О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  перетворюють  В-лімфоцити в плазмобласти

До патоморфологічного відділення надісланий шмато­чок тканини із краю хронічної виразки шлунка. Під час гісто-логічного дослідження в стін­ці виразки виявлено: некроз, грануляційну тканину, надмір­ний розвиток склеротичної тканини та метаплазію епі­телію. За який вид регенерації свідчать ці зміни? + Патологічну[2] регенерацію з по­рушенням зміни фаз

-  Репаративну регенерацію (суб­ституцію)

-  Фізіологічну регенерацію

-  Репаративну регенерацію (рес­титуцію)

-  Гіпертрофію

657.На певному етапі ембріо­генезу між кровоносними сис­темами матері й плода вста­новлюється фізіологічний зв'я­зок. Який провізорний орган виконує цю функцію?

-  Амніон

Жовтковий мішок + Плацента

-  Серозна оболонка

-  Алантоїс

658.Знання отруйних рослин необхідні людині, бо нерідко трапляються отруєння через їх подібність із неотруйними. Дуже небезпечна для людини блекота - трав'яниста дворі­чна рослина з родини пасльо­нових. Яка клінічна ознака найбільш характерна для от­руєння блекотою?

-  Розлади функції травлення

-  Головний біль

+ Нервове збудження

-  Параліч дихальних м'язів

 

-  Набряк, крововиливи

 

659.Хворому після опіку зроб­лено аутотрансплантацію шкіри. Відторгнення транс­плантата не сталося. Чим це можна пояснити?

-  Гени, що кодують синтез авто-антитіл, не успадковуються

+ Існує природна імунологічна то­лерантність

-  Речовини клітин шкіри не є ан­тигенами

-  Внаслідок опікової хвороби на­став стан імунологічної недо­статності

-  Сформувалася штучна імуноло­гічна толерантність

660.У людини зріла плазмати­чна клітина втратила здат­ність до розмноження й поча­ла виділяти антитіла - імуно-глобуліни. На якій стадії життєвого циклу вона пере­буває?

+ d

-  S-період

-  G2

-  Прометафаза

-  Диференціація

661.Дані палеоантропології , одержані антропологами вна­слідок багатолітніх археоло­гічних розкопок, свідчать про те, що ще в епохи мезоліту та неоліту були поширені такі захворювання, як деформівний артроз і спондильоз. Про що свідчать ці знахідки в першу чергу?

Існування  збудників захворю-
вань 1

-   Порушення окостеніння кісток[3]

-   Неповноцінне харчування

+ Надмірні фізичні навантаження

-   Напад хижаків на людину

 

662. У процесі антропогенезу в людини спостерігається цілий ряд змін черепа, гортані, голо­вного мозку порівняно з мав­пами. Які із цих ознак у першу чергу пов'язані з розвитком членороздільної мови ?

-   Сильніший виступ мозкового черепа порівняно із площиною обличчя

-   Більш розвинені тім'яні частки

-   Збільшення розмірів півкуль мо­зку

-   Зменшення розмірів іклів

+ Розростання прецентральної та лобнихзвивин

663. У людини при довгому пе­ребуванні в умовах високогір'я змінився склад крові. Які зміни спостерігаються в крові?

-   Збільшується кількість гамма-глобулінів

-   Зменшується в'язкість крові

-   Збільшується кількість лейкоци­тів

-   Збільшується кількість тромбо­цитів

+ Збільшуються кількість еритро­цитів і вміст гемоглобіну в них

664. Отруйні речовини тварин­ного походження в малих до­зах використовуються з ліку­вальною метою. Для лікування якої хвороби найбільш доціль­но використовувати отруту змій, яка багата на коагулян­ти?

-   Епілепсії

-   Бронхіальної астми

-  Ревматизму + Гемофілії

-   Подагри

665.Для вивчення особливос­тей будови людського тіла, залежно від об'єкта вивчення, використовують різні антро­пологічні методи: соматоме­трію, остеометрію, сомато­скопію тощо. Виберіть, що з описаного в першу чергу на­лежить до краніометрії?

-   Зняття масок, зліпків зубів

-   Вивчення форми голови

Обмірювання   залишків кісток тулуба

+ Обмірювання черепів

-  Використання муляжів

 

666.У новонародженого мно­жинні вади розвитку. Які з пе­релічених вад мають філоге­нетичну обумовленість?

-  Природний вивих стегна

-  Викривлення хребта

-  Зменшена щелепа

-  Анофтальм

+ Додаткові   ребра   на шийних хребцях

667.Під час розтину мертво-народженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, із правої частини виходить су­цільний артеріальний стовбур. Для якого класу хребетних тварин характерна подібна будова серця?

-  Риби + АмфібіїРептилії

-  Птахи

-  Ссавці

668.Взаємовідносини між ор­ганізмами, які пов'язані з хар­чуванням, приводять до вини­кнення ланцюгів живлення. Кожний ланцюг живлення вміщує, як правило, не більше 4-5 ланок, бо через втрати енергії загальна біомаса кож­ної наступної ланки приблизно в 10 разів менша від попере­дньої. Який із наведених орга­нізмів слід розмістити на вер­хівці екологічної піраміди?

-  Пшеницю

-  Людину

+ Чумні бактерії

-  Блоху

-  Ховраха

 

669.Яким способом ворсинки кишечнику всмоктують амі­нокислоти - продукти розще­плення білків?

+ За допомогою транспортних бі­лків

-  Через фагоцитоз

-  Через піноцитоз

-  За допомогою дифузії (за граді­єнтом концентрації)

-  За допомогою осмосу

670.Які функціональні показ­ники організму при старінні не знижуються, а, навпаки, збі­льшуються?

+ Рівень холестерину в крові

-  Гормональна активність щито­подібної залози

-  Скоротливість серцевого м'яза

-  Гострота зору

-  Активність ферментів

671.В останні часи в атмос­фері спостерігається підви­щення концентрації СО2. До яких біологічних наслідків мо­же призвести ця зміна в газо­вому складі атмосфери?

-   Виснаження озонового шару, що захищає все живе від радіа­ції

+ Створення "парникового ефек­ту", потепління клімату на пла­неті, танення льодів у полярних зонах

-   Шкода рослинам

-   Викидання сірчаної та азотної кислот із дощем, росою, снігом, інеєм

-   Падіння рівня світового океану

 

672.У немовляти наявна мік­роцефалія. Лікарі вважають, що це пов'язано із застосуван­ням жінкою під час вагітнос­ті актиноміцину D. На які за­родкові листки подіяв цей те-ратоген?

-   Ентодерму

-   Мезодерму

-  Ентодерму та мезодерму + Ектодерму

-   Усі листки

673.При визначенні процесу старіння організму людини бу­ло виявлено послаблення акти­вності Т-системи в старечому віці. Відомо, що в організмі на клітинному та молекулярному рівнях відбуваються процеси, які порушують гомеостаз. Яка функція Т-лімфоцитів-кілерів порушена в першу чер­гу?

Перетворення плазмобластів у плазмоцити+ Розпізнавання й знищення му­тантних клітин самого організму

-   Стимулювання розмноження В-лімфоцитів

-   Виділення   імуноглобулінів В-лімфоцитами

-   Гальмування  імунної відповіді В-клітин

 

674.У новонародженого вста­новлено дефект міжшлуноч-кової перетинки. У шлуночку змішується артеріальна та венозна кров. У представників якого класу хребетних серце має таку будову?

-   Риб

 

-   Земноводних + Рептилій

-   Птахів

-   Ссавців

675.У хлопчика 14 років відмі­чається відставання в рості (малий зріст), пропорції тіла та статеве розвинення в нор­мі. Про які гормональні зміни це може свідчити?

+ Нестачу соматотропного гормо­ну

-   Нестачу статевих гормонів

-   Нестачу тиреоїдних гормонів

-   Забагато соматотропного гор­мону

-   Забагато тиреоїдних гормонів

676.У людини зареєстрована клінічна смерть. Які життєво важливі функції припинилися при цьому?

-   Самовідновлення клітин

-   Процеси метаболізму + Серцебиття й дихання

-   Реплікація ДНК

-   Рухливість

677.Хворій людині з уродже­ною вадою серця проведено операцію пересадки цього ор­гана. Через 24 години почався процес відторгнення донорсь­кого трансплантата. Що за­безпечило цей процес?

-  Макрофаги

-  Т-лімфоцити-кілери

-  Т-лімфоцити-хелпери

-  Т-лімфоцити-супресори

+ Антитіла (імуноглобуліни)

678.У дитини виявлено тяжке спадкове захворювання шкіри

?

-    відсутність потових залоз (ангідроз), внаслідок чого по­рушено важливі функції шкіри

-    потовиділення та терморе­гуляцію. Ця вада є наслідком порушення в ембріогенезі за­кладки:

-   спланхнотома + ектодерми

-   склеротома

-   ентодерми

-   дерматома

679.При різних запальних про­цесах у людини в крові збіль­шується кількість лейкоцитів. Ця закономірність є проявом:

-   регенерації

-   репарації + адаптації

-   трансплантації

-   дегенерації

680.Після травми в людини ви­лучена частка печінки. Зали­шена частина печінки регене­рує до нормальних розмірів, але її форма залишається змі­неною. Яка регенерація має

-  місце- Компенсаторна гіпертрофіяЕпіморфоз

-  Морфалаксис + Регенераційна гіпертрофія

-  Замісна гіпертрофія

 

681.На певному етапі онтоге­незу людини між кровоносною системою матері й плода встановлюється особливий функціональний зв'язок. Який орган виконує цю функцію?

-  Амніон

-  Жовтковий мішок

-  Серозна оболонка

-  Алантоїс + Плацента

682.В умовах експерименту очний міхур пересадили під шкіру вентральної ділянки за­родка (Г. Шпеман, 1901 р.). Якими будуть наслідки опера­ції?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології