О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Утвориться нервова трубка + Сформується кришталик ока

-  Утвориться хорда

-  Сформуються соміти

-  Утвориться ентодерма

683.У людини протягом однієї доби з'явилася велика кіль­кість мутантних клітин. Але більшість із них були розпі­знані й знищені завдяки діяль­ності:

-  Т-лімфоцитів-супресорів

-  В-лімфоцитів

-  плазмобластів + Т-лімфоцитів-кілерів

-  стовбурових клітин

684.У хлопчика 14 років відмі­чаються відставання в рості (малий зріст), порушення про­порції тіла та відставання статевого  розвинення. Про ураження яких структур ен­докринної системи це може свідчити?

+ Передньої частки гіпофіза

-  Середньої частки гіпофіза

-  Задньої частки гіпофіза

-  Щитоподібної залози

-  Статевих залоз

 

685.У зародка людини почала­ся закладка осьових органів. Як називається ця стадія роз­витку?

-  Бластула

-  Зигота

-  Дроблення + Нейрула

-  Гаструла

686.Після опромінення висо­кою дозою радіації значно по­страждала лімфоїдна систе­ма, відбувся розпад великої кі­лькості лімфоцитів. Завдяки діяльності якого органа мож­ливе відновлення нормальної формули крові?

-  Щитоподібної залози

-  Печінки

-  Підшлункової залози + Тимуса

-  Надниркової залози

687.Пацієнт отримав сильні опіки, внаслідок чого утвори­лися великі дефекти шкіри. Для їх ліквідації на місце дефе­ктів хірурги пересадили шкір­ний клапоть з іншої частини шкіри цього хворого. Який вид трансплантації здійснений?

-  Гомотрансплантація

-  Експлантація

-  Алотрансплантація

Ксенотрансплантація
+ Автотрансплантація 688.У новонародженого шкіра суха, укрита товстим шаром рогових лусок - іхтіоз. У пред­ставників якого класу хребет­них шкіра має подібну будову?

-   Рептилій1 + Риб

-   Ссавців

-   Птахів

-   Земноводних

689 енуклейовані яйцекліти­ни жаби пересаджували ядра клітин бластули. У 80% випа­дків з яйцеклітини розвинулись нормальні ембріони. Поясніть це явище:

-   це відбувається завдяки інакти­вації (стабільної репресії) груп генів

-   ядра клітин втратили генетичну інформацію

-   у процесі диференціації клітин не відбувається втрати генів

+ ядра клітин бластули є генетич­но повноцінними (тотипотентні)

-   ядра клітин містять стільки ж рі­зних генів, скільки їх міститься в заплідненому яйці

690.Існує теорія, що мітохон-дрії є нащадками прокаріоти-чних клітин, які проникли на певному етапі еволюції в ци­топлазму клітин еукаріотів і живуть у даний час у симбіозі із клітинами-хазяїнами. Ця теорія підтверджується тим, що в мітохондріях:

-   відбувається окисне фосфори-лювання

+ біосинтез білка починається з формілметіоніну

-   є кристи

-   є подвійна мембрана

-   відбувається цикл лимонної ки­слоти

 

691.Під час онтогенезу в лю­дини з'явилися такі вікові змі­ни: зменшилася життєва єм­ність легень, підвищився ар­теріальний тиск, розвинувся атеросклероз. Як називається період індивідуального розви­тку, для якого найбільш хара­ктерні такі зміни?

-   Юнацький

-   Підлітковий

-  Ювенільний + Похилий вік

-   Перший зрілий вік

692.У результаті дорожньо-транспортної пригоди хворий В. 36 років одержав відкритий перелом кісток гомілки. У процесі зрощення в місці пере­лому утворилася надлишкова кісткова мозоля. До якого виду регенерації варто віднести утворення цієї мозолі?

-   Реституції

+ Патологічної регенерації

-   Репаративної регенерації

-   Субституції

-   Фізіологічної регенерації

693.Хворого готують до опе­рації - пересадження нирки. Підшукують донора. Які ан­тигени донора й реципієнта з перелічених мають найбільше значення для успішного при­живлення трансплантата?

-   Системи групи крові MNСистеми крові AB0

-   Системи Rh

-   Системи Даффі + Системи HLA

694.У п'ятимісячної дівчинки виявлено застійні явища в ле­генях. При обстеженні вияв­лено зв'язок між висхідною аортою та легеневою артері­єю, що в нормі спостерігаєть­ся в деяких земноводних і пла­зунів. Яка це природжена вада розвитку?

-   Дефект міжпередсердної пере­тинки

-   Дефект міжшлуночкової пере­тинки

-   Розвиток правої дуги аорти

+ Незарощення боталової прото­ки

-   Транспозиція магістральних су­дин

695.В експерименті в головно­му кінці зародка жаби на ста­дії нейрули блоковані процеси транскрипції в ядрах нервових клітин. До якої природженої вади це може призвести? + Аненцефалії

-   Незарощення твердого підне­біння

-   Спинномозкової грижі

-   Гідроцефалії

-   Заячої губи

696.Під час розтину тіла мо­лодої людини - водія, що заги­нув у результаті автомобіль­ної катастрофи, лікар-патологоанатом був здивова­ний значними розмірами серця, що майже вдвічі перевершува­ли норму. Яким родом діяльно­сті займався водій?

-  Кулінарією

-  Програмуванням + Важкою атлетикою

-  Перевезенням пасажирів

-  Дегустацією вин

 

697.Людина тривалий час проживала в умовах високогі­р'я. Які зміни будуть у її кро­воносній системі?

Збільшення діаметра кровонос­них судин

-   Зниження кількості лейкоцитів

-  Пульс стає більш рідким + Збільшення кількості гемоглобі­ну

-   Збільшення кількості лейкоцитів

698.Ембріони людини з пору­шеною кількістю хромосом у більшості випадків нежиттє­здатні. Якою формою добору це можна пояснити? + Стабілізувальним

-   Статевим

-   Рушійним

-   Розсікаючим

-   Штучним

699.У генетичній лабораторії була отримана мутантна лі­нія мишей "nudc", у яких був відсутній тимус і не було клі­тинної імунної відповіді. Екс­перименти із трансплантаці­єю цим мишам чужорідних тканин показали, що відторг­нення пересадженого матері­алу в мишей не відбувається. З відсутністю яких клітин по­в'язане це явище?

-   Макрофагів

-   В-лімфоцитів

-   Моноцитів + Т-лімфоцитів-кілерівПлазматичних клітин

 

700.Люди, що проживають у різних районах Землі, відріз­няються фенотипічно: негрої­ди, монголоїди, європеоїди. Якою формою добору це мож­на пояснити?

-   Стабілізувальним добором + Дизруптивним добором

-   Штучним добором

-   Рушійним добором

-   Статевим добором

701.Альбінізм спостерігається серед усіх класів хребетних тварин. Ця спадкова патоло­гія трапляється також у лю­дини й обумовлена геном, який має аутосомно-рецесивне ус­падкування. Проявом якого за­кону є наявність альбінізму в людини та в представників рі­зних класів хребетних тварин? + Гомологічних  рядів спадкової

мінливості Вавілова

-   Біогенетичного Геккеля-Мюлле-

ра

-   Одноманітності гібридів I поко­ління Менделя

-   Незалежного успадкування ознак Менделя

-   Зчепленого успадкування Мор­гана

702.При обстеженні хворого була виявлена недостатня кі­лькість імуноглобулінів. Які з перелічених клітин імунної си­стеми виробляють імуногло-буліни?

-   Т-кілери

-   Плазмобласти

-   Т-супресори + Плазматичні

-   Т-хелпери

 

703.У жінки, яка вживає нар­котики, народилася дитина, яка страждає глибокою недо­умкуватістю, із щілинами гу­би й піднебіння, вадами серця. В якому періоді онтогенезу могли виникнути названі по­рушення?

 

-  У періоді гаметогенезу й пост-натальному періоді

-  У періодах гістогенезу й органо­генезу

-  У періоді морфогенезу й пост-натальному періоді

+ У періодах гаметогенезу й емб­ріогенезу

-  У періоді розвитку плода й по-стнатальному періоді

704.Рудиментарними органа­ми називають такі органи, які втратили свою функцію, але зберігаються в зачатковому стані в дорослих організмів. Які з названих органів людини є рудиментарними?

-  Наявність більше двох молоч­нихзалоз

-  Хвіст

-  Голова

-  Шийна фістула + Куприк

705.У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в крові. Це призводить до по­глиблення та прискорення ди­хання, внаслідок чого в крові зменшується концентрація ву­глекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримуєть­ся:

-  імунітетонтогенез + гомеостаз

-  філогенез

-  анабіоз

 

706.Юнак призовного віку про­ходить обстеження в клініці. Виявлено відсутність зубів на нижній щелепі. З'ясовано, що дефект зубів спостерігається в пацієнта з дитинства. Що могло послужити причиною даної аномалії?

-  Інфекційне захворювання

-  Приймання лікарських засобів

+ Порушення органогенезу в ем­бріогенезі

-  Аліментарна недостатність

-  Вітамінна недостатність

707.Біологічним системам на різних рівнях організації влас­тива адаптація. Під адапта­цією розуміється пристосу­вання живого до безупинно мі-нливих[4] умов середовища. Без адаптацій неможлива під­тримка нормального існуван­ня. Що лежить в основі адап­тацій?

-  Спадкоємність і мінливість

+ Подразливість і адекватні реак­ції

-  Обмін речовин і енергії

-  Дискретність і цілісність

-  Гомеостаз і репродукція

708.У 50-літньої жінки був ви­лучений зуб. На місці видален­ня зуба регенерувала нова тканина. Виходячи з функцій органоїдів клітин, назвіть найбільш активні з них при відновленні тканин:

-  центросоми

-  мітохондрії

-  ЕПС

-  лізосоми + рибосоми

 

709.У сім'ї народився хлопчик, усе тіло якого вкрите волос­сям (гіпертрихоз). Ця вада по­в'язана з тим, що на стадії органогенезу закладається ве­лика кількість волосяних фолі­кулів, проте пізніше, у процесі ембріогенезу, відбувається ре­дукція більшої їх частини. Причиною виникнення цієї природженої вади розвитку є недостатня редукція зайвої кількості описаних структур. Наслідком порушення якої за­кладки вона є?

-  Спланхнотома + Ектодерми

-  Дерматома

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології