О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

789. У зоопарк одного з міст України доставлені броненосці з Південної Америки. В їх крові виявлено Trypanosoma cruzi. Чи являють собою ці тварини епідеміологічну небезпеку?

+ Епідеміологічної небезпеки не­має

-  Небезпечні тільки для людини

-  Небезпечні для домашніх тва­рин і людини

-  Небезпечні тільки для собак

-  Небезпечні для інших бронено­сців і собак

 

790.Під час дослідження дуо­денального вмісту хворого з розладом травлення виявлено найпростіших розміром 10­18 мкм. Їхнє тіло має грушо­подібну форму, 4 пари джгу­тиків, у розширеній передній частині тіла 2 ядра, розміще­них симетрично. Який пред­ставник найпростіших пара­зитує у хворого?

-  Трихомонада кишкова

-  Амеба кишкова

-  Балантидій + Лямблія

-  Дизентерійна амеба

791.Група українських турис­тів привезла із Самарканда піщанок. На митниці під час обстеження звірків на шкірі виявили виразки. Який вид най­простішого є найбільш імовір­ним збудником захворювання тварин?

-  Balantidium coli

+ Leishmania major

-  Trypanosoma cruzi

-  Plasmodium falciparum

-  Toxoplasma gondii

792Муха цеце (Glossina pal-palis), яка щойно вийшла з ля­лечки, насмокталася крові лю­дини, хворої на африканську сонну хворобу. Через тижденьця сама муха вкусила здорову людину, але остання не захво­ріла на трипаносомоз, тому що:

+ для розвитку інвазійної стадії в організмі мухи трипаносомі по­трібно 20 днів

-  ця людина своєчасно зробила відповідні профілактичні щеп­лення

-  переносником збудника трипа­носомозу є не муха цеце, а мо­скіт

-  людина мала вроджений імуні­тет

-  трипаносомоз - природно-осе­редкова хвороба, а повторний укус стався, очевидно, за ме­жами природного осередку

793.     Під час дослідження мазка
крові хворого з підозрою на
малярію, узятого в період ре-
місії, плазмодії виявлені не
бу-
ли.
В який період хвороби не-
обхідно було взяти кров і які
препарати приготувати для
підтвердження діагнозу?

-  Мікроскопічне дослідження маз­ка периферичної крові, узятого під час лихоманки

-  Мікроскопічне дослідження тов­стої краплі крові в період ремісії

-  Зараження лабораторних тва­рин кров'ю хворого, узятою в будь-який період

+ Мікроскопічне дослідження тов­стої краплі й мазка периферич­ної крові, узятих у період напа­ду

-  Серологічні дослідження в будь-який період

794.До лікаря звернувся паці­єнт, який скаржиться на за­гальну слабість, біль у кишеч­нику, порушення функцій тра­влення, часті проноси (3-5 ра­зів на добу) з домішками крові. Лабораторний аналіз фекалій показав наявність вегетатив­них форм найпростіших, що мають непостійну форму ті­ла, у цитоплазмі яких міс­тяться фагоцитовані ерит­роцити. Який представник найпростіших виявлений у фе­каліях хворого?

-  Лямблія

-  Балантидій

-  Амеба кишкова

-  Трихомонада кишкова + Дизентерійна амеба

 

795.Яку клінічну картину мо­жна спостерігати у хворого на триденну малярію (збудник хвороби Plasmodium vivax; на­ведена температура, що вимі­рюється кожен день)?

-  40-37-37-40-37-37-... + 40-37-40-37-40-37-...

-  40-37-37-37-40-37-37-37-.

40-40-37-40-40-37-40-40­37.

-  40-40-40-37-40-40-40-37-.

796.При вживанні в їжу недо­статньо провареного м'яса ссавців можна заразитися:

-  трипаносомозом

-  лямбліозом

+ токсоплазмозом

-  балантидіазом

-  лейшманіозом

797.До лікаря звернувся хво­рий, у якого на обличчі не за­гоюються виразки. Нещодавно хворий приїхав із Туркменіс-тану. Лікар установив діаг­ноз: шкірний лейшманіоз. Яким шляхом збудник цієї хво­роби проник в організм люди­ни?

-  Аліментарним

-  Статевим

-  Повітряно-краплинним

-  Контактно-побутовим + Трансмісивним

 

798.У робітниці тваринниць­кої ферми алергічна проба на токсоплазмоз виявилася пози­тивною, у сироватці крові ви­явлене наростання титру ан­титіл. Вона ні на що не скар­житься. Яке захворювання можна припустити?

-  Безсимптомний токсоплазмоз

-  Хронічний токсоплазмоз

-  Гострий токсоплазмоз

-  Уроджений токсоплазмоз + Паразитоносійство токсоплазм

799.Під час медичного обсте­ження в одного із працівників їдальні у фекаліях виявлено ци­сти, що містять 4 ядра одна­кового розміру. Для якого най­простішого характерні такі цисти?

-  Амеби кишкової

-  Балантидія + Дизентерійної амеби

-  Трихомонади вагінальної

-  Токсоплазми

?

800.До зоопарку м. Києва були доставлені антилопи з Афри­ки. У крові в них виявлено Try-panosoma brucei gambiense. Чи є епідеміологічно небезпечни-

ми ці тварини

- Небезпечні для свійських тва­рин і людини

-   Небезпечні для інших антилоп

+ Не становлять епідеміологічної небезпеки

-   Небезпечні тільки для хижаків

-   Небезпечні тільки для людини

 

801. У людини встановлено хронічний (безсимптомний) токсоплазмоз. Госпіталізації не було зроблено, а розгублені родичі ізолювали пацієнта від будь-яких контактів. Лікар указав на недоцільність ізоля­ції, оскільки:

-   зараження людини токсоплаз­мозом відбувається виключно внутрішньоутробно

+ людина не може бути джерелом зараження іншої людини

-   збудник токсоплазмозу переда­ється повітряно-краплинним шляхом

-   уся родина вже уражена токсо­плазмою, і лікувати слід усіх

-   це спровокує загострення хво­роби

802. У населеному пункті, що розміщений поблизу водойми, було виявлено два випадки за­хворювання на малярію. Діаг­ноз був підтверджений дослі­дженням крові, яке показало наявність збудника триденної малярії. Це:

+ Plasmodium vivax

-   Plasmodium falciparum

-   Plasmodium malariae

-   Plasmodium ovale

-   Plasmodium berghei

-   У результаті обстеження хворому поставлений діагноз вісцеральний лейшманіоз. Збу­дник цього захворювання лока­лізується в:м'язах

-   еритроцитах

-   клітинах головного мозку

-   легенях

+ клітинах печінки й селезінки

804.До лікаря звернувся хворий із тяжким розладом дії кише­чнику; у рідких фекаліях зі сли­зом виявлено кров. Підозрюва­на була бактеріальна дизен­терія, але діагноз лаборатор­но не підтвердився. Яка про­тозойна хвороба найбільш імовірна в цього хворого?

-   Токсоплазмоз

-   Лямбліоз

-   Трихомоноз + Амебіаз

-   Лейшманіоз

 

805.Робітник скотарні зара­зився балантидіазом. Для лю­дини інвазійною є:

-   ооциста

-   велика вегетативна форма

-   псевдоциста + циста

-   спорозоїт

806.Хворій під час пологів пе­релили кров донора, який при­був з Анголи. Через два тижні в реципієнтки виникла пропас­ниця. Було припущено, що у хворої малярія. За допомогою якого лабораторного дослі­дження можна уточнити цей діагноз?

 

-   Вивчення лейкоцитарної фор­мули крові

+ Дослідження товстої краплі кро­ві

-   Визначення збудника методом посіву крові на живильне сере­довище

 

-   Проведення  серологічних до­сліджень

-   Дослідження пунктату лімфати­чних вузлів

 

807.Які стадії життєвого ци­клу токсоплазм відбуваються в організмі людини?

+ Ендогонія

-  Шизогонія

-  Спорогонія

-  Гаметогенез

-  Запліднення[7]

808.У хворого виявлено запа­лення та збільшення лімфати­чних вузлів, виразки шкіри та навколишніх тканин. Мікро­скопування виділень із виразок виявило внутрішньоклітинні форми джгутикових. Яке за­хворювання може бути у хво­рого?

-  Кокцидіоз

-  Балантидіаз

-  Лейшманіоз вісцеральний

-  Токсоплазмоз

+ Лейшманіоз дерматотропний

809.У хворого на малярію бра­ли кров для дослідження в пе­ріод ознобу та підвищення температури. Які стадії ери-троцитарної шизогонії пере­важатимуть?

-  Багатоядерні шизонти

-  Амебоподібні трофозоїти

-  Трофозоїти в стадії кільця

-  Статеві форми

+ Розпад шизонтів і звільнення мерозоїтів?

810.Хворий скаржиться на за­гальну слабість, поганий апе­тит, нудоту. Під час обсте­ження дуоденального вмісту виявлено найпростіші грушо­подібної форми з 4 парами джгутиків та 2 ядрами. Яке захворювання може  бути в

пацієнта

-  Лейшманіоз

-  Токсоплазмоз + Лямбліоз

-  Малярія

-  Трихомоноз

811.     У жінки народилася мерт-
ва
дитина з багатьма вадами
розвитку. Яке протозойне за-
хворювання могло спричинити
внутрішньоутробну загибель
плода?

-  Амебіаз

-  Малярія

-  Лейшманіоз

+ Токсоплазмоз

-  Лямбліоз

812.До інфекційної лікарні зве­рнувся хворий зі скаргами на часті рідкі випорожнення, біль у шлунку, блювання. Під час протозойного досліджен­ня фекалій виявлено невеликі вегетативні форми без ерит­роцитів. Фекалії помістили в холодильник, і через добу ви­явилися 4-ядерні цисти. При­чиною такого стану може бути:

-  Trichomonas

+ Entamoeba histolytica

-  Balantidium

-  Entamoeba coli

 

-  Lamblia

 

813.У хворого із симптомами запалення 12-палої кишки, жо­вчного міхура, жовчних про­токів у фекаліях виявлено 2-4 ядерні цисти розміром 10-14 мкм, овальної форми, з відша­рованою у вигляді півмісяця оболонкою. Які найпростіші паразитують у хворого? + Лямблії

-  Балантидії

-  Дизентерійні амеби

-  Трипаносоми

-  Лейшманії

814.Бізнесмен приїхав в Індію з Південної Америки. При огляді лікар виявив, що пацієнт страждає від сонної хвороби. Яким був спосіб інвазії?

-  Унаслідок укусів комара + Унаслідок укусів клопа

 

-   Через  забруднені  фрукти та овочі

-   Через брудні руки

-   Після контакту із хворими соба­ками

815.Чоловік 42 років звернувся до лікаря зі скаргами на сла­бість м'язів, виснаженість, сонливість, зниження розумо­вої діяльності. З'ясовано, що 5 років тому хворий перебував у Ефіопії. Які дії лікаря най­більш доцільні для встанов­лення діагнозу?

-   Узяти на дослідження фекалії

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології