О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Телофази

-  Анафази + Метафази 1

-  Прометафази1

-  Профази

На гістологічному препа­раті видно соматичну клітину людини, що перебуває в мета­фазі мітотичного поділу. Скі­льки хромосом входить до складу метафазної пластинки, ураховуючи, що кожна хромо­сома містить дві сестринські хроматиди?+ 46 хромосом

-   92 хромосоми

-   48 хромосом

-   23 хромосоми

-   24 хромосоми

 

14.   У живильне середовище із клітинами, що здатні до поді­лу мітозом, внесено тимін із радіоактивною міткою. Про що може свідчити велика кі­лькість тиміну, що виявля­ється в ядрах клітин під час радіоавтографічного дослі­дження?

-   Про малу кількість клітин, що знаходяться в інтерфазі

+ Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному періоді інтерфази

-   Про велику мітотичну активність

-   Про малу кількість клітин, що знаходяться в пресинтетичному періоді інтерфази

-   Про велику кількість клітин, що знаходяться в інтерфазі

15.   Однією із причин ревмати­зму в людини на клітинному рівні є саморуйнування клітин хряща через руйнування стру­ктури одного з органоїдів. Що це за органоїд?

-   Комплекс Гольджі

Клітинний центр + Лізосома

-   Мітохондрія

-   Рибосома

16.   Після мітозу в дочірніх клітинах окремі органели утворюються de novo, інші -тільки шляхом подвоєння іс­нуючих. Зазначте, які з пода­них нижче мають здатність до самоподвоєння:

 

-   гранулярна ендоплазматична сітка

-   рибосоми

-   пластинчастий комплекс

-   агранулярна ендоплазматична сітка

+ мітохондрії

17.  Для успішного запліднення необхідно, щоб відбулася акро-сомна реакція, внаслідок якої ядро сперматозоїда потрап­ляє всередину яйця. Назвіть органелу, яка бере найбільшу участь в утворенні акросоми:

-   рибосома

-   мітохондрія

-  ендоплазматичний ретикулум + комплекс Гольджі

-   клітинний центр

18.   На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує синтез білків-тубулінів, що утворюють ве­ретено поділу. Які етапи клі­тинного циклу будуть пору­шені? + Мітоз

-   G-нульовий період

-   Пресинтетичний період

-   Постсинтетичний період

-   Синтетичний період

19.   Ферменти в клітині роз­міщені в органелах таким чи­ном, що вони забезпечують виконання функцій певних ор-ганел. Назвіть, які ферменти розміщені в лізосомах:

-   ферменти синтезу жирних кис­лот

+ гідролази

-   ферменти синтезу білка

-   ферменти синтезу сечовини

20.   ферменти синтезу глікогенуУ дитини 7 років з уро­дженою хворобою в клітинах організму виявлено аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел іде мова? + Лізосом

 

-   Мітохондрій

-   Пероксисом

-   Рибосом

-   Гранулярної ендоплазматичної сітки

21.   Протягом життя (від по­ділу до загибелі) клітина пере­буває на різних фазах клітин­ного циклу - інтерфаза пере­ходить у мітоз. Який білок ви­робляється в клітині й регу­лює вступ клітини в мітоз?

 

-   Десмін + Циклін

-   Кератин

-   Віментин

-   Тубулін

22.   Цитохімічним досліджен­ням виявлено високий уміст у цитоплазмі гідролітичних фе­рментів. Про активність яких органел із названих нижче сві­дчить цей факт?

-   Клітинного центра

-   Ендоплазматичного ретикулума + Лізосом

-   Полісом

-   Мітохондрій

23.   Хворому був призначений кортизон, який стимулює си­нтез білка. Які зміни трап­ляться в ядрах клітин при стимуляції синтезу білка?

-   Зросте перинуклеарний простір

-   Зменшиться перинуклеарний простір

 

-   Зросте кількість гетерохромати-

ну

+ Зросте кількість еухроматину

-   Зменшиться кількість ядерних пор

 

24.   На електронограмах клі­тин печінки щура добре помі­тні структури овальної фор­ми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює крис­ти. Які ці органели?

 

-  Пероксисоми + Мітохондрії

-  Центросоми

-  Рибосоми

-  Лізосоми

25.   Під час вивчення фаз міто­зу в клітинах корінця цибулі знайдено клітину, у якій спіра-лізовані хромосоми лежать в екваторіальній площині, утво­рюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

+ Метафази

-  Профази

-  Інтерфази

-  Телофази

-  Анафази

26.   Згідно із правилом стало­сті числа хромосом для кож­ного виду тварин характерне певне та постійне число хро­мосом. Який механізм забезпе­чує цю властивість при ста­тевому розмноженні?

-  Мітоз + Мейоз

-  Репарація

-  Трансляція

-  Цитокінез

Серед мембранних органел клітини виділяють одномемб­ранні та двомембранні. Які органели мають двомембран-ну будову?

-  Мітохондрії, апарат Гольджі

-  Клітинний центр, рибосоми + Мітохондрії, пластиди

-  Апарат Гольджі, рибосоми

-  Ендоплазматична сітка, пласти­ди

28.   Розпочався мітотичний поділ диплоїдної соматичної клітини. Хід мітозу порушив­ся, і утворилася одноядерна поліплоїдна клітина. На якій стадії мітоз було перервано?

-   Профаза

-  Телофаза + Анафаза

-  Цитокінез

-  Метафаза

29.   У клітині порушена стру­ктура рибосом. Які процеси постраждають насамперед?

-  Синтез нуклеїнових кислот + Синтез білка

-  Синтез вуглеводів

-  Синтез ліпідів

-  Синтез мінеральних речовин

30.   Соматична диплоїдна клі­тина вступила в мітоз, нор­мальний хід якого був перерва­ний колхіцином. На якому етапі буде перервано процес мітозу, і який хромосомний набір буде мати утворене яд­ро?

-  Анафаза, 2n

-  Анафаза, 4n + Метафаза, 2n

-  Метафаза, 4n

-  Телофаза, 2n

31.   Органела клітини має вла­сну   білоксинтезувальну сис­тему. Назвіть її:

-  апарат Гольджі

-  лізосома

-  вакуоля

-  ендоплазматичний ретикулум + мітохондрія

 

32.   Продукти обміну виво­дяться із клітини через ком­плекс Гольджі внаслідок з'єд­нання його мембранної стру­ктури із зовнішньою структу­рою. Що це за процес?

-  Осмос

-  Дифузія

-  Ендоцитоз + Екзоцитоз

-  Активний транспорт

33.   У культурі тканин ядер­ним випромінюванням пошко­джені ядерця ядер. Відновлю­вання яких органел у цитопла­змі клітин стає проблематич­ним?

+ Рибосом

-  Лізосом

-  Комплексу Гольджі

-  Мікротрубочок

-  Ендоплазматичної сітки

34.   Під час мітотичного поді­лу клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, коли були відсутні оболонка ядра та ядерце, центріолі розмістили­ся на протилежних полюсах клітини, а хромосоми мали ви­гляд клубка ниток, вільно роз­міщених у цитоплазмі. На якій стадії мітотичного циклу пе­ребуває клітина?

+ Профази

-  Анафази

-  Інтерфази
Метафази

-  Телофази

 

35.   Піддослідним тваринам протягом 24 діб уводили солі важких металів. Вивчення препаратів печінки під елект­ронним мікроскопом виявило деструкцію мітохондрій у ге-патоцитах. З великою впевне­ністю можна стверджувати, що в гепатоцитах порушені процеси:

-  синтезу білка

+ енергетичного обміну

-  жирового обміну

-  синтезу вуглеводів

-  всмоктування води

36.   У цитогенетичній лабора­торії досліджували каріотип здорового чоловіка. Було вста­новлено, що його соматичні клітини містять 46 хромосом. Яка кількість аутосом міс­титься в його соматичних клітинах?

-  23

-  22 + 44

-  46

-  92

37.   Установлено, що каріотип людини представлений 46 дво-хроматидними хромосомами. На якій стадії мітозу визна­чений каріотип?

-  Телофаза + Метафаза

-  Прометафаза

-  Анафаза

-  Профаза

38.   Клітину лабораторної тварини піддали надлишково­му рентгенівському опромі­ненню. У результаті утвори­лися білкові фрагменти в ци­топлазмі. Який органоїд клі­тини візьме участь у їх утилі­зації?

-  Клітинний центр

-  Комплекс Гольджі + Лізосоми

-  Ендоплазматичний ретикулум

-  Рибосоми

 

39.  До медико-генетичної кон­сультації звернулися батьки хворої п'ятирічної дівчинки. Після дослідження каріотипу в неї виявили 46 хромосом. Од­на із хромосом 15-ї пари була довша від звичайної внаслідок приєднання до неї ділянки хро­мосоми з 21-ї пари. Яка мута­ція має місце в цієї дівчинки?

-  Делеція

-  Інверсія

-  Подвоєння + Транслокація

-  Дуплікація

40.  У клітинах людини при фі­зичному навантаженні різко підсилився процес синтезу АТФ, який відбувається в:

-  лізосомах + мітохондріях

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології