О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-   Провести аналіз мазка, узятого зі статевих органів

-   Провести   мікроскопію мазків крові

+ Дослідити пунктати лімфовузлів
і спинномозкової рідини

-  Дослідити біоптат м'язів

816.До гастроентерологічного відділення був прийнятий хво­рий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі вияв­лено рухомі найпростіші гру­шоподібної форми, двоядерні, з 4 парами джгутиків і опор­ним стрижнем - аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується в пацієнта?

-  Балантидіаз

-  Токсоплазмоз

-  Трихомоноз

-  Амебна дизентерія + Лямбліоз

 

817.При якому протозойному захворюванні людини уража­ються головний мозок і очі?

-  Лейшманіоз

-  Лямбліоз

-  Трихомоноз

+ Токсоплазмоз

-  Амебіаз

818.Малярія - тяжке прото­зойне захворювання, яке су­проводжується виснажливи­ми нападами лихоманки. Ці напади виникають тому, що[8]:

 

-   уражаються селезінка, кістковий мозок

-   відбувається сенсибілізація ор­ганізму

+ відбувається гемоліз еритроци­тів внаслідок шизогонії

-   утворюються антитіла до своїх еритроцитів, які викликають ге­моліз

-   розриваються клітини печінки внаслідок шизогонії

819.За допомогою кровосисних переносників відбувається за­раження:

- лямбліями + лейшманіями

-  трихомонадами

-  амебами

-  токсоплазмами

820інфекційне відділення лі­карні госпіталізовано хворого, у якого спостерігаються ви­снажливі напади лихоманки, що супроводжуються підви­щенням температури тіла до 40°С. Ці напади ритмічно по­вторюються кожні 48 год. З анамнезу відомо, що хворий нещодавно повернувся із країн Південної Африки, де перебу­вав протягом трьох років. Який імовірний збудник цього захворювання? + Збудник триденної малярії

-  Збудник токсоплазмозуЗбудник лямбліозу

-  Збудник африканського трипа­носомозу

-  Збудник чотириденної малярії

821.До медико-генетичної кон­сультації звернулося подруж­жя у зв'язку з народженням дитини з багатьма вадами розвитку (мікроцефалія, іді­отія тощо). Жінка під час ва­гітності хворіла, але мутаге­нів та тератогенів1 не вжи­вала. Каріотип батьків і ди­тини нормальний. Як з'ясував лікар, у квартирі сім'я втри­мує кота. Що може бути ймовірною причиною каліцтва новонародженої дитини?

-  Під час вагітності жінка хворіла на лейшманіоз

-  Під час вагітності жінка хворіла на дизентерію

-  Під час вагітності жінка хворіла на балантидіаз

-  Під час вагітності жінка хворіла на трихомоноз

+ Під час вагітності жінка хворіла на токсоплазмоз

822.Діагноз амебіазу ставить­ся у випадку виявлення у випо­рожненнях:

-  чотириядерних цист

-  одноядерних цист

-  дрібних просвітних форм

-  восьмиядерних цист

+ великих тканинних форм

823.     У хворого кров'яні випо-
рожнення,
3-10 і більше разів
на добу. Яке протозойне за-
хворювання це може бути?

-   Лейшманіоз

-   Трипаносомоз + Амебіаз

-   Малярія

-   Трихомоноз

 

824.У дитини із Середньої Азії виявлено вісцеральний лейш­маніоз. Назвіть внутрішній орган, у якому можуть знахо­дитися паразити:

-   спинний мозок

-   головний мозок

-   серце

-   легені

+ червоний кістковий мозок

825.Яку клінічну картину мо­жна спостерігати у хворого на чотириденну малярію (збу­дник хвороби Plasmodium ma-lariae; наведена температура,

що вимірюється кожен день)?

-   40-37-40-37-40-37-...

-   40-37-37-37-40-37-37-37-...

40-40-40-40-37-40-40-40-40­37-.

+ 40-37-37-40-37-37-.

-    40-40-37-37-40-40-37-37-.

826.До лікаря, що перебуває в робочому відрядженні в одній із країн тропічної Африки, зі скаргами звернулося місцеве населення із приводу хвороби дітей 10-14-річного віку, що супроводжується стійкою не-циклічною лихоманкою, висна­женням, анемією, збільшенням печінки й селезінки. Ураховую­чи наявність москітів у місце­вих умовах, можна передба­чити, що діти хворіють на:

-  + вісцеральний лейшманіозбалантидіаз

-  токсоплазмоз

-  лямбліоз

-  амебіаз

827Жінка 25 років любила вживати сирі продукти тва­ринництва (молоко, яйця, м'я­со). Коли вона завагітніла, лі­карі при обстеженні виявили в крові високі титри антитіл, що свідчило про інвазію. По­стало питання про перериван­ня вагітності. Яке захворю­вання виявили в цієї жінки?

-  Трипаносомоз + Токсоплазмоз

-  Трихомоноз

-  Лямбліоз

-  Малярію

828.     Професійні хвороби найча-
стіше трапляються в людей
певної професії. Які із прото-
зойних захворювань можна
віднести до професійних?

+ Балантидіаз

-  Амебіаз

-  Лямбліоз

-  Малярія

-  Лейшманіоз

829.До лікаря звернувся хворий зі скаргами на підвищену тем­пературу, пронос зі слиззю й кров'ю. Під час обстеження у фекаліях хворого були виявлені безколірні ооцисти розміром 23-33 мкм, видовженої яйце­подібної форми, з витягнутим переднім кінцем, на якому є неглибока перетяжка. Ооци-ста з подвійною оболонкою й зернистим шаром усередині.

Для якого виду найпростіших характерні описані особливо­сті?

-  Balantidium coli

-  Lamblia intestinalis + Isospora belli

-  Toxoplasma gondii

-  Entamoeba histolytica

830.Для яких найпростіших є можливим трансмісивний шлях передачі збудника хворо­би?

-  Лямблій, токсоплазм

Малярійних плазмодіїв, токсо­плазм

-  Трихомонад, трипаносом + Малярійних плазмодіїв, лейш-

маній

-  Лямблій, балантидіїв

 

831.До лікаря-інфекціоніста звернулися батьки із хворою дитиною, які тривалий час працювали в одній з азіатсь­ких країн, де водиться багато москітів. У дитини виявлено такі симптоми: шкіра земли­стого кольору, втрата апе­титу, млявість, збільшені пе­чінка, селезінка, периферійні лімфатичні вузли. Для якого протозойного захворювання характерні ці симптоми?

-  Балантидіазу

-  Амебіазу

-  Токсоплазмозу

-  Лямбліозу

+ Вісцерального лейшманіозу

-   Під час мікроскопії мазка фекалій виявлено чотириядер-ні цисти. Якому паразиту з найпростіших вони нале­жать?Лейшманії[9]

-   Балантидію

+ Дизентерійній амебі

-   Трихомонаді

-   Токсоплазмі

 

833. Чоловік середнього віку втратив зір на праве око й звернувся до лікаря із приводу погіршення зору на ліве око. Яке протозойне захворювання може підозрювати лікар?

-   Лейшманіоз

+ Токсоплазмоз

-   Трипаносомоз

-   Лямбліоз

-   Трихомоноз

834. Під час мікроскопічного дослідження нативного пре­парату екскрементів хворого, що мають кров'яно-слизистий характер, було знайдено мік­роорганізми сферичної форми, цитоплазма яких містить еритроцити, а також цисти невеликого розміру з 4 ядрами. Про якого збудника можна думати?

+ Entamoeba histolytica

-   Entamoeba coli

-   Lamblia intestinalis

-   Trichomonas hominis

-   Leishmania donovani

835. У жіночій консультації проводиться обстеження жі­нки, у якої було декілька спон­танних абортів. На підставі клініко-епідеміологічного ана­мнезу був запідозрений хроніч­ний токсоплазмоз. Яке лабо­раторне дослідження най­більш ефективне для підтвер­дження діагнозу?

-  Мікроскопія мазка крові

-  Мікроскопія піхвового мазка + Серологічні реакції й молекуля­рно-генетичні методи

-  Шкірно-алергічна проба

-  Мікроскопія мазка фекалій

 

836.Через два тижні після пе­реливання крові в реципієнта виникла пропасниця. Про яке протозойне захворювання мо­жна думати?

-  Лейшманіоз + Малярію

-  Амебіаз

-  Токсоплазмоз

-  Трипаносомоз

837.Пацієнту встановлено по­передній діагноз: токсоплаз­моз. Який матеріал викорис­тали для діагностики цієї хво­роби?

-  Дуоденальний уміст

-  Фекалії

-  Сечу + Кров

-  Мокротиння

838.Які  протозойні хвороби відносять до природно-осеред­кових захворювань? + Лейшманіоз

-  Лямбліоз

-  Трихомоноз

-  Амебіаз

839. БалантидіазУ лікарню доставили паці­єнта зі скаргами на головний біль. Він хворіє 1,5 тижня. Хвороба розпочалася з різкого підвищення температури тіла до 39,9°С. Через 3 години вона зменшилася, і почалося пото­виділення. Напади повторю­ються ритмічно кожні 48 го­дин. Пацієнт був на екскурсії в одній з африканських країн. Лікарі запідозрили малярію. Який метод лабораторного дослідження слід використа­ти?

 

-  Імунологічну пробу + Аналіз крові

-  Аналіз випорожнень

-  Аналіз виділень із піхви

-  Аналіз сечі

840. У хворої із симптомами запального процесу сечових і статевих шляхів у мазку зі слизової оболонки піхви вияв­лено великі одноклітинні орга­нізми грушоподібної форми із загостреним заднім кінцем ті­ла, великим ядром та ундулю-вальною мембраною. Які най­простіші виявлено в мазку?

-  Trypanosoma brucei gambiense

-  Trichomonas hominis

-  Toxoplasma gondii

-  Lamblia intestinalis

+ Trichomonas vaginalis

841.3 метою паразитологічно-го підтвердження діагнозу й виділення збудника середзем­номорського вісцерального лейшманіозу у хворих проводи­лася стернальна пункція кіст­кового мозку. Якого збудника можна виявити в препаратах кісткового мозку (наведіть латинську назву)?

-  Leishmania tropica minor

-  Leishmania donovani + Leishmania infantum

-  Lamblia intestinalis

-  Trypanosoma cruzi

842.     У фекаліях хворого на хро-
нічний коліт виявлено кулепо-
дібні цисти діаметром
10 мкм
із 4 ядрами. Якому найпрос-
тішому вони належать?

-  Лямблії

+ Дизентерійній амебі

-  Балантидію

-  Кишковій амебі

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології