В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

 

280

Горошко О. Квантитативний аспект тендерних досліджень у лінгвістиці (спроба рефлексії) / О. Горошко // Укр.

мова. - 2004. - № 3. - С. 67-74.

Даниленко А. Юрій Шевельов (Юрій Шерех), In memoriam (17 грудня 1908 р. - 12 квітня 2002 р. ) / А. Даниленко // Укр. мова. - 2002. - № 3. - С. 122-128.

Іващенко В. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології) : монографія / В. Іващенко. - К. : Вид. дім Д. Бураго, 2006. - 328 с.

Образне слово Луганщини : Матеріали Регіон. наук.-практ. конф. / за ред. проф. В. Д. Ужченко. - Луганськ, 2002­2009. - Вип. І-УІІІ.

Карпіловська Є. Динаміка сучасної української мови в словниках нового покоління (проект серії словників нової української лексики) / Є. Карпіловська // Укр. мова. - 2002. -№ 3. - С. 3-29.

Коцюба З. Г. Народне VS. наукове тлумачення прислів' їв (на матеріалі української та англійської    мов) /

З. Г. Коцюба // Мовознавство. - 2007. - № 2. - С. 73-82.

Мізін К. І. Лінгвістичний і лінгвокультурологічний статуси образу-еталона (на матеріалі української, німецької, англійської та російської мов) / К. І. Мізін // Мовознавство. -

2007. - № 2. - С. 58-72.

Мізін К. І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіорлогічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) / К. І. Мізін // Мовознавство. - 2008. - № 1. - С. 67­79.

Тараненко О. О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.) / О. О. Тараненко // Мовознавство. - 2003. - № 1. - С. 23-41.

Ткаченко О. Українська мова і українська культура / О. Ткаченко // Укр. мова. - 2003. - № 1. - С. 3-13.

Турчак О. Оказіоналізми як об'єкт лінгвістичного дослідження / О. Турчак // Укр. мова. - 2004. - № 2. - С. 47-55.

Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія / В. Д. Ужченко. - Луганськ : Альма-матер, 2003. - 362 с.

281

Ужченко В. Д. Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. - Х. : Основа, 1990. - 167 с.

 

ДЖЕРЕЛА

Словники, довідники, енциклопедії, програми

Аркушин Г. Сказав, як два зв'язав : народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині / Г. Арку-шин. - Люблін - Луцьк, 2003. - 177 с.

Аркушин Г. Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині / Г. Аркушин. - Луцьк-Люблін : Вид-во „Волинська обласна друкарня", 2005. - 198 с.

Аркушин Г. Словник західнополіських говірок : в 2 т. / Г. Аркушин. - Луцьк : Вежа, 2000. - Т. 1-2.

Бибик С. П. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт. - К. : Довіра, 1998. - 431 с.

Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко / підг. до вид. В. В. Німчук. - К. : Наук. думка, 1966. - 423 с.

Бобух Н. М. Словник антонімів поетичної мови / Н. М. Бобух. - К. : Вид.-полігр. центр КиМУ, 2004. - 297 с.

Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови / А. А. Бурячок. - К. : Наук. думка, 2000. - 400 с.

Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменник­ів в українській мові / Н. П. Бутенко. - Л. : Вища шк., 1989. -

326 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь : ВТФ „Перун", 2005.

- 1728 с.

Вирган І. О. Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Вирган, М. М. Пилинська / за ред. М. Ф. Наконечного. - Х. : Прапор, 2000. - 864 с.

Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. - К. :

Либідь, 2002. - 664 с.

Галицько-руські народні приповідки : у 3 т. / зібр., упо­р. і пояс. І Франко : 2-е вид. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006-2007. - Т. 1. - 832 с.; Т. 2. - 818 с.; Т. 3. - 699 с.

 

282

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. - К. : Вища шк., 1985. - 360 с.

Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. - К. : Наук. думка, 2001. -

638 с.

Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. - К. : Рад. шк., 1986. - 222 с.

Гуцульські говірки : короткий словник / відп. ред. Я. Закревська. - Львів, 1997. - 232 с.

Демська О. Словник омонімів української мови / О. Демська, І. Кульчицький. - Л. : Фенікс, 1996. - 224 с.

Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови / П. М. Деркач. - Львів - Краків - Париж : Просвіта, 1993.

- 208 с.

Дзендзелівський И. О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови / Й. О. Дзендзелівський. - К. : Наук. думка, 1984. - 308 с.

Етимологічний словник української мови : в 7 т. / гол. ред. О. С. Мельничук. - К. : Наук. думка, 1982; 1985; 1989; 2003;

2006.

Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор / за ред. С. Я. Єрмоленко. - К. : Либідь, 2001. - 224 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. - Полтава : Довіра, 2006. -

703 с.

Калашник В. С. Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. - К. : Довіра,

2001. - 284 с.

Коломієць М. П. Словник іншомовних слів / М. П. Коломієць, Л. В. Молодова. - К. : Освіта, 1998. - 190 с.

Коломієць М. П. Короткий словник перифраз / М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський. - К. : Рад. шк., 1985. -152 с.

Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник
фразеологічних         синонімів          /            М. П. Коломієць,

Є. С. Регушевський. - К. : Рад. шк., 1988. - 200 с.

 

283

Кочерган М. П. Словарь русско-украинсих межъязыковых омонимов („ложные друзья переводчика"). Словник російсько-українських міжмовних омонімів („фальшиві друзі перекладача") / М. П. Кочерган. - К., 1997. - 400 с.

Мартінек С. Український асоціативний словник: У 2 т. / С. Мартінек. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - Т. 1-2.

Новий російсько-український словник-довідник / укл. С. Я. Єрмоленко та ін. - К., 1999. - 878 с.

Олійник І. С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник / І. С. Олійник,

М. М. Сидоренко. - Х. : Прапор, 1997. - 462 с.

Онишкевич М. И. Словник бойківських говірок : у 2 ч. / М. Й. Онишкевич. - К. : Наук. думка, 1984.

Орфографічний словник української мови / укл.:
С. І. Головащук,         М. М. Пещак,          В. М. Русанівський,

О. О. Тараненко. - К. : Довіра, 1994. - 864 с.

Орфоепічний словник / уклад. М. І. Погрібний. - К. : Рад. шк., 1984. - 629 с.

Полюга Л. М. Словник антонімів / Л. М. Полюга. - К. : Рад. шк., 1987. - 173 с.

Російсько-український словник : у 3 т. - К. : Наук. думка, 1968.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. - Полтава : Довкілля-К, 2006. -

716 с.

Словарь української мови / упоряд. з дод. власн. матері­алу Б. Грінченко. - Надрук. з вид. 1907 - 1909 рр. фотомех. спо­собом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 - 1959. - Т. 1 - 4.

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. -К. : Голов. ред. УРЕ, 1985. - 966 с.

Словник символів / О. І. Потапенко, О. К. Дмитренко, Г. І. Потапенко та ін. - К. : Ред. часопису „Народознавство", 1997. - 156 с.

Словник символів культури України / за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. - К. : Міленіум,

2002. - 260 с.

Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук. - К. : Наук. думка, 1999 - 2000.

284

Словник   сучасного   українського   сленгу   / Упор.

Т. М. Кондратюк. - Х. : Фоліо, 2006. - 350 с.

Словник українських східнослобожанських говірок / Глуховцева К. Д. та ін. - Луганськ, 2002. - 233 с.

Словник української мови : в 11 т. - К. : Наук. думка, 1970 - 1980.

Словник фразеологізмів української мови / укл. В. М. Білоноженко та ін. - К. : Наук. думка, 2003. - 1104 с.

Ставицька Л. Короткий словник жарґонної лексики української мови / Л. Ставицька. - К. : Критика, 2003. - 336 с.

Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. - М. : Академ. Проект, 2004. - 992 с.

Словник українських східнослобожанських говірок / Уклад.: К. Глуховцева, В. Лєснова, І. Ніколаєнко, Т. Терновська, В. Ужченко. - Луганськ, 2002. - 234 с.

Сучасний словник-мінімум іншомовних слів. - К. :

Довіра, 1999. - 367 с.

Тараненко А. А. Русско-украинский словарь для деловых людей / А. А. Тараненко, В. М. Брицын. - К. : Укр.

письм. 1992. - 214 с.

Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови : в 2 т. / Г. М. Удовиченко. - К. : Наук. думка, 1984.

Ужченко В. Фразеологічний словник східнослобожансь-ких і степових говірок Донбасу / В. Ужченко, Д. Ужченко. - 5-е вид. - Луганськ : Альма-матер, 2005. - 348 с.

Ужченко В.Д. Фразеологічний словник української мови

/ В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Освіта, 1998. - 224 с.

Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. - К. : Укр. енцикл., 2000. - 752 с.

Українські приказки, прислів'я і таке інше : збірники О. В. Марковича та інших / уклав М. Номис. - К. : Либідь, 1993. - 768 с. (Перше видання - 1864 р.).

Українсько-російський словник : у 6 т. - К. : Вид-во АН УРСР, 1953-1963.

Фразеологічний словник української мови : в 2 кн. / уклад.: В. М. Білоноженко та ін. - К. : Наук. думка, 1993.

 

 

285

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ

(Укладений на основі праць: Ганич Д.І., Олійник І.С., Словник лінгвістичних термінів, 1985; Столярова Л.П., Пристайко Т.С., Попко Л.П. Базовый словарь лингвистических терминов, 2003; Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія, 2006)

 

абетка - тс., що алфавіт. азбука - тс., що алфавіт.

аксіологічність (axia - цінність, logos - слово, наука) - принцип дослідження, спрямований на вияв ціннісних орієнтацій мовця й відображення їх у мові й мовленні.

акцент - 1. Наголос. 2. Особливості вимови, що проявляються в мовленні на нерідній мові.

акцентологія (лат. accentus - наголос) - розділ мовознавства,

що вивчає природу й функції наголосу.

акут (лат. acutus - гострий) - діакритичний знак ( ).

алофон (гр. alios - інший, phone - звук) - конкретна реалізація

фонеми, звук.

алфавіт (від назви двох перших літер грецької азбуки - альфа і бета, або віта) - сукупність літер певної мови, розташованих у певному порядку.

американізм - слово або зворот, запозичені з англійської мови

в її американському варіанті (шоу, сленг, слоган).

андронім (гр. andros - чоловік) - найменування (прізвисько)

жінки за ім'ям (прізвиськом) чоловіка: Трохимиха.

антоніми (гр. anti - проти і onyma - ім'я) - слова з протилежним

значенням.

антономазія (гр. antonomasia - найменування по-іншому) -троп, вид метонімії, коли відоме власне ім' я вживається як загальне: Отелло - ревнивець.

антропонім (гр. anthropos - людина, onyma - ім' я) - будь-яке власне ім' я людини (прізвище, прізвисько, псевдонім, кличка). антропоцентризм  -  методологічний принцип дослідження, згідно з яким людина розглядається як центр і найвища мета світобудови.

апелятив (лат. - appellare - називати) - власна назва в значенні загальної: ампер, дизель.

 

286апостроф (гр. apostrophos - звернений набік) - надрядковий знак (').

арго (фр. argot - жаргон) - штучно створювана з метою відокремлення мова якоїсь вузької соціальної чи професійної групи.

ареал (лат. area - площа, простір) - зона поширення мов, діалектів, окремих мовних явищ.

артикуляція (лат. articulatio - розчленування, членороздільна

вимова) - дія мовних органів при творенні звуків.

архаїзми - застарілі слова, взагалі мовні елементи.

архетип (гр. arche    - початок,    typos - образ) - первісна

вроджена    психічна    структура,    вияв    родової    пам' яті,

колективного позасвідомого, що забезпечує цілісність і єдність

людського сприйняття (вода, мати, життя, смерть). Риси

архетипу: мимовільність, автономність, генетична зумовленість,

належність сфері позасвідомого (за К.Юнгом).

архісема (гр. archi- - головний, старший) - головна сема у

структурі значення слова.

афереза - відпадання початкового звука від дії кінцевого звука попереднього слова (морфеми): до 'дно>ї, по 'бливати. африката (лат. affriko - притираю) - приголосний звук із складною зімкнено-щілинною артикуляцією: [дз], [ц], [ч]. багатозначність (полісемія) - наявність у слова двох чи більше значень.

безеквівалентна лексика - сукупність лексем певної мови, що не мають однослівних відповідників в іншій мові при перекладі. білабіальний (лат. bi - двічі, labialis - губний) - утворюється зближенням чи змиканням губів; губно-губний: [б], [п], [в], [м]. боковий (латеральний) приголосний - звук, що утворюється тертям повітряного струменя об бокові краї язика: [л], [л]. буква (літера) - графічний знак для позначення на письмі звука. варваризм (гр. barbarismos) - іншомовне слово чи вислів, які не стали загальновживаними: авеню, tabula rasa. веляризація (лат. velaris - задньопіднебінний) - додаткове піднесення задньої спинки язика до верхнього піднебіння, що зумовлює ствердіння приголосного.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова