О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-   Уживання в їжу риби

 

923.Під час мікроскопії фека­лій хворого, що повернувся на Україну зі Східного Сибіру, виявлено дрібні жовтуваті яйця, що нагадують огіркове насіння. Лікар поставив діаг­ноз: опісторхоз. Яким шляхом відбулося зараження?

-   При поїданні м'яса диких ссав­ців

-   При питті некип'яченої води

-   При поїданні морської риби

-   При поїданні прісноводних раків і крабів

+ При поїданні прісноводних риб

924.У вівчаря, який пас овець під охороною собак, з'явився біль у грудях, кровохаркання. Рентгенологічно в легенях ви­явлено круглясте утворення. Імунологічні реакції підтвер­дили попередній діагноз. За­раженню яким із перелічених гельмінтів відповідають ці симптоми?

-   Печінковим сисуном

-   Стьожаком широким

 

-   Ціп'яком карликовим + Ехінококом

-   Легеневим сисуном

925.Для профілактики якого гельмінтозу необхідно додер­жуватися правил особистої гігієни?

-   Трихінельозу

-   Теніаринхозу + Альвеококозу

-   Опісторхозу

-   Дифілоботріозу

 

926.У хворого з жовтянични­ми склерами й шкірою, болями в ділянці печінки після рентге­нологічного обстеження вияв­лений міхур із дочірніми міху­рами, що містять сколекси. Хто може паразитувати в організмі?

 

-  Трихінела

-  Свинячий ціп'як

-  Карликовий ціп'як + Ехінокок

-  Широкий стьожак

927.Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на наявність у ви­порожненнях утворень, що нагадують локшину. У лабо­раторії їх ідентифікували як зрілі членики озброєного ціп'я­ка. Яка діагностична ознака була використана?

-  Кількість жовточників

-  Розміщення цируса + Кількість гілок матки

-  Кількість сім'яників

-  Кількість часток яєчників

До лікаря звернулася жін­ка зі скаргами на загальну сла­бість, порушення процесів травлення, біль у животі. Під час обстеження в неї виявлено анемію, яка пов'язана з дефі­цитом вітаміну B12. З анамне­зу відомо, що, проживаючи на Далекому Сході, вона часто вживала в їжу риб'ячу ікру. Лабораторне дослідження фекалій виявило наявність у них яєць гельмінта, які мали овальну форму, жовтий колірі кришечку на одному з полю-сів[12] . Яке захворювання в паці­єнтки?

-  Ехінококоз

-  Трихінельоз

+ Дифілоботріоз

-  Теніоз

-  Аскаридоз

 

929.У сім'ї батько захворів на трихінельоз. Які треба прове­сти профілактичні заходи, щоб не було зараження інших членів сім'ї?

-  Санобробку приміщення

-  Лікування хворого

-  Ізолювання хворого + Ніяких заходів

-  Запобіжне щеплення

930.Самка круглого черв'яка до 1 см, самець 0,5 см. Живуть у нижніх відділах тонкого ки­шечнику. Яйця безбарвні, ма­ють асиметричну форму. Де дозрівають яйця цих гельмін­тів?

-  У воді

+ На шкірі людини

-  На ґрунті

-  У кишечнику людини

-  У проміжному хазяїні

931.Внаслідок недотримання правил особистої гігієни до людини з їжею потрапило кі­лька інвазійних яєць Ascaris lumbricoides. Ретельна овоге-льмінтоскопія фекалій через три місяці та півроку засвід­чила відсутність зрілих пара­зитів у кишечнику цієї людини. Це сталося тому, що:

-   зрілі паразити починають виді­ляти інвазійні яйця не раніше ніж через рік після інвазії

+ паразити не змогли подолати захисні бар'єри організму люди­ни й пройти необхідні для дося­гнення статевої зрілості стадії розвитку

-   яйця паразитів слід було визна­чати на періанальних складках

-   цей паразит не є інвазійним для людини

-   паразит живе не довше 1 міся­ця, тому яєць у фекаліях не мо­гло бути

 

932.Лікування хворого на запа­лення легень суттєво не поле­гшило його стан. Він почав скаржитися на біль у животі, нудоту та інші розлади трав­лення, погіршення загального стану. Призначений лікарем лабораторний аналіз фекалій виявив наявність яєць гельмі­нта овальної форми, укритих товстою горбистою оболон­кою. Який діагноз можна встановити на підставі наве­дених даних?

-  Фасціольоз

- Трихоцефальоз + Аскаридоз

-  Ентеробіоз

-  Дифілоботріоз

933.Під час аналізу крові хво­рого на паразитарне захворю­вання (глистяна інвазія) у кро­ві виявляється підвищення: + еозинофілів

-  базофілів

-   тромбоцитівмоноцитів

-   лімфоцитів

934.Дитина звернулася в полі­клініку зі скаргами на загальну слабість, головний біль, ка­шель із виділенням харкотин­ня, іноді із прожилками крові. Під час обстеження в харко­тинні виявлено личинки гель­мінта. Для якої паразитарної інвазії це характерно?

-   Дракункульозу

-   Теніозу

-   Трихоцефальозу

-   Ентеробіозу + Аскаридозу

935.В осередку, де зареєстро­вано спалах трихінельозу, не­обхідно виявити всіх осіб, за­ражених на трихінельоз. Який метод діагностики необхідно застосувати? + Імунологічні реакції

-   Дослідження слини

-   Копрологічні дослідження

-   Рентгенологію

-   Біопсію м'язів

 

936.У дитячому садку виявле­но двоє дітей із гостриками. Який профілактичний захід треба провести, щоб не допу­стити зараження інших ді­тей?

-  Добре  проварювати  м'ясо та рибу

-   Не треба ніяких заходів

-   Добре мити фрукти та овочі + Провести дезінфекцію іграшок

-   Зробити запобіжні щеплення

937.Назвіть, які з перелічених нижче гельмінтозів можуть бути   причиною хронічного апендициту:

+ аскаридоз,  ентеробіоз, трихо­цефальоз

-   трихінельоз, анкілостомоз, па-рагонімоз

-   вухереріоз, трихінельоз, анкіло­стомоз

-  бругіоз, лоаоз, опісторхоз

-   теніоз, трихоцефальоз, фасціо-льоз

 

938.Людина одночасно може бути облігатним остаточним хазяїном та факультативним проміжним хазяїном такого гельмінта з типу Плоскі чер­в'яки:

-  стьожак широкий

-  ехінокок

+ свинячий ціп'як (ціп'як озброє­ний)

-  альвеокок

-   бичачий ціп'як (ціп'як неозброє­ний)

939.У хворої людини на шкірі відмічаються папіломатозні вирости, трофічні виразки, слоновість нижніх кінцівок, набряки статевих органів, об­личчя, рук. Яке захворювання можна запідозрити?

-  Аскаридоз

-  Анкілостомоз

-  Трихінельоз

-  Парагонімоз + Вухереріоз

До педіатра звернулася дружина рибака, у дитини якої трапляються напади, су­доми, іноді із втратою свідо­мості. Під час лабораторного дослідження у фекаліях дити­ни виявили яйця овальної фор­ми, сіруватого кольору, із кри­шечкою на одному полюсі й невеличким горбочком на ін­шому. Який гельмінт може спричинити дане захворюван­ня дитини?

-  Котячий сисун

+ Стьожак широкий

-  Печінковий сисун

-  Волосоголовець

-  Ланцетоподібний сисун

 

941. У хворої дитини періодич­но з'являються рідкі випорож­нення, іноді біль у ділянці жи­вота, нудота, блювання. Зі слів матері, одного разу в ди­тини із блювотними масами виділився гельмінт веретено­подібної форми розміром 20 см. Яке захворювання може бути причиною такого стану?

-  Анкілостомоз

-  Трихоцефальоз

-  Дракункульоз + Аскаридоз

-  Трихінельоз

942. У лікарню прийнятий хво­рий із попереднім діагнозом: трихінельоз. Уживання якої їжі могло спричинити це за­хворювання?

-  Риби

-  Яловичини

-  Раків

-  Крабів

+ Свинини

943.Виділяють п'ять клінічних форм цистицеркозу: епілеп­тичну, псевдотуморозну, гі-пертензійно-гідроцефалічну, псевдопаралітичну, порушення мозкового кровообігу. Причина будь-якої форми цистицеркозу полягає в тому, що людина є:

-  облігатним остаточним госпо­дарем ціп'яка озброєного

+ факультативним проміжним го­сподарем ціп'яка озброєного

-  облігатним остаточним госпо­дарем ціп'яка неозброєного

-  факультативним проміжним го­сподарем ціп'яка неозброєного

-  остаточним господарем печін­кового сисуна

944. Личинки яких нематод
здійснюють під час циклу роз-
витку міграцію по кров'яному
руслу людини?

+ Анкілостоми, трихінели, аска­риди

-  Волосоголовця, вугриці кишко­вої, філярій

-  Аскариди, гострика, кривоголо-вки

-  Гострика, некатора, аскариди

-  Волосоголовця, анкілостоми, вугриці кишкової

945.Дорослі філярії паразиту­ють у різних органах людини. Личинки (мікрофілярії) цирку­люють у крові, їх активність неоднакова протягом доби. Те, що в одних видів філярій личи­нки з'являються в периферич­ній крові вночі, а в інших -удень, є проявом:

-  здатності проникнути в колючий ротовий апарат проміжного ха­зяїна тільки при досягненні ін­вазійної стадії

-  пристосованості паразита до добового ритму життєдіяльності людини

-  залежності розвитку мікрофіля-рій у проміжного хазяїна від те­мпературних умов

+ пристосованості   паразита до
активності комах-переносників

-   необхідності потрапити в тіло остаточного1 хазяїна, де личинка линяє двічі[13]

 

946.Під час дегельмінтизації у фекаліях хворого виявлено дов­гі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Ширина члеників перевищує довжину, у центрі членика виявлено мат­ку розеткоподібної форми. Який гельмінт паразитує у хворого?

Ціп'як озброєний + Стьожак широкий

-  Альвеокок

-  Ціп'як неозброєний

-  Ціп'як карликовий

947.Хто з гельмінтів є гема-тофагом?

-  Аскарида

-  Гострик

+ Кривоголовка

-  Ришта

-  Трихінела

948.У жителів деяких районів Дніпропетровської області весною 1999 року після спо­живання в їжу свинини, яка не пройшла належної ветеринар­но-санітарної експертизи, по­чали з'являтися набряки повік та обличчя, головний та м'я­зові болі, висока температура, загальна слабість, кишкові розлади. Лікар дослідив шма­точки литкових м'язів хворих, у яких знайшов личинки, укри­ті капсулами. Який діагноз по­ставив лікар хворим?

-  Трихоцефальоз

-  Анкілостомідоз

-  Опісторхоз

-  Ехінококоз

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології