О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

 

-  АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-ГТТ-...

-  ГЦТ-ГТТ-АГТ-АЦЦ... + ТАГ-ТГГ-ЦТГ-ЦАА...

-  ЦГА-ЦАА-ТЦА-ТГГ...

-  ТТГ-ЦАГ-ЦЦА-ЦТА...

311.Під час трансляції до ко­жної іРНК приєднується од­ночасно кілька рибосом, які розміщені вздовж її молекули на певній відстані одна від од­ної. Як називається трансля­ційний комплекс, що склада­ється з однієї іРНК та розмі­щених на ній кількох рибосом?

-  Центросома

-  Лізосома

-  Фагосома

-  Нуклеосома + Полісома

312.Вивчається робота опе-рону бактерії. Відбулося звіль­нення оператора2 від білка-ре-пресора. Як називається про­цес, який після завершення цього відразу розпочинається в клітині?

-  Активація амінокислот

-  Трансляція

-  Реплікація

-  Процесинг

+ Транскрипція

313.Було проведено таке до­слідження з бактеріями з різ-

 

 

відь а. Але неважко помітити, що хоча ця послідовність з чотирьох (а не п'яти, як у питанні!) триплетів підходить до вихідної, починаючи з другого триплету, 8-й та 9-й нуклеотиди все ж написані неправильно. Крім того, невдало підібрані відповіді, як­що вже так хочеться перевірити знання правила комплементарності. Питання на­ми було перероблене.

" У БЦТ - гена-оператора.
них штамів. U-подібна трубка в нижній частини була розді­лена бактеріальним фільтром. В одній половині її знаходилися бактерії кишкової палички, що мають фермент, який розще­плює лактозу й містить про-фаг (ген lac+). В іншій половині знаходився штам, що не має цього ферменту (ген lac'). Че­рез якийсь час при аналізі клі­тин другого штаму виявилося, що серед них з'явилися форми lac+ Яка речовина викликала явище трансдукції?

-  тРНК

-  іРНК1

-  Ліпід1

-  Фермент

+ ДНК

314. При низці гемоглобінопа­тій відбуваються амінокис­лотні заміни в альфа- і бета-ланцюгах гемоглобіну. Яка з них характерна для HbS (при серпоподібноклітинній ане­мії)?

-  Ала — Сер + Глу Вал

-  Мет Гіс

-  Глі — Сер

-  Глу Ліз

315. Установлено, що молекула про-мРНК складається з 9000 нуклеотидів, причому на інт-ронні ділянки припадає 3000 нуклеотидів. Визначте, яку кі­лькість амінокислот містить у собі поліпептид2:

-  приблизно 3000 + приблизно 2000

-  приблизно 6000

-  приблизно 1000

-  9000

 

316.Під час експерименталь­ного дослідження процесу ре­плікації геному E.coli були ви­явлені невеликі фрагменти за­ново синтезованої ДНК. За допомогою якого ферменту вони утворюють полінуклео-тидний тяж?

-  ДНК-полімерази

-  ДНКази

-  ДНК-залежної РНК-полімерази

-  Нуклеотидази + ДНК-лігази

317.F-плазміди кодують син­тез:

-  ентеротоксину

 

-  білкових речовин, що виклика­ють загибель бактерій того ж

виду

+ статевих ворсинок для перене­сення генетичної інформації

-  ферментів, що викликають інак­тивацію лікарських препаратів або зменшують проникність клі­тинної стінки для антибіотиків

ферменту, який руйнує мем­брани еритроцитів
318.Процес, у якому ДНК, ви­ділена під час лізису однієї ба­ктерії, проникає в іншу бак­терію й приводить до зміни її фенотипу, називається:

-  сексдукція

+ трансформація

-  трансфекція

-  кон'югація

-  трансдукція

319Мутації серед бактерій виникають внаслідок дії:

-  адаптивних ферментів

-  високого окислювально-віднов­ного потенціалу живильного се­редовища

-  рекомбінантних вакцин

 

-   конструктивних ферментів + азотистих основ

320.З яким білком-ферментом

ВІЛ   (вірусу імунодефіциту

людини)  пов'язаний механізм

зворотної транскрипції?

-   Протеазою

-   Інтегразою

-   Ендонуклеазою + Ревертазою

-   РНК-полімеразою

 

321. У живильне середовище, де культивуються клітини людини, внесений розчин ти-міну (Т) з радіоактивною міт­кою. Мічений тимін під час радіоавтографії знайдуть в:

-   рибосомах

-   ендоплазматичній сітці

-   апараті Гольджі + мітохондріях

-   лізосомах

322. У хворого з тяжкою фор­мою гемолітичної анемії ери­троцити мають форму серпа. У чому полягає молекулярна причина виникнення даного за­хворювання?

-  Порушенні синтезу гему

-  Порушенні синтезу порфірин1ів

+ Заміні глутамінової кислоти1 на валін у бета-ланцюзі гемоглобі­ну

-  Порушенні синтезу бета-ланцю-га гемоглобіну

-  Порушенні синтезу альфа-лан-цюга гемоглобіну

323.Який основний механізм дії протипухлинних антибіоти­ків?

-  Алкілування РНК і ДНК

-  Пригнічення клітинного поділу в метафазі

-  Включення в молекули ДНК і РНК замість природних сполук

-  Конкурентне інгібування мета­болізму ДНК

+ Утворення стійкого комплексу із ДНК пухлинної клітини

324.Відповідно до моделі по­двійної спіралі ДНК, запропо­нованої Уотсоном і Кріком, було встановлено, що один із ланцюгів зберігається при ре­плікації, а другий синтезуєть­ся комплементарно першому. Як називається цей спосіб ре­плікації?

-  Консервативний

-  Дисперсний

-  Аналогічний

+ Напівконсервативний

-  Ідентичний

325.Ураження саркомою Рау­са стає можливим тільки в тому випадку, якщо інформа­ція про структуру вірусу, щомістить РНК, включається в геном клітини хазяїна. Який фермент обов'язково повинний бути присутнім у складі онко-генного вірусу саркоми Рауса? + Зворотна транскриптаза

-  ДНК-гіраза

-  Аміноацил-тРНК-синтетаза

-  ДНК-залежна РНК-полімераза

-  РНК-репліказа

 

326.У людини під впливом уль­трафіолетового опромінення підсилюється пігментація шкіри. Це відбувається в ре­зультаті зміни:

-  кількості хромосом

-  структури хромосом

-  структури генів + активності генів

-  активності рибосом

327.РНК, яку містить вірус СНІДу, проникла всередину лейкоцита й за допомогою ферменту ревертази змусила клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього процесу лежить:

+ зворотна транскрипція

-  дерепресія оперону

-  зворотна трансляція

-  репресія о1перону

-  реплікація1

328.Аналізується хімічний склад молекул ДНК людини -носіїв генетичної інформації. Мономерами цих біополімерів є:

1 У БЦТ - "конваріантна реплікація".


+ нуклеотиди

-  азотисті основи

-  дезоксирибоза

-  гени

 

-  амінокислоти

 

329.Які з перелічених нижче досліджень послужили пер­шим доказом провідної ролі ДНК у збереженні й передачі спадкової інформації?

-  Дослідження Моргана

-  Дослідження Уотсона й Кріка

+ Дослідження Гриффіта й Евері

-  Дослідження Менделя

-  Дослідження Жакоба й Моно

330.Установлено, що послідо­вність триплетів нуклеотидів іРНК точно відповідає послі­довності амінокислотних за­лишків у поліпептидному лан­цюзі. Як називається така властивість генетичного ко­ду?

-  Виродженість + Колінеарність

-  Універсальність

-  Триплетність

-  Специфічність

331.Антибіотики, які інгібу­ють біосинтез нуклеїнових ки­слот і білків, використову­ються в клінічній практиці як протипухлинні й антибакте­ріальні засоби. Який механізм дії є найбільш імовірним для антибіотиків із протипухлин­ною активністю?

 

-  Блокують центр зв'язування аміноацил-тРНК в аміноациль-ному центрі рибосоми

-  Зв'язуються з великою субоди-ницею рибосом та інгібують транслокацію рибосоми віднос­но мРНК

-   Зв'язуються з великою субоди-ницею рибосом та інгібують ак­тивність пептидилтрансферази
Зв'язуються з малою субодини-цею рибосом і пригнічують про­цес елонгації

+ Утворюють стабільні комплекси із ДНК і пригнічують процеси реплікації й транскрипції

332.Одним з етапів синтезу білка є розпізнавання кодону й антикодону. Другий триплет іРНК - УАУ. Який комплеме­нтарний триплет знаходить­ся в тРНК?

-   ГУГ

-  УАУ + АУА

-   УГУ

-   ЦУЦ

333.Установлено, що в гені людини (молекула ДНК) на ек-зонні ділянки припадає 9000 нуклеотидів. Яку кількість амінокислот містить у собі поліпептид, який кодується цим геном1 ? + Приблизно 1500

-   Приблизно 3000

-   Приблизно 9000

-   Приблизно 4500

-   Приблизно 12000

334.В організм експеримента­льної тварини введені онко-генні РНК-віруси. За допомо­гою якого ферменту відбува­ється реплікація їхнього гено­му?

-   ДНК-лігази

+ РНК-залежної ДНК-полімерази

-   ДНК-полімерази

 

-  Транслокази 2

-  ДНК-залежної РНК-полімерази2

335.Життєвий цикл клітини поділяється на періоди. В S-періоді інтерфази відбуваєть­ся реплікація. Чому S-період набагато коротший (6-10 го­дин), ніж час, необхідний в експерименті для реплікації ДНК довжиною 1 см?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології