В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

Додаткова література

1.      Георгієва-Кириленко М. В. Деякі спостереження над міжмовною омонімією / М. В. Георгієва-Кириленко // Мовознавство. - 1989. - № 6. - С. 52 - 54.

2.      Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. - К. : Наук. думка, 1986. - 222 с.

3.      Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова / Л. А. Лисиченко. - Х. : Вища шк., 1977. — 114 с.

225

4.      Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови / Л. А. Лисиченко. - Х. : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1997. — 129 с.

5.      Муромцев І. В. Про системну організацію лексики сучасної української мови / І. В. Муромцев // Укр. мова і літ. в шк. - 1987. - № 12. - С. 45 - 49.

6.      Пентилюк М. І. До питання про пароніми / М. І. Пентилюк // Дослідження словотвору та лексикології. - К., 1985. - С. 108 - 110.

 

Практичні завдання

174.  За тлумачним словником або словником омонімів
доберіть
6-7 груп омонімів, утворених від одного кореня.

Зразок. 1. Канатник „трав'яниста однорічна рослина"; 2. Канатник „майстер, що робить канати" тощо.

175.     Перепишіть. Підкресліть омоніми. Визначте їх значення.
Перевести матеріал, перевести стрілку, перевести через

ріку; виступ на зборах, виступ скелі; замах коси був широким, від замаху до бійки далеко; моторний хлопець, моторний відділ авіамайстерні; ріг вулиці, ріг вола; зварити обід, зварити сталь, чавун; гостра коса, коса дівчини.

176.Накресліть таблицю „Типи омонімів", заповніть кожну графу чотирма прикладами зі стислим поясненням значення кожного слова в дужках.

177.Подайте пари омонімів у реченнях. Визначте різновиди омонімів.

Ніс, брати, міна, зміна, безкраю, бал, мати, дорога, роман, роман, перо, світи, поза, настав, балка, віз, прозорі, поле, пара, сталі.

178.Перепишіть. Підкресліть у наведених текстах омофони, омографи, омоформи. З'ясуйте різницю між ними.

1. Навесні малий потік

Стрімголов униз потік.

- Ось пройду, - шумить, - між гір я, -

Затоплю усе міжгір' я.

Через поле і долину

До людських осель полину!.. -

226

Але тут усе розтало,

І зухвальця враз не стало.

2. Вночі прийшов до мене... слон!

Сказала мати: "Сон це".

Я повторяв: "Це сон, це сон..."

Який це сон? Це ж сонце! (Б. Стельмах). 3. Дід Мороз дарунки ніс, -Заморозив собі ніс. Я побачив в лісі віз, Захотів, щоб мене віз (А. Граматюк).

4. Рідна мати нас голубить,

Всіх нас пестить, ніжно любить.

Щоб тепло це завжди мати,

Треба матір шанувати (А. Граматюк). 5. Ну й охочий брат мій Ігор До усяких жвавих ігор. Де яка у світі гра є, Залюбки у неї грає (А. Граматюк).

179. Установіть усі можливі значення поданих нижче слів, уживаючи їх у різних реченнях. Поясніть, як практично розрізняють полісемію та омонімію слів.

Голова, доля, коса, міна, корінь, робота, сцена, штучний, віра, віраж, форма, стан.

180.   Подумайте, як називаються наведені пари слів з української і російської мови? Використовуючи „Українсько-російський словник", поясніть їх значення. Наведіть подібні приклади.

Укр. свита - рос. свита; чинний - чинный; баня - баня; любий - любой; жалувати - пожаловать, слабий - слабой; вродливий - уродливый, вклонитися - уклониться, дитина -детина, калитка - калитка, лишитися - лишиться, наказати -наказать, питати - пытать, рожа - рожа, стирати - стирать, орати - орать, мешкати - мешкать, місто - место.

181.Чи можна вважати омонімами (омофонами) слова: гриб -грип, везти - вести? Обґрунтуйте свою думку.

 

 

 

227

182.Складіть із наведеними словами-паронімами речення так, щоб чітко визначилась різниця в значенні слів.

Адресант - адресат, громадський - громадянський, діалектний - діалектичний, матеріальний - матеріалістичний, сервізний - сервісний, факт - фактор, дискваліфікація -декваліфікація.

183. Виконайте вправи № 101, 103 із збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004).

- С. 26-30.

184. Зі „Словника паронімів української мови" (К., 1986) випишіть 10 пар паронімів, укажіть на відмінності між ними в значенні і на можливості помилки у їх використанні.

 

 

Практичне заняття20 Тема: Синонімія в українській мові

 

Контрольні питання

1.      Поняття синонімів

2.      Основні типи синонімів.

3.      Поняття про синонімічний ряд.

4.      Джерела синонімії.

5.      Стилістична роль синонімів.

6.      Евфемізми як різновид синонімів.

7.      Перифрази.

Додаткова література

1.      Бублейник Л. В. Міжмовні співвідношення в лексичній синоніміці / Л. В. Бублейник // Мовознавство. - 2007. - № 6. -С. 20-26.

2.      Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови / П. М. Деркач. - Львів - Краків - Париж : Просвіта, 1993. — 209 с.

3.      Їжакевич Г. П. Зіставна типологія українських і російських синонімічних рядів / Г. П. Їжакевич // Мовознавство. - 1989. -№ 4. - С. 25 - 30.

4.      Муравицька М.П. Полісемія і синонімія (психолінгвістичний аспект співвідношення семасіологічних категорій) // Мовознавство. - 1983. - № 1 - С. 29-35.

5.      Коломієць М. П. Короткий словник перифраз / М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський . - К. : Рад. шк., 1985. — 152 с.

228

6.   Караванський Св. Практичний словник синонімів української мови / Св. Караванський. - К., 1993. - 472 с.

 

Практичні завдання

185.  Перепишіть текст, вибираючи з поданих у дужках синонімів найдоцільніше слово.

Один (невеличкий, маленький, дрібний) хлопчик (грався, бавився, розважався). Мати (каже, говорить, мовить): „Не (горлай, кричи, галасуй), татко (слабий, болящий, недужий, хворий)". А хлопчик не послухав, (розгнівався, розізлився, розлютувався, розсердився), ще й (зле, погане, лихе), (образливе, зневажливе) слово матері сказав.

(Заплакала, затужила, заридала, заголосила) мати від образи. Хлопчикові стало (ніяково, соромно), він і просить:

-    (Мамо, ненько, матір, матусю), забудьте, (пробачте, даруйте, простіть) образливе слово.

-    Я прощаю, але (не забуду, пам' ятатиму, згадуватиму), - говорить мати. - Легше ластівку в небі (зловити, спіймати), ніж образу забути (За В. Сухомлинським).

186.  Доберіть синоніми до поданих слів, використовуючи „Словник синонімів української мови" (1999). Складіть із синонімами речення, з' ясуйте, чи можлива їх взаємозаміна. Визначте типи синонімів.

 

1.   Сум, чоло, працівник, захворіти, радісний, вогонь, блищати, край, старий, розуміти, білет, торжество, міцний, сміливість, ватажок, скоро, швидко, гігант, яр.

2.        Хоробрий, бідний, робота, живопис, турбота, нісенітниця, мудрий, радісний, великий, робити, говорити, бити, гнобити, гарно, радісно, сміливо, в' яло, зухвало.

3.    Прогрес, дефект, оратор, фальсифікація, біографія, лексичний, секретний, аграрний, індустріальний, декламувати, асимілювати, стимулювати, фантазувати, експлуатувати.

 

187.     Із поданих слів утворіть можливі за змістом сполучення.
Визначте тип синонімів.

Зразок. Чоловік присадкуватий, поїзд швидкий, хід уповільнений

Чоловік, поїзд, хід (уповільнений, швидкий, присадкуватий); дружина, батько, мати, дерево, хлопець, їзда на

229мотоциклі (любити, кохати, виховувати, поважати, шанувати); вигляд, настрій, смак, стан, юнак, край, огірок (кислий, квасний, упалий, низький, коренастий, хороший, красивий, чарівний, чудовий); тканина, дівчина, намисто, виріб, керівник, народ, комбайн, вид, скеля (гарний, камінний, холодний, завзятий, непохитний, крихітний, дрібний, незламний, могутній, стокрилий, ширококрилий, непоборний, стомовний).

 

188.     Серед поданих слів знайдіть синоніми й об'єднайте їх у
синонімічні ряди (гнізда).

1.        Хвацько, важко, недавно,         брудно, нітелень,
нещодавно, неохайно, скрутно, ні пари    з уст, неакуратно,
навкруги, по-молодецькому, навколо,        трудно, довкола,
навмання, тяжко, наосліп, хоч-не-хоч.

2.           Невідомий, занедбаний, закурений, рябий, неважливий, закостенілий, правильний, незвичайний, незнайомий, задимлений, перистий, небувалий, незначний, незнаний, запущений, строкатий, вірний, непорушний, занехаяний, задубілий, слушний.

3.     Бити, квапитись, гаряче, багато, високоповажний, брутальний, дубасити, сила, високошановний, духопелити, сила-силенна, шановний, лупцювати, яр, безліч, гатити, завзято, яруга, прірва, вельмишановний, провалля, товкти, безодня, нетрі, кволість, обачний, поспішати, запально, тьма, хаща, обережний, зухвалий, хапатись, трущоба, слабосилля обачливий.

 

189.Запишіть синоніми так, щоб кожний наступний виражав більшу міру якості, сили, дії. Визначте домінанту.

Набриднути, остогидіти, остобісіти; наклеп, обмова, наговір; пишатися, чванитися, пиндючитися; плюндрувати, спустошувати, знищувати; гарний, хороший, красивий, чудовий, прекрасний, чарівний; відомий, знаменитий, видатний, славнозвісний; веселий, радісний, щасливий; гігант, велетень, титан, велет, колос; сердитий, злий, гнівний, лютий.

190.Доберіть до поданих російських синонімів українські відповідники і навпаки (при потребі користуйтесь синонімічними словниками).

230

1. Дивный, чудный, чудесный, волшебный, сказочный,
феерический, фантастический; лицемерный, неискренний,
фальшивый, двуличный, двуликий, двоедушный; напрасный,
тщетный, безуспешный, бесплодный, безрезультатный,
бесполезный; разговаривать, говорить, беседовать, толковать,
болтать, калякать, балакать, разводить тары-бары, точить лясы,
чесать языком.


2.     Агресивний, загарбницький, завойовницький;
активний,
діяльний, енергійний, ініціативний; торкатися,
доторкатися,
зачіпати, черкатися, стосуватися; затримати,
задержати, забарити, загаяти;
різати, краяти, карбувати,
батувати, тяти;
гудіти, гуготіти, дудніти, стугоніти.

193.   Виконайте вправи № 105, 107 зі збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004).

- С. 26-30.

194.Напишіть твір на одну з тем: „У слів виростають крила", „Мовні побратими (синонімія)", „Ймення мого міста (села)", „Дивне розмаїття", використовуючи синонімічні ряди слів.

 

 

Практичне заняття21 Тема: Антонімія в українській мові

 

Контрольні питання

1.      Антоніми. Класифікація антонімів.

2.      Загальномовні та контекстуальні антоніми.

3.      Антитеза. Оксиморон.

4.      Стилістичне використання антонімів.

 

231

Додаткова література

1.      Бацевич Ф. С. Семантика конверсії / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. -1983. - №1. - С. 38—43.

2.      Бобух Н. М. Словник антонімів поетичної мови / Н. М. Бобух. - К. : Вид.-полігр. центр КиМУ, 2004. - 297 с.

3.      Ващенко В. С. Фрагменти з українського мовознавства / В. С. Ващенко. - К., 1989. - С. 40-43.

4.      Лисиченко Л. А. Антоніми в сучасній українській мові / Л. А. Лисиченко // Укр. мова і літ. в шк. - 1976. - № 1. - С. 26-33.

5.      Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови / Л. А. Лисиченко. - Х. : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1997. - С. 100­120.

6.      Полюга Л. М. Словник антонімів / Л. М. Полюга. - К. : Довіра, 2004. — 275 с.

 

Практичні завдання

195.Поясніть види протиставлення в поданих антонімічних

парах.

Чорний - білий, хворий - здоровий, холод - тепло, великий - малий, багато - мало, широкий - вузький, ніч - день, правда - кривда, схід - захід, небо - земля, говорити - мовчати, жити - вмирати, спокій - тривога, світати - темніти, передовий - відсталий, воля - рабство, зеленіти - жовкнути, темно - видно, туманно - ясно, молодіти - старіти.

196.    До кожного з поданих словосполучень запишіть антонімічні словосполучення, зважаючи на лексичну багатозначність.

Зразок. Свіжий хліб - черствий хліб.

Свіже повітря, свіже печиво, свіжа риба, ясно надворі, ясно говорить, ясно виклав, ясно горить, простий механізм, просте питання, простий лист, холодний клімат, холодна зустріч.

197.Випишіть з поданих прикладів ті, до яких можна дібрати антоніми.

Радість, порядок, перемога, день, плановість, світлий, сильний, далекий, великий, Великі Луки, Біле море, Широка балка, великий Чайковський, велика сім' я, холодна гора, руйнувати, миритися, глибокі почуття, дружба, глибокий ставок, високий стиль, людина високого розуму, здоров' я,

 

232працювати, грітися, гріти руки, пошана, давно, літо, вранці, збитий, багато, коса (людина), коса (гостра), всі, над, лісом, вперед.

 

198.     Перепишіть. Підкресліть антоніми в прислів' ях та
приказках. З'ясуйте, якими частинами мови тут виражені антоніми. Чи
містять подані фрази контекстуальні антоніми?

1. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. 2. Багатому свято, а вбогому діла багато. 3. Добро пушить, а лихо сушить.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова