В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни - страница 80

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

-    у монографічних працях: Беха В. П., Гашенка А. В. "Фірма в дискурсі організменої ідеї", Бех Ю. В. "Саморозгортання соціального світу", Козловської Г. В. "Організаційна свідомість: індивідуальне і суспільне", Бондаревич І. М. "Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива", Малика І. В. "Технократизм в освіті ХХІ століття"; Беха В. П., Семененко Л. М. "Саморегуляція соціального організму навчального закладу", Беха В. П., Шалімової Є. О. "Функціональна модель особистості: пошуки політикокультурних детермінант поведінки ", Малика І. В. "Технократизм у дискурсі проблем вищої школи", Іванілова О. В. "Принцип альтернативності у модернізації політичних систем" та ін.

-    навчальному посібнику "Філософія освіти ", що вийшов у 2009 році у видавництві НПУ імені М. П. Драгоманова за редакцією члена-кореспондента НАН України , академіка АПН України В . П . Андрущенка, отримав гриф Міністерства освіти і науки України і рекомендується для використання у системі вищої освіти України .

Авторський колектив має надію, що читач оцінить перспективність загального задуму, теоретичну оригінальність реалізованої ідеї, перспективність методологічного підходу до вивчення соціального світу і вирішення практичних завдань державотворення в Україні , а також розбудови Загальноєвропейського Дому, в якому нам жити у ХХІ столітті , і менше буде звертати увагу на можливі недоречності у тексті , яких не уникнути , на жаль , навіть при прискіпливому редагуванні .

Автори цієї наукової праці також сподіваються, що її вихід спонукатиме багатьох дослідників інакше подивитися на соціальний світ, знайти в ньому якісно нові риси і по-іншому його досліджувати. Що це буде саме так, дослідники майже стовідсотково переконані , і тому вони самі продовжують вивчення соціальних систем на цій методологічній основі і закликають колег до співпраці у цьому напрямку.Список використаної літератури

1.                      Авдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. - М. : ВЛАДОС, 1994. - 336 с.

2.                      Авер 'янов В. Ще раз про зміст і співвідношення понять "державне управління" і "виконавча влада": полемічні нотатки // Право України. - 2004. - № 5. - С. 113-116.

3.                      Акоф Р. Л. Системы, организации и междисциплинарные исследования // Исследования по общей теории систем. - М. : Прогресс, 1969. - С. 147-149.

4.                      Акчурин И. А. Единство естественнонаучного знания. - М. : Наука, 1974. - 207 с.

5.                      Алексеев И. Энергия // Философская энциклопедия. - М. : Советская энциклопедия, 1970. - Т. 5. - С. 563-564.

6.                      Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юридическая литература, 1994. - 192 с.

7.                      Алексеев С. С. Как готовить закон? // Известия. - 1992. - 14 декабря.

8.                      Алексеев С. С. Правовое государство - судьба социализма. Научно-публицистический очерк. - М. : Юридическая литература, 1988. -176 с.

9.                      Американская    социологическая    мысль :    тексты    / под ред.

 

B. И. Добренькова. - М. : Изд-во МГУ, 1994. - 496 с.

10.                  Амлинский И. Е. Организм // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1974. - Т. 18. -

C. 482-483.

11.                  Амосов Н. М. Мое мировоззрение // Вопросы философии. - 1992. -

№ 6. - С. 50-74.

12.                  Аналітичне дослідження "Доступ до справедливого суду у програмах партій і блоків та висловлюваннях їхніх представників" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravo.org.ua/files/Sud/usv_ vyb_res.pdf.

13.                  Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л. : Изд-во Лен. ун-та, 1968. - 339 с.

14.                  Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій : в 2 томах. - К. : Генеза, 1993. - Т. 1. - 255 с.Андрущенко В. П. Організоване суспільство : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу. -

К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСі", 2006. - 502 с.

16.                  Андрущенко Т. В. Європейська політика України: проблеми формування та реалізації (політологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. -Харків, 2003. - 19 с.

17.                  Антипов Г. А., Кочергин А. Н. Проблемы методологии исследования общества как целостной системы. - Новосибирск : Наука, 1988. -

258 с.

18.                  Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / Нац. общ.-науч. фонд. -М. : Мысль, 1999. - Т. 3 : Европа. Америка: XVII-XX в.в. - 829 с.

19.                  Антология мировой философии : в 4 томах. - Т. 4. - М. : Мысль, 1971.

 

-     346 с.

20.                  Арістотель. Политика // Арістотель. Соч. : в 4 томах. - Т. 4. - М. :

Мысль, 1984.

21.                  Арістотель. Сочинения : в 4 т. - Т. 1. - М. : Мысль, 1975. - 550 с.

22.                  Арістотель. Сочинения : в 4 т. - Т. 2. - М. : Мысль, 1978. - 687 с.

23.                  Арістотель. Сочинения : в 4 т. - Т. 3. - М. : Мысль, 1981. - 613 с.

24.                  Арістотель. Сочинения : в 4 т. - Т. 4. - М. : Мысль, 1983. - 830 с.

25.                  Арон Р. Этапы развития социологической мысли. - М. : Издательская группа "Прогресс" - "Универс", 1993. - 608 с.

26.                  Аршинов В. И. Синергетика / В. И. Аршинов // Современная научная картина мира : словарь. - М. : Прогресс, 1997. - 220 с.

27.                  Аршинов В. И., Буданов В. Г. Синергетика: эволюционный аспект // Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. - М. :

Арго, 1994. - 296 с.

28.                  Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) : учебн. пособие - М. : ОАО НПО "Экономика", 2000. - 302 с. - (Энциклопедия управленческих знаний).

29.                  Афанасьев В. Г. Системность и общество. - М. : Политиздат, 1980. -

368 с.

30.                  Ахромеева Т. С., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г., Самарский А. А. Нестационарные структуры и диффузионный хаос. - М. : Наука, 1992.

31.                  544 с.Байрачная Л. К. Власть: содержание, структура, функции (социально-философский анализ) : дис ... канд. филос. наук : 09.00.11. - Харьков, 1992. - 179 с.

32.                  Бандурка О., Древаль Ю. Розвиток парламентаризму - безповоротний // Голос України. - 1999. - 14 грудня.

33.                  Бандурка О. М., Греченко В. А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть : монографія. - Харків : Вид-во ун-ту внутр.

справ, 2000. - 304 с.

34.                  Барак А. Судейское усмотрение : пер. с англ. - М. : Изд-во НОРМА, 1999. - 364 с.

35.                  Барулин В. С. Социальная философия : учебник. - Ч. 1 . - М. : Изд-во МГУ, 1993. - 336 с.

36.                  Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники : ежегодник. 1984-1985. - М., 1986. - 249 с.

37.                  Бачило И. Л. Государство и право в условиях глобализации // Государство и право на рубеже веков (материалы всероссийской конференции). Проблемы истории и теории ; отв. ред. В. С. Нерсесянц. - М. : Ин-т гос. и права РАН, 2001.

38.                  Бачинин В. А. Философия права и преступления. - Харьков : Фолио, 1999. - 607 с.

39.                  Бейлі К. Д. Нові системні теорії в системі соціології. - Албані, 1994. -

121 с.

40.                  Белинский В. Г. Общее значение слова литература // Утопический социализм. - М. : Политиздат, 1982. - 512 с.

41.                  Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики: творчество и объективация // Н. А. Бердяев. Царство Духа и царство Кесаря. - М. : Республика, 1995. - 383 с.

42.                  Бердяев Н. А. О русской философии : в 2 ч. - Ч. 2. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1991. - 287 с.

43.                  Бердяев Н. А. Самопознание. - М. : Книга, 1991. - 445 с.

44.                  Бердяев Н. А. Человек и машина // Вопросы философии. - 1989. -№ 2. - С. 147-162.

45.                  Берестов А. Число зверя. - М. : Троице-Сергиева лавра, 1996. - 342 с.

46.                  БержельЖ.-Л. Общая теория права : пер. с фр. - М. : Изд. дом NOTA BENE, 2000. - 576 с.

47.                  Берталанфи Л. Общая теория систем - обзор проблем и результатов // Системные исследования. Ежегодник 1969 г. - М. : Наука, 1969. -

48.                  424 с.Бех В. П. Генезис соціального організму країни : монографія. - 2-е вид. доп. - Запоріжжя : Просвіта, 2000. - 288 с.

49.                  Бех В. П. Социальный организм: философско-методологический аналіз. - Запорожье : Тандем-У, 1998. - 186 с.

50.                  Бех В. П. Философия социального мира: гносеологический анализ. -Запорожье : Тандем-У, 1999. - 284 с.

51.                  Бех В. П. Человек и Вселенная: когнитивный аналіз : монография. -2-е изд. доп. - Запорожье : Просвіта, 2004. - 148 с.

52.                  Бех В. П., Гашенко А. В. Фірма в дискурсі організменої ідеї : монографія. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 376 с.

53.                  Бех В. П., Малик І. В. Технократизм у дискурсі проблем вищої школи : монографія / за ред. В. П. Беха. - К. : Вид-во НПУ імені

М. П. Драгоманова, 2009. - 263 с.

54.                  Бех В. П., Семененко Л. М. Саморегуляція соціального організму навчального закладу. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - 330 с.

55.                  Бех В. П., Шалімова Є. О. Функціональна модель особистості: пошуки полікультурних детермінант поведінки : монографія / В. П. Бех,     Є. О. Шалімова.     -    К. :     Вид-во    НПУ імені

М. П. Драгоманова, 2009. - 255 с.

56.                  Бех Ю. В. Саморозгортання соціального світу : монографія. - К. :

Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. - 248 с.

57.                  Бехтерев В. М. Избранные работы по социальной психологии. - М. :

Наука, 1994. - 399 с.

58.                  Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. - М. : Знание, 1969. - 48 с.

59.                  Бляхер Л. Е. Виртуальные состояния социума, или шансы и риски открытого общества в России. - М. : ИПЧ "Издательство Магистр", 1997. - 66 с.

60.                  Боброва Н. А. Конституционный строй и конституционализм в России : монография. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. -

264 с.

61.                  Богачова О. В., Зайчук О. В., Копиленко О. Л. Законотворчий процес в Україні. - К. : Реферат, 2006. - 424 с.

62.                  Богданов А. А. Всеобщая организационная наука. Тектология : в 2 томах. - М. : Экономика, 1989. - Т. 1. - 304 с.

63.                  Богданов А. А. Всеобщая организационная наука. Тектология : в 2 томах. - М. : Экономика, 1989. - Т. 2. - 351 с.Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука) : в 2 книгах. - М. : Экономика, 1989. - Кн. 2. - 309 с.

64.                 Боголюбова Е. В. Культура и общество. - М. : Изд-во МГУ, 1978. -

232 с.

66.                  Боднар А. Основы политологии (наука о политике). - К. : УкрНИИНТИ, 1991. - 144 с.

67.                  Бойченко І. В., Куценко В. І., Табачковський В. Г. Суспільні закони та їх дія. - К. : Наукова думка, 1995. - 212 с.

68.                  Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСі". - 2007. - 207 с.

69.                  Бондаревич І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. - 162 с.

70.                  Бородкин В. В. Противоречия и два способа организации социальных систем // Самоорганизация: кооперативные процессы в природе и обществе : в 2-х частях / отв. ред. Г. И. Рузавин. - Ч. 1. - М. : Ин-т философии АН СССР, 1990. - С.69-90.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія

В П Бех - Философия социального мира

В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни

В П Бех - Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

В П Бех - Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору україни