О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-   містить інформацію про будову білка

+ єдиний для всіх організмів

-   є триплетним

-   кодує амінокислоти

-   використовується при репл2іка-ції, транскрипції й трансляції2

 

364.У хворого на яснах виявле­не новоутворення з метаста­зами, яке є наслідком тривало­го паління. Який із наведених процесів є причиною виникнен­ня новоутворення?

-   Репарація

 

-   Транскрипція + Мутація

-   Реплікація

-   Трансляція

365.Ряд антибіотиків гальму­ють різні етапи синтезу РНК. Яку форму мінливості спричи­нюють такі антибіотики?

-   Корелятивну

-   Комбінативну

-   Мутаційну

-   Онтогенетичну + Модифікаційну

366.У загальному вигляді гене­тичний апарат еукаріот є таким: екзон-інтрон-екзон. Така структурно-функціо­нальна організація гена зумов­лює особливості транскрипції. Якою буде про-мРНК відпові­дно до згаданої схеми? + Екзон-інтрон-екзон

-  Екзон-екзон-інтрон

-  Екзон-екзон

-  Інтрон-екзон

-  Екзон-інтрон

 

367.Синтез білка складається з кількох послідовних етапів. Йому передує синтез незрілої іРНК. Як називається цей процес?

-  Термінація

-  Реплікація

-  Елонгація

-  Трансляція

+ Транскрипція

368.У тваринній клітині екс­периментально порушили дес-піралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбувати­ся в клітині в першу чергу?

-  Анафаза мітозу

-  Трансляція

+ Транскрипція

-  Анафаза мейозу

-  Процесинг

369.Під час синтезу білка ри­босома, пройшовши стадію ініціації, переходить до на­ступного читання кодонів мРНК, направляючись до 3'-кінця. Як називається ця ста­дія?

-  Процесинг + Елонгація

-  ТермінаціяПролонгація

-  Сплайсинг

 

370.Дослідженнями Ф. Сенге-ра було з'ясовано, що послідо­вність амінокислотних залиш­ків, з'єднаних пептидними зв'язками, утворює: + первинну структуру білка

-  вторинну структуру білка

-  третинну структуру білка

-  четвертинну структуру білка

-  р-структуру білка

371.На одному з етапів біоси­нтезу білка відбувається зчи­тування генетичної інформа­ції з молекули іРНК. Яка хіміч­на сполука здійснює цей про­цес?

+ тРНК1

-  Амінокислота

-  рРНК

-  РНК-полімераза

-  Про-іРНК

372.ДНК людини та всіх еука-ріот містить екзони (інфор­мативні ділянки) та інтрони (неінформативні фрагменти). У процесі дозрівання РНК від­буваються вирізання інтронів і зшивання екзонів. Яку назву має цей процес? + Сплайсинг

-  Репарація

-  Транскрипція

-  Термінація

-  Реплікація

373Молекули тРНК мають два активних центри. До од­ного з них прикріпляється мо­лекула амінокислоти та утво­рюється комплекс аміноацил-тРНК. Другий активний центр складається із трьох нуклеотидів і називається:

-  аміноацильним

-  амінопептидильним

-  пептидильним + антикодоном

-  кодоном

 

374. У бактеріальній клітині тривалість приєднання однієї амінокислоти до поліпептид-ного ланцюга за оптимальних умов складає приблизно 1/20 с. Скільки часу потрібно для то­го, щоб синтезувати поліпеп­тид, який кодується геном, до складу якого входять 1200 пар нуклеотидів2 ?

-  1/20 с

-  400 с

-  2 с + 20 с

-  1/2 с

375. У хворих із пігментною ксеродермою шкіра надзви­чайно чутлива до сонячного світла, може розвиватися рак шкіри. Причиною є спадкова недостатність ферменту УФ-ендонуклеази. Внаслідок цього дефекту порушується процес:

реплікації ДНК
+ репарації ДНК

-  трансляції

-  транскрипції

-  зворотної транскрипції

 

376.Для лікування урогеніта-льних інфекцій використову­ють хінолони - інгібітори фе­рменту ДНК-гірази. Який про­цес порушується під дією хі-нолонів у першу чергу?

+ Реплікація

-  Рекомбінація генів

-  Ампліфікація генів

-  Репарація

-  Зворотна транскрипція

377.У процесі реалізації гена в ознаку беруть участь усі види РНК. Визначте РНК і її функ­цію за такими ознаками: має від 300 до 3000 нуклеотидів, масу від кількох сотень тисяч до двох мільйонів дальтон, іс­нує у вигляді двох фракцій (зрілої і її попередника) та розміщена між двома субоди-ницями рибосом:

-  рРНК - забезпечує транскрип­цію

-  тРНК - визначає процес ініціації

-  рРНК - забезпечує відщеплен­ня білка від рибосоми

-  тРНК - бере участь в активації амінокислот

+ мРНК - бере участь у трансля­ції

378.Під час дослідження пер­винної структури молекули глобіну виявлено заміну глу-тамінової кислоти на валін. Для якої спадкової патології це характерно?

-  Фавізм

 

-  Таласемія

-  Гемоглобіноз

+ Серпоподібноклітинна анемія

-  Хвороба Мінковського-Шоффа-

ра

379.Існують різні рівні регуля­ції експресії генів в еукаріоти-чній клітині. На якому рівні процес контролюють енхан-сери?

-  Трансляції

-  Реплікації

-  Процесингу + Транскрипції

-  Посттрансляційної модифікації

 

380.Частина генних мутацій за типом вставок і втрат ну-клеотидних пар молекул ДНК відбувається внаслідок нерів­ного кросинговеру, частота якого значно зростає під дією мутагенних чинників хімічної та фізичної природи. Як нази­вається мінімальна кількість втраченого або набутого вна­слідок нерівного кросинговеру генетичного матеріалу, яка спричиняє виникнення мута-ції1 ?

-  Мутон + Рекон

-  Цистрон

-  Транскриптон

-  Реплікативна вилка

381.Хворому необхідні у вели­кій кількості білки. Який пре­парат необхідно застосува­ти?

-   + Той, що збільшує трансляцію
Той, що знижує трансляцію

-   Той, що зменшує транскрипцію

-   Той, що збільшує реплікацію

-   Той, що зменшує реплікацію

 

382.У дитини, що одужує піс­ля грипу, виявлене збільшення утворення імуноглобулінів внаслідок збільшення синтезу відповідних іРНК. Який процес із перелічених приводить до збільшення кількості захисних білків?

-   Мутація ДНК + Транскрипція

-   Репарація ДНК

-   Реплікація ДНК 1

-   Термінація синтезу ДНК1

383.Після перебування в солярії в жінки виявлене збільшення кількості новоутворень на шкірі. Причиною виникнення новоутворень було порушення послідовності нуклеотидів внаслідок впливу ультрафіо­летових променів. Порушення якого з перелічених процесів призвело до виникнення ново­утворень?

-   Транскрипції

+ Репарації ДНК

-   Утворення мутацій у ДНК

-   Термінації синтезу ДНК

-   Реплікації ДНК

384.Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують жодної амінокислоти, але є термінаторами в процесі зчи­тування   інформації, тобто здатні припинити трансля­цію. Як називаються ці три­плети?

-  Оператори + Стоп-кодони

-  Антикодони

-  Екзони

-  Інтрони

 

385.Пацієнт із серпоподібнок-літинною анемією має серпо­подібну форму еритроцитів завдяки заміні глутаміну на валін у молекулі гемоглобіну. Що є основним дефектом спадкового матеріалу?

 

-   Структурний хромосомний де­фект

-   Кросинговер

-   Мутація зміни кількості хромо­сом

-  Рекомбінація + Генна мутація

386.Для триптофанового опе-рону сполукою, що блокує цей оперон, є триптофан. Яким чином триптофан блокує опе-рон? 2

-   Сполучається з оператором2

-   Сполучається з геном-регулято­ром

+ Сполучається з білком-репресо-ром

-   Сполучається із промотором

-   Сполучається зі структурним ге­ном

-   Ген, що кодує ланцюг полі­пептиду, містить 4 екзони й 3 інтрони. Після закінчення про-цесингу зріла іРНК складаєть­ся з нуклеотидів, комплемен­тарних до:3 інтронів

-   2 екзонів і 1 інтрону

-   1 екзону й 1 інтрону + 4 екзонів

-   4 екзонів і 3 інтронів 388.Відомо, що при заміні в ДНК одного нуклеотиду може замінитися лише одна аміно­кислота в пептиді. Яку влас­тивість генетичного коду це доказує?

+ Неперекриваємість коду

-   Виродженість коду

-   Універсальність коду

-   Триплетність коду

-   Специфічність коду

389.3 нітратів, нітритів і ні-трозамінів в організмі утво­рюється азотиста кислота, яка обумовлює окисне дезамі­нування азотистих основ нук-леотидів. Це може призвести до точкової мутації - заміни цитозину на:

-   аденін

-   гуанін

-   інозин + урацил

-   тимін

390. Чоловік 58 років переніс операцію із приводу раку пе­редміхурової залози. Через 3 місяці йому провели курс про­меневої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препа­ратів входив 5-фтордезокси-уридин - інгібітор тимідила-тсинтази. Синтез якої речо­вини в першу чергу блокується під дією цього препарату?

-   рРНК

-   Білка

 

-  тРНК

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології