О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-   Молекули транспортної РНК специфічні для даних амінокис­лот, синтезуються на мРНК-матриці в цитоплазмі

+ Матрична (інформаційна РНК) синтезована на ДНК-матриці в ядрі, несе в собі інформацію, що визначає послідовність з'єд­нання амінокислот у поліпепти-дний ланцюг

-   Розшифрування генетичного коду на рибосомах може почи­натися з будь-якої точки мРНК

-   Молекули транспортної РНК до­ставляють матричну РНК із яд­ра до рибосом

285.Виділіть    речовини, які

входять до складу одного нук-

леотиду:

-   тріоза, азотиста кислота, ура­цил

+ пентоза, залишок фосфорної кислоти, азотиста основа

-   гексоза, залишок фосфорної кислоти, циклічна азотиста спо­лука

-   амінокислота, фосфатна група, тимін

-   тетроза, фосфатна група, аде­нін

286ядрі клітини з молекули незрілої іРНК утворилася мо­лекула зрілої іРНК, яка значно коротша, ніж незріла. Як на­зивається сукупність етапів цього перетворення?

-  Реплікація + Процесинг

-   Рекогніція

-   Трансляція

-   Термінація

287. Відомо,   що інформацію про послідовність амінокис­лот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чоти­рьох видів нуклеотидів у моле­кулі ДНК, причому різні аміно­кислоти кодуються різною кі­лькістю триплетів - від одно­го до шести. Як називається така властивість генетично­го коду?

-  Триплетність

-  Універсальність

-  Колінеарність + Виродженість

-  Специфічність

 

288.На судово-медичну експе­ртизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківст­ва. Які хімічні компоненти не­обхідно ідентифікувати в до­слідній крові? + ДНК

-  тРНК

-  рРНК

-  мРНК

-  мяРНК

289.Структурні аналоги піри-мідинів (фторурацил, фторде-зоксиуридин, фторафур) при­гнічують реплікацію ДНК і тому використовуються для лікування злоякісних пухлин. Що з переліченого порушуєть­ся при їх дії, зумовлюючи блок синтезу ДНК?

+ Синтез дезоксирибонуклеотидів - попередників ДНК

Ініціація синтезу нуклеотидних ланцюгів ДНК

-  Активність ДНК-полімераз

Розкручування подвійної спіралі
ДНК

-   Активність ДНК-лігази 290.Зворотні транскриптази (ревертази, або РНК-залежні ДНК-полімерази) каталізу­ють:

-   синтез ДНК на рРНК

-   синтез іРНК на ДНК

-   синтез усіх видів РНК на ДНК1 + синтез ДНК на РНК

-   синтез ДНК на ДНК

 

291.При всіх формах розмно­ження (статеве й нестатеве розмноження) елементарними дискретними одиницями спад­ковості є:

-   один нуклеотид

-   один ланцюг молекули ДНК

-   одна пара нуклеотидів + один ген

-   два ланцюги молекули ДНК

292.У загальному вигляді гене­тичний апарат еукаріотів є таким: акцепторна зона-ек-зон-інтрон-екзон. Така стру­ктурно-функціональна органі­зація зумовлює особливості транскрипції. Зазначте, якою буде мРНК відповідно до зга­даної схеми:

+ екзон-екзон

-   екзон-екзон-інтрон

-   екзон-інтрон-екзон

 

-   акцепторна зона-екзон-інтрон-екзон

-   акцепторна зона-екзон-екзон-інтрон

293.  Співробітнику   НДІ, що

працює з радіоактивними ре­човинами, було призначено ра-діопротектори, які підвищу­ють резистентність організ­му до дії мутагенних факто­рів. Який можливий механізм адаптаційного впливу на клі­тинному рівні вони чинять?

-  Стимулюють механізми репа­рації ДНК

-  Усі перелічені механізми

-  Активують неспецифічні механі­зми захисту

+ Інактивують продукти вільнора-дикального окислення

-  Жоден із перелічених механіз­мів

 

294.  Під впливом невідомого мутагену був блокований фер­мент ДНК-лігаза, який бере участь у процесі ексцизійної репарації ДНК. Який етап процесу репарації ДНК буде порушений?

-  Розпізнавання пошкодженої ді­лянки ДНК та її видалення

-  Вирізання пошкодженої ділянки

ДНК

-  Вирізання пошкодженої ділянки ДНК та заміна її на відповідну ділянку ДНК

-  Синтез нової ділянки за прин­ципом комплементарності

+ Зшивання вмонтованих нуклео-тидів із непошкодженою ділян­кою молекули ДНК

-   Хворому були призначені гідрокортизон та преднізолон, які стимулюють транскрип­цію, а тому й синтез білка. Які зміни виникають у каріоп-лазмі ядра під час тривалого приймання ліків?
Зменшується кількість функціо­нуючого еухроматину

-   Зменшується кількість функціо­нуючого гетерохроматину

-   Зростає кількість функціонуючо­го гетерохроматину

-   Зростає активність функціоную­чого гетерохроматину

+ Зростає кількість та активність функціонуючого еухроматину

296. У клітині виявлено білок-репресор. Який ген кодує амі­нокислотну послідовність цьо­го білка1?

-   Ген-промотор

 

-  Ген-термінатор + Ген-регулятор

-  Ген-модифікатор

-  Ген-оператор

297. Санітарний лікар призупи­нив роботу хімічного комбі­нату, тому що в результаті поломок очисних споруд в ат­мосферу виділялася велика кі­лькість різних хімічних мута­генів. Який вид мутацій може виникнути при цьому впливі?

-  Інсерції

-  Хромосомні аберації

-  Геномні мутації + Точкові мутації

-  Міссенс-мутації

298. Серед населення деяких районів тропічної Африки по­ширена серпоподібноклітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа. Яке ге­нетичне явище2 лежить в ос­нові появи цієї хвороби? + Генна мутація

-  Хромосомна аберація

-  Модифікація

-  Геномна мутація

-  Трансдукція

 

299. У клітині людини відбува­ється транскрипція. Фермент ДНК-залежна РНК-полімера-за, що пересувається вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів, пі­сля чого транскрипція припи­нилася. Як називається така ділянка ДНК?

-  Оператор

-  Промотор

-  Репресор + Термінатор

-  Регулятор

300.У синтетичний період мі­тотичного циклу в клітині по­двоїлася кількість ДНК. Цей процес відбувся внаслідок:

-  дисоціації ДНК + реплікації ДНК

-  денатурації ДНК

-  репарації ДНК

-  коагуляції ДНК

301.Відомо, що спеціальна ді­лянка ДНК - промотор - від­повідає за приєднання ферме­нту ДНК-залежної РНК-полі-мерази та ініціацію транс­крипції. У цій ділянці відбулася делеція двох пар нуклеотидів.
До якого наслідку це призведе? + Повної відсутності синтезу білка

-  Утворення аномального білка

-  Синтезу білка в необмеженій кі­лькості

-  Утворення нормального білка

-  Передчасного припинення син­тезу білка

302.За гіпотезою лактозного оперону (Жакоб, Моно, 1961), в Escherichia coli індуктором є лактоза, яка потрапляє в клі­тину з навколишнього середо­вища. Як саме лактоза індукує синтез ферментів, що її роз­щеплюють, тобто включає оперон? 1

-  З'єднується з оператором1

-  З'єднується з геном-регулято­ром

-  З'єднується із промотором

-  З'єднується зі структурним ге­ном

+ З'єднується з білком-репресо-ром

303.Учені встановили аміноки­слотну послідовність у моле­кулі ферменту рибонуклеази. Яким чином ця послідовність закодована в клітині?

-  Послідовністю екзонних ділянок у молекулі ДНК

-  Азотистими основами ДНК

+ Послідовністю нуклеотидів від­повідної ділянки змістовного ланцюга ДНК

-  Послідовністю інтронів у ДНК

-  Чергуванням екзонних та інт-ронних ділянок

304.Припустимо, що з ядра виділено   про-іРНК   і зрілу іРНК. Яка з них є зрілою?

-   Повна копія двох ланцюгів ДНК + Позбавлена інтронних ділянок

 

-  Повна копія матричного ланцю­га ДНК

-  Позбавлена екзонних ділянок

-  Позбавлена декількох триплетів

 

305.Гемоглобін дорослої люди­ни (HbA) - це білок-тетрамер, який складається із двох а- та двох в-пептидних ланцюгів. Яку назву має така структура цього білка?

-  Первинна

-  Третинна

-  Вторинна

+ Четвертинна

-  Пептидна

306.Антибіотик рифаміцин, який використовується для лі­кування туберкульозу, впливає на певні біохімічні процеси. Назвіть їх:

+ інгібує РНК-полімеразу на стадії ініціації

-  інгібує ДНК-полімеразу на стадії ініціації

-  інгібує ДНК-лігазу

-  інгібує аміноацил-тРНК-синтета-

зу

-  інгібує дію білкових факторів у синтезі білка

307.Учені Ф.Жакоб і Ж.Моно в 1961 р. запропонували загальну схему будови генетичного апарату прокаріотів (модель оперону). Яка роль білка-репресора в цій моделі?

+ З'єднується з оператором

-  З'єднується із промотором

-  Активує структурні гени (цист-рони)

-  З'єднується з термінатором

Інактивує білки, синтезовані за
програмою структурних генів

308.У клітину введено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у деспіралізації ДНК. Які про­цеси й у який період мітотич­ного циклу клітини порушу­ються?

 

-   Реплікація ДНК у метафазі

-   Порушується деспіралізація хромосом і формування ядерної оболонки в телофазі

-   Поділ ділянки центромери на окремі хроматиди в анафазі

+ Реплікація ДНК у синтетичному періоді

-   Дочірні хромосоми не досяга­ють полюсів клітини в анафазі

309.Під час кон'югації бакте­рій двох штамів А і В було встановлено, що на 3-й хвилині кон'югації перейшов ген Str, на 5-й хвилині - ген Вас, а на 9-й хвилині - ген Ins. Це свідчить про:

-   виродженість генетичного коду

мозаїчність нуклеоїду в бактерій + лінійне розміщення генів

-   наявність процесів репарації

-   екзон-інтронну організацію ге­ному

310.Один із ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-ГТТ-... Яка по­слідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК1 ?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології