О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Аргінін

+ Меланін

-  Метіонін

-  Фенілаланін

-  Тироксин

738.При первинній агаммагло-булінемії вміст імуноглобулі-нів у сироватці крові різко знижений, у лімфоїдних орга­нах немає плазматичних клі­тин. Яка система імунітету при цьому порушується?

-  Синтез молочної кислоти

-  Синтез лізоциму

+ Антитілоутворення

-  Фагоцитоз

-  Утворення Т-лімфоцитів

 

739. У тяжко травмованої лю­дини поступово настала біо­логічна смерть. Свідченням цього є:

-  відсутність рухливості

-  відсутність серцебиття й дихан­ня

-  невпорядкованість хімічних про­цесів

-  непритомність

+ у клітинах відбуваються автоліз і розкладання

740. У новонародженої виявле­но п'ять пар сосків молочних залоз (політелія), яка, хоч і має суто косметичне значен­ня, проте стурбувала батьків. Лікар пояснив, що на початку ембріогенезу відбувається за­кладка п'яти пар сосків, чоти­ри з яких редукуються ще до народження дитини. Пору­шенням якої закладки обумов­лена ця природжена вада роз­витку?

-  Міотома

+ Ектодерми

-  Склеротома

-  Спланхнотома

-  Дерматома

У малярійного плазмодія -збудника триденної малярії -розрізняють два штами: пів­денний та північний. Вони від­різняються тривалістю інку­баційного періоду: у південно­го він короткий, а в північного

-    довгий. Дія якого добору проявляється в даному випад­ку?

-   Штучного

-   Статевого

-   Стабілізувального + Розсікаючого

-   Рухового

742.У пацієнта віком 58 років у печінці був знайдений ехіно­кок. У зв'язку із цим хірург ви­конав резекцію частини печін­ки з личинкою ехінокока. Який вид регенерації буде відбува­тися в печінці?

-   Епіморфоз

-   Метаморфоз + Ендоморфоз

-   Морфалаксис

-   Гетероморфоз

743.Інспектор лісної охорони виявив лісове озеро, повністю засипане сміттям. У складе­ному протоколі зазначена по­рушена екосистема. Яка при­родна система була зруйнова­на?

-   Біотоп

-   Біом

-   Екосфера

-   Екологічна ніша + Біогеоценоз

744.У клітинах організму лю­дини знижена інтенсивність синтезу ДНК і РНК, поруше­ний синтез необхідних білків, мітотична активність незна­чна. Якому періоду онтогенезу скоріш за все відповідають такі зміни?

-  Підлітковому віку + Літньому віку

-  Молодому віку

-  Початку зрілого віку

-  Юнацькому віку

745.     Під час повторного пере-
садження шкіри від того
са-
мого
донора в реципієнта про-
цес відторгнення відбувся на-
багато швидше, ніж після
першої трансплантації. З на-
явністю яких клітин це пов'я-
зано?

+ Т-лімфоцитів

-  Плазмобластів

-  Тромбоцитів

-  Еритроцитів

-  Стовбурових

746.Для людей, що здавна жи­вуть в умовах високогір'я, ха­рактерним є ряд пристосу­вань. Яка з нижченаведених адаптацій не є типовою для жителів гір?

-  Підвищений уміст гемоглобіну

 

-  Збільшення   життєвої ємності легень

+ Зменшення довжини ніг у порів­нянні з довжиною рук

-  Посилення легеневої вентиляції

-  Збільшений уміст міоглобіну в м'язах

747.     Як називається переса-
дження органа від однієї лю-
дини до іншої?

+ Алотрансплантація

-  Автотрансплантація

-  Експлантація

-  Ксенотрансплантація

748.ГетероморфозНа організм людини одно­часно впливають різні соціое-кологічні фактори, при цьому дія одного фактора залежить від сили й модифікуючого впливу інших факторів. Дана закономірність має назву:

 

-   екологічна валентність

-   адаптація

-   ефект компенсації + взаємодія факторів

-   обмежувальний фактор

749.Токсичні речовини, що мі­стяться в отруті змій, ма­ють різні властивості. Яка властивість використовуєть­ся при застосуванні зміїної отрути як лікарського засобу?

-  Цитотоксична

-  Гемолітична

+ Підвищувати згортання крові

-  Нейротоксична

-  Кардіотоксична

750. Під час ембріонального розвитку процес реалізації ге­нетичної інформації й розви­тку організму може поруши­ти деяка хімічна сполука, уна­слідок чого виникає каліцтво. Як називається така сполука?

-  Фібриноген

-  Антиген

-  Комутаген + Тератоген

АглютиногенПитання. У деяких районах Землі, наприклад в Африці, спостеріга­ється значне зростання населення. Причиною цього є: а) науково-технічна революція; б) поліпшення умов життя; в) поліпшення медичного обслугову­вання; г) зростання народжуваності; д) підвищення загального рівня освіти. Який варіант автори пропонують як правильний, невідомо. Можливо, слід вибрати відповідь в, але ж варіант б повинен уміщувати (!) в собі й цю відпо­відь також. Якщо поліпшуються економічні умови життя (варіант б), діти пе­рестають помирати з голоду, і це теж важливий фактор. Про які райони Землі конкретно йде мова - невідомо. Африка - вона велика. На наш погляд, тут неможливо вибрати однозначну правильну (або й навіть найбільш правиль­ну) відповідь.

Питання. При патологоанатомічному дослідженні трупа 20-річної ді­вчини в яєчнику було виявлено 57 рубців жовтих тіл і 9 жовтих тіл. В якому віці в неї почалися овуляції? Варіанти відповідей: а) 14,5; б) 15; в) 15,5; г) 16; д) 16,5. Правильний варіант - а. Задача потребує математичного розрахунку.

Питання. Ступінь патогенності іонізуючого випромінювання визна­чається насамперед: а) проникливістю; б) іонізуючою його здатністю; в) експозицією (тривалістю дії); г) його видом; д) його енергетичною характе­ристикою. Пропонується варіант д як правильний. Дане питання виходить за межі програми з дисципліни. Зауважимо також, що від енергетичної характе­ристики залежить і іонізуюча здатність випромінювання.144

751. НАЙПРОСТІШІУ препараті пунктату червоного кісткового мозку, забарвленому за Романовсь-ким, виявлено внутрішньоклі­тинні дрібні овальні тільця, 3 мкм, ядро займає 1/3 клітини, усередині є ядерце. Яким мо­же бути діагноз?

 

-   Токсоплазмоз

-   Трипаносомоз

+ Вісцеральний лейшманіоз

-   Балантидіаз

-   Малярія

752. У жінки народилася мерт­ва дитина з багатьма вадами розвитку (неповністю розді­лені передсердя й шлуночки, мікрофтальмія, мікроцефа­лія). Яке протозойне захворю­вання могло спричинити внут-рішньоутробну загибель пло­да?

-   Балантидіаз

+ Токсоплазмоз

-   Малярія

-   Лейшманіоз

-   Трипаносомоз

753. У хворої - запалення сечо­статевих шляхів. У мазку зі слизової оболонки піхви вияв­лено овальні клітини з великим ядром, вістрям у кінці тіла та ундулювальною мембраною. Назвіть захворювання:

-   лямбліоз

+ трихомоноз

-   балантидіаз

-   лейшманіоз

-   амебіаз

 

754.У зоопарк одного з міст України завезли антилоп із бе­регів озера Вікторія. У мазках крові тварин виявлено трипа­носоми. Які профілактичні за­ходи найбільш доцільно прове­сти?

+ Профілактичні заходи не потрі­бні

-  Взяти мазки крові в осіб, що знаходилися в контакті із твари­нами

-  Вилікувати тварин

-  Карантинні заходи

-  Знищити тварин - носіїв трипа­носом

755.У відділення інфекційної лікарні потрапив хворий із по­переднім діагнозом "амебіаз". Для лабораторної діагностики потрібно використати такий матеріал:

-  плазму крові

-  клітини кісткового мозку

-  зубний наліт

 

-  дуоденальний уміст + фекалії

756.Яким протозойним захво­рюванням можна заразитися при переливанні крові?

-  Трихомонозом + Малярією

-  Лейшманіозом

-  Лямбліозом

-  Токсоплазмозом

У рідких фекаліях хворого зі слизом та кров'ю виявлено крупні яйцеподібні клітини, велике ядро в них схоже на квасолю, навколо оболонки по­мітно якесь мерехтіння. Що це за паразит?

-  Токсоплазма

-  Кишкова трихомонада + Балантидій

-  Лямблія

-  Дизентерійна амеба

 

758.На прийом до лікаря звер­нувся хворий зі скаргами на виснажливі напади, що часто повторюються, супроводжу­ються ознобом, жаром та потом. Для встановлення ос­таточного діагнозу треба до­слідити:

-  дуоденальний уміст

-  спинномозкову рідину

-  виділення статевих органів + кров

-  фекалії

759.У лабораторії досліджу­вали фекалії хворого із хроніч­ним запаленням товстої киш­ки. Виявлено округлі цисти розміром до 18 мкм з 8 та 16 ядрами. Кому вони належать?

-  Дизентерійним амебам

-  Балантидіям

-  Лямбліям

-  Токсоплазмам

+ Кишковим амебам

760.Народилася дитина із гру­бими порушеннями будови че­репа, без очей і ручок, з майже повною відсутністю зовнішніх статевих органів. У матері раніше було 2 викидні. Яке це захворювання може бути?

+ Токсоплазмоз

-  Трипаносомоз

-  Вісцеральний лейшманіоз

-  Амебіаз

 

-  Малярія

 

761.Від хворого хронічною амебною дизентерією в лабо­раторію доставили оформлені фекалії без домішок слизу й крові. Які форми амеби можна в них виявити?

-  8- та 16-ядерні цисти

+ Чотириядерну цисту й просвітну форму

-  Ооцисту з 8 спорозоїтами

-  Тканинну форму

-  Чотириядерну цисту, просвітну й тканинну форми

762.Хворий звернувся до лікаря із приводу слабості, підвище­ної стомлюваності, безсоння вночі та сонливості вдень, го­ловного болю, апатії, загаль-мованості. Який метод діаг­ностики слід використати?

+ Мікроскопію спинномозкової рі­дини

-  Мікроскопію калу

-  Мікроскопію пунктату грудини

-  Посів крові на живильне сере­довище, мікроскопію

-  Мікроскопію товстої краплі крові й мазка

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології