В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

Лєснова В. В. Однослівна й багатослівна номінація, їх­нє функціональне співвідношення / В. В. Лєснова // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т.Шевченка : філол. науки. - 1998. - № 9. -

С. 74-81.

Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови: Семантична структура слова / Л. А. Лисиченко. - Х. : Вища шк., 1977.

Лисиченко Л.А. Лексико-семантична система української мови / Л. А. Лисиченко. - Х., 1997. - С. 3-65.

Лисиченко Л.А. Бесіди про рідне слово. (Слово і його

значення) / Л. А. Лисиченко. - Х. : ХДПУ, 1993.

Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рівні / Л. А. Лисиченко // Зб. Харк. іст.-філол. товариства : нова серія. -Х., 1998. - Т. 6. - С. 129-144.

Лисиченко Л.А. Багатозначність у лексико-семантичній системі: структурний, семантичний, когнітивний аспекти / Л. А. Лисиченко. - Х. : Основа, 2008. - 272 с.

Масенко Л. Українська соціолінгвістика: історія, стан, перспективи / Л. Масенко // Укр. мова. - 2007. - № 1. - С. 3-19.

Мізін К. І. Аксіологічна фразеологія крізь призму соціолінгвістичного моніторингу / К. І. Мізін // Лінгвістика : зб. наук. праць. - Луганськ : Альма-матер, 2008. - № 1. - С. 87-93.

Мілєва І. В. Жіночі імена в ареальній фразеології (на ма­теріалі східнослобожанських і східностепових говірок Донбасу) / І. В. Мілєва // Лінгвістика : зб. наук. праць. / укл.: В. Д. Ужчен-ко та ін. - Луганськ : Альма-матер, 2003. - Вип. I. - С. 148 - 154.

 

274

Мілєва І. В. Евфемістичні вирази у фразеологічних словниках / І. В. Мілєва // Лінгвістика : зб. наук. праць. -Луганськ : Альма-матер, 2006. - № 2. - С. 74 - 81.

Мокієнко В. М. Спроба системного етимологічного ана­лізу українських фразеологізмів / В. М. Мокієнко // Мовознавст­во. - 1974. - № 2. - С. 26 - 36.

Мокієнко В.М. Лексичне і фразеологічне значення / В. М. Мокієнко // Мовознавство. - 1988. - № 4. - С. 10-21.

Мокиенко     В.М.     Славянская     фразеология /

B. М. Мокієнко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 1989. -

287 с.

Мокієнко В. Українська етнофразеологія ів загальнослов' янському висвітленні / В. М. Мокієнко // Мовознавство : доп. та повідомл. IV Міжнар. конгр. україністів / відп. ред. В. Німчук. - К. : Пульсари, 2002. - С. 379-385.

Мокієнко В. Професор Олекса Горбач і його праця „Арґо на Україні" / В. Мокієнко, П. Грищенко // Горбач О. Арґо в Україні. - Львів: Інститут українорзнавства ім. І. Крип' якевича НАН України, 2006. - С. 653-670 (Серія „Діалектологічна скриня").

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. / О. Г. Муромцеві. - Х. : Вища шк., 1985. - 152 с.

Мусієнко В. П. Українська етнографічна лексика: ідентифікація та типологія / В. П. Мусієнко // Мовознавство. -2006. - № 2-3. - С. 130-136.

Непокупний А. Реєстр Війська Запорозького 1649 р. і реконструкція фрагментів історії та культури України / А. Непокупний // Мовознавство : доп. та повідомл. FV Міжнар. конгр. ураїністів / відп. ред. В. Німчук.- К. : Пульсари, 2002. -

C. 9-17.

Німчук В. В. Про графіку та правопис як елементи етнічної культури і історії / В. В. Німчук // Мовознавство.- 1990. - № 1, 2, 3, 6.

Німчук В. Проект змін в українському правописі / В. В. Німчук // Мовознавство : доп. та повідомл. FV Міжнар. конгр. ураїністів / відп. ред. В. Німчук. - К. : Пульсари, 2002. - С. 9-17.

Образне слово Луганщини : матеріали регіон. конференцій. - Луганськ : Альма-матер, 2002-2009.

275

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К., 2001. - 440 с.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. - К. : Наук. думка, 1993. - 200 с.

Плетнєва О. Л. Центрально- та східнослобожанська фразеологія обрядів сватання / О. Л. Плетнєва // Лінгвістика : зб. наук. праць. - Луганськ : Альма-матер, 2006. - № 2. - С. 64-73.

Погрібний А. ДЕРЖАВНА МОВА? - ОФІЦІЙНА МОВА? - а також про ПАСПОРТНУ НАРУГУ та піар-спектакль „ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ" / А. Погрібний. - К. : Укр. вид. спілка, 2002. - 88 с.

Погрібний А. Державна мова як важіль українського державотворення / А. Погрібний // Мовознавство : доп. та повідомл. FV Міжнар. конгр. ураїністів / відп. ред. В. Німчук.­К. : Пульсари, 2002. - С. 142-149.

Потебня А. А. О некоторых символах в славянской на­родной поэзии / А. А. Потебня. Слово и миф. - М. : Правда, 1989. - С. 285-378.

Потебня О. Естетика і поетика слова : збірник / О. Поте­бня. - К. : Мистецтво, 1985. - 302 с.

Прадід Ю. Ф. Із спостережень над українською діалектною фразеологією (на матеріалі бойківських говірок) /

Ю. Ф. Прадід // Мовознавство. - 1992. - № 5. - С. 44-47.

Прадід Ю. Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень) / Ю. Ф. Прадід - К.; Сімф., 1997. - 252 с.

Прадід Ю. Ф. Структура ідеографічної ієрархії фразео­логічної системи мови / Ю. Ф. Прадід // Лінгвістика : зб. наук. праць. - Луганськ : Альма-матер, 2003. - С. 132-142.

Прадід Ю. Ф. Мовні питання в Україні 1917-2000 : документи і матеріали / Ю. Ф. Прадід. - Сімферополь : Доля, 2003. - 288 с.

Радзієвська Т. В. Концепт шляху в українській мові: поєднання ідей простору і руху / Т. В. Радзієвська // Мовознавство. - 1997. - № 4-5. - С. 17-26.

Радчук В. Д. Мова в Україні: стан, функції, перспективи / В. Д. Радчук. - Мовознавство. - 2002. - № 2-3. - С. 39-45.

Радчук В. Українська мова в контексті глобалізації лінгвосфери / В. Д. Радчук // Укр. мова. - 2002. - № 3. - С. 3-14.

 

276

Різниченко О. Спадщина тисячоліть: Чим українська мова багатша за інші? / О. Різниченко. - 2-вид. - Х., 2002. - 140 с.

Русанівський В. М. Стосунок „Проєкту" до реального українського правопису / В. М. Русанівський // Мовознавство. -

2002. - 6. - С. 92-98.

Савченко Л. Концептуальна фразеосистема української мови в етнокультурологічному фрагменті родинних традицій /

Л. Савченко // Укр. мова. - 2007. - 4. - С. 77-90.

Селіванова О. Нариси з української фразеології: Психокогнітивний та етнокультурний аспекти / О. Селіванова. -К. - Черкаси : Брама, 2004. - 276 с.

Селігей П. Що нам робити із запозиченнями? / П. Селігей // Українська мова. - 2007. - 4. - С. 16-32.

Селіванова О. О. Концептуалізація просторової орієнтації  в  українських  фраземах О. О.   Селіванова //

Мовознавство. - 2004. - 1. - С. 17-25.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. - Полтава : Довкілля. -К., 2008. - 712 с.

Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник. - К. : Наук. думка, 1973. -280 с.

Ставицька Л. Гендерна лінгвістика: українська перспектива / Л. Ставицька // Укр. мова. - 2004. - 3. - С. 58­66.

Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленґ / Л. Ставицька. - К. : Критика, 2005. - 463 с.

Ставицька Л. О. „Чоловік (мужчина)" у концептосфері української фразеології / Л. О. Ставицька // Мовознавство. -2006. - 2-3. - С. 118-129.

Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) : монографія / О. А. Стишов. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. - 388 с.

Тараненко О. Українська мова на сучасному етапі (кінець 1980-90-і роки): старі і нові проблеми / О. Тараненко // III Міжнар. конгрес україністів : мовознавство. - Х., 1996. -

С. 24-34.

 

 

277

Тараненко О. О. Українська мова в сучасній Україні / О. О. Тараненко // Культура слова. - К., 2000. - № 53-54. -

С. 33-42.

Тараненко О. О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні / О. О. Тараненко // Мовознавство. - 2001. -

№ 4. - С. 3-9.

Тараненко О. О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні / О. О. Тараненко // Мовознавство. - 2003. -№ 2-3. - С. 30-55.

Тараненко О. О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози / О. О. Тараненко // Мовознавство. -2008. - № 1. - С. 14-30.

Ткаченко О. До концепції нового „Словника української мови" (Перевидання з додатками чи новий словник?) / О. Ткаченко // Укр. мова. - 2002. - № 1. - С. 18-24.

Ужченко В. Д. Народження і життя фразеологізму /

B. Д. Ужченко. - К. : Рад. шк., 1988. - 279 с.

Ужченко В. Д. Образи рідної мови / В. Д. Ужченко. -Луганськ : Знання, 1999. - 216 с.

Ужченко В. Д. Актуальні питання розвитку української мови : Вступ. Лексикологія. Фразеологія : Посібник для магістрантів / В. Д. Ужченко. - Луганськ : Альма-матер, 2005. -

C. 17-55.

Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія / В. Д. Ужченко. - Луганськ : Альма-матер, 2003. - 362 с.

Ужченко В.Д. Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. - Х. : Основа, 1990. - 167 с.

Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - Луганськ : Альма-матер, 2005;

К. : Знання, 2007.

Ужченко Д. В. Семантика українських зоофразеологіз-мів в етнокультурному висвітленні : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова" / Ужченко Дмитро Вікторович.

- Луганськ, 2000. - 248 с.

Ужченко Д. Структурно-семантичний аналіз східноук­раїнських фразеологізмів / Д. Ужченко // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка : філол. науки. - 2001. - № 12. - С. 185­192.

 

278

Фроляк Л. Типологія українських говірок території піз­нього заселення (на матеріалі говірок Донеччини) / Л. Фроляк // Вісн. Луган. держ. пед. ун - ту ім. Т. Шевченка : філол. науки. -1999. - № 10. - С. 99-104.

Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Упоряд. Л. Масенко. - К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія", 2008.

-    Кн. 1. Мовознавство. - 583 с.

Шевельов Ю. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І. П. Котляревського / Ю. Шевельов. - Чернівці :

Рута, 1998. - 80 с.

Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус / Ю. Шевельов. -Чернівці : Рута. - 208 с.

Шевельов  Ю. Портрети українських мовознавців /

Ю. Шевельов. - К. : КМ Академія, 2002. - 132 с.

Щерба Л. В. И.А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке (1845-1920) // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. - М. : Учпедгиз. - С. 85-96.

Щербін В. Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі / В. Щербін // Укр. мова. - 2008. - № 3. -

С. 26-40.

Юрчук Л. А. Теоретичні засади реєстру Фразеологічного словника української мови / Л. А. Юрчук // Мовознавство. - 1983. - № 5. - С. 23-32.

 

ДОДАТКОВА

Архангельська А. М. Фразеологічна одиниця як номінаційний феномен / А. М. Архангельська // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка : філол. науки. - 2004. - № 11.

-    С. 179-185.

Архангельська А. М. „Чоловік" у слов'янських мовах :

монографія / А. М. Архангельська. - Рівне: РІС КСУ, 2007. - 448 с.

Вихованець І. Ненаукові пристрасті навколо українського правопису / І. Вихованець // Укр. мова. - 2004. -

№ 2. - С. 3-24.

Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский // Собр. соч. : в 6 т. - М. : Педагогика, 1982. - Т. 2. - 504 с.

 

279

Вихованець І. Р. Таїна слова / І. Р. Вихованець. - К., 1990. - 284 с.

Вихованець І. Про новий тлумачний словник української мови / І. Вихованець, А. Непокупний, О. Ткаченко // Мовознавство : доп. та повідомл. ГУ Міжнар. конгр. ураїністів / відп. ред. В. Німчук. - К. : Пульсари, 2002. - С. 17-21.

Глуховцева К. Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок : монографія / К. Д. Глуховцева. -Луганськ : Альма-матер, 2005. - 592 с.

Голобородько К. Ю. Лінгвістичний статус концепту / К. Ю. Голобородько // Лінгвістика : зб. наук. праць. - Луганськ : Альма-матер, 2003. - Вип. 1. - С. 16 - 22.

Головащук С. І. А. Ю. Кримський як лексикограф / С. І. Головащук // А. Ю. Кримський - україніст і орієнталіст : матеріали ювілейної сесії до 100-річчя з дня народження. - К. :

Наук. думка, 1974. - С. 49-60.

Голі-Оглу Т. В. Семантичні опозиції в слов'янській мовній картині світу та їх відображення в народних обрядах і віруваннях / Т. В. Голі-Оглу // Слов' янський вісник : зб. наук. праць : філол. науки Рівнен. держ. гуман. ун-ту та Рівн. ін-ту слов' янознавства Київ. славістичного ун-ту. - Рівне : РІСКУ, 2003. - Вип. 3. - С. 26 - 31.

Головацький Я. Поділ часу у русинів // Шашкевич М., Вагилевич І., Головацький Я. Твори. - К. : Дніпро, 1982. -

С. 276-280.

Головацький Я. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія / Я. Головацький. - К. : Довіра, 1991. - 91 с.

Голубовська І. О. Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільноти (на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов) / І. О. Голубовська // Мовознавство. - № 2 - 3. - С. 66-74.

Горбач О. Правопорушницькі східньо-українські арґо-тизми в дотичних словниках і в літературі перед 1-ою світовою війною / О. Горбач // Наук. зб. укр. вільного ун-ту. - Мюнхен, 1974. - Т. 8. - С. 14-28.

Горбач О. Арґо українських школярів і студентів // О. Горбач. Зібрані статті: 1. Арґо на Україні. - Мюнхен, 1993. -

С. 112-162.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова