Н О Бубир, А М Байназаров - Геоінформаційне забезпечення картографування регіональних ланок - страница 1

Страницы:
1 

УДК 52S.912 004 : 37.014.542 Н.О. Бубир, A.M. Бай Назаров

Харківський національний університет ім&ніЗН іСаразіна

ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАРТОГРАФУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНОК ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Викладаються теоретичні питання гаошформаптйного забезпечення картогра­фування освітнього простору в Україні за допомогою створення спеціалізованої ПС сфери освїгн. Розглянуто поняття суті даної ПС3 виділено "її структурні складом основні напрямн функтснуваэня; охарактеризовано метрнтш і семантичні дані до южному з них. Велика увага приділена регіональній складовій ПС сфери освіти зскреиа їмод-ельовава клружтура її змістовної чжлнни на основі щорічно І статистич­ної звітності установ освіти районного (обласного) рівнів. наведеш лрнклада деяких видів робіт із. даною ПС.

Ключові слова: ПС. регіональна ПС сфери освіти, система освіти.

N. Bubyr, A. Bainazarov

CIS PROVISION MAPPING REGIONAL LINKS OF EDUCATIONAL COMPLEX OF UKRAINE

The theoretical issues of geciinfbirnatior for mapping educational system in Ukraine through the creation of a specialized GIS education are present We consider the notion of essence of the GIS. allocated its structural components, the main lines of operation, described by metric and semantic information for each of them. Моей attention is paid to the regional component of GES in education, in particular, modeled the structure of its content on an annual bask for statistical reporting of education district (regional) levels, is examples of some types of wort with the GIS.

Keywords: GIS: regional GIS of education sector, education service.

Вступ. Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти запрова­дження нових управлінських механізмів розвитку в цін галузі належить до проблем, що потребують у нашій державі першочергового розв'язання [1]. За таких умов важливого значення набуває вирішення питання оператив­ного забезпечення органів управління освітою інформацією у статистичній та картографічній формах про реальний стаж якості освіти на локальному [шкільному), регіональному (районному і обласному) та загальнодержав­ному рівнях, що найбільш ефективно реалізується за умов залучення геоін-формацінннк технологій.

Вихідні перед умови. Загальні питання картографування освітньої сфе­ри, включаючи виокремлення оо '-:кта картографування різних освітніх рів­нів, висвітлення показників картографування системи моніторингу якості освіти на рідні адміністративних, областей, районів і міст обласного підпо­рядкування розглянуто а сучасних наукових публікаціях [2—4]. Необхідність залучення шформацшннх технологи! для оперативного структурування інформанті для потреб управління: освітою неодноразово підкреслюютьсянэутавцямн [5, б], однак роїглнд питання гтоінформацінного забезпечення цього процесу залишається поза увагою.

Формулювання цілей статті,, постановка завдання. Метою даної стат­ті є висвітлення теоретичних положень картографування освітньої сфери за­собами ггашформацшннх технологій, досвіду залучення даних технологія у процес картографування освіти, а також розгляд напрямів функціонування ПС освітньої сфери, змісту її регіональної складової.

Виклад основного матеріалу. Геоінформашйне забезпечення карто­графування освіти передбачає, насамперед, ведення бази даних, що містить ештькісні та якісні показники розвитку освіти на локальному, регіональному та загальнодержавному рівнях, тобто являє собою створення ПС освітньої сфери. В й структурі виділяються локальна (навчальний заклад), регіональна (адміністративний район чи область) та загальнодержавна складова, пред­ставлені, відповідно, планами й великомаспттабппми картами населених пунктів, картами адміністраінвних одиниць різник територіальних рангів та держави в цілому.

У функціонуванні ГІС освітньої сфери виокремлюються два основні на­прямки: інветігарнзапшннн та монтторннговнн. Перший з них спрямований на ведення обліку існуючих закладів системи освіти, другий - на проведения моніторингу реального стану якості освіти та інших, важливих показників діяльності усіх вищевказаних структурних складових.

Ihseumаразацпінгт напрям є першим етапом формування ПС освітньої сфери. На цьому етапі йде фіксація у середовищі ПС мережі наявних до­шкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіу­мів, закладів позашкільної освіти, професшно-технітанх та вищих навчаль­них закладів, районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських] відділів (управлінь) освіти, методичних структур обласних інститутів шс-плшшломної педагогічної освіти, відділів обласних управлінь освіти та ін­ших підрозділів Міністерства освіти і науки України. При цьому, на різних територіальних рангах метричними (просторовими) даними ГІС освітньої сфери виступають контурні (шкільний ранг — переважно плани місцевості й деякі великомасштабні карти), позамасштабні (обласний/районний і за­гальнодержавний рівень) та пояснювальні умовні знаки (головним чином, загальнодержавний рівень) для відображення основних характеристик від­повідних закладів освіти або їх угруповань, а семантичними (тематичними, описовими) даними — рік заснування, адреса, вид діяльності та ішла довід-Еюво-бібліографггна інформація про певний заклад. Важливе завдання цього етану - оперативне оновлення даних для забезпечення органів управління освітою сучасною інформацією про територіальну організацію освітньої галузі. Будь-які зміни в освітиш мережі своєчасно фіксуються у базі даних (і відо&рансаьотьсл на картах)., а «застарілі» дані можна використовувати для проведення різноманітних моніторннгоЕих досліджень, виявлення та аналізу динаміки різноманітних процесів в освіті.

-45-

Мотторідггадий напрям функціонування ГІС освітньої сфери мас за мету дослідження якості освіти різних територіальних одиниць. В основі метричні [ті даних - певні заклади освіти (або їх угруповання) різних тери­торіальних рангів, а семантичні дані представлені групами показників якос­ті освіти і для окремого навчального закладу, і для певних їх угруповань, зокрема належністю до певного районного (міського) відділу (управління] освіти. Однак, існуюча полів арі антш сть тлумачення сутності поняття «освіт­ній моніторинг о та різноманітність показників ефективності освітнього про­цесу [3] ускладнюють процес уніфікації семантичних даних у межах держа­ви. Тому, вважаємо, що за сучасних умов найбільш доцільним є використан­ня матеріалів щорічної статистичної звітності відділів освіти як. показників

ц якісного розвитку в межах різних територіальних одиниць,. оскільки вони мають і певну уніфікацію, і визначену періодизацію надання даних

Напрямами щорічної статистичної звітності районного та обласного рів­ня є: мер ежа навчальних закладів, кадрове забезпечення:, педагогічні техноло­гії в освіті, якісні досягнення у навчанні, стан виховної роботи, фінансування закладів освіти, соціальнин захист учнів тощо. Кожен із цих напрямів ви­ступає певного групою семантичних даних за відповідним районним {облас­ним) відділом освіти у регіональній ГІС освітньої сфери (рис). Метричними даними останньої виступають вищевказані заклади освіти (або їх угрупова­ння) обласного та міських (районних відділів) освіти. Використовуючи мо­гутній арсенал ПС щодо аналізу н моделювання даних, співробітники орга­нів управління освітою можуть отримувати в автоматичному режимі карти динаміки того чи іншого показника звітності як за районними (міськими) відділами освіти даного регіону, так. і за окремими навчальними закладами у межах кожного з них. Наприклад., можна укласти карту якісних досягнень у навчанні, де способом картодіаграм показано успішність учиш, кількість медалістів, переможців олімпіад, МАК за кожним з районних (міських) від­ділів освіти. Оперуючи з даними окремих навчальних закладів, можна про­водити їх рейтинг за кожним із показників звітності у межах даного відділу н населеного пункту (регіону) в цілому. Так, використовуючи дані кадрового забезпечення, укласти карти, що відображають освітній або кваліфшанінний рівень учителів, віковий і статевий склад педагогічного колективу гошо. ана­лізуючи дані стану виховної роботи, отримати карти участі учнів у конкурсах, роботу в позаурочннн час, рівень злочинності, кількість та причину нещас­них випадків та їй. Окрім картографічних зображень, в автоматизованому режимі будуються графіки, діаграми за обраними показниками звітності за­лежно від цілей моніторингу.

Висновки. Функціонування ГІС освітньої сфери дозволить систематизу­вати матеріали щерічної статистичної звітності навчальних заішадів. уникну­ти дублювання матеріалу, мшімітувати проблему браку інформації, реалізу­вати оперативну її обробку протягом навчального року і, в цілому, підвищити рівень мошторинговнх досліджень освітньої сфери регіону і держави.

Дещо ускладнює ситуацію відносно трудомісткий процес первинно­го введення інформації а також необхідність володіння персоналу органів управління освітою певним рівнем картографічної освіченості та навичками роботи з програмними пакетами ПС. Тому вважаємо необхідним включити до складу регіональної ПС освітньої сфери вже укладені карти за кожним з напрямів щорічної статистичної звітності, а також розробиш методичне забезпечення користування даною ПС

Рецензент - канд. пед. наук, доц. .J.J, Покроєва

Література:

1. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Освіта України. - № 33. - 23 квіт 2002. -С 4-6.

2. Байназаров А.М Картографування освітньої сфери адміністративного райо­ну для потреб оптнмізапії мережі навчальних закладів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: 36. наук, праць. - К.: Інститут передових технологій, 200Е. - Вин. 8. - С 13-16.

3. Байназаров А.М Моніторинг якості освіти для потреб картографування: регіональний аспект // Географія в інформаційному суспільстві: 36 наук, праць. - К : ВЕЛ Обрії, 2008 - Т. IV. - С. 114-117.

4. БайназаровА.М. Картографування результатів моніторингу діяльності освітніх методичних служб регіону // Картографія та вища школа: 36. наук, праць - К., 2005. -Вин. 10. - С 95-100.

5. Забродська Л.М Інформатизація закладу освіти: упрлвлінськнн аспект. -Харків, 2003.-240 с.

6. Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: Монографіл - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 292 с.

ПА. Буоырь. AMI Байназаров

ГХОИНФОРЫ АНИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

Излагаются теоретические вопросы геоинформацнонного обеспечения кар­тографирования образовательного пространства в Украине посредством создания специализированной ГНС сферы образования. Рассмотрено понятие сущности данной ГНС,, выделены ее структурные составляющие, основные направления функционирования, охарактеризованы метрические н семантические данные по каждому из них. Большое внимание уделено региональной составляющей ТИС сфе­ры образования, в частности смоделирована структура ее содержательной части на основе ежегодной статистической отчетности учреждений образования районного (областного) уровней; приведены примеры некоторых видов работ с данной ТИС.

Ключевые слова: ГИС, региональная ГНС сферы образования, система обра­зования.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н О Бубир, А М Байназаров - Геоінформаційне забезпечення картографування регіональних ланок