В Г Саєнко - Градієнт ефективності завдавання одиничного удару рукою у каратистів різної кваліфікації - страница 1

Страницы:
1 

ГРАДІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАВДАВАННЯ ОДИНИЧНОГО УДАРУ РУКОЮ У КАРАТИСТІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

В. Г. САЄНКО

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут фізичного виховання і спорту Анотація. В статті наводяться показники градієнта ефективності завдавання одиничного удару рукою у спортсменів різної кваліфікації вагової категорії до 80 кілограмів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате. Отримані кількісні дані можуть використовуватися при побудові і контролі тренувального процесу спортсменів в контактному карате та інших бойових єдиноборствах в залежності від їх кваліфікації та вагової категорії.

Аннотация. В статье приведены показатели градиента эффективности нанесения одиночного удара рукой у спортсменов различной квалификации весовой категории до 80 килограммов, специализирующихся в киокушинкай каратэ. Полученные количественные данные могут использоваться при построении и контроле тренировочного процесса спортсменов в контактном каратэ и других боевых единоборствах в зависимости от их квалификации и весовой категории.

Annotation. The parameters of a gradient efficiency of performance single blow by a hand at sportsmen different qualification of weight category up to 80 kgs specializing in кyoкushinkai karate were studied in the article. Obtained quantitative data can be used at construction and the control of training process of sportsmen in contact karate and other fighting single combats depending on their qualification and a weight category.

Постановка проблеми. Як відомо, засобом боротьби у більшості видів східних єдиноборств є ударні дії. В кіокушинкай карате удари на повну силу руками, ліктями, ногами, коліньми є суттю поєдинку. Сучасний розвиток цього виду східних єдиноборств на Україні як виду спорту потребує детальних наукових досліджень та розробок з метою оптимізації тренувального процесу та конкурування вітчизняних каратистів на міжнародній арені. Діагностика стану тренованості каратистів є досить складною та потребує використання сучасної апаратури. Серед найбільш досконалих приборів, що надають у розпорядження дослідника інформативні характеристики, виділяються спеціалізовані ударні динамометри серії „Спудерг" [9]. Ця апаратура стала основою для розробки нової методики досліджень в ударних єдиноборствах -хронодинамометрії, що надає можливість безперервного вимірювання різних параметрів ударної роботи спортсмена серед яких сила кожного удару, часові проміжки між ударами, градієнт ефективності удару та інші. Виявлення та користування переліченими показниками дозволяє стежити за зміною структури технічної підготовленості спортсменів та коректувати тренувальний процес в кіокушинкай карате для досягнення більш ефективних результатів змагальної діяльності. Тому обрана тема дослідження є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як вже зазначалось головною характеристикою в карате є ударні дії спортсмена. Проблемами дослідження ударних характеристик займались автори у боксі [2-7, 9], таїландському боксі [1], кікбоксінгу [12], рукопашному бої [8]. В кіокушинкай карате за допомогою сучасної апаратури аналогічні характеристики не досліджувались. У попередніх роботах нами вже проведені деякі дослідження у цьому напрямку [10-11]. В даній роботі проводиться визначення показників градієнта ефективності завдавання одиничного прямого удару рукою та його складових у каратистів різноїкваліфікації вагової категорії до 80 кілограмів.

Робота виконана відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту згідно з темою 2.2.3 „Удосконалення підготовленості спортсменів різної кваліфікації в групах видів спорту" (номер державної реєстрації 0107U001647).

Мета дослідження. Виявити показники градієнта ефективності завдавання одиничного прямого удару рукою та його складових у каратистів різної кваліфікації.

Завдання дослідження. Дослідити градієнт ефективності завдавання одиничного прямого удару рукою та його складові у спортсменів різної кваліфікації вагової категорії до 80 кілограмів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури. 2. Педагогічне спостереження (хронодинамометрія). 3. Методи математичної статистики.

Організація дослідження. У даному дослідженні за допомогою методики хронодинамометрії і спеціалізованого ударного ергометру „Спудерг-9" [9] нами досліджувались показники градієнта ефективності завдавання одиничного прямого удару рукою та його складових (сила удару і швидкість реагування ударом на звуковий подразник) у каратистів різної кваліфікації вагової категорії до 80 кг, що передбачена правилами проведення змагань в розділі „куміте" з кіокушинкай карате.

Дослідження здійснювались у спортивному таборі м. Святогірськ в період проведення тренувального збору команд Донецької і Луганської областей з кіокушинкай карате. Каратисти тестувались в змагальному періоді тренувань, коли спортивна підготовленість знаходилась на найвищому рівні. Для виконання поставленого завдання були відібрані 55 каратистів чоловічої статі різної кваліфікації (по одинадцять спортсменів укожній групі від третього спортивного розряду до майстра спорту) віком від 16 до 30 років зі спортивним стажем від п'яти до 17 років. За методикою тестування спортсменам було запропоновано виконати в змагальній обстановці за звуковим сигналом десять максимально сильних одиничних прямих ударів кожною рукою (за японською назвою „цукі"). Для виконання ударів, випробуваний каратист підбирає об' єктивно зручну дистанцію відповідно до динамометричного боксерського мішка, що підтримується помічником і за звуковим сигналом виконує удар рукою з максимальною швидкістю. Кращій результат, з десяти нанесених ударів, заноситься в протокол. З метою уникнення погіршення показників, а також подальшої підтримки працездатності й збереження змагальних умов тестування після десяти ударів кожною рукою випробуваному каратисту забезпечується відпочинок, а удари наносить інший.

Результати дослідження. Матеріали тестування каратистів (табл.), вказують на те, що показники часу реагування прямим ударом правою (лівою) рукою відносно рівні у всіх спортсменів, незначно (P>0,05) покращуючись від 0,439 с (0,367 с) у 3 розряду до 0,316 с (0,303 с) у майстрів спорту. В свою чергу характеристика сила удару і правою і лівою рукою має статистично значуще (P<0,05) поліпшення результатів між 3 і 2 розрядом, а також від 1 розряду і до майстрів спорту та фіксується у межах: правою рукою - від 93,55 кг у 3 розряду до 299,91 кг у майстрів спорту; лівою рукою - від 80,09 кг у 3 розряду до 279,91 кг у майстрів спорту. За сукупністю наведених показників та урахування ваги каратиста розраховується і головна характеристика - градієнт ефективності удару, що має статистично значуще (P<0,05) поліпшення між результатами спортсменів 3 і 2 розряду та між 1 розрядом і кандидатами у майстри спорту та варіюється у межах: правою рукою - від 28,39 у. о. у 3 розряду до 132,43 у. о. у майстрів спорту; лівою рукою - від 28,96 у. о. у 3 розряду до 128,88 у. о. у майстрів спорту.

Таблиця

Показники градієнта ефективності завдавання одиничного прямого удару рукою та його складових (сила удару і швидкість реагування ударом на звуковий подразник) у каратистів різної кваліфікації вагової категорії до 80 кг

Вико­нання ударів

Парціальні показники тестів

Кваліфікація

 

 

Майстри спорту n=11

P

Кандидати у майстри спорту n=11

P

 

 

X ± m

 

X ± m

 

Правою рукою

сила удару, кг

299,91±14,49

<0,05

230,00±14,18

<0,05

 

час реагування, с

0,316±0,03

>0,05

0,348±0,04

>0,05

 

ГЕУ, у. о.

132,43±11,42

>0,05

95,37±8,12

<0,05

Лівою рукою

сила удару, кг

279,91±14,38

<0,05

213,36±12,33

<0,05

 

час реагування, с

0,303±0,03

>0,05

0,298±0,02

>0,05

 

ГЕУ, у. о.

128,88±11,96

>0,05

100,03±5,15

<0,05

Продовж. табл.

Вико­нання ударів

Парціальні показники тестів

Кваліфікація

 

 

1 розряд n=11

P

2 розряд n=11

P

3 розряд n=11

 

 

X ± m

 

X ± m

 

X ± m

Правою рукою

сила удару, кг

165,18±12,33

>0,05

162,27±13,46

<0,05

93,55±9,56

 

час реагування, с

0,391±0,02

>0,05

0,402±0,02

>0,05

0,439±0,02

 

ГЕУ, у. о.

59,75±6,49

>0,05

56,95±6,00

<0,05

28,39±2,34

Лівою рукою

сила удару, кг

153,91±12,43

>0,05

150,45±13,87

<0,05

80,09±8,73

 

час реагування, с

0,353±0,03

>0,05

0,363±0,02

>0,05

0,367±0,01

 

ГЕУ, у. о.

63,15±8,59

>0,05

59,19±6,81

<0,05

28,96±2,67

Висновки.

1. Визначено статистичні параметри показників градієнта ефективності завдавання одиничного прямого удару рукою після звукового сигналу та його складових (сила удару і швидкість реагування ударом на звуковий подразник) у спортсменів різної кваліфікації вагової категорії до 80 кілограмів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате.

2. Встановлено, що з підвищенням кваліфікації при відносній стабільності ваги тіла каратиста та часу реагування, відбувається статистично значуще (P<0,05) зростання показників сили удару спортсмена, які прямопропорційно впливають на збільшення градієнта ефективності удару, а тому з досліджених характеристик саме сила удару має найважливіше значення у ході поєдинку.

3. Отримані кількісні дані можуть використовуватися при побудові та контролі тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації в кіокушинкай карате, та в інших споріднених контактних бойових єдиноборствах.

Література

1. Вачев С. М. Дослідження динамічних показників ударних прийомів тайбоксерів масових розрядів / С. М. Вачев // Молода спортивна наука України : 36. наук, праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 8. - Львів : НВФ „Українські технології", 2004. - Т. 1. - С. 76-79.

2. Кіприч С. В. Вибір індивідуальних моделей підготовки боксерів на основі показників тренованості на передзмагальному етапі / С. В. Кіприч : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. - К. : Укр. ун-т фіз. вихов. і спорту, 1995. - 24 с.

3. Кличко Вит. В. Бокс : теория и методика спортивного отбора / Вит. В. Кличко. - К. : Нора-принт, 1999. - 75 с.

4. Кличко Влад. В. Система тестов для оценки специальной подготовленности боксеров высокой квалификации / Влад. В. Кличко, М.

П. Савчин // Наука в олимпийском спорте. - 2000. - № 2. - С. 23-30.

5. Кличко Влад. В. Бокс : многоэтапный контроль базовой подготовленности / Влад. В. Кличко. - К. : Нора-принт, 2000. - 70 с.

6. Никитенко А. А. Скоростно-силовые характеристики серийных ударов в боксе и методика их совершенствования / А. А. Никитенко : Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01 // Український держ. ун-т фіз. вих. і спорту. - К., 1996. - 24 с.

7. Нікітенко С. А. Оптимізація швидкісно-силових компонентів техніки індивідуальних комбінацій ударів боксерів на етапах багаторічної підготовки / С. А. Нікітенко : Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.01 / Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 20 с.

8. Пирожков О. В. Влияние характера нагрузок на параметры ударов в русском стиле рукопашного боя / О. В. Пирожков, А. И. Ретюнских, А. М. Пирожкова // Теория и практика физической культуры. -1997. - № 12. - С. 59-60.

9. Савчин М. П. Тренованість боксера та її діагностика / М. П. Савчин. - К. : Нора-прінт, 2003. - 220 с.

10. Саєнко В. Г. Максимальна сила поодинокого удару рукою у каратистів-важковаговиків / В. Г. Саєнко // Спортивний вісник Придніпров'я : Зб. наук. пр. - Д. : ДДІФКіС, 2008. - № 1. - С. 79-82.

11. Саєнко В. Г. Сила ударів ногами у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате / В. Г. Саєнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С. С. - Харків : ХДАДМ (XXm), 2007. - № 8. - С. 111-114.

12. Яремко М. О. Вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки / М. О. Яремко : Автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. вих. і спорту / Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 18 с.

Авторська довідка: Прізвище, ім'я, по батькові: Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту України з карате.

Місце роботи: старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Робоча адреса: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

Страницы:
1 


Похожие статьи

В Г Саєнко - Вплив рекламної діяльності й інформаційного забезпечення на ефективність і масовість занять східнимиєдиноборствами

В Г Саєнко - Градієнт ефективності завдавання одиничного удару рукою у каратистів різної кваліфікації

В Г Саєнко - Дослідження показників фізичного стану студентської молоді та висококваліфікованих каратистів

В Г Саєнко - Фізичні якості юних тхеквондистів

В Г Саєнко - Оцінка рівня розвитку фізичних якостей тхекводистів високої кваліфікації