання м'язів задньої групи передпліччя?

33)Яка із перелічених артерій передпліччя прямує в ділянку міжкісткової перетинки, розгалужуючись на передню та задню артерії?

34)Яка із перелічених артерій передпліччя віддає a. comitans nervi mediani?

35)Яка із перелічених артерій передпліччя проби­ває membrana interossea antebrachii?

36)Які із перелічених артерій анастомозують у ділянці бічної задньої ліктьової борозни?

37)Яка із перелічених гілок ліктьової артерії відхо­дить від неї на рівні шилоподібного відростка ліктьової кістки?

38)Яка із перелічених гілок ліктьової артерії відхо­дить від її стовбура біля горохоподібної кістки?

39)Що формує кінцевий відділ ліктьової артерії?

40)Що відходить від поверхневої долонної дуги?

41)На які гілки розгалужуються aa. digitales pal-mares communes?

42)Скільки артеріальних гілок супроводжують прок­симальну фалангу III пальця кисті?

43)Скільки артеріальних гілок беруть участь в утво­ренні сітки ліктьового суглоба?

44)Де залягає поверхнева долонна дуга?

28)Де залягає глибока долонна дуга?Стегнова артерія є продовженням: .

29)Через який із перелічених отворів стегнова ар­терія виходить на стегно?

30)Що лежить спереду стегнової артерії в межах су­динної затоки?

31)Що прилягає до присередньої півкружності стег­нової артерії в межах судинної затоки?

32)Що прилягає до задньої півкружності стегнової артерії в межах судинної затоки?

33)Що прилягає до бічної півкружності стегнової ар­терії в межах судинної затоки?

34)Куди потрапляє стегнова артерія, вийшовши на стегно?

35)Де можна визначити пульсацію стегнової артерії?

36)Куди потрапляє стегнова артерія, виходячи на присередню поверхню стегна?

 

10)Яка із перелічених артерій не є гілкою стегнової артерії?

11)Яка із перелічених артерій не є гілкою стегнової артерії?

12)Яка із перелічених артерій не є гілкою стегнової артерії?

13) Куди прямує a. epigastrica superficialis?

14)Яка із перелічених артерій нижньої кінцівки за­безпечує кровопостачання м'язів стегна?

15)Яка із перелічених артерій нижньої кінцівки здій­я 31

снює кровопостачання колінного суглоба?

16)Яка із перелічених гілок стегнової артерії має найбільший діаметр?

17)Яка із перелічених артерій не є гілкою a. profunda femoris?

18)Яка із перелічених артеріальних гілок не є гілкою бічної огинальної артерії стегна?

19)Яка із перелічених артерій віддає гілку на крово­постачання кульшового суглоба?

20)Яка із перелічених артерій бере участь у крово­постачанні присередніх м'язів стегна?

21)Яка із перелічених артерій анастомозує з гілка­ми затульної артерії?

22)Яка із перелічених артерій бере участь у крово­постачанні великого сідничного м'яза?

23)Яка із перелічених артерій анастомозує з гілка­ми сідничних артерій?

24)Яка із перелічених артерій проникає на задню поверхню стегна?

25)Яка із перелічених артерій здійснює кровопоста­чання передніх м'язів стегна?

26)Які із перелічених артерій здійснює кровопоста­чання задніх м'язів стегна?

27)Яка із перелічених артерій відходить від стегно­вої артерії в привідному каналі?

Яка із перелічених артерій є безпосереднім про­довженням стегнової артерії?

29)Скільки артеріальних гілок віддає підколінна ар­терія на кровопостачання колінного суглоба?

30)Скільки артеріальних гілок віддає підколінна ар­терія на кровопостачання гомілки і стопи?

31)Яка із перелічених артерій здійснює кровопоста­чання бічного широкого м'яза?

32)Яка із перелічених артерій здійснює кровопоста­чання присереднього широкого м'яза?

33)Яка із перелічених артерій здійснює кровопоста­чання схрещених зв'язок та менісків колінного суглоба?

34)Яка із перелічених артерій не бере участі в утво­ренні суглобової колінної стінки?

33)Яка із перелічених артерій не бере участі в утво­ренні суглобової колінної стінки?На які гілки поділяється a. poplitea?

34)Яка із перелічених артерій є безпосереднім про­довженням a. poplitea?

35)Де проходить a. tibialis posterior?

36)Де відбувається перехід a. tibialis posterior на

підошву стопи?

5) Де вивчають пульсацію задньої великогомілкової артерії?

6) Яка із перелічених артеріальних гілок не відходить від a. tibialis posterior?

7) Яка із гілок задньої великогомілкової артерії пря­мує до голівки малогомілкової кістки?

8) Яка із гілок задньої великогомілкової артерії ана-стомозує з колінними артеріями?

9) Яка із гілок задньої великогомілкової артерії про­никає в нижній м'язово-малогомілковий канал?

 

10)Де проходить a. fibularis (peronea)?

11)Де відбувається розгалуження малогомілкової артерії на її прикінцеві гілки?

12)Які із перелічених артеріальних гілок є прикінце­вими гілками малогомілкової артерії?

13)Яка із перелічених артеріальних гілок сполучає малогомілкову артерію з задньою великогоміл­ковою артерією?

14)Яка із перелічених артеріальних гілок сполучає малогомілкову артерію з гілками передньої вели­когомілкової артерії?

15)Яка із перелічених артерій здійснює кровопоста­чання довгого та короткого малогомілкових м'язів?

16)Як називаються прикінцеві гілки a. tibialis posterior?

17)Де розміщена a. plantaris medialis?

18)Як називаються прикінцеві гілки a. plantaris me­dialis?

19)Де розміщена a. plantaris lateralis?

20)Що утворює a. plantaris lateralis на рівні основ плеснових кісток?

21)Який із перелічених м'язів підошви забезпечує кровопостачанням a. plantaris medialis?

я 32

22)З якою із перелічених артерій стопи анастомозує arcus plantaris profundus?

23)Які із перелічених артерій відходять від глибокої підошвової дуги?

24)Як називають дистальні відділи підошвових плеснових артерій?

25)Як називаються прикінцеві гілки загальних підошвових пальцевих артерій?

26)Скільки всього є власних підошвових пальцевих артерій (гілки загальних підошвових пальцевих артерій)?

27)Як проникає a. tibialis anterior на передню по­верхню гомілки?

28)Яка із перелічених артерій відходить від a. tibialis anterior в межах підколінної ямки?

29)Яка із перелічених артеріальних гілок відходить від a. tibialis anterior?

30)Яка із перелічених артеріальних гілок a. tibialis anterior бере участь в утворенні суглобової колінної сітки?

31)Як називається продовження на стопу передньої великогомілкової артерії?

32)Яку артерію стопи використовують для визна­чення пульсу?

33)Які із перелічених артеріальних гілок не є гілка­ми a. dorsalis pedis?

34)Яка із перелічених артеріальних гілок є прикін­цевою гілкою a. dorsalis pedis?

35)Яка із перелічених артеріальних гілок забезпечує анастомоз між тильними та підошвовими ар­теріями стопи?

36)Яка із перелічених артерій є прикінцевою гілкою тильної артерії стопи?

37)Які із перелічених артерій відходять від a. arcuata?

38)На які артеріальні гілки розгалужується кожна a. metatarsales dorsales?

39)Де утворюється rete malleolare laterale?

40)Де утворюється rete malleolare mediale?

22)Де утворюється rete calcanei?Яка із перелічених венозних пазух дає початок внутрішній яремній вені?

23)У межах якого із перелічених отворів основи че-

репа починається v. jugularis interna?

3) Як називається розширення v. jugularis interna, розміщене нижче for. jugulare?

4) Яка із перелічених структур не входить до складу судинно-нервового пучка шиї?

5) Яка із перелічених фасцій (за В.Н.Шевкуненком) огортає судинно-нервовий пучок шиї?

6) З якою із перелічених вен об'єднується (зливаєть­ся) v. jugularis interna?

я 34

7) Що знаходиться по ходу v. jugularis interna перед злиттям (об'єднанням) її з v. subclavia?

8) В яку із перелічених вен відводиться венозна кров від синусів твердої мозкової оболонки?

9) Де розміщена v. vertebralis?

 

10)Де розміщена v. cervicalis profunda?

11)Куди впадає v. vertebralis?

12)Куди впадає v. cervicalis profunda?

13)Які із перелічених венозних судин не відносять до внутрішньочерепних протоків v. jugularis interna?

Яка із перелічених венозних судин не належитьдо внутрішньочерепних притоків v. jugularis interna?

15)Які із перелічених вен відносять до внутрішнь­очерепних притоків v. jugularis interna?

16)Яка із перелічених ознак венозних судин не належить до синусів твердої мозкової оболонки?

17)Де розміщений sinus sagittalis superior?

18) Що розташовано справа та зліва від верхнього
стрілоподібного синуса?

19)Який із перелічених синусів не бере участі в утворенні confluens sinuum?

20)Де знаходиться sinus sagittalis inferior?

21)Куди впадає нижній сагітальний синус?

22)Яка із перелічених вен впадає в початок прямо­го синуса?

23)Де знаходиться потиличний синус?

24)Де знаходиться поперечний синус?

25)Куди продовжується sinus transversus?

26)Куди продовжується sinus sigmoideus?

27)Де знаходиться sinus cavernosus?

28)Що проходить через товщу sinus cavernosus?

29)Як поєднуються між собою правий та лівий sinus cavernosus?

30)Що впадає в передні відділи sinus cavernosus?

31)Де знаходиться sinus sphenoparietal?

32)Що поєднують (сполучають) верхній та нижній кам'янисті синуси?

33)Що сполучають vv. emissariae?

34)Що сполучає plexus basillaris?

35)Де відбувається анастомоз між v. ophtalmica superior та v. facialis?

36)Куди впадають vv. labirinthi?

37)Яка із перелічених вен не належить до позаче-репних притоків внутрішньої яремної вени?

38)Яка із перелічених вен належить до позачереп-них притоків внутрішньої яремної вени?

 

39)Які із перелічених вен утворюють v. lingua ris?

40)Які із перелічених вен не є притоками v. thyroidea superior?

41)Яка із перелічених вен не є притоком лицевої вени?

42)Яка із перелічених вен впадає в v. facialis?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах