О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Ротовій амебі

843.До жіночої консультації звернулася жінка, у якої було два мимовільні викидні. Яке протозойне захворювання мо­гло спричинити невиношуван-ня вагітності? + Токсоплазмоз

-  Трихомоноз

-  Балантидіаз

-  Лямбліоз

-  Амебіаз

844.До лікаря звернулися паці­єнти з подібними скаргами: слабість, болі в животі, рідкі випорожнення. Після дослі­дження фекалій з'ясувалося, що терміновій госпіталізації підлягає один із пацієнтів, у якого було виявлено цисти із чотирма ядрами. Для якого найпростішого характернітакі цисти[10]?

-   Кишкової амеби

-   Трихомонади + Дизентерійної амеби

-   Балантидія

-   Лямблії

 

845.Пацієнт, що має на від­критій частині тіла безболісні виразки, покриті коричнево-червоними кірками, звернувся до лікаря. Після видалення цих кірок показалася поверхня, укрита грануляціями. Під час мікроскопування мікропрепа-ратів, пофарбованих за Рома-новським-Гімза, було виявлено мікроорганізми сферичної та овальної форми. Тривалість хвороби була більше одного року. Який мікроорганізм мо­же викликати цю хворобу?

-   Lamblia intestinalis

-   Leishmania tropica var. major

-   Trichomonas hominis + Leishmania tropica var. minor

-   Leishmania donovani

846.Під час мікроскопії мазка фекалій людини виявлено во-сьмиядерні цисти. Кому з най­простіших вони належать?

 

-  Балантидію

+ Амебі кишковій

-  Лямблії

-  Трихомонаді кишковій

-  Токсоплазмі

 

847.У хворого спостерігають­ся нудота, блювання, часті (20 раз на добу) рідкі випоро­жнення з домішками слизу й крові. Під час мікроскопічного дослідження фекалій було ви­явлено вегетативні форми, які мають 2 ядра й війки та од-ноядерні цисти. Який най­більш імовірний діагноз мож­на припустити у хворого?

-  Токсоплазмоз

-  Амебіаз

-  Лямбліоз

+ Балантидіаз2

-  Трихомоноз[11]

848.Під час обстеження вагі­тної жінки була виявлена Trichomonas vaginalis. В якій біологічній формі цей паразит найчастіше зустрічається в організмі людини?

-  Цисти з 4 ядрами + Трофозоїта

-  Цисти з 8 ядрами

-  Одноядерної цисти

-  Мерозоїта

У людини виявлено прото­зойне захворювання, при якому уражений головний мозок і спостерігається втрата зору. Під час аналізу крові знайдено одноклітинні півмісячної фор­ми   із   загостреним кінцем.Збудником цього захворювання є:

-  лейшманія

+ токсоплазма

-  амеба

-  лямблія

-  трихомонада

850.До лікарні потрапили па­цієнти зі скаргами на загальну слабість, біль у кишечнику, розлади травлення. Під час дослідження фекалій було ви­явлено цисти із чотирма яд­рами. Для якого найпростішо­го характерні такі цисти?

-  Балантидія

-  Амеби кишкової

-  Амеби ротової

+ Амеби дизентерійної

-  Лямблії

851.За даними ВООЗ, малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба трапляється перева­жно в тропічних і субтропіч­них областях. Межі її поши­рення збігаються з ареалами комарів роду:

-  Culex

+ Anopheles

-  Aedes

-  Mansonia

-  Culiseta

852.Під час обстеження ліка­рями санітарно-епідеміологіч­ної станції працівників сфери громадського харчування нері­дко виявляється безсимптом-не паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які заражу­ють інших людей. При пара­зитуванні в людини якого збу­дника це можливо?

-  Малярійного плазмодія + Дизентерійної амеби

-  Трипаносоми

-  Дерматотропних лейшманій

-  Вісцеротропних лейшманій

 

853. У жінки в анамнезі два ви­кидні, третьою народилася дитина з багатьма вадами розвитку (відсутні верхні кін­цівки, недорозвинені нижні кі­нцівки). Результатом парази­тування в організмі жінки якого збудника можуть бути ці аномалії розвитку?

-  Entamoeba histolytica

-  Lamblia intestinalis

-  Balantidium coli

-  Trichomonas hominis + Toxoplasma gondii

854. У пацієнта лихоманка з подвійним щоденним підви­щенням до 39-40°С, збільшен­ням селезінки та печінки. Ана­ліз крові показав анемію. Яку хворобу можна запідозрити в пацієнта?

+ Лейшманіоз

-  Гіардіаз

-  Трихомоноз

-  Балантидіаз

-  Трипаносомоз

855.Через три тижні після відрядження в Індію темпе­ратура тіла журналіста вра­нці різко підвищилася, супро­воджувалася ознобом та го­ловним болем. Через кілька го­дин температура знизилася.Напади стали повторюватися через день. Був поставлений діагноз: тропічна малярія. Яка стадія розвитку плазмодія є інфекційною для самки анофе­леса?

-  Шизонти

-  Мерозоїти + Гаметоцити

-  Мікрогамети

-  Спорозоїти

 

856.Під час дослідження мазка крові, узятого від хворої лю­дини й забарвленого за Рома-новським, лікар виявив найпро­стіших і діагностував хворобу Шагаса. Яке найпростіше ви­кликало цю хворобу?

-  Leishmania donovani

-  Toxoplasma gondii

-  Leishmania tropica

-  Trypanosoma brucei + Trypanosoma cruzi

857.У дитини були нудота, блювання й болі в правому під-ребер 'І Під час дослідження випорожнень було знайдено овальні цисти (8-14 мкм) з 2-4 ядрами. Яку хворобу можна запідозрити в пацієнта?

+ Гіардіаз

-  Амебіаз

-  Трихомоноз

-  Трипаносомоз

-  Лейшманіоз

858.У мазку крові пацієнта з малярією знайдено клітини малярійного плазмодія, які за­ймають майже весь еритро­цит. Ядра великі, помітний пі­гмент. Яку стадію еритроци­

?

тарної шизогонії виявлено в

препараті

-  Спорозоїт

-  Трофозоїт

-  Кільцевий трофозоїт + Мерозоїт

-  Ооциста

859.До лікаря-гінеколога звер­нулася жінка зі скаргами, що характерні для запального процесу в піхві. Який вид най­простіших може викликати ці скарги?

-  Plasmodium malariae

-  Toxoplasma gondii

+ Trichomonas vaginalis

-  Entamoeba coli

-  Lamblia intestinalis

 

860.Під час дослідження мазка спинномозкової рідини, забар­вленого за Романовським, було виявлено найпростіших у фо­рмі півмісяця зі звуженим кін­цем, блакитною цитоплазмою й червоним ядром. Про яку хворобу може йти мова?

-  Лейшманіоз

-  Малярія

+ Токсоплазмоз

-  Трипаносомоз

-  Амебіаз

861.Людина, яка проживала в ендемічному осередку, пере­хворіла триденною малярією. Через півтора року після пере­їзду в іншу місцевість захворі­ла малярією знову. Яка най­більш імовірна форма цього захворювання?

-  Суперінфекція

-  Реінфекція

Персистувальна інфекція+ Рецидив


- Вторинна інфекціяПитання із БЦТ, які не ввійшли до основного тексту

Питання. Назвіть збудників природно-осередкових хвороб людини, що належать до підцарства Найпростіших. Варіанти відповідей: а) трипаносо­ми, лейшманії, малярійні плазмодії; б) лямблія, трихомонада урогенітальна, балантидій; в) амеба кишкова, амеба дизентерійна; г) лейшманія вісцеральна, трихомонада ротова; д) трихомонада піхвова, трихомонада ротова, лямблія. Пропонується варіант а як правильний. Дійсно, є природно-осередкові три­паносомоз і лейшманіози, але ж малярія не є природно-осередковою, хоча й поширена в певних районах земної кулі. Ніякі тварини не хворіють на ті види малярії, якими хворіє людина, тому малярія людини є антропонозною енде­мічною хворобою, а "ендемічний" і "природно-осередковий" - це не одне й те саме.

Питання. Описані рецидиви 4-денної малярії, спричинені травмою чи хірургічним втручанням через 10-20 років після першого захворювання. Вибе­ріть найбільш правильне пояснення цього явища: а) протягом тривалого часу після першого нападу в печінці спостерігається шизогонія, а після травми чи операції в кров із печінки потрапляють тканинні мерозоїти. При первинному зараженні в тканини печінки проникають спорозоїти; б) протягом тривалого часу після першого нападу в печінці спостерігається шизогонія, а після трав­ми чи операції в кров із печінки потрапляють тканинні мерозоїти; в) при пер­винному зараженні в тканини печінки проникають спорозоїти 2 типів: одні з них (тахіспорозоїти) починають рости й розмножуватися одразу ж і зумов­люють первинне захворювання, інші (брадиспорозоїти) довгий час зберіга­ються в тканинах печінки; г) після першого нападу в крові довгий час триває еритроцитарна шизогонія при малій кількості еритроцитів, що клінічно не проявляється, а після травми чи операції знижується імунітет і збільшується кількість плазмодіїв; д) протягом тривалого часу після першого нападу в пе­чінці спостерігається шизогонія, а після травми чи операції в кров з печінки потрапляють тканинні мерозоїти. Після першого нападу в крові довгий час триває еритроцитарна шизогонія при малій кількості мерозоїтів. Пропонуєть­ся варіант в як правильний. Але слід зауважити, що ця відповідь лише описує факт зберігання плазмодія в клітинах печінки й не пояснює, чому ж все-таки травма чи операція є стимулом для активізації розмноження збудника. Більш того, відомі випадки повернення малярії через багато років після видужання у відсутності операційного втручання. Та й відповіді дуже довгі.

Питання. Під час мікроскопічного дослідження препарату, приготов­леного з випорожнень хворого на амебну дизентерію й пофарбованого розчи­ном Люголя, виявлено тканинну форму дизентерійної амеби (еритрофаг). Для якої форми амебіазу характерні такі результати дослідження? Варіан­ти відповідей: а) хворий є носієм дизентерійних амеб; б) хворий перебуває на стадії ремісії; в) хворий страждає хронічною формою амебної дизентерії; г) хворий страждає гострою формою амебіазу; д) у хворого рецидив амебіазу. Пропонується варіант г як правильний. Але варіант д теж буде правильний, бо рецидив - це повернення симптомів хвороби, і при рецидиві амебіазу бу­дуть як раз виявлятися тканинні форми амеби.164

862.ГЕЛЬМІНТИУ хворого збільшена печін­ка, нудота, підвищена темпе­ратура, печінкові коліки. У фекаліях виявлені великі (140*80 мкм) жовті овальні яйця із кришечкою. Яке це може бути захворювання?

+ Фасціольоз

-  Опісторхоз

-  Аскаридоз

-  Ехінококоз

-  Дикроцеліоз

863.Що з переліченого є лабо­раторною експертизою три­хінозу?

-  Овоскопія фекалій

-  Овоскопія сечі

-  Виявлення паразитів і їх яєць у зіскрібку з періанальної ділянки

 

-  Овоскопія дуоденального вмісту + Біопсія м'язів

864.Хворий, що проживав у Західному Сибіру, скаржить­ся на слабість, зниження апе­титу, нудоту, головний біль, біль у правому підребер'ї. Лю­бить рибу й свинину. Який ге­льмінтоз слід передбачити?

-  Аскаридоз

-  Теніоз

-  Дифілоботріоз

-  Трихінельоз + Опісторхоз

865. Санстанція заборонила
продаж партії риби, зараже-
ної плероцеркоїдами. Ці
личи-
нки
можуть викликати:

-  трихінельоз

-  анкілостомоз + дифілоботріоз

 

-  теніоз

-  трихоцефальоз

866.Дитина неспокійно спить, уві сні скрегоче зубами, розчу­хує періанальну зону. Виявлено тонкі білі черв'яки завдовжки 1 см із загостреними кінцями. Про який гельмінтоз можна подумати?

-  Трихоцефальоз

-  Аскаридоз

-  Трихінельоз + Ентеробіоз

-  Стронгілоїдоз

867.     У хворого з вираженою
анемією й алергічними про-
явами у фекаліях виявлено ма-
ленькі рухомі черв'ячки черво-
ного кольору величиною 1 см.
Яка хвороба найбільш імовір-
на?

-  Аскаридоз

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології