В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

43)Які із перелічених вен не впадають у plexus (venosus) pterygoidei?

44)Де розміщена v. jugularis externa?

45)Які із перелічених вен не є притоками v. jugularis externa?

46)Де розміщена v. jugularis anterior?

47)Як з'єднуються між собою v. jugularis anterior dextra et sinistra?

48)Де знаходиться v. subclavia?

49)Як утворюється v. cava superior?

50)Де утворюється верхня порожниста вена?

51)Куди впадає v. cava superior?

52)На якому рівні v. cava superior впадає в серце?

53)Що знаходиться позаду верхньої порожнистої вени?

54) Що прилягає до передньої півкружності v. cava
superior?

55)       Що знаходиться зліва від верхньої порожнистої
вени?

56) Що прилягає до верхньої порожнистої вени
справа?

57)Яка із перелічених вен стінок грудної порожнини впадає в v. cava superior?

58)Від яких ділянок тіла людини не забирає венозну кров верхня порожниста вена?

59)Як утворюються плечоголовні вени (права і ліва)?

57)Які із перелічених вен грудної порожнини не впадають в vv. brachiocephalicae?На які групи поділяють вени верхньої кінцівки?

58)Яка із перелічених ознак кровоносної судинної системи не належить до вен верхньої кінцівки?

59)Де залягають поверхневі вени кінцівки?

60)Звідки збирають кров поверхневі вени верхньої

кінцівки?

5) Звідки не збирають кров глибокі вени верхньої

кінцівки?

6) Які із перелічених вен верхньої кінцівки відно­сяться до поверхневих вен?

7) Де розміщені тильні п'ясткові вени?

8) Що утворюють vv. metacarpales dorsales?

9) Які із перелічених вен кисті дают початок глибо­ким венам передпліччя?

 

10)Яка із перелічених вен кисті дає початок голов­ній вені (v. cephalica)?

11)Де розміщена головна вена (v. cephalica)?

12)Яка із перелічених вен кисті дає початок ос­новній вені (v. basilica)?

13)Де розміщена основна вена (v. basilica)?

14)Яка із перелічених вен верхньої кінцівки з'єднує між собою основну та головну вени в ділянці fossa cubiti?

15)Яку із перелічених вен верхньої кінцівки викори­стовують, як правило, для проведення внутрішнь­овенних ін'єкцій?

я 35

16)Де знаходиться основна вена (v. basilica) на плечі?

17)Куди впадає основна вена (v. basilica)?

18)Де розміщена головна вена (v. cephalica) в ділянці нижньої та середньої третини плеча?

19)Де розміщена головна вена (v. cephalica) у верхній третині плеча перед впадінням у пахвову вену?

20)Куди впадає головна вена (v. cephalica)?

21)Де розміщена v. mediana cubiti?

22)Які вени з'єднує між собою v. mediana cubiti?

23)Яку із перелічених вен верхньої кінцівки викори­стовують для збору крові для проведення біохімічних аналізів?

24)Скільки вен-супутниць супроводжують променеву артерію?

25)Скільки вен-супутниць супроводжують ліктьову вену?

26)Скільки вен-супутниць входить до складу судинно-нервового пучка плеча в його нижній третині?

27)Як утворюються плечові вени?

28)Яку із названих вен верхньої кінцівки формують vv. brachiales?

29)Де формується v. axillaris?

31)30) В яку із перелічених вен продовжується
v. axillaris?На якому рівні v. axillaris переходить у v. subclavia?

32)Яка із перелічених вен не є притокою v. axillaris?

33)Які із перелічених вен із басейну v. axillaris при-мають участь в утворенні каво-кавального ана­стомозу?

34)Яка із перелічених вен не впадає в v. axillaris?

35)Яка із перелічених вен впадає в v. axillaris?

36)В яку із перелічених вен впадають груднинонад-черевні вени?

37)Куди впадають виносні венозні судини кружаль-цевого венозного сплетення грудей?

38)Куди впадає бічна грудна вена?

39)Які із перелічених вен верхньої кінцівки анасто-мозують з v. epigastrica inferior?

40)Де знаходиться v. subclavia?

41)Від яких ділянок тіла людини відводять, головним чином, кров v. azygos et v. hemiazygos?

42)Яка із перелічених вен дає початок м. azygos?

43)Яка із перелічених вен дає початок v. hemiazygos?

44)Де знаходиться v. lumbalis ascendens dextra?

45)Як проникає в грудну порожнину v. lumbalis ascendens dextra?

46)Де знаходиться v. azygos?

47)Який із органів заднього середостіння прилягає до передньої стінки v. azygos?

48)Який із органів заднього середостіння не приля­гає до задньої стінки v. azygos?

49)Що знаходиться спереду v. azygos на рівні IV - V грудних хребців?

50)Куди впадає v. azygos?

51)Які із перелічених вен грудної порожнини не є притоками v. azygos?

52)Які із перелічених вен грудної порожнини не є притоками v. azygos?

53)Які із перелічених вен грудної порожнини є при­токами v. azygos?

54)Де знаходиться v. lumbalis ascendens sinistra?

55)Як проникає в грудну порожнину v. lumbalis ascendens sinistra?

56)Де знаходиться v. hemiazigos?

 

57)Що знаходиться справа від напівнепарної вени?

58)Що знаходиться позаду напівнепарної вени?

59)Куди впадає v. hemiazygos?

 

60)Які із перелічених міжреберних вен впадають в v. hemiazygos?

61)Яка із перелічених вен впадає у v. hemiazygos?

62)Які із перелічених вен не є притоками v. hemiazygos accessoria?

63)З якими із перелічених вен vv. intercostales posteriores утворюють кільцеві анастомози?

64)Де проходять задні міжреброві вени?

65)В якій послідовності розміщені компоненти міжребрового судинно-нервового пучка (зверху -донизу)?

66)Які із перелічених венозних судин безпосе­редньо впадають в кожну із задніх міжребрових вен?

67)Які вени утворюють v. і ntervertebra l is?

68)Де розміщене внутрішнє хребтове венозне спле­тення (переднє та заднє)?

69)В яких межах хребтового каналу трапляються внутрішні хребтові сплетення?

70)Які вени формують внутрішні хребтові сплетен­ня?

71)Які вени формують rr. dorsales (притоки задніх міжребрових вен)?

72)Де розміщені зовнішні хребтові венозні спле­тення(переднє та заднє)?

60)До яких із перелічених вен не відводиться кров від зовнішніх хребтових сплетень (переднього та заднього)?Яке із приведених тверджень не відносять до нижньої порожнистої вени?

61)На якому рівні формується нижня порожниста вена?

62)Які венозні судини формують нижню порожнисту вену?

63)Що знаходиться зліва нижньої порожнистої вени?

64)Яка із перелічених структур черевної порожнини не прилягає до передньої поверхні нижньої по­рожнистої вени?

65)Яка із перелічених структур черевної порожнини не прилягає до задньої поверхні нижньої порож­нистої вени?

66)На які групи поділяються притоки нижньої порож­нистої вени?

67)В якій із перелічених структур печінки проходить v. cava inferior?

68)Що впадає в v. cava inferior при проходженні її через печінку?

 

10)Через який із перелічених отворів діафрагми v. cava inferior проникає в грудну порожнину?

11)В яку частину грудної порожнини потрапляє v. cava inferior, пройшовши через діафрагму?

12)В яку із названих камер серця впадає нижня порожниста вена?

я 36

13)Які із перелічених вен черевної порожнини є парієтальними притоками нижньої порожнистої вени?

14)Від яких ділянок венозна кров не відводиться в vv. lumbales?

15)Які із перелічених вен черевної порожнини є парієтальними притоками нижньої порожнистої вени?

16)Яка із перелічених вен входить до групи вісце­ральних притоків нижньої порожнистої вени у чо­ловіків?

17)Яка із перелічених вен входить до групи вісце­ральних притоків нижньої порожнистої вени у жінок?

18)На якому рівні vv. renales dextra et sinistra впа­дають у нижню порожнисту вену?

19)Куди впадає v. testicularis sinistra?

20)Куди впадає v. ovarica sinistra?

21)Куди впадає v. suprarenalis dextra?

22)Куди впадає v. suprarenalis sinistra?

23)Куди впадають vv. hepaticae?

24)Яка із перелічених вен черевної порожнини розміщена на передній півкружності аорти?

25)Які притоки має внутрішня клубова вена?

26)Як утворюється v. iliaca communis?На якому рівні утворюється v. iliaca communis?

27)Що утворюється від злиття правої та лівої спіль­них клубових вен?

28)Які із перелічених вен порожнини малого таза не відносять до парієтальних притоків внутрішньої клубової вени?

29)Які із перелічених вен порожнини малого таза відносять до парієтальних притоків внутрішньої клубової вени?

30)Яке із перелічених венозних сплетень порожни­ни малого таза є тільки у чоловіків?

31)Яке із перелічених венозних сплетень порожни­ни малого таза є як у чоловіків, так і у жінок?

32)Яке із перелічених венозних сплетень порожни­ни малого таза є як у чоловіків, так і у жінок?

33)Яке із перелічених венозних сплетень порожни­ни малого таза є тільки у жінок?

34)Яке із перелічених венозних сплетень порожни­ни малого таза є тільки у жінок?

35)Яке із перелічених венозних сплетень порожни­ни малого таза є як у чоловіків, так і у жінок?

36)Які із перелічених вен порожнини малого таза є тільки у жінок?

37)Які із перелічених вен порожнини малого таза не є притоками внутрішньої соромітної вени?

38)Куди впадає v. rectalis superior?

39)Куди впадають vv. rectales mediae?

40)Куди впадають vv. rectales inferiores?

41)Куди впадає v. pudenda interna?

42)Які із перелічених вен порожнини малого таза чоловіків не впадають у передміхуровозалозове венозне сплетення?

43)Яка із перелічених вен впадає в зовнішню клу­бову вену?

44)Яка із перелічених вен впадає в зовнішню клу­бову вену?

45)Через який із перелічених отворів vv. gluteae superiores проникають у порожнину таза?

46)Через який із перелічених отворів vv. glutae inferiores проникають у порожнину таза?

47)Через який із перелічених отворів

vv. obturatoriae проникають у порожнину таза?

49)На які групи поділяються вени нижніх кінцівок?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах