О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-   75%

-   100%

223.Відомо, що ген, відповіда­льний за розвиток груп крові за системою АВ0, має три алельні стани. Якою формою мінливості можна пояснити появу в людини IVгрупи крові?

-   Мутаційною

+ Комбінативною

-   Фенотипічною

-   Генокопією

-   Фенокопією

224.До лікаря звернулося по­дружжя, де жінка має норма­льну будову кисті, а чоловік страждає на полідактилію, з питанням: чи можливе успад­кування цієї аномалії їх май­бутньою дитиною, причому перша їх дитина має нормаль­ну будову кисті. Відомо, що ген полідактилії є домінант­ним. Яка ймовірність наро­дження шестипалої дитини в даного подружжя?

-  25%

-  75%

-  0%

-  100%

+ 50%

225.До медико-генетичної кон­сультації звернулася жінка із приводу ризику захворювання свого сина на гемофілію. Її чо­ловік страждає на це захво­рювання від народження. У жінки та її родичів не було випадків гемофілії. Яка ймові­рність народження хворого хлопчика в цій сім'ї?

-  Усі хлопчики будуть хворі

-  50% хлопчиків будуть хворими

-  25% хлопчиків будуть хворими + Усі хлопчики будуть здорові

-  75% хлопчиків будуть хворими

226.Зміни хімічної структури гена можуть виникати в різ­них його ділянках. Якщо такі зміни сумісні з життям, тобто не призводять до заги­белі організмів, то вони збері­гаються в генофонді виду. Як називають різні варіанти од­ного гена?

-  Генокопії

-  Фенокопії

+ Множинні алелі

-  Плазміди

-  Цистрони

227. У родині є двоє дітей. До­чка має 0 групу крові, син -AB. Які генотипи1 в батьків?
+ ft x П

-   /V x hl

-  /A/B x /*?

-  іі x /V

-  іі x /А/В

 

228.Мутагенні чинники мо­жуть мати специфічну форму впливу. Наприклад, акридини індукують зміщення рамки зчитування за рахунок вста­вок або втрат нуклеотидів. Як називаються мутації, по­в'язані зі збільшенням або зме­ншенням генетичного матері­алу?

-  Генокопії й фенокопії

-  Лідируючі й відстаючі + Дуплікації й делеції

-  Спонтанні й індуковані

-  Спадкові й неспадкові

229. У жінки, що має 0 (I) гру­пу крові, народилася дитина із групою крові AB. Чоловік цієї жінки мав групу крові A. Не­специфічне успадкування кро­ві, відоме як "бомбейський фе­номен", зумовлене таким ви­дом взаємодії генів:

+ рецесивним епістазом

-  кодомінуванням

-  комплементарністю

-  полімерією

-  домінантним епістазом1

230. Фенілкетонурія , яка, як правило, призводить до смер­ті в шестимісячному віці, ус­падковується як аутосомна рецесивна ознака. Успіхи су­часної медицини дозволяють запобігти тяжким наслідкам порушення обміну фенілалані­ну. Жінка, яку вилікували від фенілкетонурії, вийшла заміж за здорового чоловіка. Визна­чте найвищу ймовірність на­родження в цій родині жит­тєздатної дитини з фенілке-тонурією:

-  6,25%

-  18,75%

-  25%

+ 50%

-  100%

 

231.До медико-генетичної кон­сультації звернулася жінка із приводу оцінки ризику захво­рювання на гемофілію в її ді­тей. Її чоловік страждає на гемофілію. Під час збору ана­мнезу виявилося, що в сім'ї жі­нки не було випадків гемофілії. Укажіть ризик народження хворої дитини:

-  25%

-  50%

-  75%

-  100% + відсутній

232.На основі мітотичного циклу виникає низка механізмів (наприклад, ендомітоз), що збільшують кількість спадко­вого матеріалу та інтенсив­ність обміну в клітинах при збереженні їх кількості. Які це мутації?

-  Хромосомні мутаціїГеномні генеративні мутації + Геномні соматичні мутації

-  Гетероплоїдія

-  Гаметопатія

 

233. У людини відсутність по­тових залоз кодується рецеси­вним геном, локалізованим в X-хромосомі. До медико-гене-тичної консультації звернуло­ся майбутнє подружжя: здо­ровий юнак одружується з ді­вчиною, батько якої страж­дав на відсутність потових залоз, а мати та її родичі були здорові. Яка ймовірність вияву даної ознаки в синів від цього шлюбу?

-  0%

-  25% + 50%

-  75%

-  100%

234. У хворого внаслідок пато­генного впливу іонізуючого опромінення має місце мута­ція - інверсія однієї із хромо­сом. Як називається патоген­ний фактор, що призвів до таких патологічних змін?

-  Хімічний мутаген

-  Канцероген

+ Фізичний мутаген

-  Біологічний мутаген

-  Вірус

235. У батька - алкаптонурія, мати гомозиготна за норма­льним геном. Імовірність по­яви алкаптонурії в дітей скла­дає:

-  75%

-  100%

-  25% + 0%

-  50%

 

236.У гетерозиготного бать­ка - астигматизм, мати здо­рова. Імовірність появи асти­гматизму в дітей складає:

-  75%

-  25%

-  0%

-  100%

+ 50%

237.У дитини із синдромом Рета виявлено порушення ін­телектуального розвитку. Ге­нетики встановили, що в па­тогенезі синдрому суттєва роль належить морфофункці-ональним змінам мітохондрій. Який вид спадковості зумовив цю патологію?

-  Хромосомна

-  Плазмідна

-  Ядерна

-  Пластидна + Цитоплазматична

238.Батько вагітної жінки страждає на гемералопію, яка успадковується як рецесивна ознака, зчеплена з Х-хромосо-мою. Серед родичів чоловіка ця хвороба не траплялась. Яка ймовірність, що народжена дитина буде страждати ге­мералопією, якщо встановле­но, що плід чоловічої статі?

+ 50%

-  0%

-  25%

-  100%

-  75%

Фенілкетонурія успадко­вується  за аутосомно-реце­сивним типом. При яких гено­типах у фенотипічно здорових жінки й чоловіка може наро­дитися дитина, хвора на фе-нілкетонурію?

-  AAі AA + Aaі Aa

-  AA і Aa

-  Aa і aa

-  aa і aa

 

240. В основі ряду спадкових хвороб лежить порушення утворення колагенових воло­кон. Формування колагенових волокон порушується також при нестачі в організмі віта­міну С. Як називаються озна­ки, які спричинені факторами середовища й подібні до спад­ково обумовлених?

-  Рухомі генетичні елементи

-  Плазміди

-  Супресори

-  Генокопії + Фенокопії

241. У жінки з резус-негатив­ною кров'ю ІІІ групи народила­ся дитина з ІУ групою крові, у якої була гемолітична хвороба новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові та резус-належність найбільш імовірна в батька?

-  PPRr

-  IAI°rr

+ IAIARR

-  IAIArr

-  IBIBRr

242. У батьків, хворих на гемо­глобінопатію (аутосомно-до-мінантний тип успадкування) народилася здорова дівчина. Які генотипи батьків?

-   Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній

-   Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній

+ Обидва гетерозиготні за геном гемоглобінопатії

-   Обидва гомозиготні за геном гемоглобінопатії

-   У обох батьків ген гемоглобіно­патії відсутній

 

243.У родині є дитина із гру­пою крові 0 (I). Які можливі генотипи батьків цієї дити­ни?

+ Iа/ і Iе/

-   Iа Iа і ii

-   IAIB і ii

-   IAIB і Iа/

-   IAi і IBIB

244.У родині є дві здорові ди­тини, а третя народилася з фенілкетонурією, яка успадко­вується за аутосомно-реце-сивним типом. Яка ймовір­ність народження в цій родині дитини із ФКУ?

-  1/3

+ 1/4 -

Целіакія успадковується за аутосомно-рецесивним ти­пом. Лікування полягає у вилу­ченні з харчового раціону ді­тей каш та хліба, які містять гліадин. Яку форму мінливості спричиняє лікування хворої на целіакію дитини шляхом вилу­чення з харчового раціону пев­них продуктів? + Фенотипічну

-  Комбінативну

-  Генну

-  Хромосомну

-  Геномну

 

246.Порушення розходження хромосом або зміна їх струк­тури під час дроблення зиготи призводить до появи серед но­рмальних бластомерів клітин­них клонів із різними каріоти­пами. Як правильно назива­ється це явище?

-  Хромосомна аберація

-  Анеуплоїдія

-  Поліплоїдія

+ Генетична мозаїка

-  Генна мутація

247.Молекула гемоглобіну складається із двох а- і двох fi-ланцюгів. Гени, що кодують обидва ланцюги, розміщені в різних парах гомологічних хромосом. Який тип взаємодії існує між цими генами?

 

-  Епістаз

-  Полімерія

-  Кодомінування

-  Повне домінування + Комплементарність

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології