В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 62

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

50)Де знаходяться поверхневі вени нижніх кінцівок?

51)Звідки формуються тильні пальцеві вени стопи?

52)Куди прямують vv. digitales dorsales pedis?

53)Яка із перелічених вен формується з бічного відділу тильної венозної дуги стопи?

54)Яка із перелічених вен формується з присе-реднього відділу тильної венозної дуги стопи?

55)Де розміщена rete venosum plantare?

56)Де розміщується arcus venosum dorsalis pedis?

57)Куди відводиться кров від підшкірних вен тила та підошви стопи?

58)Які із перелічених вен утворилися при злитті підошвових пальцевих вен?

59)Куди впадають підошвові вени?

60) Куди відводиться кров від підошвової венозної
дуги?

61)Які із перелічених вен нижньої кінцівки відносять до поверхневих вен?

62)Яка із перелічених вен нижньої кінцівки нале­жить до глибоких вен?

63)Де починається v. saphena magna?

64)Де знаходиться v. saphena magna на гомілці?

65)Де проходить v. saphena magna на стегні?

66)До якого топографічного утвору нижньої кінцівки підходить n. saphena magna?

67)Куди впадає v. saphena magna?

68)Які із перелічених вен впадають у v. saphena magna у межах стегнового трикутника?

69)Які із перелічених вен, притоків v. saphena magna, є тільки у чоловіків?

70)Які із перелічених вен, притоків v. saphena magna є тільки у чоловіків?

71)Які із перелічених вен, притоків v. saphena magna є тільки у жінок?

72)Які із перелічених вен, притоків v. saphena magna є тільки у жінок?

73)Яка із перелічених вен, притоків v. saphena magna є як у чоловіків, так і у жінок?

74)Яка із перелічених вен, притоків v. saphena magna, бере участь в утворенні каво-кавального анастомозу?

75)Яка із перелічених вен стопи дає початок малій підшкірній вені?

76)Яка із перелічених вен стопи дає початок великій підшкірній вені?

77)Від якої із перелічених ділянок стопи кров не відводиться в малу підшкірну вену?

78)Як виходить на гомілку v. saphena parva?

79)Де розміщена v. saphena parva на гомілці?

80) Куди впадає v. saphena parva?

81)Які із перелічених вен нижньої кінцівки роз­міщені на передній поверхні membrana interos­sea cruris?

82)Які із перелічених вен нижньої кінцівки роз­міщені в canalis cruropopliteus?

83)Які із перелічених вен нижньої кінцівки роз­міщені в нижньому м'язово-малогомілковому ка­налі?

84)Яка із перелічених вен нижньої кінцівки знахо­диться в підколінній ямці?

85)В якій послідовності розміщені судини та нерв у підколінній ямці (ззаду-наперед)?

86)Яка із перелічених вен нижньої кінцівки роз­міщена в canalis adductorius?

87)Які із перелічених вен не впадають у v. profunda femoris?

88)Продовженням якої із названих вен є стегнова вена?

89)В яку із названих вен продовжується v. femoralis?

Як проникає в порожнину таза v. femoralis?Заняття 37

1) Звідки збирає кров vena portae hepatis?              4) Що знаходиться в товщі lig. hepatoduodenal спе-

2) Яка із перелічених характеристик не належить до       реду v. porta hepatis?

ворітної печінкової вени?                                   5) Які із перелічених вен не є притоками v. portae

3)Де знаходиться ворітна печінкова вена? hepatis?Які із перелічених вен є притоками v. portae hepatis?

4)Від якого із перелічених внутрішніх органів веноз­на кров відводиться в v. portae hepatis?

5)Яка із перелічених вен не бере участі у фор­муванні стовбура v. portae hepatis?

6)Де формується стовбур v. portae hepatis?

 

10)На які гілки розгалужується v. portae hepatis, увійшовши у ворота печінки?

11)Яку назву мають кінцеві розгалуження v. portae hepatis у середині печінкових часточок?

12) Куди впадають синусоїдні капіляри печінки?

13)Які із перелічених вен печінки є джерелами формування vv. hepaticae?

14)Які із перелічених кровоносних судин печінки впадають у початкові відділи синусоїдних капілярів?

15)Всі перераховані нижче вени впадають у стов­бур v. portae hepatis до входження її у ворота печінки, крім: .

16)Де знаходиться vv. paraumbilicales?

17)Де знаходиться v. mesenterica superior?

18) Що знаходиться зліва від v. mesenterica superi-
or?

19)Усі нижчеперелічені вени є притоками верхньої брижової вени, крім: ...

20)Усі нижчеперелічені вени є притоками v. mesenterica superior, крім: ...

21)Усі нижчеперелічені вени є притоками v. mesenterica superior, крім: ...

22)Усі нижчеперелічені вени є притоками верхньої брижової вени, крім: ...

23)У верхню брижову вену венозна кров відводить­ся від усіх нижчеперелічених органів, крім: ...

24)Де проходить v. splenica (lienalis)?

25) Що проходить по верхній стінці v. splenica
(lienalis)?

26)       Де зливаються між собою v. splenica (lienalis) та
v. mesenterica superior?

27) Що прилягає до стінки v. splenica (lienalis) перед
її злиттям з
v. mesenterica superior?

28)Які із перелічених вісцеральних вен не є прито­ками v. splenica (lienalis)?

29)Де анастомозують між собою v. gastroepiploica dextra et v. gastroepiploica sinistra?

30)У селезінкову вену відводиться венозна кров від усіх нижчеперелічених органів, крім: ...

31)Від якого із перелічених утворів очеревини ве­нозна кров відводиться в v. splenica (lienalis)?

32)Які із перелічених вісцеральних вен не є прито­ками v. mesenterica inferior?

33)Від усіх нижчеперелічених органів венозна кров відводиться в v. mesenterica inferior, крім: ...

34)Де відбувається анастомоз між v. gastrica dextra та v. gastrica sinistra?

35)Де анастомозують між собою vv. esophageales та v. gastrica sinistra?

36)Де анастомозують між собою v. mesenterica su­perior та v. mesenterica inferior?

37)Що являють собою "каво-кавальні анастомози"?

38)Які із перелічених вен анастомозують між собою в товщі передньої стінки живота?

39)Які із перелічених вен анастомозують між собою в товщі передньої черевної стінки?

40)Які із перелічених вен анастомозують між собою на задній стінці черевної порожнини?

41)Які із перелічених вен анастомозують між собою на задній стінці черевної порожнини?

42)Які венозні системи об'єднують між собою plexus venosi vertebrales interni et externi?

43)Які із перелічених вен анастомозують між собою в товщі передньої стінки живота?

44)Які із перелічених вен анастомозують між собою в ділянці кардіальної частини шлунка?

45)Які із перелічених вен анастомозують між собою в товщі передньої стінки живота?

46)Які із перелічених вен анастомозують між собою в товщі стінки прямої кишки?

47)Куди відводиться венозна кров від нижніх відділів прямої кишки?

28)Яка із перелічених вен не бере участі у відве­денні венозної крові від шлунка?Де розміщені потиличні лімфатичні вузли?

29)Звідки відводиться лімфа в nodi lymphatici occipitales?

30)Де знаходяться соскоподібні лімфатичні вузли?

31)Звідки відводиться лімфа в nodi lymphatici

mastoidei?

5) Куди відводиться лімфа від потиличних лімфо­вузлів?

6) Яких лімфатичних вузлів не досягають відвідні лімфатичні судини, що відводять лімфу від nodi lymphatici mastoidei?

7) Де знаходяться nodi lymphatici parotidei superfi­cialis?

8) Де знаходяться nodi lymphatici parotidei profundi?

9) Від яких ділянок не беруть лімфу nodi lymphatici parotidei?

 

10)Від яких ділянок не беруть лімфу nodi lymphatici parotidei?

11)Куди відводиться лімфа від привушних лімфатич­них вузлів?

12)Де розміщені заглоткові лімфатичні вузли?

я 38

13)Від яких ділянок не беруть лімфу lodi lymphatici retropharyngeales?

14)Від яких ділянок не беруть лімфу lodi lymphatici retropharyngeales?

15)Куди відводиться лімфа від мигдаликів?

16)Куди відводиться лімфа від барабанної порож­нини?

17)Куди відводиться лімфа від слизової оболонки носової порожнини?

18)Куди відводиться лімфа від приносових пазух?

19)Де знаходяться нижньощелепні лімфатичні вуз­ли?

20)Від яких ділянок не беруть лімфу nodi lymphatici mandibulares?

21)Де розміщені щічні лімфатичні вузли?

22)Від яких ділянок не беруть лімфу nodi lymphatici buccinatorius?

23)Куди відводиться лімфа від губ?

24)Куди відводиться лімфа від щоки?

25)Куди відводиться лімфа від щічних та нижньоще­лепних лімфатичних вузлів?Де розміщені піднижньощелепні лімфатичні вуз­ли?

26)Куди відводять лімфу відвідні лімфатичні судини піднижньощелепних лімфатичних вузлів?

27)Де знаходяться підпідборідні лімфатичні вузли?

28)Яка структура шиї не характерна для розміщен­ня поверхневих шийних лімфатичних вузлів?

29)Куди відводиться лімфа від поверхневих шийних лімфовузлів?

30)Якої групи лімфатичних вузлів немає в складі глибоких передніх шийних вузлів?

31)Які із перелічених лімфовузлів відносять до гли­боких передніх шийних вузлів?

32)Яких лімфовузлів немає в складі глибоких лате­ральних шийних лімфовузлів?

33)Яких лімфатичних вузлів немає в складі глибоких латеральних шийних вузлів?

34)Де знаходиться nodus lymphaticus jugulodigas-tricus?

35)Де знаходиться nodus lymphaticus jugulo-omohyoideus?

36)Звідки, головним чином, бере лімфу яремно-двочеревцевий та яремно-лопатково-під'язиковий лімфовузли?

37)Що формують відвідні лімфатичні судини глибо­ких бічних шийних лімфатичних вузлів?

38)По ходу якого нерва можуть розміщуватися гли­бокі шийні (внутрішні яремні) лімфатичні вузли?

39)В які із перелічених лімфовузлів не відводиться лімфа від язика?

40)Куди відводиться лімфа від глотки?

41)Куди відводиться лімфа від шийної частини стра­воходу?

42)Куди відводиться лімфа від гортані?

43)Куди не відводиться лімфа від щитоподібної за­лози?

44)Який із перелічених стовбурів не має відношен­ня до лімфатичної системи?

45)Який із перелічених стовбурів не має відношен­ня до лімфатичної системи?

46)Який із перелічених стовбурів належить до лім­фатичної системи?

47)Який із перелічених стовбурів належить до лім­фатичної системи?

48)Яка із перелічених протоків належить до лімфа­тичної системи?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах