В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

Словник - багатюще джерело контрастивної фразеології. Розгалужені ряди українських фразеологізмів дають багату поживу для лінгвістичних зіставлень: Давать, дать потачку кому. - Потурати (попускати) кому; давати, дати потур (попуск, лок. потолю) кому; стилістичних студій, коли добираються українські відповідники різного експресивно-емоційного забарвлення й стилістичного (стильового) плану: Предстоит дорога кому. - Має їхати хто; чекає дорога [на ] кого; кладеться дорога кому; (іноді образн. поет.) мандрівочка пахне кому; різнобічних зіставлень, широких культурознавчих спостережень у єдності „мова - культура".

Ось ще зразок розробки статті та їх розташування:

ДУРЬ

Выбить дурь из чьей головы. - Вибити (вигнати) дур (дурощі) з чиєї голови.

Дурь нашла на кого. - Дур напав кого, на кого (найшов на кого); дурощі напали кого (найшли на кого); дур береться чиєї голови; у дур заходить хто.

Словник у свій час неодноразово гостро критикувався

169

(часто вимушено, напр. рецензія Л. Скрипник) з позицій пануючої тоді ідеології, але час показав, що це один з найбагатших словників сучасної мови.

Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник (1991) є переробленим виданням цього словника 1971 року, а 1997 р. вийшло опубліковане перероблене видання. Словник складається з двох частин: українсько-російської і російсько-української і об'єднує близько 6000. Він тлумачний, перекладний, містить найпоширеніші в сучасній мові вислови. Фразеологізми зі спільним основним значенням об' єднані в одну словникову статтю й отримують одне тлумачення. Після цього подано російський відповідник (відповідники). Згідно з лексикографічними правилами лексичні варіанти компонентів поміщаються в круглих, а факультативні - у квадратних дужках. Фразеологізми розташовані в алфавітному порядку, при потребі подаються стилістичні позначки.

Зразок розробки ФО у першій частині:

БІЛА КІСТКА. Застар., ірон. Людина знатного (частіше дворянського) походження. - Белая кость.

Зразок розробки ФО у другій частині.

БЕЛАЯ КОСТЬ. Уст., ирон. Человек знатного (чаще дворянского) происхождения. - Біла (панська) кістка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І МАТЕРІАЛ ДО НИХ

 

МОДУЛЬ №1 СТАН СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ

ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

Практичне заняття1 Тема: Основні питання сучасної української літературної мови

 

Контрольні питання

1. Поняття „сучасна українська літературна мова".

2. Походження української мови.

3. Функціональні стилі української мови.

4. Літературна мова й діалекти.

Додаткова література

1.      Баранник Д. Х. Мова права як окремий функціональний стиль / Д. Х. Баранник // Мовознавство. - 2003. - № 6. - С. 8-17.

2.      Баранник Д. Х. Українська мова на межі століть Д. Х. Баранник // Мовознавство. - 2001. - № 3. - С. 40 - 47.

3.      Зимовець Г. В. Питання розвитку мови у працях О.С. Мельничука / Зимовець Г. В. // Мовознавство. - 2001. - № 6. - С. 72-76.

4.      Історія української мови: Хрестоматія / упор. С. Я. Єрмоленко,

 

A.К. Мойсеєнко. - К. : Либідь, 1996.

5.      Матвіяс   І. Г.   Проблема   визначення   українських   наріч / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. - 2001. - № 2. - С. 13-17.

6.      Мова в Україні: стан, функції, перспективи / В. Д. Радчук // Мовознавство. - 2002. - № 2-3. - С. 39-45.

7.      Мойсеєнко В. М. Про національний статус „руської мови" в часи Великого   князівства   Литовського   та   Речі   Посполитої /

B. М. Мойсеєнко // Мовознавство. - 2005. - № 1. — С. 67-82.

8.      Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К., 2001. - 440 с.

9.      Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. - К. : Наук. думка, 1993. - 200 с.

10.  Радчук В. Українська мова в контексті глобалізації лінгвосфери В. Радчук // Укр. мова. - 2002. - № 3. - С. 3-14.

11.  Ткаченко О. Б. Місце України й української мови на карті світу / О. Б. Ткаченко // Мовознавство. - 2001. - № 1. - С. 3-13.

171

12. Ткачук О. Деякі аспекти проблеми походження української мови О. Ткачук // Дивослово. -1998. - № 2.

 

Практичні завдання

1.   Подумайте, чи відрізняються поняття українська
літературна мова
і українська національна мова. Яке з них є ширшим?
Обґрунтуйте думку.

2.  Фердінанд де Соссюр будь-яку мову вважав системою. Що мав на увазі вчений?

3.  Відомо, що українська мова посідає чільне місце серед мов світу. Запишіть ознаки, які доводять, що наша державна мова є милозвучною й мелодійною.

 

5. Які гіпотези походження української мови ви знаєте?

6.     Пригадайте й запишіть, коли в Україні державною писемною виступала чужа за походженням мова. З якими подіями це було пов'язане?

7. Значну роль у становленні української літературної мови відіграла художня література 17-18 ст. Чому І. Котляревського називають зачинателем української літературної мови, а Т. Шевченка -основоположником?

8. Визначте, яка роль південно-східного наріччя у формуванні української літературної мови.

9. Накресліть таблицю. Заповніть її за зразком.


_________________ Основні стилі української мови_______


Науковий

 

 

 

 

Офіційно-діловий

 

 

 

 

Публіцистичний

 

 

 

 

Художній

 

 

 

 

 

10. Напишіть короткий твір-роздум на одну із запропонованих тем: „Діалекти - свідки історії народу" (Г. Хабургаєв); „Мова - це час, це минуле й сучасне народу" (В. Русанівський); „Мова - обличчя нації" (С. Плачинда).

 

Заняття2 Семінар

Тема: „Мовна ситуація в Україні"

 

Практичні завдання

11.Пригадайте статтю № 10 Конституції України. Прокоментуйте її.

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується конституцією України та визначається законом.

12.Напишіть рецензію на одну зі статей О. Тараненка (див. список додаткової літератури). *Рецензія - це критичний відгук (аналіз і оцінка) на художній твір, наукову працю тощо. Реквізити рецензії: 1) назва виду документа; 2) заголовок (який містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, рік публікації,

173назву видавництва); 3) текст, що складається з двох частин: короткий виклад змісту роботи; висновки, зауваження, оцінки автора рецензії; 4) підпис та посада особи, яка рецензувала роботу, дата.

13. Підготуйте виступ на одну із запропонованих тем:

1.      Мовна політика в Україні кінця ХХ ст.

2.      Стан української мови на початку ХХІ ст.

3.      Президент України щодо питання української мови.

4.      Українська мова як державна мова українського народу.

5.      Проблема української мови в держаних установах.

6.      Проблема двомовності в Україні.

7.      Пуристичні тенденції.

8.      Формування мовних регіонів в Україні: стан і проблеми.

9.      Мова й нація.

10.  Українська мова: проблеми поширення та шляхи популяризації.

11.  Українська мова в засобах масової інформації.

12.  Суржик як соціолінгвістичний феномен.

 

Орієнтовна література

1.     Астахов С. Мови як адміністративна проблема регіонів / С. Астахов. - Режим доступу : http://www.dav.kiev.ua/53930/.

2.     Білинський Я. Мова, нація і держава: Проблеми з теорії й практики / Я. Білинський // Схід. - 1997. - № 4 (11). - С. 11-18.

3.     Єрмоленко С. Мова як суспільне явище. Державотворча функція мови / С. Єрмоленко // Укр. мова і літ. в шк. - 1997. - № 2-3.

4.     Золотарьов В. Про справи „двомовні" / В. Золотарьов // Молодь України. -1997. - 14 січня.

5.     Коломієць В. Душа нації або мовні проглибини України: Роздуми поета з приводу сучасної мовної ситуації в Україні / В. Коломієць // Літ. Україна. - 1995. - 10 серп. - № 23-24.

6.     Курас І. Мовна політика в Україні / І. Курас // Схід. - 1997. - № 3.

7.     Масенко Л. Мовна ситуація України / Масенко Л. - Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-mov svt.htm.

8.     Мовна ситуація в Україні: тенденції громадської думки у 2005­2006 рр. та пропозиції щодо державної мовної політики. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor 4/03.htm.

9.     Орач О. Мовно-освітня політика - закон, політика і реальність /

О. Орач // Слово Просвіти. - 1996. - № 2. - С. 4.

 

 

174

10. Про запровадження державної мови в усіх державних установах, структурах виконавчої влади, закладах науки, освіти, культури : Указ Президента України // Вечірній Київ. - 1997. - № 46. - С. 1-3.

11. Радчук В. Д.  Мова в Україні:  стан,  функції,  перспективи /

 

B. Д. Радчук // Мовознавство. - 2002. - № 2-3. - С. 39-45.

12. Мацько Л. Українська мова як державна / Л. Мацько // Пед. газета. - 1998. - № 2.

13. Прадід Ю.Ф. Мовне питання в українських Конституціях ХХ ст. / Ю.Ф. Прадід // Мовознавство. - 2002. - № 1. - С. 17-22.

14. Про Раду з питань мовної політики : Указ Президента України від 24.02.97 №164 // Літ. Україна. - 1997. - 13 березня - С. 2.

15. Степанко С. Про різне розуміння двомовності / С. Степанко. -Режим доступу : http://www.dav.kiev.ua/192933/.

16. Стріха М. Суржик / М. Стріха // Березіль. - 1997. -  № 3-4. -

C. 136-137.

17. Стріха М. Українська мова: історія й сучасність// Сучасність. -1997. - № 12.

18. Тараненко О. О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні / О. О. Тараненко // Мовознавство. - 2001. - № 4. - С. 3­19.

19.  Тараненко О. О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній
Україні /  О. О. Тараненко // Мовознавство. - 2003. - № 2-3. -

С. 30-55.

20. Тараненко О. Про поняття офіційної мови в законодавстві / О. О. Тараненко // Відродження. - 1994. - № 10-11. - С. 12-13.

21. Тараненко О.О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму / О. О. Тараненко // Мовознавство. - 2005. - № 3-4. - С. 85-104.

22. Тараненко О.О. Українська мова в сучасній Україні / О. О. Тараненко // Культура слова. - К., 2000. - № 53-54. - С. 33­42.

23. Тараненко О.О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні / О. О. Тараненко // Мовознавство. - 2001. - № 4. - С. 3­19.

24. Труб В. Явище „суржику" як форма просторіччя в ситуації двомовності / В. Труб // Мовознавство. - 2000. - № 1.

25. Українська мова : проблеми поширення та шляхи популяризації. - Режим доступу : http://archive.kraina.org.ua/ua/module/language/conception/487/alterna tive/.

26. Яковець Р. Український мовний пуризм на європейському тлі / Яковець Р. - Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/facultv/Philol/www/visnvk/34_2/jakovec.doс

175

Практичне заняття3 Тема: Загальні питання фонетики української мови

 

Контрольні питання

1.Співвідношення мови й мовлення.

2.Предмет і завдання фонетики як мовознавчої дисципліни.

3.Зв'язок фонетики з іншими дисциплінами.

4.Артикуляційні   та  акустичні   характеристики звукової системи української літературної мови.

5.Сегментні і суперсегментні мовні одиниці.

Додаткова література

1.     Дорошенко С. І. Загальне мовознавство / С. І. Дорошенко. - К. : Центр навч. літ., 2006. - 283 с.

2.     Дорошенко С. І. Про звук [в] / С. І. Дорошенко   // Культура слова. - К., 1993. - Вип. 44. - С. 50-52.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова