О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  Калію хлорид

-  Етанол

69.   Хромосоми еукаріотичних клітин складаються в основ­ному із хроматину - комплексу дволанцюгової ДНК і п'яти фракцій гістонових білків, утворюючи при цьому нуклео-соми. Який гістон стабілізує1 нуклеосомну структуру?

-  Н

-  Нз

-  Н

+ Н1

-  Н4

70.   Під час дослідження амні-отичної рідини, одержаної в результаті амніоцентезу (проколу амніотичної оболон­ки), виявлено клітини, ядра яких містять статевий хро­матин (тільце Барра). Про що це може свідчити?

+ Розвиток плода жіночої статі

-  Розвиток плода чоловічої статі

-  Генетичні порушення розвитку плода

-  Трисомію

-  Поліплоїдію

 

71.  Під час вивчення клітин підшлункової залози за допо­могою електронного мікро­скопа було виявлено органелу, що складається з великої кіль­кості комірок, каналів, цис­терн та з'єднується із плаз-молемою. Яка це органела?

-  Мітохондрія

-  Центросома

-  Лізосома

+ Ендоплазматичний ретикулум

-  Пероксисома

72.   В одну з фаз сперматоге­незу спостерігаються зміни ядра й цитоплазми сперма-тид, які зумовлюють утво­рення зрілих статевих клітин. Назвіть фазу гаметогенезу:

-  проліферація

-  дозрівання

-  росту

-  розмноження + формування

73.  Відомо, що білки тубуліни входять до складу мікротру-бочок і беруть участь у фор­муванні веретена поділу. В якому періоді мітотичного циклу вони синтезуються?

 

-   Постмітотичний період інтерфа-зи

-   Мітоз

-  Синтетичний період інтерфази + Постсинтетичний період інтер-

фази

-   Пресинтетичний  період інтер-фази

Біля ядра виявлено органе-лу, що складається із двох ци­ліндрів, утворених мікротру-бочками й розміщених перпен­дикулярно один до одного. Бу­ло з'ясовано, що ця органела -складова мітотичного вере­тена поділу у тваринних клі­тинах. Як вона називається?

-   Мітохондрія

-   Ендоплазматичний ретикулум

-   Рибосома

-   Лізосома

+ Центросома

75.   У клітинах м'язової тка­нини відбувається інтенсив­ний аеробний процес утворен­ня й накопичення енергії у ви­гляді макроергічних зв'язків АТФ. В якій органелі відбува­ються ці процеси?

-   Лізосомі

-   Ендоплазматичному ретикулумі

-   Клітинному центрі + Мітохондрії

-   Пероксисомі

76.   Ядра клітин обробили пре­паратом, який зруйнував структуру гістонів. Які ком­поненти клітини зміняться внаслідок цього насамперед?

-   Мітохондрії

-   Ядерна оболонка

-   Рибосоми + Хромосоми

-   Плазматична мембрана

77.   Під час проведення експе­рименту культуру клітин, що діляться шляхом мітозу, об­робили речовиною, яка зруйну­вала веретено поділу. Яка ре­човина була використана в цьому експерименті?

-   Пеніцилін + Колхіцин

-  Гістамін

-  Метанол

-  Йод

 

78.  Відомо, що старіючі епі­теліальні клітини відмира­ють. Які органоїди клітин за­безпечують їх видалення у внутрішніх органах?

-  Рибосоми

-  Мітохондрії

-  Пластиди + Лізосоми

-  Комплекс Гольджі

79.  У студента 18 років вияв­лено збільшення щитоподібної залози. При цьому був підви­щений обмін речовин, збільше­на частота пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсе-креції гормону тироксину. Які органели клітин щитоподібної залози найбільше відповіда­ють за секрецію й виділення гормонів?

+ Комплекс Гольджі

-  Мітохондрії

-  Рибосоми

-  Центросоми

-  Лізосоми

80.  Проводиться каріотипу-вання клітин здорової людини. У каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хро­мосому. Якою хромосомою во­на може бути?

-  Хромосомою групи C

-  Хромосомою групи A

-  X-хромосомою + Y-хромосомою

-  Хромосомою групи B

-   Під час підготовки до за-
ступінь мутабільності геному

+ злиті еукаріо1тичні клітини, клі­тинні гібриди1

-   клітини, які трансформовані чу­жорідною ДНК

-   гібриди,    отр2имані внаслідок схрещування2

-   гібриди цитрусових сортів рос­лин

 

82.   Який процес у клітині за­безпечує постійність кількос­ті хромосом3 ?

-  Амітоз + Мітоз

-  Ендомітоз

-  Мейоз

-  Політенія

83.   В одному з органоїдів клі­тини відбувається завершення побудови білкової молекули та утворення комплексу білкових молекул із вуглеводами, жира­ми. Який це органоїд?

-  Ендоплазматичний ретикулум

-  Лізосоми + Комплекс Гольджі

-  Рибосоми

-  Мітохондрії

 

84.  Кількість яких структур збільшена в політенних хромо­сомах?

-  Хроматид

-  Мікрофібрил + Хромонем

-  Нейрофібрил

-  Міофібрил

85.   Під дією деяких хімічних речовин у клітині пошкоджено формування субодиниць рибо­сом. Внаслідок цього безпосе­редньо буде припинено синтез:

-  вуглеводів + білків

-  ліпідів

-  ДНК

-  РНК

86.  Відомо, що клітинний цикл складається з декількох послі­довних перетворень у клітині. На одному з етапів відбува­ються процеси, що підготов­ляють синтез ДНК (збільшу­ється кількість РНК і білка). В який період життя клітини це відбувається?

-  Синтетичний період

-  Період цитокінезу + Пресинтетичний період

-  Період транскрипції

-  Постсинтетичний період

В одній із фаз мейозу в лю­дини утворюються ядра, що мають 23 хромосоми з диплої-дним набором ДНК4. Як нази­вається ця фаза мейозу?+ Телофаза I

-  Інтерфаза

-  Анафаза I

-  Телофаза II

-  Метафаза II

 

88.  Органоїди - це постійні диференційовані ділянки ци­топлазми, що мають певну будову й функції: ендоплазма­тичний ретикулум, рибосоми, лізосоми, мітохондрії, плас­тинчастий комплекс, клітин­ний центр, мікротрубочки, пластиди. Які клітинні компо­ненти відкрито з допомогою електронного мікроскопа?

-  Ядро

-  Пластинчастий комплекс Голь-

джі

-  Лізосоми

+ Гіалоплазма, ендоплазматич­ний ретикулум, рибосоми

-  Мітохондрії

89.  Цитогенетичні дослі­дження показали, що кожна хромосома диференційована на два типи різних за забарв­ленням ділянок. Ділянки, які слабо забарвлюються ядерни­ми барвниками, отримали на­зву:

-  кінетохору

-  центромери

-  гетерохроматину

-  ядерцевого організатора + еухроматину

90.  Мітохондрії - двомембран-ні органоїди; лізосоми й ком­плекс Гольджі - одномембран-ні. Які органоїди клітини не мають мембрани?

-  Лізосоми, мітохондрії + Рибосоми, центросома

-  Пероксисоми, рибосоми

-  Пластинчастий комплекс Голь-

джі

-  Пластиди

 

91.  Під час дії на культуру клітин розчином колхіцину з'являється велика кількість метафазних пластинок, що свідчить про зупинення мітозу на стадії метафази. Який ор­ганоїд зазнає руйнування й не виконує свою функцію при мі­тозі?

-  Апарат Гольджі

-  Лізосоми

-  Мітохондрії + Мікротрубочки

-  Ендоплазматичний ретикулум

92.  У певних клітинах дорослої людини протягом її життя не спостерігається мітоз, і кіль­кісний уміст ДНК залишаєть­ся незмінним. Як називаються такі клітини?

-  Гепатоцити

-  Сперматогонії

-  Епітеліоцити рогівки ока + Нейрони

 

-   Клітини   червоного кісткового мозку

93.  Унаслідок дії гамма-випро­мінювання  втрачена ділянка хромосоми. Який вид хромо­сомної мутації має місце? + Делеція

-  Дуплікація

-  Інверсія

-   Внутрішньохромосомна транс-локація

-  Міжхромосомна транслокація

Прокаріоти - доядерні ор­ганізми, які не мають типово­
го ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал у них представлений однією кільце­вою ниткою молекули ДНК. Як називається генетичний ма­теріал прокаріотів? + Генофор

-  Ядро

-  Віріон

-  Мікопла1зма

-  Ядерце1

 

95.  До складу рибосом входять білок і рибосомальна РНК -РНП, рибонуклеопротеїд. Де формуються субодиниці рибо­сом?

-  У мітохондріях

-  У комплексі Гольджі

-   На канальцях ендоплазматич­ного ретикулума

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології