В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни - страница 89

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

Указ Президента України "Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України" від 8 лютого 2005 року [Електронний ресурс]. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=208%2F2005.

Закон України "Про судоустрій України" 3018-III від 07.02.2002 р. (із змінами) [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3018-14.

Коваль В. М. Апеляційні суди в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2004. - С. 18.

[5] Закон України "Про судоустрій України" № 3018-III від 07.02.2002 р. (із змінами) [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3018-14.

[6] Закон України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" від 18.03.2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 15. - Ст. 1026.

[7] Мельник М. Суд на владному роздоріжжі // Дзеркало тижня. - 2005. - № 27 (555). - 16-29 липня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?d=610&i=&w=r.

[8] Макаренко Г. "Суд над суддею?" [Інтерв'ю із Заступником Міністра юстиції України І. Ємельяновою] // Юридичний вісник України. - 2006. - № 13. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yurincom.kiev.ua/main/uvu-publ-details.php?lang=ua&Parameter=PB-1def2f9.

[9] Наказ Державної судової адміністрації України "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву на посади суддів місцевих та апеляційних судів" від 04.07.2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 34. - Ст. 2444; Наказ Державної судової адміністрації України "Про затвердження Положення про порядок кваліфікаційної атестації суддів" від 04.07.2006 р. // Офіційний вісник України. -2006. - № 34. - Ст. 2445.

[10] Європейська хартія про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року // Бойко В., Євдокимов В., Юлдашев О. Право людини на правосуддя (Судове право України) : навч. посіб. - К. : "Варта"; МАУП, 2003. - С. 243-246.

[11] Романов В. Л. Социальная самоорганизация и государственность. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во РАГС, 2003. - С. 112.

[12] Гегель Г. В. Ф. Философия права ; пер. с нем. / ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц ; авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц. - М. : Мысль, І990. - С. 315.

[13] Романов В. Л. Вызов и дискурс социальной инноватики государственного управления // Материалы Международного форума "Проекты будущего: междисциплинарный поход", 16-19 октября 2006 г. Звенигород [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/Romanov555.htm.

[14] Основи демократії : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / авт. коллектив : М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін. ; за заг. ред. А. Колодій. - К. : Ай Бі, 2002. - С. 258.

[15] Курас І. Державна етнонаціональна політика в умовах становлення відкритого суспільства // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? Збірник / І. Ф. Курас (ред.). - К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. - С. 11.

[16] Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз : в 2-х кн. / за ред. Ю. Римаренка. -

Книга 1. - Київ-Донецьк, 1998. - С. 319. -- 580 -І

[17] Шкляр Л. Є. Нація в умовах "розколотої" цивілізації // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / за ред. О. О. Рафальського (гол. ред.) та ін. - К. : ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. - С. 215.

[18] Мухомор Л. М. Державність в контексті національно-культурного відродження України (світоглядний аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Київський університет ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. -С. 147.

[19] Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи / Ю. Шаповал (керівник авт. кол.) [та ін.]. - К. : Ін-т національних відносин і політології НАН України, 1997. - С. 158-165.

[20] Романов В. Л. Вызов и дискурс социальной инноватики государственного управления // Материалы Международного форума "Проекты будущего: междисциплинарный поход", 16-19 октября 2006 г. Звенигород [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/Romanov555.htm.

[21] Князева Е. Н. Взращивать социальные инновации - значит управлять креативно // Материалы Международного форума "Проекты будущего: междисциплинарный поход", 16-19 октября 2006 г. Звенигород [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/Knyazeva36.htm.

[22] Всесвітня Декларація "Про місцеве самоврядування" // Місцеве самоврядування. - 1997. - № 1-2. С. 95-97.

[23] Воронкова В. Г. Менеджмент у державних організаціях : навч. посіб. - К. : Професіонал, 2004. - 256 с. ; Гурне Б. Державне управління / пер. з франц. - К. : Основи, 1993. - 165 с. ; Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : монографія / відп. ред. Н. Р. Нижник ; кол. авт. : В. Б. Авер'янов, І. А. Грицяк, С. Д. Дубенко та ін. - К. : Вид-во УАДУ, 1997. - 448 с. ; Державне управління : навч. посібник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко ; за ред. А. Ф. Мельник. -К. : Знання-Прес, 2003. - 343 с. ; Державне управління: теорія і практика : монографія / за заг. ред. В. Б. Авер'янова ; кол. авт. : В. Б. Авер'янов, В. М. Шаповал, Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко та ін. - К. : Юрінком - Інтер, 1998. - 431 с. ; Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / за ред. В. М. Князєва ; кол. авт. : В. М. Князєв, І. Ф. Надольний, М. І. Мельник та ін. - К. : Вид-во НАДУ: Міленіум, 2003. - 320 с. ; Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. - Луцьк : Ред.-вид. відд. "Вежа" Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 558 с.

[24] Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]. - К. : Українська енциклопедія, 2002. - Т. 4 : Н-П. - 720 с.

[25] Звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу 23 січня 2005 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/134.html.

[26] Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади : монографія - К. : Вид-во "К. І. С.",

[27] 2006. - 398 с.

3 Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / за ред. В. П. Горбатенка : монографія. -К. : ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2006. - 332 с.

[28] Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. - К. : Юридична думка, 2005. - 448 с.

[29] Тодоров І. Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти : монографія. - Донецьк :

[30] ДонНУ, 2006. - 268 с.

6 Андрущенко Т. В. Європейська політика України: проблеми формування та реалізації (політологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2003. -19 с. ; Коваль В. С. Становлення та розвиток Європейського Союзу: історико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. -Харків, 2003. - 19 с. ; Ляшенко О. О. Інтеграція України у Європейські та Євроатлантичні структури (90-і роки XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. -

215 с.

[31] Андрущенко В. П. Організоване суспільство: проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСі", 2006. - С. 255.

[32] Петров Р. А. Понятие "acquis communautaire" в праве Европейского Союза [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/alldocWWW/E0B3980CF70EF472C2256BDC00 319805!OpenDocument.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія

В П Бех - Философия социального мира

В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни

В П Бех - Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи

В П Бех - Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору україни