О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

614. У резус-негативної жінки розвивається резус-позитив-ний плід. Виник резус-кон-флікт, який загрожує здоро­в'ю майбутньої дитини. До якого виду природного добору потрібно віднести це явище?

-   Добір проти гомозигот

+ Добір проти гетерозигот

-   Добір на користь гетерозигот

-   Рушійний добір

-   Дизруптивний добір

615.Відомо, що крім аутосом-ного є зчеплене зі статтю ус­падковування. Що саме є ха­рактерним для успадковування зчеплених із Х-хромосомою ре­цесивних ознак?

-   Зовсім не виявляються в чоло­віків

-   Частіше виявляються у фено­типі жінок

-   Виявляються з однаковою час­тотою в чоловіків і жінок

+ Частіше виявляються у фено­типі чоловіків

-   Зовсім не виявляються в жінок

616.Під впливом мутагену змі­нилася структура гена й вини­кла рецесивна мутація, яка потрапила в гамету й утвори­ла зиготу. Після розмноження організму вона потрапила ще в декілька особин. Що тра­питься із цією мутацією далі за законом Харді-Вайнберга, якщо вона не впливає на життєздатність?

-  З покоління в покоління її час­тота буде зменшуватись, і вона поступово зникне

-  З покоління в покоління її час­тота буде збільшуватись

+ Її доля в популяції залишиться постійною

-   Доля мутації може випадково зменшитись або збільшитись, або залишитись постійною

-   Частота мутації різко змен­шиться, і вона швидко зникне

 

617.Після аналізу родоводу лі-кар-генетик установив: озна­ка проявляється в кожному поколінні, жінки та чоловіки успадковують ознаку з одна­ковою частотою, батьки в однаковій мірі передають ознаку своїм дітям. Який тип успадкування має досліджува­на ознака?

Зчеплений з Y-хромосомою + Аутосомно-домінантний

-   Рецесивний, зчеплений з Х-хро-мосомою

-  Аутосомно-рецесивний

-  Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

Захворювання серпоподіб-ноклітинною анемією зумов­лено присутністю рецесивного гена. Люди, що страждають цією хворобою, як правило, вмирають у дитячому віці. Але частота гена досить ви­сока. Поясніть, чому ген сер-поподібноклітинної анемії не зникає в результаті природно­
го добору:

-   висока частота мутацій

-   панміксія 1

-   інбридинг1 2 + виживання гетерозигот2

-   велике поширення гена

 

619.Молода здорова пара має двох дітей із хворобою Тея-Сакса (хвороба накопичення ліпідів). Було з'ясовано, що батьки є родичами. Який най­більш імовірний тип успадку­вання хвороби?

+ Аутосомно-рецесивний

-  Рецесивний,зчеплений з Х-хро-мосомою

-  Зчеплений з Y-хромосомою

-  Аутосомно-домінантний

-  Домінантний, зчеплений з X-хромосомою

620.У новонародженого хлоп­чика суха шкіра, що вкрита товстим шаром рогових лусок (іхтіоз) і нагадує шкіру реп­тилій. Після дослідження ро­доводу його сім'ї було встано­влено, що ця ознака трапля­ється в усіх поколіннях лише в чоловіків. Яка з наведених біо­логічних закономірностей про­являється в цьому випадку?

-  Закон незалежного успадкуван­ня

-  Закон одноманітності гібридів I покоління

-  Закон розщеплення

+ Явище успадкування, зчеплено­го зі статтю

-   Явище зчепленого успадкуван­ня генів

 

621.Родовід сім'ї із брахідак-тилією характеризується та­ким: співвідношення між ура­женими чоловіками й жінками 1:1, майже половина дітей уражених батьків є хворими. Який тип успадкування цієї ознаки?

 

-  Аутосомно-рецесивний + Аутосомно-домінантний

-  Зчеплений з Y-хромосомою

-   Рецесивний, зчеплений з Х-хро-мосомою

-  Домінантний, зчеплений з X-хромосомою

622.У малярійного плазмодія -збудника триденної малярії -розрізняють два штами: пів­денний та північний. Вони від­різняються тривалістю інку­баційного періоду: у південно­го він короткий, а в північного

-   довгий. У цьому проявляєть­ся виражена дія:

-  дрейфу генів

-  ізоляції

-  популяційних хвиль + природного добору

-  боротьби за існування

623.Для якого типу успадку­вання характерний прояв оз­наки в обох статей, наявність хворих у всіх поколіннях, а при відносно великій кількості си-бсів ще й по горизонталі? + Аутосомно-домінантний

-  Аутосомно-рецесивний

Зчеплений з X-хромосомою ре­цесивний1

-  Зчеплений з X-хромосомою до-мінантний2

-  Зчеплений з Y-хромосомою

 

624.Під час медико-генетично-го консультування родини зі спадковою патологією виявле­но, що аномалія проявляється через покоління в чоловіків. Який тип успадковування притаманний цій спадковій аномалії?

-  Аутосомно-рецесивний

-  Аутосомно-домінантний

+ Рецесивний,зчеплений з X-хро-мосомою

-  Домінантний, зчеплений з X-хромосомою

-  Зчеплений з Y-хромосомою

625.У пробанда зрослися паль­ці на ногах. У трьох його синів також зрослися пальці, а в двох дочок пальці нормальні. У сестер пробанда пальці нор­мальні. У брата й батька па­льці також зрослися. Як нази­вається передана ознака?

-  Рецесивна

-  Алельна

-  Домінантна

1           У БЦТ - аутосомний.

2           У БЦТ - зчеплений з X-хромосомою.


Експресивна + Голандрична

626.Генеалогічний метод ан­тропогенетики дозволяє вста­новити тип успадковування ознаки. Що саме не є типовим для аутосомно-рецесивного успадковування?

-   Імовірність народження хворої дитини становить 25%

+ Наявність хворих в усіх поко­ліннях

-  Наявність хворих "по горизон­талі"

-  Відносно    невелика кількість хворих у родоводі

-  Фенотипічно   здорові батьки хворої дитини гетерозиготні

 

627.Мати й батько фенотипі-чно здорові. У них народилася хвора дитина, у сечі й крові якої виявлено фенілпіровиног-радну кислоту. На підставі цього діагностовано фенілке-тонурію. Який тип успадкову­вання цієї хвороби?

+ Аутосомно-рецесивний

-  Рецесивний, зчеплений з X-хро-мосомою

-  Аутосомно-домінантний

-  Зчеплений з Y-хромосомою

-  Домінантний, зчеплений з X-хромосомою

628.У популяції людини, близь­кій за характеристиками до ідеальної, 84% осіб резус-пози-тивні. Частота зустрічально-сті цієї ознаки через три по­коління складе:

-  24%

-  94%

-  6% + 84%

-  16%

629.До генетичної консульта­ції звернулася сімейна пара, у якій чоловік страждає інсулі-нозалежним цукровим діабе­том, а жінка здорова. Яка ймовірність появи інсуліноза-лежного діабету в дитини цього подружжя?

-   Нижче, ніж у популяції
50%

-   Така ж, як у популяції

+ Більше, ніж у популяції

-   100%

630.5 яких популяціях людини буде міститися велика частка старих людей?

-   У швидко зростаючих популяці­ях

-   У популяціях, що знаходяться в стаціонарному стані

+ У популяціях, чисельність яких знижується

-   Усі відповіді правильні

-   Усі відповіді неправильні

 

631. У місцевості, ендемічній на тропічну малярію, виявлена велика кількість людей, хворих на серпоподібноклітинну ане­мією. З дією якого виду добору це може бути пов'язане?

+ Добір на користь гетерозигот

-   Добір на користь гомозигот

-   Стабілізувальний добір

-   Дизруптивний добір

-   Рушійний добір

632. У популяціях людини але-льний склад генотипів зале­жить від системи шлюбів. Яка система шлюбів підтри­мує високий рівень гетерози­готності?

-   Позитивні асортативні шлюби

-   Близькоспоріднені шлюби

-   Інбридинг

-  Інцестні шлюби + Аутбридинг

633. У подружжя народився син, хворий на гемофілію. Ба­тьки здорові, а дідусь по ма­теринській лінії теж хворий на гемофілію. Який тип успад­кування цієї ознаки1?

-  Зчеплений з Y-хромосомою

-  Аутосомно-рецесивний

-  Домінантний, зчеплений з X-хромосомою

+ Рецесивний, зчеплений з X-хро-мосомою

-  Аутосомно-домінантний

 

634.Гіпертрихоз успадкову­ється як ознака, зчеплена з Y-хромосомою. Яка ймовірність народження дитини із цією аномалією в родині, де батько має гіпертрихоз?

-  0,125

- 0,0625 + 0,5

-  0,25

-  1

635.Під час генеалогічного аналізу родини зі спадковою патологією - порушенням фо­рмування емалі зубів - уста­новлено, що захворювання про­являється в кожному поколін­ні. У жінок ця аномалія спо­стерігається частіше, ніж у чоловіків. Від хворих чоловіків ця ознака передається тільки їх дочкам. Який тип успадко­вування має місце в цьому ви­падку?

+ Домінантний, зчеплений з X-хромосомою

-  Аутосомно-домінантний

-  Аутосомно-рецесивнийЗчеплений з Y-хромосомою

-  Рецесивний, зчеплений з X-хро-мосомою

636. У тропічних країнах Аф­рики дуже поширене спадкове захворювання - серпоподібно-клітинна анемія, яка успадко­вується за аутосомно-реце-сивним типом. Ендемізм цього захворювання пов'язаний із тим, що в тропічних країнах:

-  гетерозиготні носії більш пло­дючі

+ поширена малярія

-  не утворюються агрегати гемо­глобіну в еритроцитах

-  народжується менше гомозиго­тних нащадків

-  виживаність хворих вище

637.Внаслідок проведення ге­неалогічного аналізу встанов­лено, що захворювання, яке має місце в пробанда, трапля­ється в кожному поколінні при відносно великій кількості хворих серед сибсів. Хворіють жінки й чоловіки. Про який тип успадкування це свід­чить?

+ Аутосомно-домінантний

-  Аутосомно-рецесивний

-  Домінантний, зчеплений з X-хромосомою

-  Рецесивний,зчеплений з X-хро-мосомою

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології