О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Унаслідок більш високої актив­ності ферментів реплікації в клі­тині

-  Це результат хромосомної ор­ганізації генетичного матеріалу

-  Унаслідок реплікації ДНК із двох кінців хромосоми

-  Унаслідок реплікації ДНК у різні сторони від точки реплікації

+ Унаслідок поділу ДНК хромосом на реплікони

336.В організмі пацієнта були виявлені РНК-віруси кору. За допомогою якого ферменту відбувається збільшення кіль­кості молекул вірусної РНК у даного хворого?

-  Транслокази

-  ДНК-лігази

-  ДНК-залежної РНК-полімерази + РНК-залежної РНК-полімерази

-  Зворотної транскриптази

337. Установлена послідов­ність амінокислотних залиш­ків у молекулі поліпептиду. Ця
послідовність буде відповіда­ти певному розміщенню нук-леотидів у такій ділянці ДНК:

-  промотор

-  псевдоген

-  оператор

-  термінатор

+ структурний ген

338.У клітині відбулася мута­ція першого екзону структур­ного гена. У ньому зменшилась кількість пар нуклеотидів -замість 290 пар стало 250. Який це тип мутації?

-  Інверсія

-  Дуплікація + Делеція

-  Транслокація

-  Репарація

339.Хворому раком шкіри про­водили курс лікування проти­пухлинним антибіотиком ак­тиноміцином D. Який етап експресії гена1 гальмується цим препаратом?

-  Ініціація трансляції

-  Реплікація ДНК

+ Транскрипція ДНК

-  Термінація трансляції

-  Елонгація трансляції

340.Для визначення молекуляр­ної маси гена використовують середнє значення молекулярної маси одного нуклеотиду, яка складає 345. Що саме потріб­но врахувати із цією метою?

-  Кількість амінокислот у відпові­дній білковій молекулі

+ Кількість нуклеотидів в обох ла­нцюгах ДНК гена

-  Кількість нуклеотидів у відпові­дній іРНК

-  Кількість нуклеотидів у триплеті

-  Кількість нуклеотидів в одному ланцюжку ДНК гена

341.Синтез білка здійснюєть­ся на рибосомах із матриць іРНК, до яких транспорту­ються активовані амінокис­лоти. Яка РНК транспортує амінокислоти до рибосом?

-  Інформаційна РНК

-  Рибосомальна РНК

+ тРНК

-  Зріла іРНК

-  Про-мРНК

342.іРНК синтезується в ядрі клітини на одному ланцюгу ДНК. Як називається цей про-цес2?

+ Транскрипція

-  Репарація

-  Реплікація

-  Трансляція

-  Активація амінокислот

343.Відомо, що генетичний код є триплетним і виродже­ним. Заміна якого нуклеотиду в кодуючому триплеті може не порушувати його змісту?

-  Першого

-  Першого й другого

-  Другого

+ Третього

-  Другого й третього

344.Чотири азотистих основив комбінації по 3 в триплетах дають 4Ъ=64 різних кодони, тому одні й ті ж амінокисло­ти можуть кодуватися різ­ними триплетами. Чим пояс­нюється більша кількість транспортних РНК (61), ніж амінокислот, які використо­вуються  для  синтезу білка

(20)?

-   Універсальністю коду

-   Специфічністю коду

-   Варіабельністю ДНК

+ Виродженістю генетичного коду

-   Повторюваними послідовнос­тями нуклеотидів

345 процесі дозрівання інфо­рмаційної РНК спеціальні фе­рменти вирізають інтрони й зшивають екзони (процесинг). Як називаються інформативні ділянки гена?

-  Транскриптони + Екзони

-  Антикодони

-  Інтрони

-  Кодони

346.Внаслідок транскрипції в евкаріотів переважно утво­рюються про-мРНК, які міс­тять незмістовні ділянки (ін-трони), котрі вирізаються під час її дозрівання. Цей процес називається:

-  кепування

-  атенюація

-  генна конверсія

-  рекомбінація + сплайсинг

347. Установлене зараження Т-лімфоцитів вірусом ВІЛ. При  цьому  фермент вірусу зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімера-за) каталізує синтез:

-  вірусної іРНК на матриці ДНК

-  ДНК на вірусній рРНК

-  вірусної ДНК на матриці ДНК

-  іРНК на матриці вірусного білка + ДНК на матриці вірусної іРНК

348.У хворого виявлено зни­ження вмісту іонів магнію в крові, які потрібні для прикрі­плення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Ві­домо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу бі­лка буде порушений?

-  Реплікації

-  Транскрипції

-  Термінації

-  Активації амінокислот + Трансляції

349.Виродженість генетично­го коду - здатність декількох триплетів кодувати одну амі­нокислоту. А яка амінокисло­та кодується одним трипле­том?

-  Лейцин

-  Серин

-  Аланін

+ Метіонін

-  Лізин

-  350.Генний апарат людини мі­стить близько 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл досягає мільйонів. Який меха­нізм використовується для утворення нових генів, що від­повідають за синтез такої кі­лькості антитіл? + Рекомбінація генів
Ампліфікація генів

-  Реплікація ДНК

-  Репарація ДНК

-  Утворення фрагментів Оказакі

 

351.У моделі оперону промо­тор є місцем первинного при­кріплення РНК-полімерази, з якого починається процес транскрипції. Чим може бути заблокований цей процес?

-  Взаємодією структурних генів

+ Приєднанням білка-репресора до оператора

-  Приєднанням репресора до ге­на-регулятора

-  Взаємодією термінатора з реп-ресором

-  Взаємодією термінатора з опе­ратором

352.Експресія генів1 склада­ється з низки етапів. На од­ному з них здійснюється син­тез іРНК на одному з ланцюгів молекули ДНК. Як називаєть­ся зазначений процес?

-  Елонгація

-  Колінеарність

-  Трансляція

+ Транскрипція

-  Термінація

353.Різні клітини, що нале­жать одній людині, здатні одночасно синтезувати різні білки. Це можливо тому, що:

-  клітини одного організму мають різну ДНК

-  у різних клітинах одного органі­зму по-різному відбувається біосинтез білка

+ одночасно  в  різних клітинах транскрибуються різні ділянки

ДНК

-   у клітинах організму постійно відбуваються різні мутації

-   синтезовані білки здобувають у процесі самозбирання різну структуру

 

354.У клітину проник вірус грипу. Механізм біосинтезу бі­лка клітини реорганізувався таким чином, що синтез віру­сного білка почав здійснюва­тися:

-  у ядрі

-  у пероксисомах

у лізосомах + на полірибосомах

-  у клітинному центрі

355.Під впливом різних фізич­них і хімічних факторів у клі­тині може відбутися пошко­дження структури молекули ДНК. Як називається здат­ність клітин до виправлення таких пошкоджень? + Репарація

-  Транскрипція

-  Реплікація

-  Трансдукція

-  Трансформація

Довгий час уважали, що взаємовідносини вірусу й бак­теріальної клітини завжди за­вершуються руйнуванням ос­танньої. Проте згодом було виявлено, що не всі фаги ви­кликають загибель клітини. Вони здатні переносити час­тку геному однієї бактерії в геном іншої, внаслідок чого ге­нотип клітини-реципієнта на­буває   властивостей іншого
штаму.  Як називається явище?

-  Трансформація + Трансдукція

-  Трансляція

-  Транскрипція

-  Транспозиція

357.Діти, гомозиготні за реце­сивною аутосомною мутацією "пігментна ксеродерма", при народженні виглядають нор­мально, але вже в ранньому віці під впливом сонячного світла в них з'являються ура­ження шкіри. Пігментна ксе­родерма виникає в результаті порушення процесу:

-  реплікації + репарації

-  трансляції

-  транскрипції

-  рекомбінації

 

358.Фенілкетонурія є спадко­вою хворобою, що зумовлена точковою мутацією. Це зміна:

-  кількості хромосом у диплоїд-ному наборі

-   кількості генів

+ молекулярної структури гена

-   кількості хромосомних наборів1

-   структури окремої хромосоми1

359.Одна з основних властиво­стей живого - це здатність до репродукції. На якому рівні організації живих організмів цей процес здійснюється на основі матричного синтезу?

-   Субклітинному

-   Тканинному

+ Молекулярному

-  Організменому

-  Клітинному

 

360.в-таласемія - захворюван­ня, що характеризується не­достатньою продукцією в-ланцюгів глобіну. Було з'ясова­но, що у хворих у клітинах спостерігаються надлишок про-мРНК та дефіцит мРНК в-глобіну. Який етап експресії генів порушений у цих людей?

-  Редуплікація

-  Транскрипція + Процесинг

-  Трансляція

-  Репарація

361.Під час аналізу фрагменту ДНК, що був синтезований у процесі полімеразної ланцюго­вої реакції, було виявлено, що до його складу входить 180 пар нуклеотидів. Яку кількість мономерів білка кодує цей фрагмент?

-  2 + 60

-  90

-  120

-  180

362.Реплікація ДНК здійсню­ється за допомогою комплексу ферментів. Який процес ката­лізує фермент праймаза?

-  Розплітання ланцюгів молекули

ДНК

-  Розрив нитки ДНК у точці "or;1'

-  Зшивання фрагментів Оказакі

-  Стабілізацію однониткових ді­лянок ДНК

+ Синтез  затравок  - ланцюгів

РНК

Під час опитування сту­
дентів за темою "Молекуляр­на біологія" викладачем було задане запитання: "Чому ге­нетичний код називається1 універсальним? "Правильною повинна бути відповідь: "Тому що він

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології