В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 63

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

49)Яка із перелічених протоків належить до лімфа­тичної системи?

50)Звідки збирає лімфу правий підключичний стов­бур?

51)Звідки збирає лімфу truncus jugularis dexter?

52)Звідки збирає лімфу truncus bronchomediasti-nalis dexter?

53)Яка із перелічених лімфатичних судин не впадає в правий венозний кут?

54)Звідки збирає лімфу лівий яремний стовбур?

55)Звідки збирає лімфу лівий підключичний стов­бур?

56)Звідки збирає лімфу truncus bronchomediasti-nalis sinister?

57)Яка із перелічених лімфатичних судин не впадає в лівий венозний кут?

58)Яка із перелічених судин є найбільшою і голов­ною лімфатичною судиною тіла людини?

 

60)Якої із перелічених частин немає в складі грудної протоки?

61)Яку назву має розширення початкового відділу грудної протоки?

62)Як проникає грудна протока в грудну порожни­ну?

63)Де знаходиться черевна частина грудної прото­ки?

64)Де знаходиться грудна частина грудної протоки?

65)Як класифікуються лімфатичні судини нижньої кінцівки?

66)Де знаходяться поверхневі лімфатичні судини нижньої кінцівки?

67)Де знаходяться глибокі лімфатичні судини ниж­ньої кінцівки?

68)Де формуються поверхневі лімфатичні судини нижньої кінцівки?

69)Якої групи немає в назві поверхневих лімфатич­них судин нижньої кінцівки?

70)Від яких ділянок шкіри нижньої кінцівки лімфа не відводиться в присередню групу лімфатичних су­дин?

71)Куди впадають присередні лімфатичні судини нижньої кінцівки?

72)Від яких ділянок шкіри стопи лімфа не відводить­ся в бічні лімфатичні судини нижньої кінцівки?

73)Куди впадають бічні лімфатичні судини нижньої кінцівки?

74)Де формуються задні лімфатичні судини нижньої кінцівки?

75)Куди впадають задні лімфатичні судини нижньої кінцівки?

76)Якої групи лімфатичних вузлів немає у назві лім­фовузлів нижньої кінцівки?

77)Звідки лімфа не відводиться в глибокі лімфатичні судини нижньої кінцівки?

78)Куди впадають глибокі лімфатичні судини нижнь­ої кінцівки?

79)Де розміщені поверхневі пахвинні лімфатичні вузли?

80)Де розміщені глибокі пахвинні лімфатичні вузли?

81)Яку назву має один із глибоких пахвинних лім­фовузлів, що залягає в anulus femoralis?

82)Від яких ділянок лімфа не відводиться в поверх­неві пахвинні лімфатичні вузли?

83)Куди прямують виносні лімфатичні судини пах­винних лімфатичних вузлів?

84)На які групи поділяються лімфатичні вузли по­рожнини таза?

85)Якої групи лімфовузлів немає в складі вісце­ральних лімфатичних вузлів порожнини таза?

86)Які із перелічених груп лімфатичних вузлів по­рожнини таза відносяться до вісцеральних вузлів?

87)Які із перелічених лімфатичних вузлів тазової порожнини відносяться до групи парієтальних?

88)Куди прямують виносні лімфатичні судини парієтальних лімфатичних вузлів порожнини та­за?

89)Куди прямують виносні лімфатичні судини вісце­ральних лімфатичних вузлів тазової порожнини?

90)Куди прямують виносні лімфатичні судини за­гальних клубових та підаортальних лімфатичних вузлів?На які групи поділяються лімфатичні вузли че­ревної порожнини?

91)Де розміщені вісцеральні лімфатичні вузли че­ревної порожнини?

92)Де знаходяться черевні лімфатичні вузли (nodi lymphoidei coeliaci)?

93)Куди прямують виносні лімфатичні судини че­ревних лімфатичних вузлів?

94)Де розміщені шлункові лімфатичні вузли?

95)Де розміщені печінкові лімфатичні вузли?

96)Куди прямують виносні лімфатичні судини печін­кових та жовчоміхурових лімфатичних вузлів?

97)Де розміщені жовчоміхурові лімфатичні вузли?

98)Яка із названих груп лімфатичних вузлів черев­ної порожнини є найбільш багаточисельною?

 

100)Де знаходяться noduli lymphatici mesenterici superiores?

101)Якої підгрупи лімфатичних вузлів немає у складі noduli lymphoidei mesenterici superiores?

102)Куди прямують виносні лімфатичні судини цен­тральної підгрупи брижових лімфовузлів?

 

103)Якої групи лімфовузлів немає серед парієталь­них лімфатичних вузлів черевної порожнини?

104)Якої групи лімфатичних вузлів немає серед парієтальних лімфовузлів грудної клітки?

105)Які із названих лімфовузлів грудної порожнини розміщені по ходу лівого та правого діафраг-мальних нервів?

106)Які із названих лімфатичних вузлів грудної по­рожнини розміщені в клітковині навколо аорти та стравоходу?

107)Від яких ділянок верхньої кінцівки не відводять лімфу поверхневі судини латеральної групи?

108)Від яких ділянок верхньої кінцівки не відводять лімфу поверхневі лімфатичні судини медіальної групи?

109)Звідки не відводять лімфу глибокі лімфатичні судини верхньої кінцівки?

110)Куди прямують виносні лімфатичні судини ліктьових лімфатичних вузлів?

103)Що утворюють виносні лімфатичні судини верхівкових пахвових лімфатичних вузлів?За своїм походженням грудна залоза (glandula

mammaria) є: ...

2) З якою із названих фасцій пов'язана грудна зало­за?

3) На якому рівні розміщена грудна залоза?

4) Що знаходиться посередині грудної залози?

5) Скільки часток входить до складу тіла грудної зало­зи?

6) У який період грудна залоза досягає свого макси-

мального розвитку?

7) Яка із названих артерій не бере участі у кровопо­стачанні грудної залози?

8) В які із названих лімфовузлів грудної клітки відво­диться лімфа від грудної залози?

9) В які із названих лімфовузлів грудної клітки відво­диться лімфа від грудної залози?

 

10)Яких із названих лімфатичних вузлів верхньої кінцівки не досягають відвідні лімфатичні судини грудної залози?

11)В які із перелічених лімфатичних вузлів шиї відводиться лімфа від грудної залози?

12)Яких із названих лімфатичних вузлів не досяга­ють відвідні лімфатичні судини язика?

13)Яких із названих лімфатичних вузлів не досяга­ють відвідні лімфатичні судини гортані?

14)В які із названих груп лімфатичних вузлів не відводиться лімфа від щитоподібної залози?

15)В які із названих лімфатичних вузлів відводиться лімфа від шийної частини стравоходу?

16)Куди відводиться лімфа від грудної частини стра­воходу?

17) Куди відводиться лімфа від черевної частини
стравоходу?

18)Яких із названих лімфатичних вузлів грудної по­рожнини не досягають відвідні лімфатичні судини легень?

19)Яких із названих лімфатичних вузлів немає на малій кривині шлунка?

я 39

20)Яких із названих лімфатичних вузлів немає на великій кривині шлунка?

21)Які із названих шлункових лімфовузлів роз­міщені на великій кривині шлунка?

22)Куди відводиться лімфа від печінки та жовчного міхура?

23)В які із названих лімфатичних вузлів не відво­диться лімфа від підшлункової залози?

24)Куди відводиться лімфа від брижового відділу тонкої кишки?

25)В які із перелічених груп лімфатичних вузлів не відводиться лімфа від сліпої кишки та червопо­дібного відростка?

26)Куди відводиться лімфа від поперечної ободової кишки?

27)Куди відводиться лімфа від сигмоподібної ободо­вої кишки?

28)Куди відводиться лімфа від верхньої частини прямої кишки?

29)Яких із названих лімфовузлів не досягають відвідні лімфатичні судини середнього відділу прямої кишки?

30)Куди відводиться лімфа від відхідникового кана­лу?

31)Куди відводиться лімфа від нирки?

32)Куди відводиться лімфа від дна матки?

33)Яких із названих лімфатичних вузлів не досяга­ють відвідні лімфатичні судини тіла та шийки мат­ки?

 

34) В які із названих лімфатичних вузлів відводиться лімфа від яєчників?

35) В які із названих лімфатичних вузлів відводиться лімфа від яєчка?

36) В які із названих лімфатичних вузлів відводиться лімфа від зовнішніх статевих органів?

В які із названих лімфатичних вузлів відводиться лімфа від сечового міхура?Заняття 40

3) 1) Яка функція імунної системи?            2) Які клітини забезпечують реакції імунітету?Які символи запропонував Фогт для позначення двох популяцій лімфоцитів?

4) Який із перелічених органів не відносять до ор­ганів імунної системи?

5) Які із перелічених органів не відносять до органів імунної системи?

6) Який із перелічених органів відносять до цен­тральних органів імунної системи?

7) Який із перелічених органів відносять до цен­тральних органів імунної системи?

8) Який із перелічених органів відносять до пери­ферійних органів імунної системи?

9) Де утворюються В-лімфоцити?

 

10)Де відбувається дозрівання та диференціювання Т-лімфоцитів?

11)Які із перелічених структур стінки кишки відно­сять до периферійних органів імунної системи?

12)Які із перелічених структур стінки кишки відно­сять до периферійних органів імунної системи?

13)Який із органів імунної системи людини розгля­дається як аналог сумки Фабриція у птахів?

14)Яку назву має глоткове кільце, утворене мигда­ликами?

15)Скільки мигдаликів утворюють лімфоїдне глотко­ве кільце?

16)Де розміщені лімфоїдні (пейєрові) бляшки?

17)Де не розміщуються поодинокі лімфоїдні вузли­ки?

18)Які дві популяції (два різновиди) кісткового мозку розрізняють в організмі дорослої людини?

19)Де у дорослої людини розміщений жовтий кіст­ковий мозок?

20)Де у дорослої людини не розміщується червоний кістковий мозок?

21)Де знаходиться загрудинна залоза (тимус)?

22)Яку назву мають частки загрудинної залози?

23)У якому віці спостерігається максимальний ро­звиток загрудинної залози?

24)Яку середню масу має загрудинна залоза у період свого максимального розвитку?

25) Що знаходиться попереду загрудинної залози?

26)Яка із перелічених кровоносних судин не приля­гає до задньої поверхні часток загрудинної зало­зи?

27)Яка із перелічених структур грудної порожнини прилягає до бічних поверхонь часток тимуса?

28)Що покриває паренхіму тимуса ззовні?

29)Що входить до складу паренхіми тимуса?

30)Яку назву мають тимусні тільця?

31)Яка із артеріальних судин грудної порожнини не бере участі у кровопостачанні тимуса?

32)Куди відводиться венозна кров від тимуса?

33)Де знаходиться tonsilla lingualis?

34)Яка із перелічених артерій здійснює кровопоста­чання tonsilla lingualis?

35)Куди відводиться венозна кров від tonsilla lingualis?

36)Де знаходиться tonsilla palatina?

37)Яка із перелічених артерій не бере участі у кро­вопостачанні tonsilla palatina?

38)Куди відводиться венозна кров від tonsilla palatina?

39)Де розміщена tonsilla pharyngealis?

40)Яка із названих артеріальних судин здійснює кровопостачання tonsilla pharyngealis?

41)Де розміщена tonsilla tubaria?

42)Яка із названих артеріальних судин здійснює кровопостачання трубних мигдаликів?

43)Куди відводиться венозна кров від глоткового та трубних мигдаликів?

44)Де розміщена селезінка?

45)Які поверхні має селезінка?

46)Який із перелічених органів черевної порожнини не прилягає до селезінки?

47)Як очеревина покриває селезінку?

 

48)Що входить до складу паренхіми селезінки?

49)Звідки бере початок a. lienalis?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах