В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни - страница 82

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

151.            Добронравова И. С. Синергетика: становление нелинейного мышления. - К. : Лыбидь, 1990. - 152 с.

152.            Додонов Р. А. Теория ментальности: учение о детерминантах мыслительных автоматизмов. - Запорожье : РА "Тандем-У", 1999. -

264 с.

154.            Додонов Р. А. Этническая ментальность: опыт социально философского исследования. - Запорожье : РА "Тандем-У", 1998. -

191 с.

155.           Донченко Е. А. Социетальная психика. - К. : Наукова думка, 1994. -

208 с.

156.            Древние цивилизации / С. С. Аверинцев, В. П. Алексеев, В. Г. Ардзинба и др. ; под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. - М. :

Мысль, 1989. - 479 с.

157.            Друкер П. Ф. Практика менеджмента : пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2000. - 398 с

158.           Друкер П. Ф. Эффективный управляющий. - М. : BCI, 1994. - 268 с.

159.            Друкер П. Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения : пер. с англ. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. -

288 с.

160.            Духовное производство: социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. - М. : Наука, 1981. - 352 с.

161.            Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. - М. : Наука, 1991. - 575 с.

162.            Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / пер. з фр. Є. Марічева, Л. Погорєлової, В. Чайковського. - К. : Основи, 1995. - 903 с.

163.            Дюрягин И. Л., Приголкин А. С. Правотворчество в советском государстве. - М. : Юридическая литература, 1974. - 157 с.

164.           Егоров В. С. Философский реализм. - М. : Наука, 1994. - 298 с.

Експертна доповідь "Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку" (Щорічне Послання ПрезидентаУкраїни до Верховної Ради України). - К. : ТОВ "Славутич-Дельфін",

2007. - 256 с.

166.             Енгельс Ф. В. Боргіусу // К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори / пер. з другого рос. видання. - К. : Політвидав України, 1968. - Т. 39. - С. 165-168.

167.             Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії // К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори / переклад з другого рос. видання. -К. : Політвидав України, 1964. - Т. 21. - С. 257-302.

168.             Ершов Ю. Г. Человек. Социум. История (социально-философские проблемы теории исторического процесса). - Свердловск : Изд-во Уральского университета, 1990. - 152 с.

169.             Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи / Ю. Шаповал (керівник авт. кол.) [та ін.]. - К. : Ін-т національних відносин і політології НАН України, 1997. - 212 с.

170.             Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми / За ред. В. П. Горбатенка : монографія. - К. : ТОВ "Видавництво "Юридична

думка", 2006. - 332 с.

171.             Європейська хартія про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року // Бойко В., Євдокимов В., Юлдашев О. Право людини на правосуддя (Судове право України) : навч. посіб. - К. : "Варта"; МАУП, 2003. - 256 с.

172.             Європейський Союз: консолідовані договори / пер. Ю. Петруся ; наук. ред. В. Муравйов. - К. : Вид-во "Port-Royal", 1999. - 206 с.

173.             Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права : навч. посіб. / кер. проекту Г. Шиманськи-Гайер ; наук. ред. В. П' ятницький ; Т-во Карла Дуйсберга ; М-во екон. України ; Ін-т європейської політики, м. Берлін. - К. : Кельн: Заповіт, Б.р., 1987. -

369 с.

174.             Желтухин А. И. Обсуждается предмет социологической науки // Социологические исследования. - 1994. - № 4. - С. 140-144.

175.             Журавльова Г. С. Конституційні засади становлення і розвитку парламентаризму в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків, 1999. -19 с.

176.             Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). -К. : Парламентське вид-во, 2002. - 267 с.

177.             Завязкин О. В. Самоконтроль и саморегуляция. - Донецк : Сталкер, 1998. - 30 с.Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков [та ін.]. ; за ред. В. В. Копєйчикова.

- К. : Хрінком Інтер, 2000. - 320 с.

179.             Задерако В. Г., Волошкина Н. Н. Правоохранительные органы Российской Федерации. - Ростов-на-Дону : РВШ МВД РФ, 1994. -190 с.

180.             Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К. : Парламентське вид-во, 1999. - 309 с.

181.             Законодавство: проблеми ефективності / Ред. кол. : В. Б. Авер'янов, В. Н. Денисов, В. Ф. Сіренко, Я. М. Шевченко. - К. : Наукова думка, 1995. - 230 с.

182.             Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) [та ін.]. - К., 2000. -Випуск 1. - 208 с.

183.             Законодательная техника / под ред. Д. А. Керимова. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. - 142 с.

184.             Законотворча діяльність : словник термінів і понять / за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. - К. : Парламентське вид-во, 2004. -315 с.

185.             Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІУ.

186.             Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України" 2531-III від 21.06.2001 р. // Інформаційно-пошукова система із законодавства України "Право. Версія Проф".

187.             Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 року № 1286-ХІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1286-12.

188.             Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради. - 2004. - № 29. - Ст. 367.

189.             Закон України "Про Кабінет Міністрів України" № 514 V // Голос України. - 02.02.2007. - № 0202.

190.             Закон України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" від 18.03.2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 15. - Ст. 1026.

191.              Закон України "Про господарські суди" 1142-XII від 04.06.1991 р. // Інформаційно-пошукова система із законодавства України "Право. Версія Проф".Закон України "Про судоустрій України" № 3018-III від 07.02.2002 р. (із змінами) // Інформаційно-пошукова система із законодавства України "Право. Версія Проф".

192.              Закон України 2862-XII від 15.12.1992 р. "Про статус суддів" (із змінами) // Інформаційно-пошукова система із законодавства України "Право. Версія Проф".

193.              Захист цивільних прав у суді / За ред. В. В. Комарова. - Харків : Основа, 1995. - 256 с.

194.              Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. - М. : Политиздат, 1986. - 223 с.

195.              Зейгарник Б. В. Опосредование и саморегуляция в норме и патологии // Вестник Моск. ун-та. Серия 14 "Психология". - 1981. - № 2. -

С. 9-15.

197.              Зейгарник Б. В., Холмогорова А. Б., Мазур Е. С. Саморегуляция поведения в норме и патологии // Психологический журнал. - 1989. -№ 2. - С. 122-132.

198.              Зиновьев А. А. Запад. Феномен западнизма. - М. : Центрополиграф, 1995. - 461 с.

199.              Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. - 1997. - № 7. - С. 109-125.

200.              Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. - М. : Тривола, 1994. - 304 с.

201.              Зинченко Н. И. Правоохранительные органы. - М. : Моск. гос. ун-т коммерции, 1999. - 96 с.

202.              Иванников В. А. Психические механизмы волевой регуляции. - М. : Изд-во Московского университета, 1991. - 140 с.

203.              Иванов В. Д., Иванов П. В., Макушенко В. Г. Правоохранительные органы и судебная система Российской Федерации. - М. : Приор, 1999. - 164 с.

204.              Иванов Вяч. И. Родное и вселенское. - М. : Республика, 1994. - 428 с.

205.              Иванчишин П. А. Общество. Государство. Власть. - М. : Граница, 1994. - 383 с.

206.              Ильенков Э. В. Философия и культура. - М. : Политиздат, 1991. -

462 с.

207.              Ильин И. А. О сущности правосознания. - М. : Рарогъ, 1993. - 236 с.

208.              Ильин И. А. Собрание починений : в 10 т. - М. : Русская книга, 1993. -

209.              Т. 2. Кн. 1. - 386 с.Исаев И. А. История государства и права России. - М. : Юрист, 1993.

 

-     198 с.

210.              Искаков Б. И. Лептонная концепция мироздання - синтез науки и религии? // Наука и религия. - 1992. - № 4-5. - С. 15-17.

211.              Исполнение законов / Круглый стол журнала "Советское государство и право" // Советское государство и право. - 1991. - № 6.

212.              Исследования по общей теории систем / Общ. ред. и вступит. статья В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. - М. : Прогресс, 1969. - 520 с.

213.              Истина... И только истина! Пять бесед о судебно-правовой реформе. - М. : Юридическая литература, 1990. - 432 с.

214.              История Древнего Востока : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. И 90 "История" / А. А. Вигасин, М. А. Дандамаев, М. В. Крюков и др. ; под ред. В. И. Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2003. - 462 с.

215.              История социологии в Западной Европе и США : учебник для вузов. Отв. ред. : акад. РАН Г. В. Осипов. - М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. - 576 с.

216.              Іванілов О. В. Принцип альтернативності у модернізації політичних систем : монографія. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - 172 с.

217.              Каган М. С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений. -М. : Политиздат, 1988. - 319 с.

218.              Кадзума   Татеиси.   Вечный   дух   предпринимательства.   -   К. :

УКРЗАКОРДОНСЕРВИС, 1992. - 204 с.

219.              Казанский А. Б. Аутопоэзис: системно-теоретическая модель биологических и социальных процессов [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.soc.pu.ru/news/semtes1.shtml.

220.              Казмиренко В. П. Социальная психология организаций : монография.

-     К. : МЗУУП, 1993. - 384 с.

221.              Казначеев В. П. Феномен человека: космические и земные истоки. -Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1991. - 128 с.

222.              Калініченко М. М. Влада громадянського суспільства : монографія. -Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 175 с.

223.              Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Соч. : в 6 т. - Т. 6. - М. : Мысль, 1966. - С. 5-23.

224.              Кант И. Критика чистого разума. - М. : Мысль, 1994. - 591 с.

225.              Каныгин Ю. М. Основы когнитивного обществознания (Информационная теория социальных систем). - К., 1993. - 226 с.Карась А. Ф. Громадянське суспільство і національна культура // Гуманізм за утвердження громадянського суспільства в Україні. -Вісник Львівського університету. - 1995. - Вип. 32. - С. 11-18.

226.              Карась А. Ф. Україна і Європа: пункти дотику і розбіжності. До питання про громадянське суспільство // Нова Україна і Нова Європа: час зближення. - Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1997. - С. 58-70.

227.              Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях. - Київ-Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 520 с.

228.              Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності : автореф. дис. . д-ра філос. наук : 09.00.03. -Львів, 2005. - 42 с.

229.              Карташев В. А. Система систем. - М. : Прогресс-Академия, 1995. -

325 с.

231.              Картунов О. Концепції прав людини та етнонаціональних меншин: від конфлікту до компромісу // Політичний менеджмент. - 2005. -№ 2 (11). - C. 3-23.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія

В П Бех - Философия социального мира

В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни

В П Бех - Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

В П Бех - Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору україни