В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

-  бічноглотковий       простір (spatium
lateropharyngeum),
який ще називається бічним гло-
тковим простором
(spatium pharyngeum laterale),
або приглотковим простором (spatium
parapharyngeum).

Функція глотки:

-  проведення їжі через ротову частину глотки та гортанну частину глотки (pars oralis pharyngis et pars laryngea pharyngis) до стравоходу;

проведення повітря через носову частину глот­ки та ротову частину глотки (pars nasalis pharyngis et pars oralis pharyngis) до гортані.СТРАВОХІД (oesophagus)Стравохід є трубчастим органом довжиною 25-30 см, що має S-подібну форму і переходить у шлунок (gaster).

У стравоході виділяють:

- шийну частину (pars cervicalis);

- грудну частину (pars thoracica);

- черевну частину (pars abdominalis);

- іноді виділяють діафрагмову частину (pars diaphragmatica).

Стінка стравоходу (paries oesophagi) складаєть­ся з таких шарів:

- слизової оболонки (tunica mucosa);

- підслизової основи (tela submucosa);

- м'язової оболонки (tunica muscularis);

- зовнішньої (сполучнотканинної) оболонки, яку ще називають адвентиційною (adventitia);

- серозної оболонки (tunica serosa);

- підсерозного прошарку (tela subserosa). Серозна оболонка та підсерозний прошарок є

тільки у черевній частині стравоходу (pars abdominalis oesophagi).

Слизова оболонка стравоходу (tunica mucosa oesophagi) відносно товста, має добре виражену м'язову пластинку слизової оболонки (lamina muscularis mucosae), яка складається з гладкої м'язової тканини (textus muscularis glaber).

Вона вкрита багатошаровим плоским незрогові-лим епітелієм (epithelium stratificatum noncorniticatum squamosum), а у місці переходу стравоходу (oesophagus) в шлунок (gaster) епітелій є простим (одношаровим) призматичним (epithelium simplex cylindricum).

Підслизовий прошарок стравоходу (tela submucosa oesophagi) розвинутий добре, завдяки чому слизова оболонка утворює поздовжні складки (plicae longitudinales).

У підслизовій основі (tela submucosa) містяться численні       стравохідні      залози (glandulae oesophageae).

М'язова оболонка стравоходу (tunica muscularis oesophagi) складається з:

-  внутрішнього колового шару (stratum circulare internum);

-  зовнішнього поздовжнього шару (stratum longitudinale externum).

У верхній третині стравоходу (oesophagus)
м'язова оболонка (tunica muscularis) утворена по-
перечно-смугастими      м'язами
(musculi
transversostriati).

У середній частині стравоходу (oesophagus) по­перечно-смугасті м'язи (musculi transversostriati) поступово замінюються гладкими м'язами (musculi glabri).

У нижній частині стравоходу (oesophagus) є тільки гладкі м'язи.

Передня частина м'язових волокон поздовжнього шару поперечно-смугастих м'язів починається:

-  від пластинки перснеподібного хряща гортані (lamina cartilaginis cricoideae laryngis) перснестраво-хідним сухожилком (tendo cricooesophageus);

-  від лівого головного бронха (bronchus principalis
sinister)
частиною гладких м'язових волокон серед-
ньої третини стравоходу
(oesophagus), утворюючи
бронхо-стравохідний       м'яз
(musculus
bronchooesophageus);

-  від лівої середостінної частини пристінкової плеври (pars mediastinalis sinistra pleurae parietalis), утворюючи плевро-стравохідний м'яз (musculus pleurooesophageus).

Зовнішньою оболонкою стравоходу (tunica adventitia oesophagi) черевної частини стравоходу (pars abdominalis oesophagi) є серозна оболонка (tunica serosa) [очеревина].

Топографія стравоходу:

-  голотопія стравоходу:

-  розміщений в ділянці шиї (regio cervicalis);у грудній порожнині (cavitas thoracis);

-  у черевній порожнині (cavitas abdominis);

-  скелетопія:

-  від рівня VI - VII шийних хребців до рівня XI гру­дного хребця (ab vertebra cervicali sexta - septima ad vertebram thoracicam undecimam);

-  синтопія:

-  шийна частина стравоходу (pars cervicalis oesophagi) розміщена попереду шийного відділу хребтового стовпа (pars cervicalis columnae vertebralis) з прилягаючими передхребтовими м'язами, а спереду від нього проходить трахея (trachea), збоку - судинно-нервовий пучок.

Грудна частина стравоходу (pars thoracica oesophagi) розміщена у верхньому та нижньому за­дньому середостінні (mediastinum superius et inferius); у верхньому середостінні спереду від стра­воходу розміщена трахея (trachea), позаду - хребто­вий стовп; у нижньому середостінні попереду знахо­диться серце, а позаду розміщена низхідна частина аорти (pars descendes aortae).

Черевна частина стравоходу (pars abdominalis oesophagi) коротка, розміщена під діафрагмою, при­лягає до задньої поверхні лівої частки печінки (lobus hepatis sinister).

Стравохід має:

-  анатомічні звуження (constrictiones anatomicae);

-  фізіологічні        звуження (constrictiones functionales).

Анатомічні звуження (constrictiones anatomicae):

-  глотково-стравохідне звуження (constrictio pharyngooesophagealis) розміщене при переході глотки (pharynx) у стравохід (oesophagus), на рівні VI-VII шийних хребців;

-  бронхіальне звуження (constrictio bronchialis), яке знаходиться на рівні IV-V грудних хребців, де тра­хея (trachea) розгалужується на головні бронхи (bronchi principales) і притискає стравохід (oesophagus);

-  діафрагмове звуження (constrictio phrenica) ро­зміщене на рівні переходу стравоходу (oesophagus) через поперекову частину діафрагми (pars lumbalis diaphragmatis), це рівень ІХ-Х грудних хребців.

Фізіологічні       звуження (constrictiones

functionales):

-  аортальне звуження (constrictio aortica) розмі­щене на рівні IV грудного хребця. Це місце, де стра­вохід (oesophagus) контактує з дугою аорти (arcus aortae);

-  черевне звуження (constrictio abdominalis), або кардіальне звуження (constrictio cordis), розміщене у місці переходу стравоходу (oesophagus) в кардіальну частину шлунка (pars cardiaca gastris) і знаходиться на рівні XI грудного хребця.

Функція стравоходу - проведення їжі.ШЛУНОК (gaster)Шлунок (gaster) є мішкоподібним розширенням травної трубки (canalis alimentarius), що розміщуєть­ся між стравоходом (oesophagus) і тонкою кишкою (intestinum tenue).

У шлунку (gaster) відбувається хімічна переробка їжі завдяки виділенню шлункового соку.

Крім того, шлунок (gaster) виконує такі функції:

-  екскреторну;

-  ендокринну;

-  всмоктувальну (воду і розчинені в ній речови­ни);

-  знешкоджуючу (соляна кислота та імунна систе­ма шлунка знешкоджують більшість шкідливих речо­вин і мікробів).

У стінці шлунка (paries gastris) утворюється також антианемічний фактор. Шлунок має такі частини:

-  кардію (cardia), або кардіальну частину (pars cardiaca) з кардіальним отвором (ostium cardiacum);

-  дно шлунка (fundus gastricus), або склепіння шлунка (fornix gastricus);

-  тіло шлунка (corpus gastricum) з шлунковим каналом (canalis gastricus);

- воротарну частину (pars pylorica). Воротарна частина (pars pylorica) має:

-  воротарну печеру (antrum pyloricum);

-  воротарний канал (canalis pyloricus);

-  воротар (pylorus) з воротарним отвором (ostium pyloricum).

У шлунку розрізняють:

-  передню стінку (paries anterior);

-  задню стінку (paries posterior). Ці стінки, сходячись, утворюють:

 

- малу кривину (curvatura minor), спрямовану вгору і вправо (на ній розміщена кутова вирізка -incisura angularis);

- велику кривину (curvatura major), спрямовану донизу і вліво.

Топографія шлунка:

- голотопія:

- розміщений в черевній порожнині (cavitas abdominis);

- розміщений у лівій підребровій і власне надче­ревній ділянках;

- скелетопія:

- кардіальний отвір шлунка (ostium cardiacum gastris) розміщений на рівні XI грудного хребця злі­ва;

- воротарний отвір (ostium pyloricum) розміщений на рівні XII грудного - І поперекового хребців спра­ва;

- дно шлунка (fundus gastricus) сягає V міжребро-вого простору (spatium intercostale) по лівій серед-ньоключичній лінії;

- синтопія:

- до передньої стінки шлунка (paries anterior) вго­рі прилягає діафрагма (diaphragma);

- до середини передньої стінки шлунка прилягає ліва частка печінки (lobus hepaticus sinister);

- задня поверхня шлунка прилягає до:

-  селезінки (splen);підшлункової залози (pancreas);

-  лівої нирки (ren sinister) з наднирковою залозою (glandula suprarenalis);

 

-  поперечної ободової кишки (colon transversum). Нижня частина передньої поверхні шлунка вільна

і при наповненому шлунка стикається з передньою черевною стінкою.

Зовнішня оболонка шлунка - серозна оболонка (tunica serosa) - являє собою нутрощевий листок очеревини (вісцеральний листок). Шлунок вкритий очеревиною з усіх боків (інтраперитонеально).

Ця оболонка утворює:

-  печінково-шлункову     зв'язку (ligamentum hepatogastricum);

- шлунково-діафрагмову   зв'язку (ligamentum gastrophrenicum), яка йде до малої кривини;

-  шлунково-селезінкову    зв'язку (ligamentum gastrolienale);

-  шлунково-ободовокишкову зв'язку (ligamentum gastrocolicum), яка йде до великої кривини.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах