О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  іРНК

+ ДНК

391.Для утворення транспор­тної форми амінокислот у хо­ді синтезу білка на рибосомах необхідна:

-  мРНК

-  ГТФ

+ аміноацил-тРНК-синтетаза

-  рибосома

-  ревертаза

392.При отруєнні аманітином

-   отрутою блідої поганки -блокується РНК-полімераза II. При цьому припиняється: + синтез мРНК

-  синтез тРНК

-  зворотна транскрипція

-  синтез праймерів

-  дозрівання мРНК

393.У здоровій клітині слинної залози людини досліджуються процеси біосинтезу фермен­тів. Основним напрямком по­току інформації в цій клітині буде:

-  іРНК поліпептид — ДНК + ДНК — іРНК поліпептид

-  тРНК — іРНК — ДНК — поліпе­птид

-  ДНК — поліпептид — іРНК

-  поліпептид — іРНК — ДНК

394.У живильне середовище із клітинами внесений розчин тиміну (Т) з радіоактивною міткою. В яких структурах клітин під час радіоавтогра­фії буде знайдено мічений ти-мін? + Ядрі

-  Лізосомах

-  Ендоплазматичному ретикулуміРибосомах

-  Апараті Гольджі

395.До рибосоми надійшла зрі­ла іРНК, у молекулі якої вияв­лено змістовні кодони. Ці ко-дони в процесі біосинтезу по­ліпептиду є сигналом:

+ приєднання певної амінокисло­ти

-  з'єднання певних екзонів

-  початку транскрипції

-  закінчення транскрипції

-  приєднання РНК-полімерази

 

396.Установлено, що генетич­на інформація може переда­ватися не тільки від ДНК до РНК, але й у зворотному на­прямку - від РНК до ДНК. Якими ферментами здійсню­ється ця передача?

-  Лігазами

-  Рестриктазами

-  Синтетазами + Ревертазами

-  Полімеразами

397.Лімфоцит уражений рет-ровірусом ВІЛ (СНІД). У цьому випадку напрямок потоку ін­формації в клітині буде:

-  іРНК поліпептид — ДНК

-  ДНК — іРНК поліпептид

+ РНК — ДНК — іРНК поліпеп­тид

-  ДНК — поліпептид — іРНК

-  поліпептид — РНК — ДНК —

іРНК

398.Яке з наступних твер­джень відносно генетичного коду є неправильним?

-  Кодон містить три нуклеотиди

+ Існує тільки один кодон для ко­жної амінокислоти

-  Кодони знаходяться в матрич­ній рибонуклеїновій кислоті

-   Кожен кодон визначає одну амі­нокислоту

-   Нуклеотид одного кодону не може бути частиною іншого ко-

дону

399.Відомо, що існують 64 ко-дони. Скільки з них не мають інформації про амінокислоти і є стоп-кодонами?

-  1 + 3

-   5

-   8

-   10

 

400.Яка відповідь із наступних є найбільш компетентною? Транскрипція - це:

-  транскрипція генетичної інфор­мації з молекули ДНК на матри­чну рибонуклеїнову кислоту

-  копіювання матричної рибонук­леїнової кислоти  з молекули

ДНК

-  синтез білків

+ синтез матричної РНК на моле­кулі ДНК як послідовності нук-леотидів, комплементарних до молекули ДНК

-  синтез поліпептиду

401.Структура згорнутої в подвійну спіраль ДНК була за­пропонована на основі даних із рентгенівської дифракції, зі­браних:

+ Франклін і Уілкінсом

-  Гриффітом

-  Евері, Мак-Леодом і Мак-Карті

-  Уотсоном і Кріком

-  Херші й Чейз

402.Що з наступного є прави­льним про зв'язки в ДНК?

-  Остов має 3',2'-фосфодіефірні зв'язки

Два ланцюги з'єднані ковалент­ними зв'язками

-   Один ланцюг закінчується 2'-фосфатом

+ Від 5'-фосфату до 3'-вуглецю

цукру

-   Обидва ланцюги закінчуються 3'-гідроксильними групами

403.Який із даних постулатів відповідає сучасному рівню ге­нетичних знань?

-   Один ген - одна ознака

-   Один ген - один білок

-   Один ген - одна АТФ

-   Один ген - одна ДНК

+ Один ген - один поліпептид

404 експерименті було пока­зано, що опромінені ультрафі­олетом клітини шкіри хворих на пігментну ксеродерму через дефект ферменту репарації повільніше   відновлюють на­тивну структуру ДНК, ніж клітини здорових людей. 3а допомогою якого ферменту відбувається цей процес?

-  ДНК-гірази

+ Ендонуклеази

-  РНК-лігази

-  Праймази

-  ДНК-полімерази III

405.Передозування антибіоти­ків канаміцину й хлорамфені-колу (левоміцетину) є небезпе­чним, призводить до глухоти. Це пояснюється тим, що вони пригнічують:

-  реплікацію

-  транскрипцію в ядрі

-  трансляцію в цитоплазмі еука-ріотичних клітин

- транскрипцію в мітохондріях + трансляцію в мітохондріяхПитання. Відомо, що нуклеїнові кислоти складаються з нуклеотидів, код ДНК є триплетним, а відстань між двома сусідніми нуклеотидами скла­дає 0,34 нм. Як обчислити довжину гена, що кодує білкову молекулу з 250 амінокислот? Варіанти відповідей: а) 250x0,34; б) 250x2x0,34; в) 3x0,34; г) 250x3x0,34; д) 250x3x2x0,34. Пропонується варіант г як правильний. Але, як і в попередніх розглянутих нами питаннях, автори не враховують регуля­торних ділянок гена й можливих інтронів. Неточно казати й про "відстань між нуклеотидами", тому що 0,34 нм - це розмір (довжина) ділянки ланцюга ДНК, яку займає один нуклеотид. Строго кажучи, "між нуклеотидами" ніякої особливої відстані немає (є звичайна відстань між атомами), за одним відразу йде інший. Крім того, "код ДНК" - абсолютно невдалий термін. Краще вико­ристовувати поняття "генетичний код", "амінокислотний код".

Питання. Кожен "крок" подвійної спіралі ДНК становить 3,4 нм, і в ньому укладається 10 пар азотистих основ (або нуклеотидів). Тобто дов­жина одного нуклеотиду, або відстань між двома сусідніми вздовж осі ДНК, становить 0,34 нм. Яку довжину має ген, який кодує інсулін, якщо ві­домо, що до його складу входить 51 кислота? Варіанти відповідей: а) 52 нм; б) 50 нм; в) 35 нм; г) 60 нм; д) 75 нм. Пропонується варіант а як правильний. Тут можна зробити ті ж зауваження, що й до попередньої задачі (відстань між нуклеотидами, наявність регуляторних ділянок). Але якщо навіть зроби­ти розрахунки тільки відносно амінокислот, однаково відповідь дається не­правильна. Для 51 амінокислоти довжина ДНК дійсно становить 51x3x0,34 = 52,02 нм, але треба ще врахувати стоп-кодон, тобто довжина ДНК буде52x3x0,34 = 53,04 нм (мінімум, без додаткових ділянок!).

Питання. Установлено, що в білковій молекулі міститься 150 аміно­кислотних залишків. Скільки було мономерів у вихідній молекулі ДНК, якщо інтрони в про-мРНК склали в сукупності 500 нуклеотидів? Варіанти відпові­дей: а) 600; б) 2600; в) 1900; г) 3800; д) 950. Пропонується варіант в як прави­льний. Дійсно, одна амінокислота кодується трьома нуклеотидами, 150x3=450, інтрони не транслюються, 450+500=950, молекула ДНК дволан-цюгова, тому 950x2=1900. Але ця схема відповіді має важливу помилку. Що означає "вихідна молекула ДНК?" Ген? Тоді треба до 1900 нуклеотидів дода­вати регуляторні ділянки. Крім того, відчувається, як автори далекі від прак­тичної роботи з молекулами ДНК. У молекулярній генетиці, генній інженерії ніхто не користується розрахунками загальної кількості нуклеотидів. Рахунок йде на пари нуклеотидів (скорочено - п.н.), або, що те ж саме, пари основ (п.о., англійською - bp від base pairs), і давати відповіді треба було б саме в цих одиницях.

Питання. На кіностудії ім. Довженка вирішили зняти науково-популярний фільм про біосинтез білка, але сценаристи посперечалися, яка саме зі структур ядра містить інформацію про синтез білка. Вирішіть їх суперечку. Варіанти відповідей: а) хромосома; б) молекула ДНК; в) ген; г) триплет нуклеотидів; д) нуклеотид. Пропонується варіант в як правильний. Очевидно, ця ситуація вигадана. Якщо сценаристи знають термін "триплет нуклеотидів", то повинні знати й що таке ген. Якщо не знають, як тоді вони можуть писати сценарій? До того ж, ген - це не структура ядра! Скоріше правильною буде відповідь а - хромосома, оскільки сказано про синтез білка взагалі, а не про синтез одного якогось білка.

Питання. Порушений процес деспіралізації ДНК. Які процеси в ядрі змінюються? Варіанти відповідей: а) транскрипція; б) трансляція; в) реду­плікація ДНК; г) біосинтез білка; д) мітоз. Пропонується варіант а як прави­льний. Але в цьому випадку процес редуплікації ДНК теж повинен порушу­ватися.

Питання. Чому хворі на дефект Блюма, при якому страждає фер­мент ДНК-лігаза, часто хворіють також на злоякісні пухлини? Варіанти відповідей: а) внаслідок порушення процесу репарації ДНК; б) внаслідок по­рушення синтезу ДНК; в) внаслідок порушення процесу реплікації ДНК; г) внаслідок порушення процесу рекомбінації ДНК; д) внаслідок порушення процесу мітозу. Пропонується варіант а як правильний. Але зазначимо, що під час репарації якраз і відбувається синтез ДНК, тобто відповідь б теж є правильною!

Питання. 3 молекули ДНК виділено екзонні ділянки. Що це за ділянки? Варіанти відповідей: а) незмістовні ділянки; б) змістовні ділянки, що коду­ють первинну структуру білкових молекул; в) ланцюг іРНК як продукт транскрипції; г) ланцюг тРНК як продукт транскрипції; д) ланцюг рРНК як продукт транскрипції. Відповідь б - правильна. Питання. 3 молекули ДНК виділено інтронні ділянки. Що це за ділянки? Варіанти відповідей: а) незміс­товні ділянки, що не кодують структуру білкових молекул; б) ланцюг іРНК як продукт транскрипції; в) гени-термінатори; г) змістовні ділянки, що коду­ють первинну структуру білкових молекул; д) незамінні амінокислоти. Від­повідь а - правильна. Слід зазначити, що в цих двох питаннях знову існує та ж проблема: авторам хотілося скласти питання про екзони та інтрони, а за­крутили їх так, що зробили методичну помилку. Якщо говориться, що ділян­ки видалялись з молекули ДНК, то про які ланцюги РНК може йти мова у від­повідях? Якщо ж аналізується комплекс ДНК-мРНК, отриманий методом ДНК-РНК-гібридизації, то спосіб виділення екзонів або інтронів із такого комплексу категорично відрізняється від методики роботи із самою ДНК (тут уже не можна використовувати ферменти рестриктази). Тому, якщо дослід­ники працюють із ДНК, то вже знають, який метод використовувати й для чого. До речі, треба писати не "гени-термінатори", а просто "термінатори". Ну а незамінні амінокислоти взагалі не мають відношення до ДНК. Слово " виділено" в питаннях робить їх безглуздими.

Питання. Lac-оперон - це складна система, здатна до саморегуляції, для якої лактоза є: а) корепресором; б) голорепресором; в) репресором; г) ін­дуктором; д) апорепресором. Правильна відповідь - г. Зауваження тут можна зробити таке: терміни "голорепресор" і "апорепресор" не трапляються у відо­мих російських та іноземних підручниках та монографіях (лише в "Англо-російському біологічному словнику" є термін апорепресор), і не зрозуміло, навіщо їх використовувати, навіть якщо вони й існують у дуже спеціалізова­ній літературі. Для студентів-медиків це зайва інформація з усіх поглядів.

Питання. Гіс-оперон - це складна система, здатна до саморегуляції, для якої гістидин є: а) голорепресором; б) репресором; в) апорепресором; г) корепресором; д) індуктором. Правильна відповідь у БЦТ не вказана. Ма­буть, автори хотіли розглянути випадок, протилежний попередньому, але якщо так, то вони помилилися. Це в триптофановому опероні триптофан є корепресором до білка-репресора, а гістидиновий оперон, на відміну від три-птофанового, регулюється зовсім за іншим принципом - через складний ме­ханізм атенюації, у якому бере участь не репресор або індуктор, а гіс-тРНК! Деталі можна прочитати в книзі: Льюин Б. Гены. - М.: Мир, 1987 (на с.189-197).

Питання. При дослідженні скам'янілих залишків тварини вдалося ви­ділити ланцюжок ДНК. Дослідження її показало, що співвідношення (А + Т/Ц+Г) за правилом Чаргафа дорівнює 1,7. Про що це свідчить? Варіанти відповідей: а) про розмір ДНК; б) про ступінь мутабільності даної групи ге­нів; в) про належність виду до вищих організмів; г) про кількість протоонко-генів; д) про належність виду до нижчих організмів. Пропонується варіант в як правильний. Але ця відповідь неправильна. Переконайтеся самі: для лю­дини коефіцієнт (А+Т)/(Г+Ц) (до речі, саме так його слід писати, оскільки сума аденінів і тимінів ділиться на суму гуанінів і цитозинів, а не додаються три числа) дорівнює 1,52, стафілокока - 1,50, дріжджів - 1,79, кишкової па­лички - 0,93, морського їжака - 1,85, вівці - 1,36 (дивись: Ленинджер А. Основы биохимии: В 3-х т. - М.: Мир, 1985. - Т.3 (розрахунки можна зробити, користуючись таб­лицею на с.860)). Невже стафілокок такий же "вищий організм", як людина, а дріжджі ще розумніші? Крім того, у питанні неправильним є посилання на правило Чаргафа, яке не має ніякого відношення до коефіцієнта (А+Т)/(Г+Ц).

Питання. Учені Р. Холлі, М. Ніренберг та Х. Корана розшифрували генетичний код і встановили його функцію в синтезі білка. Що таке код за їх визначенням? Варіанти відповідей: а) система розміщення нуклеотидів у мо­лекулі ДНК, що кодує послідовність амінокислот у молекулі білка; б) чергу­вання інтронних та екзонних ділянок у ДНК; в) програма успадкування ознак; г) послідовність амінокислот у білковій молекулі; д) кодони іРНК. Пропонується варіант а як правильний. Дійсно, він дуже близький до прави­льної відповіді, але все ж таки неточний. Генетичний код - це певна відпові­дність триплетів нуклеотидів до амінокислот в молекулі білка, або ж можна сказати й так: система, що пов'язує послідовність нуклеотидів в нуклеїнових кислотах і послідовність амінокислот у поліпептидах (дивись: Стент Г., Кэ-линдар Р. Молекулярная генетика. - М.: Мир, 1981 (на с.189)). Як бачимо, це не зо­всім те, а точніше, зовсім не те, що нам пропонують автори питання. "Систе­ма розміщення нуклеотидів у молекулі ДНК, що кодує послідовність аміно­кислот у молекулі білка" - це скоріше групування нуклеотидів у ДНК на окремі функціональні ділянки - промотор, структурну частину гена, терміна-тор, інтрони, екзони. Крім того, учених, що вивчали код, було не троє, а на­багато більше!

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології