О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Зчеплений з Y-хромосомою

638. Близькоспоріднені шлюби заборонені. Як змінюється ге­нетична структура популяції в разі їх укладання? + Збільшується рецесивна гомо­зиготність

-  Зменшується рецесивна гомо­зиготність

-  Збільшується гетерозиготність

-  Збільшуються гетерозиготність і домінантна гомозиготність

-  Зменшуються гетерозиготність і домінантна гомозиготність

 

639.При прийманні на роботу на хіміко-фармацевтичне під­приємство виявлено декілька чоловіків, які не відчували за­пах синильної кислоти. За яким типом успадковується ця аномалія?

-  Зчепленим з Y-хромосомою

-  Зчепленим з X-хромосомою, до­мінантним

+ Зчепленим з X-хромосомою, ре­цесивним

-  Аутосомно-рецесивним

-  Аутосомно-домінантним

640.У родоводі сім'ї спостері­гається гіпертрихоз (надмірне оволосіння вушних раковин). Ця ознака виявляється в усіх поколіннях лише в чоловіків. Який тип успадкування цієї ознаки?

-  Аутосомно-рецесивний

-  Аутосомно-домінантний

+ Зчеплений з Y-хромосомою

-  Рецесивний, зчеплений з X-хро-мосомою

-  Домінантний, зчеплений з X-хромосомою

641.У популяціях людей час­тота серцево-судинних захво­рювань постійно зростає, тому що ці хвороби є:

+ поліфакторіальними

-  аутосомно-домінантними

-  зчепленими з X-хромосомою

-  аутосомно-рецесивними

хромосомними642.При аналізі родоводу лі-кар-генетик установив, що хвороба трапляється в осіб чоловічої й жіночої статі не в усіх поколіннях і що хворі діти можуть народжуватися в здорових батьків. Який тип успадкування хвороби? + Аутосомно-рецесивний

-  X-зчеплений рецесивний

-  Аутосомно-домінантний

-  X-зчеплений домінантний

-  Y-зчеплений 643.Здорова жінка має трьох уражених синів із дальтоніз­мом у двох її шлюбах. Обидва її чоловіки здорові. Який най­більш можливий тип успадку­вання цієї хвороби?

-  Аутосомно-рецесивний

-  Аутосомно-домінантний

-  Зчеплений з Y-хромосомою

+ Рецесивний, зчеплений з X-хро-мосомою

Домінантний, зчеплений з X-хромосомоюПитання. У хворого - серпоподібноклітинна зернистість еритроци­тів, про яку хворий не знав до вступу в загін космонавтів. У нього поряд з HbA знайдено HbS. Який тип успадкування притаманний цій патології? Ва­ріанти відповідей: а) успадкування, зчеплене зі статевою Х-хромосомою; б) неповне домінування; в) домінантна спадковість; г) рецесивна спадковість; д) плазматична спадковість. Пропонується варіант б як правильний. Це пи­тання дуже цікаве тим, що може бути прикладом того, наскільки автори пи­тання не розбираються в генетиці. Успадковування (або успадкування, але, до речі, ніяк не спадковість!) - це характер передачі ознак у спадщину, від батьків до дітей, тобто за якими законами та правилами (в залежності від ло­калізації) відбувається передача генів. Тому виділяють успадковування ауто-сомно-домінантне та аутосомно-рецесивне, успадковування, зчеплене зі стат­тю (домінантне Х-зчеплене, рецесивне Х-зчеплене, голандричне), цитоплаз­матичне успадковування (коли гени розміщені в мітохондріях або хлороплас­тах - органелах цитоплазми) та зчеплене успадковування, яке відбувається за законом Моргана. Тобто немає ніякого окремого домінантного або ж рецеси­вного успадковування (в окремих задачах трапляється вислів: "хвороба пере­дається рецесивно"), а неповне домінування - взагалі тип взаємодії алельних генів, а зовсім не тип успадковування. Нарешті, еритроцити не мають ніякої серпоподібної зернистості: вони самі є серпоподібними, зігнуту форму мають саме клітини! Та й взагалі, як можна хворого включати в загін космонавтів? Питання ми суттєво переробили й включили в новій редакції в даний збірник.

Питання. Вивчення причин захворювання населення цукровим діабе­том 2-го типу показало високий ступінь впливу генетичного фактора на розвиток даного захворювання. Який характер спадкової передачі даної па­тології? Варіанти відповідей: а) наслідування за аутосомно-рецесивним ти­пом; б) наслідування, зчеплене з Х-хромосомою; в) наслідування дефектів генів головного комплексу гістосумісності; г) спадкова схильність; д) наслі­дування за аутосомно-домінантним типом. Не вказано, яка відповідь прави­льна. Мабуть, автори мають на увазі відповідь г, але ж це не є "характер спа­дкової передачі". Варіант в - теж не "характер спадкової передачі"! Взагаліми знаємо, що діабет - рецесивне захворювання, що викликається декількома генами така відповідь є), але ж такий висновок з умови завдання зробити неможливо!

Питання. Чоловік, що страждає спадковою хворобою, одружився зі здоровою жінкою. У них було 5 дітей: три дівчинки й два хлопчики. Усі дів­чинки успадковували хворобу батька. Який тип успадковування цього захво­рювання? Варіанти відповідей: а) зчеплений з X-хромосомою, домінантний; б) аутосомно-рецесивний; в) аутосомно-домінантний; г) зчеплений з Y-хромосомою; д) рецесивний, зчеплений з X-хромосомою. Правильна відпо­відь - а. Зауваження до питання таке: п'ятеро дітей - це замало з точки зору статистики, щоб робити остаточний висновок про тип успадковування. Кра­ще давати в умові дані про загальні закономірності передачі ознаки серед де­кількох сімей.

Наступні питання не включені нами в основний текст тому, що вони по­требують певного часу для відповіді, проведення арифметичних розрахунків, і тому незрозуміло, навіщо включати їх у ліцензійний тестовий контроль. Вони більше підходять для письмових контрольних робіт.

Питання. У популяції людей, близькій за характеристиками до ідеаль­ної, 16% осіб резус-негативні (аутосомно-рецесивна ознака), а 84% - резус-позитивні. Визначте процент гетерозигот за резус-фактором: а) 48%; б) 60%; в) 24%; г) 36%; д) 84%. Правильна відповідь - а.

Питання. Позитивний резус-фактор успадковується як аутосомна домінантна ознака. У популяції 84% резус-позитивних осіб і 16% резус-негативних. Яка частота гетерозигот у популяції? Варіанти відповідей: а) 20%; б) 42%; в) 48%; г) 32%; д) 36%. Правильна відповідь - в.

Питання. Популяція складається з 110000 особин, гомозиготних за геном А, 2000 гетерозиготних особин (Aa), 2000 - гомозиготних за рецесив­ним геном а. Річний приріст у цій популяції складає 2500 особин. Який склад цього приплоду за генотипами? У популяції має місце панміксія, а мутації відсутні. Варіанти відповідей: а) AA - 400; б) Aa - 900; в) aa - 500; г) AA -1200; д) aa - 1000. По-перше, автори пропонують відповідь а як правильну, але це помилка вже в цифровому плані (можливо, через помилки в кількості особин у популяції). Якщо провести розрахунки, то частота домінантного алеля p-0,97, p2-0,94, і кількість особин AA буде -2352, а зовсім не 400. По­друге, і це більш суттєво, приплід складається з особин трьох генотипів, а не одного, тому відповіді повинні містити по три цифри, або ж питання задавати слід тільки про кількість домінантних гомозигот. Будемо сподіватися, що такі помилки все ж не потраплять до ліцензійного іспиту.

644.Питання. Фруктозурія є захворюванням обміну речовин, яка спричи­няється недостатністю ферменту фруктозорінази й супроводжується під­вищеним виділенням фруктози в сечі за відсутності клінічно виражених сим­птомів. Дефекти обміну знижуються при виключенні фруктози з їжі. Захво­рювання успадковується аутосомно-рецесивно й спостерігається із часто­тою 7. W00000. Визначте частоту гетерозигот у популяції. Варіанти відпо­відей: а) 1/189; б) 1/250; в) 1/300; г) 1/315; д) 1/4 000. Правильна відповідь - а. Очевидно, що розрахунки тут потребують наявності калькулятора, а всі від­повіді слід було б давати у вигляді десятизначних чисел (1/189 - 0,00529), бо інакше це вже буде іспит з математики, а не біології. Крім того, правильна назва ферменту - фруктокіназа, а не "фруктозоріназа".ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯУ людини 72 років виявле­ний множинний склероз. При цьому захворюванні розвива­ються реакції, що спрямовані проти тканин центральної нервової системи. Яка ця хво­роба? + Автоімунна

 

-  Алоімунна

-  Гемолітична

-  Гомеостатична

-  Трансплантаційна

645.Під час експерименту над бластулою жаби на стадії 16 бластомерів був видалений один бластомер. Відокремлена клітина продовжувала норма­льно розвиватися й започат­кувала новий зародок. Яка ва­жлива властивість бласто­мерів була продемонстрова­на?

-  Утворення полюсів ембріона + Тотипотентність

-  Здатність до диференціації

-  Утворення зародкових листків

-  Здатність до ембріональної ін­дукції

646.Під час онтогенезу з віком у чоловіка з'явилися такі змі­ни: шкіра втратила еластич­ність, послабшали зір і слух. Як називається період індиві­дуального розвитку, для якого найбільш характерні такі змі­ни?

+ Старіння

-   Підлітковий

-   Перший зрілий

 

-  Ювенільний

-  Юнацький

 

647. У центрі трансплантоло-гії хворому здійснили пересад­ку серця. Які клітини імунної системи можуть впливати безпосередньо на клітини трансплантата?

-  Макрофаги

-  Плазматичні клітини + Т-лімфоцити

-  В-лімфоцити

-  Лімфобласти

648. У деякий час доби в люди­ни спостерігається збільшен­ня згортання крові. Якою біо­логічною закономірністю мо­жна пояснити це явище?

-  Фізіологічною регенерацією

-  Репаративною регенерацією

-  Генотипом

+ Біологічними ритмами

-  Регенерацією та генотипом

649.Відомо, що антибіотик актиноміцин D не спричинює токсичної дії на материнсь­кий організм, але порушує фо­рмування тканин і органів ек-тодермального походження в зародка. Жінка під час вагіт­ності вживала актиноміцин D. Розвиток яких органів або систем може порушитися в зародка внаслідок цього?

-  Статевих залоз

-  Скелетних м'язів

-  Опорно-рухової системи

-  Видільної системи + Нервової системи

650.Як впливають умови висо­когір'я на розвиток і прохо­дження життєвого циклу лю­дини?

-   Прискорюють усі етапи постна-тального розвитку

-   Не впливають на менархе[1], але скорочують період настання ме-нопаузи

+ Сповільнюють процеси статево­го дозрівання й старіння

-   Змінюють біоритми людини

-   Сповільнюють процеси статево­го дозрівання й посилюють про­цеси старіння

651. На стадії бластоцисти зареєстровано початок ім­плантації зародка людини в стінку матки. В який термін ембріогенезу це відбувається?

-   10-12 діб

 

-   3-4 доби + 6-7 діб

-   24-26 діб

-   30-35 діб

652.Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації забез­печує існування клітинного рі­вня життя?

-   Тканинний

-   Організмений

-   Біоценотичний

-   Популяційно-видовий + Молекулярний

653.У процесі розвитку в лю­дини формуються 2 лордози й 2 кіфози. Це пояснюється здатністю людини до:

-   сидіння

-   плавання

 

-  повзання

+ прямоходіння

-  лежання

 

654.У паралельних експериме­нтах на пацюках, яких підда­вали тривалому прямому со­нячному опроміненню, і пацю­ках, які перебували в камерах, закритих склом, було відзна­чене виникнення пухлин на не­покритих вовною частинах шкіри у тварин, що знаходили­ся у відкритих камерах. Із впливом якого з перелічених нижче факторів пов'язане це явище?

-  Сонячного тепла

-  Біологічних канцерогенів

+ Ультрафіолетового опромінен­ня

-  Інфрачервоного опромінення

-  Екзогенних хімічних канцероге­нів

655.Жінці 38 років удруге пе­ресадили шкіру донора, але во­на відторглася набагато шви­дше, ніж після першої транс­плантації. Ця реакція відбува­ється завдяки діяльності час­тини тимоцитів, які:

+ мають імунологічну пам'ять

-  здатні поглинати й перетравлю­вати хвороботворні бактерії

-  мають антигістамінну дію

-  стимулюють   розмноження В-лімфоцитів

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології