В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни - страница 78

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

Європейська інтеграція в країнах ЄС спричинила процес децентралізації, який зумовив зміцнення місцевої і регіональної демократії в державах-членах ЄС. Принцип субсидіарності при ухваленні рішень в ЄС спрямований на забезпечення такого механізму ухвалення рішень, який був би якомога ближчим до громадян , передбачав би постійну перевірку обґрунтованості дій Союзу з огляду можливостей , що існують на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Подальший розвиток європейської інтеграції спрямований на те, щоб ЄС в новій моделі був не лише актом "волі" держав, але і їхніх громадян. Самміт країн - членів ЄС в Лісабоні ще раз це засвідчив. Лісабонський Договір повинен підсилити здатність ЄС до діяльності через розширення гамми внутрішніх ініціатив, ефективнішого досягнення мети та формування політики з урахуванням думки громадян , а також покращення функціонування інституцій ЄС.

Таким чином, закономірності саморегуляції соціального організму України повинні відповідати принципам оптимізації системи саморегуляції ЄС. При цьому слід пам ' ятати , що ні ЄС, ні Україна як національна держава не є статичними поняттями , а є живими організмами , які перебувають у постійному розвитку.

"Європеїзувати " систему саморегуляції України означає, з одного боку, створити здатність до її інтеграції до ЄС, з другого боку - "вивести " країну на більш досконалі форми функціонування її соціального організму, завдяки "входженню" в систему соціального організму ЄС .Література до розділу

1.            Авдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. - М. : ВЛАДОС, 1994. - 336 с.

2.            Аналітичне дослідження "Доступ до справедливого суду у програмах партій і блоків та висловлюваннях їхніх представників" [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.pravo.org.ua/files/Sud/usv_vyb_res.pdf.

3.            Андрущенко В. П. Організоване суспільство: проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСі", 2006. - 502 с.

4.            Андрущенко Т. В. Європейська політика України: проблеми формування та реалізації (політологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2003. - 19 с.

5.            Арістотель. Политика // Арістотель. Соч. : в 4-х томах. - Т. 4. - М. : Мысль,

1984.

6.            Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) : учеб. пособие. - М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000. - 302 с.

7.            Бейлі К. Д. Нові системні теорії в системі cоцiологiї. - Албані, 1994. - 121 с.

8.            Богданов А. А. Всеобщая организационная наука. Тектология : в 2 томах. -

М. : Экономика, 1989. - Т. 2. - 351 с.

9.            Висновок експерта Ради Європи, заступника генерального секретаря Міжнародної асоціації суддів Джакомо Оберто (суддя м. Турін, Італія) щодо "Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів", розробленої Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (Проект - 13 лютого 2006 р., схвалений Національною комісією на 5 пленарному засіданні 14 лютого 2006 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minjust.gov.ua/files/visn_22_03_06_1.

10.        Воронкова В. Г. Менеджмент у державних організаціях : навч. посіб. - К. : Професіонал, 2004. - 256 с.

11.        Воронкова В. Г. Муніципальний менеджмент : навч. посіб. - К. : Професіонал,

2004. - 248 с.

12.        Всесвітня Декларація "Про місцеве самоврядування" // Місцеве самоврядування. - 1997. - № 1-2. - С. 95-97.

13.        Гегель Г. В. Ф. Философия права : пер. с нем. / ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц ; авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц. - М. : Мысль, 1990. - 524 с.

14.        Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн : підручник. -Тернопіль : Астон, 2003. - 432 с.

15.        Гнилорывов В. В., Тихонов В. В. Государственное управление и местное самоуправление в Украине : учебное пособие. - Луганск : Изд-во СНУ им.

В. Даля, 2004. - 376 с.

16.        Грееф Г. Общественный прогресс и регресс. - С-Петербург : Типография Ю. Н. Эрлих, 1896. - 336 с.Гринів О. О. Національне та універсальне у суспільному бутті людини в концепціях української еміграції : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. -

191 с.

18.        Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади : монографія - К. : Вид-во "К. І. С.", 2006. - 398 с.

19.        Гурне Б. Державне управління ; пер. з франц. - К. : Основи, 1993. - 165 с.

20.        Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. - Т. 1: А-З. - М. : Русский язык, 1989. - 812 с.

21.        Дейко Ж. О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження : монографія. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. - 360 с.

22.        Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : монографія / відп. ред. Н. Р. Нижник ; кол. авт. : В. Б. Авер'янов, І. А. Грицяк, С. Д. Дубенко [та ін.]. - К. : Вид-во УАДУ, 1997. - 448 с.

23.        Державне управління : навч. посібник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський,

 

A.  Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко ; за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання-Прес, 2003. - 343 с.

24.        Державне   управління:   теорія   і   практика :   монографія  / за   заг. ред.

B.   Б. Авер'янова ; кол. авт. : В. Б. Авер'янов, В. М. Шаповал, Н. Р. Нижник,

C.   Д. Дубенко [та ін.]. - К. : Юрінком - Інтер, 1998. - 431 с.

25.        Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / за ред. В. М. Князєва ; кол. авт. : В. М. Князєв, І. Ф. Надольний, М. І. Мельник [та ін.]. - К. : Вид-во НАДУ: Міленіум, 2003. - 320 с.

26.        Дувенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-метод. посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. Р. Нижник. - К. : Ін Юре, 1999. - 244 с.

27.        Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи / Ю. Шаповал (керівник авт. кол.) та ін. - К. : Ін-т національних відносин і політології НАН України, 1997. - 212 с.

28.        Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / за ред. В. П. Горбатенка : монографія. - К. : ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2006. - 332 с.

29.        Європейська хартія про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року // Бойко В., Євдокимов В., Юлдашев О. Право людини на правосуддя (Судове право України) : навч. посіб. - К. : Варта, 2003. - 256 с.

30.        Журавський В. С., Серьогін В. О., Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник. - К. : Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2003. - 672 с.

31.        Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52.

32.        Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18.03.2004 // Відомості

Верховної Ради. - 2004. - № 29. - Ст. 367.

33.         Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24.Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 // Голос України. - 1999. - 12 трав.

34.         Закон України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" від 18.03.2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 15. - Ст. 1026.

35.         Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 26.

36.         Закон України "Про судоустрій України" 3018-III від 07.02.2002 р. (із змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3018-14.

37.         Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжвузівської наукової студентської конференції / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) та ін. - К., 2000. - Випуск 1. - 208 с.

38.         Законодавство: проблеми ефективності / редакційна колегія : В. Б. Авер' янов, В. Н. Денисов, В. Ф. Сіренко, Я. М. Шевченко. - К. : Наукова думка, 1995. -

230 с.

40.         Законодательная техника / под ред. Д. А. Керимова. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. - 142 с.

41.         Звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу 23 січня 2005 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/134.html.

42.         Кадзума Татеиси. Вечный дух предпринимательства. - К. : УКРЗАКОРДОНСЕРВИС, 1992. - 204 с.

43.         Керимов Д. А. Законодательная техника : научно-методическое и учебное пособие. - М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА М., 1998. - 127 с.

44.         Кистяковский Б. А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии. - 1990. - № 6. - С. 141-155.

45.         Ківалов С. В., Біла Л. Р. Організація державної служби в Україні : навчально-методичний посібник. - Одеса : Юридична література, 2002. - 328 с.

46.         Князева Е. Н. Взращивать социальные инновации - значит управлять креативно // Материалы Международного форума "Проекты будущего: междисциплинарный поход", 16-19 октября 2006, г. Звенигород [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/Knyazeva36.htm.

47.         Коваль В. М. Апеляційні суди в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2004. - 19 с.

48.         Коваль В. С. Становлення та розвиток Європейського Союзу: історико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2003. - 19 с.

49.         Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : монографія. - К. : Факт, 2002. - 260 с.

50.         Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч. посіб. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 304 с.

51.         Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник [Текст]; АН СССР. Ин-т философии. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Наука, 1975. - 720 с.

52.        Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

53.        Концепція адміністративної реформи в Україні. - К., 1998. - 62 с.Концепція стратегії розвитку України у ХХІ столітті: консервативна модель / авт. кол. : Г. В. Щокін (кер.), О. В. Бабкіна, В. М. Бебик [та ін.]. - К. : МАУП, 2003. - 40 с.

54.        Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. - К. : Юридична думка, 2005. - 448 с.

55.        Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права) : навчальний посібник. - К. : "Арарат-Центр", 2001. - 176 с.

56.        Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади : монографія. - К. : Вид-во УАДУ, 2001. - 132 с.

57.        Курас І. Державна етнонаціональна політика в умовах становлення відкритого суспільства // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? Збірник / І. Ф. Курас (ред.). - К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. - С. 3-12.

58.        Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування : навчальний посібник. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 432 с.

59.        Лазор О. Я., Лазор О. Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення : словник-довідник. - Львів : ЛРІДУ У АДУ, 2003. - 366 с.

60.        Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. -Харків : Торнадо, 2001. - 352 с.

61.        Ляшенко О. О. Інтеграція України у Європейські та Євроатлантичні структури (90-і роки XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 215 с.

62.        Макаренко Г. "Суд над суддею?" [Інтерв'ю із Заступником Міністра юстиції України І. Ємельяновою] // Юридичний вісник України. - 2006. - № 13. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yurincom.kiev.ua/main /uvu-publ-details.php?lang=ua&Parameter=PB-1def2f9.

63.        Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. - Луцьк : Ред.-вид. відд. "Вежа" Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 558 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія

В П Бех - Философия социального мира

В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни

В П Бех - Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

В П Бех - Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору україни