О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  трансляція

-  термінація + процесинг

-  ініціація

-  транскрипція

-   Серпоподібноклітинна анемія обумовлена мутацією гена, який відповідає за синтез білкової частини гемоглобіну. При цьому полярна амінокис­лота замінюється на неполяр­ну, що призводить до змен­шення розчинності гемоглобі­ну й зміни форми еритроци­тів. Зазначте, яка заміна має місце в молекулі гемоглобіну:аланін - на фенілаланін

-   глутамінова кислота - на аспа­рагінову кислоту

-   валін - на серин

+ глутамінова кислота - на валін

-   глутамінова кислота - на лізин

 

259.Правило Чаргафа свід­чить про рівне співвідношення пуринових та піримідинових азотистих основ, що входять до складу молекул ДНК будь-якого організму. Співвідно­шення між сумами комплеме­нтарних основ (А + Т/Г+Ц) сві­дчить про:

-   кількість білків, закодованих у

ДНК

-   філогенетичні зв'язки організму

-   розміри молекули ДНК

+ видову належність організму

-   ступінь мутування

260.Унаслідок дії випроміню­вання на послідовність нукле-отидів ДНК загублені 2 нукле-отиди. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі

ДНК?

-  Інверсія + Делеція

-   Дуплікація

-   Реплікація

-   Транслокація

261.У молекулі ДНК спостері­гаються зміни нуклеотидів. До яких наслідків це може призвести1?

 

-  Аномалії аутосом

-  Хромосомні захворювання

-  Аномалії статевих хромосом

-  Транслокації2 + Генні захворювання

 

262.У хворого виявлене спад­кове захворювання - пігмент­на ксеродерма. На шкірі утво­рилися злоякісні пухлини. У чому суть цієї хвороби?

 

-   Порушується діяльність серце­во-судинної системи

+ Порушено світлову репарацію тимінових димерів

-   З великою частотою утворю­ються тимінові димери

-   Часто відбувається метилюван-ня пуринів

-  Порушено обмін меланіну

263.Які структурні й хімічні компоненти беруть участь у трансляції?

-   Рибосоми, іРНК, тРНК, АТФ, ну-клеотиди, ферменти

-   Рибосоми, іРНК, тРНК, АМФ, амінокислоти, ферменти

-  Рибосоми,   пре-іРНК, тРНК, АТФ, ліпіди, ферменти

+ Рибосоми, іРНК, тРНК, АТФ,

амінокислоти, ферменти

-  Рибосоми,   пре-іРНК, тРНК, АТФ, амінокислоти, ферменти

264.Дезоксирибонуклеїнова ки­слота (ДНК) є носієм генети­чної інформації, її структур­ними мономерами є: + мононуклеотиди

-  амінокислоти
нуклеозиди

-  дезоксирибоза

-  азотисті основи

 

265.У дівчини 22 років відкри­та форма туберкульозу. До комплексу призначених їй лі­карських препаратів входить антибіотик рифампіцин, що зв'язує ДНК-залежну РНК-по-лімеразу прокаріотів. Гальму­вання якого процесу в збудника туберкульозу обумовлює ліку­вальний ефект рифампіцину?

-  Трансляції

-  Зворотної транскрипції

-  Реплікації

-  Утворення аміноацил-тРНК + Транскрипції

266.Поліпептид, синтезований на рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала інформаційна РНК, що була матрицею під

час його синтезу1 ?

-  44

-  162

-  27

+ 54

-  108

267. У процесі транскрипції
здійснюється синтез компле-
ментарної молекули РНК на
матриці
ДНК. Виберіть фер-
мент,
який каталізує цей про-
цес:

-  хеліказа

 

-  топоізомераза

-  ДНК-полімераза + ДНК-залежна РНК-полімераза

-  праймаза

 

268. У молекулі іРНК, що кодує синтез в—ланцюга гемоглобіну А, відбулася трансверсія: пу­риновий нуклеотид замінився піримідиновим. Це призвело до порушення структури молеку­ли гемоглобіну: в —-ланцюзі на 6-му місці замість глутаміно-вої кислоти з'явився валін. Клінічно це проявляється як хвороба:

-  а-таласемія

-  —-таласемія

+ серпоподібноклітинна анемія

-  анемія Мінковського-Шоффара

-  фавізм

269.У генетичній інженерії за­стосовують різні механізми введення штучного гена в клі­тину реципієнта. В якому з нижчезазначених методів із цією метою використовують віруси? + Трансдукція

-  Гібридизація

-  Копуляція

-  Трансформація

-  Кон'югація

270.Зазначте, який молекуляр­ний механізм мутацій викли­каний азотистою кислотою: + реакція з аміногрупами пуринів і піримідинів

-  утворення розривів у ланцюгах

ДНК

-  утворення тимінових димерів

-  утворення помилок у зв'язках ДНК із білком

блокування ДНК залежної РНК­полімерази

271.Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах в організм миші ввели мічені амінокислоти аланін та три­птофан. Біля яких органел бу­де спостерігатися накопичен­ня мічених амінокислот?

 

-  Гладенької ЕПС

-  Клітинного центру

-  Апарату Гольджі + Рибосом

-  Лізосом

272.У живильне середовище для культивування клітин вве­дена речовина, яка блокує ро­боту ДНК-полімераз. Який процес руйнується в інтерфа-зний період клітинного циклу?

-  Синтез АТФ

+ Репарація ДНК

-  Трансляція

-  Активний транспорт

-  Транскрипція

273.Під час дослідження де­яких органоїдів клітини в них були виявлені власні нуклеїнові кислоти, що містять урацил. Цими органоїдами були:

+ рибосоми

-  пластинчастий комплекс

-  хромосоми

-  мікротрубочки

-  клітинний центр

274.Фрагмент дифтерійного токсину є ферментом, що ка­талізує реакцію рибозилюван-ня фактора елонгації TF-2 із його інактивацією. Який із пе­релічених процесів у резуль­таті  блокується дифтерій­ним токсином?

-  Синтез РНК

-  Синтез ДНК + Синтез білка

-  Дозрівання (процесинг) РНК

 

-  Посттрансляційна модифікація білка

 

275.У культурі експеримента­льних клітин виявлено, що в послідовності нуклеотидів ла­нцюга ДНК перемістилася ді-лянка1. Яка з наведених змін відбулася в ланцюзі ДНК?

-  Делеція

-  Реплікація

У БЦТ - "...виявлено, що ділянка ланцю­га ДНК перемістилася у послідовності ну-клеотидів". Заплутана фраза!


+ Транслокація

-  Дуплікація

-  Інверсія

276.На клітину подіяли препа­ратами, які змінюють струк­туру рибосом. Які процеси першочергово будуть поруше­ні?

-  Транспорт речовин

-  Активація амінокислот + Трансляція

-  Синтез ліпідів

-  Транскрипція

277.Антибіотик рифампіцин використовується в клінічній практиці як протитуберку­льозний засіб. Механізмом дії рифампіцину є пригнічення:

-  трансляції (синтезу білка) + транскрипції (синтезу РНК)

-  реплікації (синтезу ДНК)

-  зворотної транскрипції (синтезу ДНК на матриці РНК)

278.посттрансляційної модифікації білка
Експресія генів є багато­ступеневим процесом, у ре­зультаті якого інформація, закодована в ДНК, перево­диться в послідовність аміно­кислот поліпептиду. Визнач­те, який із названих етапів не входить до цього процесу:

 

-  транскрипція

-  процесинг

-  сплайсинг + реплікація

-  трансляція

279.У живильне середовище із клітинами людини внесений урацил (U) з радіоактивною міткою. Мічений урацил під час радіоавтографії знайдуть в:

-  ендоплазматичній сітці

-  апараті Гольджі + рибосомах

-  лізосомах

-  клітинному центрі

280Молекула інсуліну склада­ється із двох поліпептидних ланцюгів, з'єднаних між собою дисульфідними містками. Трансляція кожного з них від­бувається окремо в цитоплаз­мі, а в комплексі Гольджі зго­дом відбувається:

-  згортання поліпептидного лан­цюга в спіраль

-   вирізання кінцевих амінокислот

-   зв'язування гормону із глюкозою

-  заміна деяких амінокислот + формування четвертинної стру­ктури

281.Яку довжину має ДНК, яка несе інформацію про синтез пептиду, що містить 110 амі­нокислотних залишків?

-  220 нуклеотидів

-  110 нуклеотидів

-  55 нуклеотидів

-  440 нуклеотидів + 330 нуклеотидів1

282.Однією з характеристик генетичного коду є його виро-дженість. Що це означає? + Амінокислоті відповідає більше одного кодону

-  Є кодони, що не кодують аміно­кислоти

-  Кожній амінокислоті відповідає один кодон

-  Кожному кодону відповідає од­на амінокислота

-  Різним амінокислотам відпові­дає один кодон

283.Дослідження показали, що в хімічному складі гемоглобіну хворого в шостому положенні глутамінова кислота заміни­лася на валін. Для якого захво­рювання це характерно2 ?

-  Лейкоз

-  Бета-таласемія

-  Альфа-таласемія

-  Гемофілія

+ Серпоподібноклітинна анемія

284.     Яке із наведених нижче
тверджень щодо синтезу біл-
ка правильне?

-   Для кожного виду амінокислот є лише один кодон

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології