В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

1  Бандурка О., Древаль Ю. Розвиток парламентаризму - безповоротний // Голос України. - 1999. -14 грудня.

2  Браун Т., Рыжова Н., Вайз Чарльз. Структура та діяльність парламентських комітетів // Комітети - основа діяльності законодавчих органів влади. - К. : Основи, 1997. - С. 33.


На зламі другого і третього тисячоліть перед Україною стоять важливі і складні завдання. Значна роль в їх вирішенні належить Верховній Раді України . Ця роль може бути творчою і плідною при удосконаленні її роботи , конструктивній співпраці з іншими гілками влади . Отже якість законодавчого процесу потребує поліпшення.Законодавча влада контролюється через систему судів. Так, за допомогою Конституційного суду в країні забезпечується конституційність не тільки підзаконних актів, але і самих законів 1.

Таким чином , конституція є основою правової держави , що регулює відносини влади і особи . Влада в ній обмежена законом , а сама держава є правовою, оскільки охороняє права громадян. В державному регулюванні суспільних відносин діє принцип "дозволено все те, що не заборонене законом ". Свобода і права інших людей виступають як єдиний обмежувач свободи особистості , тобто свобода кожного закінчується там , де вона порушує свободу інших.

Функціонування Верховної Ради України як законодавчого органу, що входить до політичної системи , очевидно, буде пов 'язане з детатистськими тенденціями (від франц. слова -держава). Це означає, що в політичній системі України , зокрема на законодавчому рівні , буде поступово здійснюватися звільнення суспільного і особистого життя від контролю з боку держави . З другого боку, почне зростати роль і значення таких елементів політичної системи , як партії, профспілки , засоби масової інформації, різні суспільні рухи. І, нарешті, відбудеться формування громадянського суспільства на основі регульованої, соціально-орієнтованої ринкової економіки і різноманіття форм власності , що є венозним шляхом розвитку всіх країн і народів , що досягли необхідного рівня економічної, політичної і духовної зрілості2.

Отже, механізм реалізації повноважень законодавчої влади сьогодні повинен бути тісно пов 'язаний з механізмами реалізацій повноважень судовою та виконавчою гілками влади , повинен сприяти розв'язанню ряду проблем , пов'язаних з точним визначенням кола повноважень основних політичних інститутів, а також між владними структурами різних рівнів.

1 Советский энциклопедический словарь / научно-редакционный совет : А. М. Прохоров (пред.). - М. : Советская энциклопедия, 1981. - С. 43-45.

2 Лепскый В. Е. Информационно-психологическая безопасность субъектов дипломатической деятельности / Дипломатический ежегодник - 2002 : сборник статей. колл. авторов. - М. : Научная книга, 2003. -

С. 233-248.


Одним із наслідків посилення ентропійності , який зумовлює недоліки у функціонуванні всіх гілок влади , є низька ефективність реалізації законів. Тому і для виваженої оцінки дієздатності механізму реалізації законів, перш за все, необхідно звернутися до емпіричних даних, адже без визнання дієвості законів держависамими