В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

1. Іти за тобою, наче за водою річковою - не повернутися. 2. Гей, козаче, чи ти через міру на радощах від перемоги Оковитої впився, Чи ти від жиру молодого, як собака, сказився, Чи ти у лиху годину із розумовим ґанджем уродився (В. Голобородько). 3. Козакам таке було пороблено, хоч іди топитися в ріку. 4. Та юрба мовчала між голобель, Хоч накинь на неї хомута (Г. Половинко). 5. Вона ж стоятиме, як свято, мов дівчина на виданні (М. Малахута). 6. Та хоч наш пан сотник Микита Уласович і не мав дев' ятої клепки, та ще таки глузду стало, щоб розібрати. 7. Іди, синку, здоров додому та лягай спати, та й жди від хорунжівни присилу, щоб слав за рушниками. 8. Знаю, знаю про твою біду, якого тобі мудрого печеного гарбуза піднесла Йосиповна Олена. 9. Кричав, як опечений. та аж запінивсь, як скажений, бачачи, що нічого відьмі не зробить і що вона над ним кепкує. 10. Дасть бог світ, дасть і совіт, то й порадимось, що треба робити (Г. Квітка-Основ' яненко).

309.   Виконайте тестові завдання для закріплення знань, здобутих протягом вивчення модулів № 3 - 4 „Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія. Фразеографія".

266

1.  Визначте, у якому рядку записано тільки однозначні слова:

а) сезонник, прокрадатися, розмазаний, прихильність;

б)         сонцесяйний, розпромінений, простежувати, природний;

в)         лунати, розрубувати, пролазка, слива;

г) затильник, лукавити, лунатизм, нотувати.

2.  У яких словосполученнях прикметник вжито в переносному значенні?

а) холодний погляд; б) тихий крик; в) солодка цукерка; г) гірка правда.

3.  Виділіть з поданих словосполучень метафоричні:

а) холодні стосунки; б) не показувати і носа; в) з' їсти хліба; г) вушко голки.

4.  У якому рядку слова становлять синонімічний ряд?

а) гарно, добре, гоже, мило, славно;

б)         просвіт, просвіта, світло, світити, свічка;

в)         свято, святий, Великдень, священний, церква;

г) свобода, незалежність, суверенітет, Україна, воля.

5.  У яких відношеннях перебувають лексеми „заїзд - з'їзд", „зброя - збруя"?

а) синонімічних; б) антонімічних; в) омонімічних; г) паронімічних.

6.  До якого типу омонімів належать слова: мати - „ненька, матуся" і мати - „володіти чимось":

а) неповні лексичні; б) омофони; в) омографи; г) омоформи.

7.  Знайдіть рядок, у якому до складу словосполучень входять омоніми:

а) гостре слово - гострий зір, тихий голос - тихе життя;

б) чисте небо - чисті руки, ламати голову - ламати кригу;

в) гостра коса - дівоча коса; електричний розряд - спортивний

розряд;

г) старий клен - старі погляди, вершина Карпат - вершина
слави.

8.  До якого шару лексики належать слова гусар, верства, печеніги?

а) архаїзми; б) історизми; в) неологізми; г) активна лексика.

9.  Укажіть речення, у якому наявна застаріла лексика:

а) Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед земного листя (Б. Грінченко);

 

267б)   Скуту зимою природу голубило по-весняному радісне сонце,
всіваючи віття дерев „сльозами" (Р. Бурлака);

в) Місяць був ясний, блискучий, як златий турецький ятаган
(Г. Тютюнник).

10.   Виберіть рядок, у якому не всі слова належать до
запозиченого шару лексики:

а) акварель, акваріум, алігатор, алюр;

б)         кампанія, акомпанемент, повість, амбіція;

в)         драматургія, трагедія, роман, романс;

г) скелет, штатив, церемонія, бестселер.

11.        У якому рядку всі слова належать до лексики позалітературного вжитку:

а) сліпи, таз, рантух, притула, феросплав;

б)         сідець, телефонограма, ревіт, ініціатор, ліврея;

в)         верзякання, чимборше, синовиця, скипень, рахло;

г) спаль, світун, титулувати, каботаж, літературщина.

12.        З'ясуйте, у якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами:

а)   читати повість, стримано засміятися, перейти вулицю,
довести додому;

б) кінець уроку, пекти картоплю, відчинені двері, чужа праця;

в) засипати вугілля, брати воду, говорити правду, гнути гілку;

г) читати по очах, пекти раків, з відкритим серцем, западати в
душу.

13.Що означає запозичений фразеологізм се ля ві?

а) таке життя; б) з самого початку; в) невідома земля; г) чиста дошка.

14.У якому рядку фразеологізми становлять синонімічний ряд?

а) нестися високо вгору, ні в тин ні в ворота, сісти на мілину,
терпець урвався;

б) теревені правити, збити з пантелику, ні за холодну воду не
братися, облизня піймати;

в) нуль без палички, пальці гризти, підставляти ногу, пороги
оббивати;

г)  дзвін великий лить, брехні справляти, замилювати очі,
напускати туману.

15.Який фразеологізм є антонімом до вислову ревма ревіти?

а) рвати і метати; б) рвати на шматки; в) ревно любити; г) регати справляти.

268

16.  Знайдіть рядок фразеологізмів з античної міфології, що
стали інтернаціональними:

а) вхопити шилом патоки, тягар на душі, кермо влади, аж за
вухами лящить;

б)         відрізана скиба, журба сушить, завертати голоблі, сідати в
калошу;

в)         Авгієві стайні, ахіллесова п'ята, бездонна бочка, гордіїв
вузол;

г) вмивати руки, за царя Панька, горобина ніч, в очах зеленіє.

17. Довідкове видання, у якому зібрано найістотніші відомості з усіх або окремих галузей знань, подані у формі доступного пояснення, називається:

а) енциклопедія; б) тлумачний словник; в) підручник; г) хрестоматія.

18. В акцентологічних словниках представлено:

а)   гнізда   споріднених   слів;   б)   нормативне наголошення;

в) літературну вимову; г) нормативне написання.

19.    Який тип словника наявний в науковому доробку
лексикографів
Г. Аркушина, В. Ващенка, П. Лисенка,
М. Онишкевича:

а)     орфографічний;     б)     тлумачний;     в) діалектний;

г) фразеологічний.

20. Назвіть автора лексикографічних праць: Словник-довідник з правопису" (1979), „Орфографічний словник" (1996), „Правописний словник" (1999): а) В. Бусел; б) Л. Полюга; в) С. Головащук; г) М. Погрібний.

21. Що значить термін фразеографія?

а) метод збирання фразеологізмів; б) наука про укладання фразеологічних словників; в) новий напрям вивчення фразеологізмів; г) такого терміна не існує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Підручники, навчальні посібники (для студентів 2-го курсу ЛНУ імені Тараса Шевченка) 2008-2009 н.р. Уклав В.Д. Ужченко Волох  О. Т.  Сучасна українська літературна мова. Вступ.    Фонетика.     Орфоепія.    Графіка    і орфографія. Лексикологія.    Фразеологія.    Лексикографія.    Словотвір / О. Т. Волох. - К. : Вища шк., 1986.

Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова /

О. Т. Волох. - К. : Вища шк., 1986.

Курс сучасної української літературної мови / за ред. Л. А. Булаховського. - Т. 1. - К., 1951. - 376 с.

Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / за ред. І. К. Білодіда. - К., 1969. - 435 с.

Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / за заг. ред. І. К. Білодіда. - К. : Наук. думка, 1973.

Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Я. Плющ. - К. : Вища шк., 1994. - 415 с.

Сучасна українська мова : підручник / за ред. О. Д. Пономарева. - К. : Либідь, 1997. - С. 8-11 (автор розділу

В. В. Різун).

Сучасна українська літературна мова / за ред. А. П. Грищенка. - К. : Вища шк., 1997. - 493 с.

Сучасна українська літературна мова : навч. комплекс : посіб. для студ. філол. спец. / кол. авт.: В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, І. В. Мілєва, Г. К. Барилова; за заг ред. В. Д. Ужченка. - Луганськ : ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2008. - 283 с.

Тоцька Н. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія / Н. Тоцька. - К., 1981.

- 184 с.

Ужченко В.Д. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ / В. Д. Ужченко. Луганськ : Знання, 2004. - 68 с.

Українська мова / за ред. П. С. Дудика. - К., 1988. - Ч. 1

382 с.

Українська мова / Red. naukowy S.Jermolenko. - Opole, 1999. - 324 c.

270

Наукова література

(для самостійного опрацювання)

 

ОСНОВНА

 

Ажнюк Б. Мовна політика і єдність нації / Б. Ажнюк // Мовознавство : доп. та повідомл. IV Міжнар. конгр. україністів / відп. ред. В. Німчук. - К. : Пульсари, 2002. - С. 202-207.

Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. - Х. : Вид-во Харків. ун-ту, 1987. - 135 с.

Аркушин Г. Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині / Г. Аркушин. - Луцьк-Люблін : Вид-во „Волинська обласна друкарня", 2005. - 198 с.

Бевзенко С. П. Актуальність вивчення української діа­лектної фразеології / С. П. Бевзенко // Мовознавство. - 1974. -№ 2. - С. 15 - 19.

Білоноженко В.М. Способи тлумачення граматичного значення / Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексико-граматична розробка українських фразеологізмів. - К. : Наук. думка, 1989. - С. 44-82.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. Булашев. - К. : Довіра, 1992. -

414 с.

Васильченко В. Українська фразеологія в контексті вербального коду обряду / В. Васильченко // Лінгвістика: об' єкт - стиль, мета - оцінка : зб. наук. праць. - К., 2007. - С. 426-432.

Васильченко В. М. Етнокультурний зміст обрядових фразеологізмів, пов' язаних з ритуалами розплітання коси та покривання голови молодої / В. М. Васильченко // Лінгвістика : зб. наук. праць. - Луганськ : Альма-матер, 2008. - № 1. -С.108-117.

Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові / В. М. Винницький. - К. : Рад. шк., 1984.

Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В. В. Виноградов // Избр. тр. : Лекси­кология и лексикография. - М. : Наука, 1977. - С. 140-161.

271

Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеоло­гии как лингвистической дисциплины / В. В. Виноградов // Избр. тр. : Лексикология и лексикография. - М. : Наука, 1977. -С.118-139.

Глуховцева К. З історії заселення Подінців' я : у 2-х ч. / К. Глуховцева // Східнослобожанські українські говірки. - Лу­ганськ, 2001. - Ч. I. - С. 2-17.

Гнатюк І. С. Про зміни в українському правописі / І. С. Гнатюк // Укр. мова і літ. в шк. - 1991. - № 8.

Голубовська І. О. Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільності / І. О. Голубовська // Мовознавство. - 2004. - № 2-3. - С. 66-74.

Горбач О. Арґо в Україні / О. Горбач. - Л., 2006. - 688 с.

Гриценко П. Ю. Моделювання системи діалектної лексики / П. Ю. Гриценко. - К. : Наук. думка, 1984. - 227 с.

Данилюк Н. Етнолінгвістичні дослідження у другій половині ХХ - на початку ХХІ століть і вивчення мови фольклору / Н. Данилюк // Укр. мова. - 2008. - № 3. - С. 90-97.

Дорошенко С. І. Оглушення дзвінких у кінці слова -орфоепічна норма української мови / С. І. Дорошенко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. - Х. : ХДПУ, 1998. -Вип. 1. - С. 3-11.

Єрмоленко С. Я. Скарбниця народного слова / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. - 1982. - № 6. - С. 58-68.

Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова / С. Я. Єрмоленко. - К. : Наук. думка, 1987. - 245 с.

Єрмоленко С. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / С. Я. Єрмоленко. - К. : Довіра,

1999.

Жайворонок В. В. Слово в етнологічному контексті / В. В. Жайворонок // Мовознавство. - 1996. - № 1. - С. 7-14.

Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: деякі ас­пекти досліджень / В. В. Жайворонок // Мовознавство. - 2001. -№ 5.- С. 48-63.

Жайворонок В. Українські обрядові мовні формули на етнокультурному тлі / В. В. Жайворонок // Слово. Фраза. Текст : сб. научн. трудов к 60-летию проф. М. А. Алексеенко. - М. : Азбуковник, 2002.- С. 182-195.

 

272

Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика : нариси / В. В. Жайворонок. - К. : Довіра, 2007. - 262 с.

Жуйкова М. В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов'янських мов : монографія / М. В. Жуйкова. -Луцьк : РВВ „Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007.

-    416 с.

Івченко А. Українська народна фразеологія: оно-масіологія, ареали, етимологія / А. Івченко. - Х. : Фоліо, 1999. -

304 с.

Історія українського правопису: XVI-ХХ століття : хрестоматія. - К. : Наук. думка, 2004. - 583 с.

Калашник В. С. Фразотворення в українській поетичній мові радянського періоду (Семантико-типологічний аспект) / В. С. Калашник. - Х. : Вища шк.. Вид-во при Харків. ун-ті, 1985.

-    172 с.

Калашник В. С. Становлення та сучасне функціонування поетичного образу „калиновий міст" / В. С. Калашник, В. Д. Ужченко // Українська мова: Історія і стилі. - Х. : Основа, 1992. - С. 150-160.

Калашник О. "Цвіт слова народного" / О. Калашник // Образне слово Луганщини : тези регіон. наук.- метод. конф. з укр. мови / відп. ред. В. Д. Ужченко. - Луганськ, 2002. - С. 60­62.

Карпенко Ю. О. Фонетика і фонологія сучасної української мови : учб. посіб. для студ. філол. фак. / Ю. О. Карпенко. - Одеса, 1996. - С. 29-81.

Карпіловська Є. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: Чинники стабілізації інновацій / Є. Карпіловська // Укр. мова. - 2007. - №4. - С. 3-14.

Коваль А. П. Слово про слово / А. П. Коваль. - К., 1986.

-    385 с.

Колоїз Ж. В. Українська оказіональна деривація : монографія / Ж. В. Колоїз. - К. : Акцент, 2007. - 311 с.

Кононенко В. І. Концептологія в лінгвістичному аспекті / В. І. Кононенко // Мовознавство. - 2008. - № 2-3. - С. 111-117.

Костомаров М. І. Слов'янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. - К. :

Либідь, 1994. - 384 с.

 

273

Коцюба З. Г. Народне VS. наукове тлумачення прислів' їв (на матеріалі української та англійської мов) / З. Г. Коцюба // Мовознавство. - 2007. - № 2. - С. 73-82.

Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі / М. Ко-черган // Дивослово. - 2003. - № 5. - С. 24-29.

Критенко А. П. Паронімія в українській мові / А. П. Критенко // Мовознавство. - 1968. - № 3. - С. 48-59.

Ларін Б. О. Про народну фразеологію / Б. О. Ларін // Укр. мова в шк. - 1959. - № 5. - С. 30-36.

Левченко         О.          Фразеологічна символіка:

Лінгвокультурологічний аспект : монографія / О. Левченко. -Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. - 352 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова