О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  комплексі Гольджі

-  хромосомах1

-  рибосомах

Після впливу мутагену в метафазній пластинці людини виявлено на три хромосоми
менше норми. Зазначена му­тація належить до:

-  поліплоїдії

-  транслокації

-  інверсії

-  політенії

+ анеуплоїдії

42.   У зростаючих тканинах організму людини безупинно синтезуються специфічні клі­тинні білки. Цей процес відбу­вається завдяки роботі:

-  лізосом + рибосом

-  клітинного центру

-  гладкої ЕПС

-  ядерця

43.   Клітина яєчника знахо­диться в S-періоді інтерфази. У цей час відбувається:

-  спіралізація хромосом + реплікація ДНК

-  накопичення АТФ

-  поділ хромосом

-  синтез ядерної мембрани

44.   Оогенез поділяється на три періоди: розмноження, ріст і дозрівання. Клітини, що вступили в період росту, нази­ваються:

-  оогонії

+ первинні ооцити

-  яйцеклітина

-  вторинні ооцити

-  первинні полоцити

45.   На клітину подіяли речо­виною, яка спричинила пору­шення цілісності мембран лі-зосом. Що може відбутися із клітиною внаслідок цього?

-  Спеціалізація

-  Диференціація

-  Розмноження

 

-  Трансформація + Автоліз

 

46.  У діагностиці хромосом­них хвороб людини з метою вивчення каріотипу на куль­туру клітин діють колхіцином

-   речовиною, яка руйнує вере­тено поділу. На якій стадії мітотичного циклу вивчають каріотип?

-  Телофази

-  Інтерфази

-  Профази + Метафази

-  Анафази

47.  Мітотичний цикл - основ­ний клітинний механізм, який забезпечує розвиток організ­мів, регенерацію та розмно­ження. Це можливо, оскільки за такого механізму забезпе­чується:

-  утворення поліплоїдних клітин

-  кросинговер

+ рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами

-   нерівномірний розподіл хромо­сом між дочірніми клітинами

-  зміна генетичної інформації

48.  Транскрипція в клітині1 йде з ділянок еухроматину. Які зміни в цитоплазмі клітин ви­никають у разі зростання кі­лькості еухроматину?

-  Зменшується кількість полісом

-   Зростає   частка агранулярної ендоплазматичної сіткиЗменшується активність клітин­ного центру

+ Зростає кількість рибосом

-   Зростає активність лізосом

 

49.  У хворого гострий панкре­атит, що загрожує автолізом підшлункової залози. З пору­шенням функцій яких органел клітини може бути пов'язаний цей процес?

+ Лізосом

-   Мітохондрій

-   Рибосом

-   Центріолей

-   Мікротрубочок

50.  На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактерія­ми, фагоцитованими лейко­цитами. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій?

-   Мітохондрія

-   Гранулярна ендоплазматична сітка

 

-  Апарат Гольджі + Лізосома

-  Рибосома

51.  Проводиться вивчення ма­ксимально конденсованих хро­мосом клітини, що ділиться. На якій стадії мітотичного циклу для цього припинили процес поділу клітини?

-  Інтерфази

-  Анафази

-  Телофази + Метафази

-  Профази

52.  Протягом клітинного цик­лу хромосоми можуть бути як однохроматидними, так і дво­хроматидними. У клітині, що ділиться, виявлено однохро-матидні хромосоми. У даному випадку вивчалася фаза клі­тинного циклу:

-   інтерфаза  - постсинтетичний період

 

-  метафаза + анафаза

-  прометафаза

-  профаза

 

53.  Мікроскопіюють клітину людини на стадії анафази мі­тозу. У цей час при достат­ньому збільшенні можна по­бачити:

-  об'єднання хроматид

-  утворення тетрад

-  спіралізацію хромосом + розходження хроматид

-  деспіралізацію хромосом

54.  Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. До порушення якого процесу це може призвести?

-  Деспіралізації хромосом

-  Спіралізації хромосом + Розходження дочірніх хромосом

-   Формування субодиниць рибо­сом

-   Формування ядерець

55.  Аналізується зона роз­множення жіночої статевої залози. У цій зоні клітини ді­ляться шляхом:

-   мейозу

-   шизогонії

-  оогамії + мітозу

56.  амітозу
На практичному занятті з біології клітин студенти ви­вчали плазматичну мембрану. На електронній фотографії клітини помітні макромолеку­ли, що зв'язуються зі специфі­чними рецепторами на її пове­рхні. Яким шляхом вони по­трапляють у клітину?

 

-  Через іонні канали

+ Завдяки ендоцитозу

-  За допомогою білків-переносни-ків, які переміщуються на зразок обертових дверей

-  Шляхом пасивного транспорту

-  Завдяки роботі натрій-калієвого насоса

57.  Для лабораторних дослі­джень шпателем узятий зіск-рібок слизової ротової порож­нини. Проаналізуйте ймовірні стани цих клітин:

-  діляться тільки мітотично

-  тільки збільшуються в розмірах

-  діляться шляхом мейозу й амі­тозу

+ діляться мітотично й шляхом амітозу

-  діляться мітотично, спостеріга­ється політенія

58.  За аналізом ідіограми1 ка­ріотипу жінки встановлено, що в X-хромосомі центромера розміщена майже посередині. Як називається така хромо­сома?

-  Телоцентрична

-  Субакроцентрична + Субметацентрична

-  Акроцентрична

-  Метацентрична

 

59.  Показником інтенсивності мутаційного процесу в людини є сестринський хроматидний обмін - СХО. Цей процес від­бувається на стадії:

-  інтерфази перед мейозом + профази мітозу

-  метафази мітозу

 

-   метафази першого мейотичного поділу

-   анафази другого мейотичного поділу

60.  Для анафази мітозу однією з характеристик клітини є: 4n 4c. Це пов'язано з тим, що в цій фазі відбувається:

-   об'єднання  сестринських хро-матид

-  утворення тетрад

-  деспіралізація хромосом + розходження хроматид до по­люсів клітини

-  обмін ділянками сестринських хроматид

61.  Особливістю мейозу в оо­генезі є наявність специфічної стадії, яка відсутня в спер­матогенезі. Як називається ця стадія?

-  Зиготена

-  Лептотена

-  Диплотена

-  Пахітена + Диктіотена

62. Який поділ клітини призво­дить до утворення диплоїдно-го набору хромосом?

-  Мейоз + Мітоз

-  Амітоз

-  Шизогонія

63.   Ендомітоз
Після впливу колхіцину в метафазній пластинці людини виявлено на двадцять три хромосоми більше норми. За­значену   мутацію відносять

до:

+ поліплоїдії

-  анеуплоїдії

-  політенії

-  інверсії

-  транслокації

64.   У клітину шляхом фагоци­тозу надійшли високомолеку-лярні сполуки - білки й вугле­води. Ферментні системи клітини цей матеріал розще­пили до низькомолекулярних сполук. Вони були використані в подальших анаболічних про­цесах. Клітина синтезувала власні сполуки - протеогліка-ни й виділила їх у вигляді офо­рмлених крапель секрету. Які з органел клітини були включені в роботу на завершальному етапі, пов'язаному з форму­ванням крапель секрету?

+ Пластинчастий комплекс Голь-

джі

-  Гранулярна ендоплазматична сітка

-  Лізосоми

-  Вільні рибосоми цитоплазми

-  Гладка ендоплазматична сітка

65.   Згадайте значення проце­сів мітозу й мейозу в життє­вих циклах організмів, які роз­множуються нестатевим і статевим шляхом, і зазначте, яке зі сформульованих нижче тверджень правильне:

 

-   гамети завжди утворюються в процесі мейозу

+ гамети завжди гаплоїдні

-   мітоз відбувається тільки в дип-лоїдних клітинах

-   в   результаті   мітозу завжди утворюються диплоїдні клітини

-   в результаті мейозу утворюють­ся тільки гамети

 

66.   У першій половині ХХ сто­ліття багато авторів опису­вали більш інтенсивно забарв­лені ділянки політенних хро­мосом, які чергувалися зі слабо забарвленими ділянками1. Де­які дослідники припускали, що інтенсивно забарвлені ділянки містять гени. Які сучасні по­гляди на їх функції? + Це генетично інертні ділянки

хромосом, містять дуже спіралі-зований хроматин

-  Це  ділянки,  де відбувається транскрипція

-  Це ділянки деконденсованого хроматину

-   Це ділянки, які в інтерфазі не­помітні у світловому мікроскопі

-  Це генетично активні ділянки

67.  Під час вивчення тонкої структури клітини виявлено кулясту одномембранну орга-нелу, яка містить гідролітич­ні ферменти. Відомо, що ця органела забезпечує внутріш­ньоклітинне травлення й захи­сні реакції клітини. Яка це ор-ганела?

-  Центросома + Лізосома

-  Рибосома
Ендоплазматичний ретикулум

-  Апарат Гольджі

 

68.   Каріотип людини вивча­ють, коли клітина перебуває на стадії метафази. Як нази­вається речовина, за допомо­гою якої можна зупинити процес поділу клітини на цій стадії?

-  Метанол

-  Йод

+ Колхіцин

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології