К С Гавриш - Готельне господарство україни стан проблеми перспективи - страница 1

Страницы:
1  2 

тривалий і потребує спеціальних зусиль як з боку держави, бізне­су, так і з боку споживачів. До найактуальніших кроків належать: пропагування досвіду успішної реалізації соціальних діалогових проектів, проведення щорічних форумів за участю практиків та всіх учасників діалогу. Очевидно, що у просуванні ідей соціаль­ного партнерства надзвичайно важливу роль виконують соціаль­но відповідальні медіа, тому одним із кроків має стати вивчення та поширення інформації про процеси, пов'язані із становленням та практикою соціально відповідального бізнесу як в Україні, так і в інших країнах.

Література

1. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність // www. Management.com.ua/com/cm037.

2. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка. — К., 2007.

3. Котлер Ф., Лі Ненсі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. — К., 2005.

4. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні. — К., 2002. — С. 5—6.

5. Соціальна відповідальність українського бізнесу. Результати опи­тування ПРООН. — К., 2005.

6. http://www/pr-liga.org.ua/2/14/16.

Стаття подана до редакції 14.10.2010

УДК 338.488.2:640.4(477)

К. С. Гавриш, аспір., Донецький національний університет, економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

АНОТАЦІЯ. У статті проведено аналіз сучасних особливостей та проблем розвитку підприємств готельного господарства України у пісткризових умовах господарювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: готельне підприємство, готельне господарство, розвиток, проблеми, перспективи.

© К. С. Гавриш, 2011

681

АННОТАЦИЯ. В статье проведен анализ современных особенно­стей и проблем развития предприятий гостиничного хозяйства Украины после экономического кризиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гостиничное предприятие, гостиничное хо­зяйство, развитие, проблемы, перспективы.

ANNOTATION: The article highlights the analysis of modern state and problems of development of enterprises of hotel economy are conducted in Ukraine after economic crisis.

KEY WORDS: hotel economy, hotels, development, problems, pros­pects.

Постановка проблеми. Розвитку підприємств готельного гос­подарства в Україні в умовах сьогоденної невизначеності прита­манна певна нестабільність, але дедалі очевиднішими стають пе­реваги та перспективи цього бізнесу. Приймаючи до уваги перс­пективи проведення в Україні ЕВРО-2012 та її геополітичне положення можна констатувати, що за умов більш активної підт­римки програми підвищення інвестиційної привабливості країни з боку підприємців-представників аналізованої галузі та більш розгалуженої системи заходів, розробленої на національному рі­вні, готельне господарство могло б стати однією з високорента­бельних та перспективних галузей країни.

Відповідно головною метою поданого дослідження э аналіз сучасного стану підприємств готельного господарства та діагнос­тика проблем та перспектив їх функціонування та розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що проб­лемам розвитку підприємств готельного господарства присвяче­но багато наукових праць, зокрема роботи С. І. Дорогунцова, Г. О. Зінов'єва, А. О. Змійова, Ю. А. Маначинської, Г. Б. Муніна та інших. Водночас в умовах післяекономічної кризи питання та специфіка роботи підприємств саме готельного господарства на національному рівні потребують більш детального висвітлення.

Мета статті. Дослідження стану, проблем та перспектив розвит­ку підприємств готельного господарства на національному рівні.

Виклад основного матеріалу. Першим етапом дослідження стану, проблем та перспектив розвитку підприємств певної галузі є їх кількісний аналіз. Як свідчать дані проведеного дослідження (табл. 1), кількість підприємств готельного типу в Україні нев­пинно зростає — середній темп приросту за 2006—2010 роки складає 8,15 %; хоча має місце тенденція до сповільнення темпів нарощування підприємств досліджуваного типу за два останні кризови роки, що є цілком природнім.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КІЛЬКОСТІ ТА РОЗМІРУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

У серед. за період

Кількість підпри­ємств готельного типу, шт.

1269

1420

1595

1684

1731

1539,8

Темп зміни кількості підприємств готель­ного типу у порів­нянні із попереднім роком, %

111,9

112,32

105,58

102,79

108,15

Кількість номерів, шт.   53645   62165   71580     76019    79833 68648,4

Темп зміни кількості номерів у порівнянні із   попереднім ро­ком, %

115,88

115,15

106,20

105,02

110,56

Середня кількість номерів у розрахун­ку на одне підпри­ємство, шт.

42,27

43,78

44,88

45,14

46,12

44,44

Темп зміни серед­ньої кількості номе­рів у розрахунку на одне підприємство порівнянні із попе­реднім роком, %

103,56

102,51

100,59

102,17

102,21

Житлова площа всіх номерів, тис.кв.м.

1120,20

1313,60

1508,40

1624,60

1700,60

1453,48

Темп зміни житлової площі всіх номерів у порівнянні із попе­реднім роком, %

 

117,26

114,83

107,70

104,68

111,12

Середня житлова площа на один но­мер, м. кв.

2 88

21,13

21,07

21,37

21,30

21,15

Темп зміни серед­ньої житлової площі на один номер у по­рівнянні із поперед­нім роком, %

101,19

99,73

101,41

99,68

100,50

Закінченя табл. 1

Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

У серед. за період

Середня житлова площа номерів на одне підприємство, кв. м.

882,74

925,07

945,71

964,73

982,44

940,14

Темп зміни середньої житлової площі но­мерів на одне під­приємство у порів­нянні із попереднім роком, %

104,80

102,23

102,01

101,84

102,72

Паралельно середня кількість номерів у розрахунку на од­не готельне підприємство також має тенденцію нарощування, однак набагато повільнішу — загалом кількість номерів у розрахунку на один готель по Україні за шість років збільши­лася трохи менш ніж на два номери [1]. Ті ж самі тенденції притаманні й загальній площі номерного фонду одного під­приємства та середній площі на один номер та на одне під­приємство готельного типу — обидва ці показники зроста­ють, однак більшою мірою кількісно, ніж якісно — площа одного номера збільшується неістотно.

Ті ж самі тенденції притаманні й загальній площі номерного фонду одного підприємства та середній площі на один номер та на одне підприємство готельного типу — обидва ці показники зростають, однак більшою мірою кількісно, ніж якісно — площа одного номера збільшується неістотно [1].

Для оцінки перспектив та тенденцій розвитку готельного господарства України також було проаналізовано обсяг інвес­тицій у цю сферу діяльності (табл. 2) — темпи зміни обсягу інвестицій в основний капітал як на національному рівні вза­галі, так і по підприємствах готельного бізнесу мають подіб­ну динаміку — нарощування у 2007—2008 роках, досить іс­тотне зниження в 2009 році із подальшим нарощуванням у 2010-му. Крім того, розраховані дані дають змогу дійти ви­сновку, що питома вага обсягу капітальних інвестицій в готе­льні підприємства, хоча є й невеликою, але має тенденцію до достатньо помітного нарощування.

Таблиця 2

ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

В середньому за період

Загальний обсяг інвестицій в ос­новний капітал,

125253,7

188486,1

233081,0

151776,8

171091,9

173937,9

млн грн

 

 

 

 

 

 

Темп зміни за­гального обсягу інвестицій в осно­вний капітал, %

150,5

123,7

65,1

112,7

113,0

Обсяг інвестицій в основний капітал готелів, млн грн

610,7

1232,4

1510,6

1423,2

1623,9

1280,2

Темп зміни зага­льного обсягу ін­вестицій в основ­ний капітал готелів, %

201,8

122,6

94,2

114,1

133,2

Питома вага об­сягу інвестицій в основний капітал готелей у загаль­ному обсязі інве­стицій, %

0,5

0,7

0,6

0,9

0,9

0,7

Темп зміни пито­мої ваги інвестицій в основний капітал готелей, %

134,1

99,1

144,7

101,2

119,8

У цілому по підсумках аналізу можна констатувати, що готе­льний бізнес України, з одного боку, відносно розвивається на­віть не дивлячись на кризову ситуацію, а з іншого — поки що цей розвиток є більш екстенсивним, аніж інтенсивним — нові під­приємства в галузі з'являються, однак, скоріш за все, вони є не­великими і не мають поки що значного розвиткового потенціалу.

З огляду на обрану тему дослідження, доцільно також проаналі­зувати основні показники, що характеризують ринок праці по до­сліджуваній галузі (таблиця 3). Аналізуючи основні показники рин­ку праці, необхідно наголосити на тому, що реальна потреба в працівниках як на національному рівні, так і по підприємствах до­сліджуваної галузі є набагато більшою, аніж та, що фіксується офі­ційною державною статистикою — однак така ситуація притаманна сьогоденним реаліям України й випливає з самої специфіки попиту та пропозиції робочої сили, який може задовольнятися обома сто­ронами самостійно без залучення держави. Що ж стосується готе­льних підприємств, то, як стає очевидним з проведених розрахунків, питома вага потреби в працівниках для досліджуваної галузі в зага­льній потребі постійно скорочується (за виключенням 2010 року).

Крім того, протягом останніх трьох років кількість працівни­ків, яких було працевлаштовано в готельні підприємства також знижується. Це може свідчити лише про те, що специфіка під­приємств досліджуваної галузі передбачає наймання працівників здебільшого через особисті контакти, аніж за допомогою держа­вних органів працевлаштування [1].

Також доцільно проаналізувати й навантаження на одне робо­че місце по підприємствах досліджуваної галузі (на жаль, офіціа­льна статистична інформація не дає змогу виокремити попит та пропозицію саме по готельним підприємствам, і відповідно в якості об' єкту аналізу для розрахунку була обрана вся сфера по­слуг). Як стає очевидним, лише протягом двох останніх років з п' яти аналізованих навантаження на одне робоче місце по сфері послуг було меншим за середнє по Україні; крім того, національ­ний ринок праці є стабільно праценадлишковим, що підтверджу­ється проведеними розрахунками; відповідно це стосується й безпосередньо сфери готельного бізнесу.

Аналіз стану та перспектив розвитку жодної галузі не може обі­йтися без аналізу динаміки заробітної плати; тим більш такий аналіз є обов' язковим в розрізі окреслених задач. Протягом 2006—2010 року розмір середньої заробітної плати по готельним підприємствам був істотно меншим за середню заробітну плату по країні, й ця різниця постійно збільшується [1]. Відповідно й коефіцієнт перебільшення середньої заробітної плати по галузі не досягає розрахованого по країні в середньому. Приймаючи до уваги, що середня заробітна плата на національному рівні і так є неприпустимо низкою, можна констатувати, що ситуація із розміром заробітної плати в аналізова­ній галузі є не тільки неоптимальною, але й дуже загрозливою, оскільки досліджувані підприємства належать до сфери послуг, і відповідно за відсутності аргументованої, продуманої системи мо­тивації та стимулювання праці (а виходячи з даних по середній заро­бітній платі можна констатувати, що такий її розмір є більш демоти-вуючим, аніж мотивуючим фактором) ефективне функціонування підприємств такого типу є взагалі практично недосяжним.

a

S S3

2 H

2010 рік

темп зміни у % до попе­реднього року

97,1

150,0

154,5

105,9

57,1

53,9

 

знач

63,9

,9 ,0

,4

744,5

,3 ,9

 

2009 рік

темп зміни у % до попе­реднього року

72,2

50,0

69,2

64,8

69,1

106,5

 

знач

65,8

,6 ,0

б'О

702,7

16,3

 

2008 рік

темп зміни у % до попе­реднього року

53,7

46,2

86,0

98,7

101,3

102,7

 

 

91,1

,2

,3

1084

23,6

 

2007 рік

темп зміни у % до попе­реднього року

99,5

108,3

108,8

102,6

106,9

104,2

 

знач

169,7

,6 ,2

,5

1098,6

23,3

 

2006 рік

170,5

,4 2,

,4

1070,8

21,8

С, <N

Показники

Загальна    потреба в працівниках, тис. осіб

Потреба в працівниках по готелям, тис. осіб

Питома  вага потреби працівників по готелям у загальній потребі, %

Працевлаштовано всього, тис. осіб

Працевлаштовано в го­телі, тис. осіб

Питома вага працевла­штованих у готелі в за­гальній кількості пра­цевлаштованих, %

Аналіз динаміки фінансового результату підприємств го­тельного господарства України показує, що більшість підпри­ємств по досліджуваній галузі є збитковими, причому загаль­ний розмір збитків є достатньо істотним, хоча починаючи з 2009 року й має тенденцію до зменшення (табл. 4). Відповід­но виходячи з такої динаміки фінансового результату від опе­раційної діяльності можна зробити висновок про наявні сер­йозні проблеми підприємств готельного типу в Україні в умовах сьогодення.

Для більш детального аналізу ефективності функціонуван­ня підприємств галузі готельного господарства було проведе­но дослідження показників, що характеризують фінансову стійкість та ліквідність активів балансу (табл. 5). Ситуація із фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємств до­сліджуваної галузі є набагато кращою та стабільнішою, аніж тенденції в ефективності їх діяльності. Динаміка коефіцієнту автономії за аналізований період є досить позитивною та не викликає занепокоєння, оскільки його значення є практично тотожнім теоретично рекомендованому, і відповідно дає змо­гу зробити висновок, що в цілому підприємства досліджува­ної галузі цілком спроможні розрахуватися по власних бор­гах.

Дуже схожу динаміку має й коефіцієнт загальної ліквідно­сті. Натомість значення індексу необігового активу за останні п'ять років набагато перебільшує теоретично рекомендоване. На відміну від цього значення коефіцієнту довгострокового залучення позикових коштів свідчить про те, що питома вага довгострокових банківських кредитів по досліджуваній галузі є неістотною, хоча за три останні роки вона й збільшилася на 0,1 пункти. Це підтверджується й динамікою коефіцієнту співвідношення власного та позикового капіталу, який, хоча й знизився в останні три роки, однак все одно залишається до­статньо великим, але все одно є меншим за пограничне теоре­тично рекомендоване значення 1 — однак необхідно наголо­сити на тому, що в середньому по підприємствах інших галузей невідповідність розмірів власного та залученого капі­талів є набагато більш значною.

За результатами дослідження конкурентоспроможності краї­ни Всесвітнього економічного форуму за 2010 рік Україна зай­няла 85 місце, втративши 8 позицій за рік. Пріоритетність сфери туризму для українського уряду знизилася на 5 позицій до 130 місця [2].

СО й

і

Aaod fadanon of

% ^

XI

SO О

'3і

Aaod fadanon of

% ^

00

r-7 r-7 r-

'3і

Aaod fadanon of

% ^

"8

OS

r-7

o>

r-7 r-

Aaod fadanon of

% ^

"8

о

C0 so

o>

2007

Знач

 

66,0

514,8

34,0

516,3

2006 рік

-63,2

64,2

321,2

35,8

384,4

Показники

Фінансовий результат від операційної діяльно­сті, млн грн

Питома   вага кількості прибуткових підпри­ємств, %

Сума прибутку по при­буткових підприємствах, млн грн

Питома    вага кількості збиткових підприємств,%

Сума збитку по збитко­вих підприємствах, млн грн

о; S

I

H

о

u

b

w e e s

H

H

о

о о

'3і

ON О

о

'Зч

00

о о

<N

'3і

t-

о о

Xxod олочнґ/ -adanon of % A

o>

-541,3

,8

о

57"0

00

21

138/7

91.9

109"9

131"2

40"3

KHH9hBH£

чо c0

о о"

С"

о

 

сл с0

 

-0"2

с0

і'о-

Xxod ojoqHf -adanon of % A

о

57323,2

,5

<N

О

62"9

9

93"8

102"1

97"5

96"0

108"6

KHH9hBH£

o"

С"

о"

С"

 

 

 

 

-0"2

 

-0"3

Xxod ojoqHf -adanon of % A

OS

С"

о"

С"

8

-61"3

8

74"4

125"1

81"1

67"0

-1536"9

KHH9hBH£

 

С"

о"

с0

і'о-

 

 

 

-0"2

 

-0"3

Xxod ojoqHf -adanon of % A

o"

66,8

 

61"4

8

79"4

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

К С Гавриш - Готельне господарство україни стан проблеми перспективи