О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

763.На лікуванні в гастроен­терологічному відділенні зна­ходилися діти, хворі на лямб­ліоз. Зараження їх трапилось:

-  трансплацентарно

-  внаслідок укусів комарів

+ під час заковтування цист із во­дою та їжею

-  під час пошкодження шкіри (по­дряпини)

-  під час заковтування вегетатив­них форм із водою та їжею

У 3-річної дитини різко підвищилася температура, ви­никли пронос, висипання на шкірі, збільшилися селезінка та печінка. У сім'ї живе кіш­ка, у якої сльозилися очі, втра­чено зір. Яке можливе захво­рювання в дитини?

-  Балантидіаз

-  Вісцеральний лейшманіоз

-  Трихомоноз

-  Амебіаз

+ Токсоплазмоз

765.Від хворого хронічним шлунково-кишковим захворю­ванням до лабораторії доста­вили рідке випорожнення. На підставі якого результату до­слідження ставиться діагноз амебіазу?

+ Тільки при виявленні тканинної форми амеби

-  При виявленні тканинної форми амеби та позитивних результа­тах імунологічного аналізу

-  Достатньо виявлення в калі до­мішок крові

-  При виявленні будь-якої форми амеби (тканинної чи просвітної форм, або цисти)

-  При виявленні просвітної фор­ми або цисти амеби

766.Хворому поставили попе­редній діагноз "урогеніталь-ний трихомоноз". Для уточ­нення діагнозу потрібно:

-  виявити цисти у фекаліях

-  провести імунологічні реакції

-  виявити вегетативні форми у випорожненні

+ виявити вегетативні форми у виділеннях статевих органів

-  виявити вегетативні форми в крові

767.У хворого з виразковим ураженням кишечнику в рідких фекаліях зі слизом виявлено кров. Яку протозойну хворобу найбільш імовірно припусти­ти?

-  Лейшманіоз

-  Токсоплазмоз + Амебіаз

-  Трихомоноз

-  Лямбліоз

 

768.У хворого півтора тижні спостерігається пропасниця. Напади високої температури повторюються через 2 дні. Коли слід взяти кров на ана­ліз?

+ У будь-який час

-  У період ознобу та підвищення температури

-  Між нападами

-  У період жару - при дуже висо­кій температурі

-  При зниженні температури

769.У жінки було 2 спонтан­них аборти. Лікар виявив ток­соплазмоз. Яким найбільш імо­вірним шляхом заразилася ця жінка?

?

+ Аліментарним

-  Контактно-побутовим (через мо­чалку, рушник) або статевим

-  Трансмісивним

-  Трансплацентарно

-  Під час переливання крові

770.Група українських біологів відловлювала в Середній Азії піщанок. У деяких членів екс­педиції виявлено виразки на шкірі. Який вид найпростішо­го є найбільш імовірним збуд­ником захворювання

-  Balantidium coliPlasmodium falciparum + Leishmania major

-  Trypanosoma cruzi

-  Toxoplasma gondii

 

771. У хворого в пунктаті лім­фатичних вузлів виявлено дрі­бні тільця, зігнуті у формі півмісяця. При забарвленні за Романовським цитоплазма блакитна, ядро червоне. Джгутиків немає. Що це?

-  Лейшманії

+ Токсоплазми

-  Лямблії

-  Трипаносоми

-  Трихомонади

772. Від хворого хронічною амебною дизентерією в лабо­раторію доставлено рідке ви­порожнення з домішкою крові. Які форми дизентерійної аме­би можна там виявити?

-  8- та 16-ядерні цисти + Тканинну форму

 

-   Чотириядерну цисту, просвітну та тканинну форми

-   Чотириядерну цисту й просвітну форму

-   Тканинну форму, просвітну фо­рму, одноядерну цисту

773. У хворого головний біль, біль м'язів, раптово підвищи­лася температура, надвечір знизилася із сильним потови­діленням. Шкіра жовтянична, збільшені печінка та селезінка. Які методи діагностики по­трібні?

-   Мікроскопія пунктатів внутрішніх органів

-   Внутрішньошкірна алергійна проба з токсоплазміновим анти­геном

 

-   Імунологічні реакції крові хворо­го з антигенами

-   Протозоологічне дослідження фекалій хворого

+ Мікроскопія товстої краплі та мазків крові

774.     У нативному мазку фека-
лій клінічно здорової людини
виявлено овальні цисти розмі-
ром
50x30 мкм з добре поміт-
ною оболонкою та двома
яд-
рами
різного розміру. Ці цис-
ти належать:

-  Giardia lamblia

-  Entamoeba gingivalis

-  Entamoeba histolytica

 

-  Amoeba proteus + Balantidium coli

775.Дитину 14 років із норма­льним розвитком госпіталізу­вали з діагнозом токсоплаз­моз. Зараження могло трапи­тись:

+ через забруднені ооцистами ру­ки

-   шляхом заковтування цист із водою

-  через пошкодження шкіри (по­дряпини)

-  трансплацентарно

-  через слизові оболонки носа

776. Студентка скаржиться
на біль у шлунку, втрату апе-
титу, рідке випорожнення з
домішкою слизу. У фекаліях
виявлено овальні утвори 12
мкм із двоконтурною оболон-
кою, усередині - 2-4 ядра. Що
це?

-  Балантидій

-  Циста амеби

-  Тканинна форма амеби + Циста лямбліїПросвітна форма амеби

 

777. До поліклініки звернувся студент-іноземець, який при­був з Індії. У фекаліях виявили вегетативні форми дизенте­рійної амеби. Назвіть най­більш імовірний шлях проник­нення збудника в організм хво­рого:

-  парентеральний + аліментарний

-  трансмісивний

-  статевий

-  повітряно-краплинний

778. Фекалії хворого з підозрою на амебіаз доставлено до ла­бораторії через годину після виділення. Амеб не виявлено. Чи виключає це діагноз амебі­азу?

+ Ні, тому що вегетативні форми швидко руйнуються в зовніш­ньому середовищі

-   Ні, тому що треба додатково зробити аналіз крові та імуноло­гічне дослідження

-   Так, тому що відсутні всі форми амеби (просвітна, тканинна, ци­ста)

-   Так, тому що відсутні просвітні форми й цисти

-   Так, тому що відсутні тканинні форми

779. У хворого - запалення два­надцятипалої кишки, жовчно­го міхура. У фекаліях виявлено 2-4-ядерні овальні цисти роз­міром 12 мкм, з добре окрес­леною товстою оболонкою. Яке це може бути захворю­вання?

-   Токсоплазмоз

-   Трихомоноз + Лямбліоз

-  Балантидіаз

-  Амебіаз

780.     У хворого спостерігається
типова для нападу малярії клі-
нічна картина: лихоманка, ви-
снаження. Напади повторю-
ються через певні проміжки
часу. Яка стадія малярійного
плазмодія виявляється в крові
хворого під час кожного напа-

ду1?

-  Спорозоїт

-  Ооциста

-  Оокінета

-  Спороциста + Мерозоїт

781.До хірургічного відділення госпіталізовано хворого з пі­дозрою на абсцес печінки. Останнім часом хворий по­стійно перебував у відря­дженні в межах України й не­одноразово хворів на гостре шлунково-кишкове захворю­вання, яке супроводжувалося рідкими випорожненнями з домішками крові. До лікаря хворий не звертався. Яке про­тозойне захворювання може бути у хворого?

-  Малярія

-  Лейшманіоз

-  Трипаносомоз

 

Незрозуміло, що означає "під час напа­ду"? Під час ознобу або жару, або при зниженні температури (все це стадії напа­ду), а також між нападами спостерігають­ся різні форми плазмодія, причому під час нападу це шизонти різних стадій. А стадію мерозоїтів перед нападом важко "спійма­ти" ("Збірник завдань...", питання №153).+ Амебіаз

-   Токсоплазмоз

 

782. У людини у фекаліях наявні слиз, кров та знайдено най­простіші довжиною 30-200 мікрон. Тіло покрите війками, має правильну овальну форму із трохи звуженим переднім кінцем і широким округлим за­днім кінцем. На передньому кінці помітний рот. У цито­плазмі є два ядра й дві скоро­тливі вакуолі. Кому з найпро­стіших належать ці ознаки?

-   Лямблії

-   Дизентерійній амебі

-   Трихомонаді

-   Кишковій амебі + Балантидію

783. У жінки народилася мерт­ва дитина з багатьма вадами розвитку. Який матеріал не­обхідно дослідити для підтве­рдження діагнозу токсоплаз­мозу?

+ Плаценту, гістологічні зрізи ор­ганів плода

-   Кал матері

 

-   Імунологічну пробу крові матері з антигеном

-   Уміст кишечнику плода

-   Пунктат внутрішніх органів ма­тері

784. У свіжих кров'янисто-сли­зових фекаліях хворого з дис­функцією кишечнику виявили найпростіших, які пересували­ся за допомогою випинань ек­топлазми й мали захоплені еритроцити. Який вид най­простіших найбільш імовірно виявити?

-  Трихомонаду кишкову

-  Токсоплазму

+ Дизентерійну амебу

-  Балантидія

-  Лямблію

 

785. У рідких фекаліях було знайдено грушоподібні най­простіші розміром 10-20 мік­рон. Вони мають 5 джгутиків і швидко рухаються. Помітні ундулювальна мембрана й ве­лике ядро. Тіло закінчується аксостилем. Якого найпрос­тішого було знайдено?

-  Lamblia

-  Trichomonas

-  Entamoeba coli

+ Trichomonas hominis

-  Balantidium

786. У хворого - великі виразки (10-15 см) на нижніх кінцівках, болісні при пальпації, з вели­ким сукровичним ексудатом. Місяць тому знаходився в азі­атській країні в сільській міс­цевості, де живуть москіти й гризуни. Назвіть захворювання та його збудника:

+ зоонозний шкірний лейшманіоз, Leishmania major

-  кала-азар, Leishmania donovani

-  трипаносомоз, Trypanosoma brucei gambiense

-  алергічна реакція на укуси мос­кітів

-  антропонозний шкірний лейш­маніоз, Leishmania tropica

Ретельними лаборатор­ними дослідженнями вмісту кишечнику здорової людини встановлено наявність середкишкової мікрофлори Enta­moeba histolytica forma minuta. За яких умов у цієї людини може розвинутися амебіаз?

-  Після вживання кисломолочних продуктів

+ Внаслідок недоїдання

-  Внаслідок  тривалого перебу­вання на сонці

-  Внаслідок часткової втрати кро­ві

-  Після контакту із хворим на грип

 

788. У хворого спостерігають­ся пропасниця, збільшення се­лезінки й печінки, установлено зменшення кількості еритро­цитів у крові. При мікроскопу­ванні мазків пунктату грудини в клітинах кісткового мозку виявлено велику кількість дрі­бних одноклітинних безджгу-тикових паразитів. В їх цито­плазмі розміщене одне ядро. Помічено паличкоподібний блефаропласт. При культиву­ванні паразита на штучному живильному середовищі він перетворюється на джгути­кову форму. Яке захворювання можна припустити?

-  Трихомоніаз

-  Амебіаз

+ Вісцеральний лейшманіоз

-  Трипаносомоз

-  Хворобу Шагаса

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології