О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Склеротома

-  Ентодерми

710.Хворому зі значними опі­ками зробили пересадження донорської шкіри. На 8-му до­бу трансплантат набряк, змі­нився його колір, і на 11-ту добу він почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь?

-  В-лімфоцити

-  Еозинофіли + Т-лімфоцити

-  Еритроцити

711.БазофілиУ батьків, хворих на алко­голізм, діти народжуються мертвими або страждають глибокою недоумкуватістю, косоокі, з незрощенням підне­біння, вадами серця (алкоголь­ний синдром плода). В який пе­ріод можуть виникнути ці по-рушення[5]?

+ Утворення гамет

-   Постембріональний

-   Ембріональний

-   На стадії гаструляції

-   На стадії органогенезу

712.Гаструляція, або утворен­ня зародкових листків зарод­ка, здійснюється різними спо­собами. Яким шляхом утво­рюються екто- і ентодерма в людини?

-   Епіболії

-   Інвагінації

-   Імміграції

+ Імміграції й деламінації

-   Інвагінації й деламінації

713.Назвіть, які компоненти первинних закладок зберіга­ються в статевій системі са­мок амніот:

-   Мюллерів і Вольфів канали

+ Мюллерів  канал  і рудименти канальців головної нирки

-   Вольфів канал

-   рудименти канальців тулубової нирки

-   усі відповіді неправильні

714.Здійснено транспланта­цію нирки хворому за життє­вими показами. Менше ніж через місяць хворий помер внаслідок відторгнення пере­садженого органа. Несуміс­ність за якою системою ста­ла причиною відторгнення?

-  MN + HLA

-  AB0

-  Резус-фактора

-  Еритроцитарних антигенів

 

715.Розвиток загального ада­птаційного синдрому й стресу в організмі супроводжується комплексом неспецифічних ре­акцій. Яка зі стадій стресу є критичною й може призводи­ти до розвитку хвороб диза-даптації?

-  Стадія тривоги

-  Стадія резистентності

-  Стадія толерантності

-  Стадія неспокою + Стадія виснаження

716.У представників однієї з людських популяцій тіло по­довжене, широка варіабель­ність зросту, знижений об'єм м'язової маси, подовжені кін­цівки, зменшена в розмірах і об'ємі грудна клітка, підвище­не потовиділення, знижені по­казники основного обміну та синтезу жирів. До якого ада­птивного типу людей нале­жить дана популяція?

-  Арктичного

-  Типу зони помірного клімату + Тропічного

-  ПроміжногоГірського

717. У людини сильно розвину­та кістково-м'язова система, крупні розміри грудної клітки, у кістковій тканині підвище­ний уміст мінеральних речо­вин, у крові високий рівень ге­моглобіну, білків (альбумінів і глобулінів) та холестерину, підвищена здатність організ­му окислювати продукти ме­таболізму, посилений енерге­тичний обмін, стабільна тер­морегуляція. Який це адаптив­ний тип?

-  Адаптивний тип зони помірного клімату

-  Гірський адаптивний тип

-  Проміжний адаптивний тип

-  Тропічний адаптивний тип + Арктичний адаптивний тип

718.5 експериментальній ла­бораторії здійснено переса­дження нирки свині до корови. Як називається цей вид трансплантації?

-  Автотрансплантація

-  Алотрансплантація

-  Експлантація

+ Ксенотрансплантація

-  Гомотрансплантація

719. Відновлення втраченого органа розпочинається з лізи­су тканин, що прилягають до рани, інтенсивного розмно­ження клітин регенераційного зачатка, а диференціювання клітин призводить до форму­вання органа. Про який вид ре­генерації йде мова? + Епіморфоз

-  Гетероморфоз

-  Ендоморфоз

-  Морфалаксис

-  Регенераційну гіпертрофію

 

720.Який із відомих видів резе­рвів здоров'я людини є най­більш ефективним?

-  Біологічний - нереалізовані мо­жливості генотипу людини

-  Психічний - ступінь відповідно­сті рис характеру, темперамен­ту, здібностей індивіда, профіль його громадської праці

-  Соціальний - рівень громадсь­кого визнання людської особли­вості в межах недооцінки чи пе­реоцінки його здібностей

+ Кореляція дійсно існуючих ре­зервів здоров'я із суб'єктивно існуючими уявленнями про них, тактика й стратегія збереження й розвитку здоров'я людини

-  Функціональний - точний вимір ступеня зношеності його основ­них гомеостатичних систем на певному етапі онтогенезу

721.Що визначає стан передх-вороби як стадія функціональ­ної готовності людського ор­ганізму до розвитку певної хвороби?

-  Інфекційно-імунне напруження

+ Напруження механізмів регуля­ції функцій у тих випадках, коли організм повинен затратити бі­льше зусиль, ніж звичайно, щоб забезпечити рівновагу із сере­довищем

-  Хронобіологічне стомлення

-  Генетичне та непродуктивне напруження

-  Часткову адаптацію до нових умов життя

722.Як відбувається природ­ний процес зміни біогеоценозу?

Внаслідок збільшення чисель­ності особин у популяції

-   Внаслідок зниження чисельнос­ті особин у популяції

+ Внаслідок поступової зміни природних факторів середови­ща

-   Внаслідок розширення ареалу популяції

-   Внаслідок появи нових екологі­чних ніш

 

723.Хворому було пересадже­но чужорідний трансплан­тат. Але через деякий час від­булося відторгнення переса­дженої тканини. Внаслідок ді­яльності яких клітин це відбу­лося?

-   Стовбурових клітин

-   Тромбоцитів

-  Клітин тимуса + Т-лімфоцитів

-   Клітин селезінки

724.Після травми в людини провели резекцію нирки. Зали­шена нирка регенерує зі збіль­шенням розмірів. Які процеси мали місце під час регенера­ції?

-   Збільшення розмірів клітин

-   Збільшення кількості міжклітин­ного субстрату

-   Диференціація недиференційо-ваних клітин із подальшою їх проліферацією

-   Проліферація диференційова­них клітин

+ Проліферація недиференційо-ваних клітин із подальшою їх диференціацією

725.Народився хлопчик із хво­стовим відділом хребта. Лі­кар пояснив батькам, що в пе­ріод 1,5-3 місяців ембріогенезу зародок людини має 8-11 хво­стових хребців, проте потім, ще до народження, частина їх редукується, залишається лише 4-5 хребців, що форму­ють куприк. Порушення про­цесів їх редукції є причиною описаної вади, яку лікар за­пропонував усунути хірургіч­но. З порушенням якої заклад­ки пов'язана ця вада?

-  Спланхнотома

-  Хорди

-  Міотома

-  Дерматома + Склеротома

726. У лікарню госпіталізована дитина з ознаками тривалого голодування, внаслідок чого відбулося зневоднення органі­зму. Яким розчином можна відновити нормальний баланс?

-  Розчином сахарози

-  Розчином білків

-  Розчином глюкози

+ Ізотонічним   розчином натрію хлориду

-  Гіпертонічним розчином натрію хлориду

727.Зона HLA (головний ком­плекс гістосумісності) розмі­щена в 6-й хромосомі. Кожний ген має кілька алельних варіа­нтів. Чим зумовлена різнома­нітність генотипів у популя­ціях? 1 + Комбінацією алелів[6]

-  Полімерною взаємодією

-  Комплементарною взаємодією

-  Епістатичним впливом

Домінуванням728.У зародка людини поруше­на закладка осьових органів. На якій стадії ембріогенезу це відбулося? + Органогенезу

-   Гаструляції

-   Гістогенезу

-   Бластули

-   Дроблення

729 експерименті в новона­роджених щурів вирізали ти­мус. Які з перелічених змін від­будуться в організмі цих тва­рин?

-   Збільшення кількості лімфоци­тів

+ Не утворюються Т-лімфоцити

-   Відторгнення трансплантата

-   Порушення рухових реакцій

-   Не утворюються антитіла

 

730. Темна шкіра екваторіаль­ної раси запобігає проникнен­ню ультрафіолетових проме­нів, а кучеряве волосся захи­щає від спеки. Якому рівню адаптації відповідають наве­дені риси?

-   Молекулярному

-   Організменому

+ Популяційно-видовому

-   Біоценотичному

-   Біосферному

731. У людини виявлено анома­лії, які пов'язані з порушенням диференціювання зубів (гомо-донтна зубна система) та зміною їх кількості. До якої групи доказів еволюції людини належать такі аномалії?

-   Цитологічні

-   Рудименти

-   Рекапітуляції

+ Атавізми

-  Біохімічні

 

732. У провінціях із надлишко­вим умістом молібдену в сере­довищі в місцевих жителів по­рушується синтез сечової кис­лоти. Яке захворювання роз­вивається внаслідок цього?

-  Гігантизм

-  Хондродистрофія

-  Ендемічний зоб

-  Фенілкетонурія

+ Ендемічна подагра

733. При неповноцінній дієті материнського організму встановлена загибель зародка під час першого критичного періоду. Чому це відбулося?

-  Бластоциста не здатна до ім­плантації

-  Нестача вітамінів викликала му­тацію в клітинах зародка

-  Бластоциста почала ділитися нерівномірно

+ Епітелій матки не готовий сприйняти зародок на стадії бластоцисти

-  Нестача вітамінів викликала му­тацію в клітинах епітелію матки

734. У клініці хворому було пе­ресаджено нирку. Які з перелі­чених клітин імунної системи можуть безпосередньо впли­вати на клітини трансплан­тата?

-  Плазмобласти

Т-хелпери + Т-кілери

-  Плазматичні клітини

-  Тимоцити

У деяких одноклітинних організмів, наприклад, амеб, живлення здійснюється шля­хом фагоцитозу. В яких клі­тинах організму людини таке явище є не способом живлен­ня, а захистом організму від чужорідних агентів (напри­клад, мікроорганізмів)? + Лейкоцитах

-  Еритроцитах

-  Епітеліоцитах

-  Міоцитах

-  Тромбоцитах

736.   У трансплантаційному
центрі пацієнту
40 років здій-
снили пересадження нирки,
яку взяли в донора, що загинув
в автомобільній катастрофі.
Для запобігання відторгненню
нирки трансплантаційний
імунітет у хворого пригнічу-
ють за допомогою:

-  антибіотиків

-  антидепресантів + імунодепресантів

-  антисептиків

-  імуностимуляторів

 

737.Під дією опромінення уль­трафіолетовими променями в людини темнішає шкіра, що є захисною реакцією організму. Яка захисна речовина - похід­не амінокислот - синтезуєть­ся в клітинах під впливом уль­трафіолету?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології