О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

+ Трихінельоз

949.У хворого спостерігають­ся тяжкі розлади травлення. У його фекаліях виявлено зрілі нерухомі членики ціп'яка; ма­тка в кожному з них має 7-12 бічних відгалужень. Який ге­льмінт паразитує у хворого?

+ Ціп'як озброєний

-  Ціп'як неозброєний

-  Стьожак широкий

-  Ціп'як карликовий

-  Ехінокок

950.Під час мікроскопії мазка фекалій школяра виявлено жо­вто-коричневого кольору яйця з горбистою оболонкою. Яко­му гельмінту вони належать?

-  Гострику

+ Аскариді людській

-  Ціп'яку карликовому

-  Волосоголовцю людському

-  Стьожаку широкому

951.У фекаліях хворого з роз­ладами травлення, злоякісною анемією виявлено членики ці­п'яка з розеткоподібною мат­кою. Яке це захворювання може бути?

-  ГіменолепідозТеніоз

-  Ехінококоз

-  Теніаринхоз

+ Дифілоботріоз

952.Шахтар 48 років скар­житься на слабість, головний біль, запаморочення, почуття важкості в шлунку. Раніше в нього були сильна сверблячка шкіри ніг, кропив'янка. Під час дослідження виявлено недокрі­в'я. У своїх фекаліях хворий іноді бачив маленьких рухомих черв'яків червоного кольору ве­личиною приблизно 1 см. Яку найбільш імовірну хворобу може запідозрити лікар?

-  Трихоцефальоз

-  Аскаридоз

-  Трихінельоз + Анкілостомоз

-  Дракункульоз

953.Виберіть правильний життєвий цикл для Taenia solium:

+ яйце - онкосфера - фінна (цис-тицерк)

-   яйце - мірацидій - спороциста -редія - церкарія - метацеркарія

-   яйце - личинка - дорослий ор­ганізм

-   яйце - рабдитна личинка -філярієподібна личинка - доро­слий організм

-   яйце - рабдитна личинка -стронгілоїдна личинка - філярі-єподібна личинка - дорослий організм

954.До інфекційної лікарні по­трапив хворий зі скаргами на шкірний свербіж, кропив'янку, підвищену температуру. Під час обстеження у хворого бу­ли виявлені інфільтрати в ле­генях, бронхіт, еозинофільний лейкоцитоз у крові, який дося­гав 50%, у фекаліях були вияв­лені личинки розміром 0,2­0,5 мм. Про який гельмінтоз іде мова?

-  Аскаридоз

-  Ентеробіоз + Стронгілоїдоз

-  Анкілостомоз

-  Парагонімоз

 

955.Хворий госпіталізований до лікарні зі скаргами на болі в кишечнику, проноси, запамо­рочення, втрату апетиту, за­дишку й періодичну лихоманку. У результаті лабораторних обстежень у фекаліях хворого були виявлені яйця овальної[14] форми з великим боковим ши­пом. Який вид гельмінта міг спричинити подібну клінічну картину?

-  Paragonimus ringeri

-  Schistosoma hematobium + Schistosoma mansoni

-  Schistosoma japonicum

-  Clonorchis sinensis

Хворий був у тривалому відрядженні в Судані. Через місяць після повернення звер­нувся до офтальмолога зі ска­ргами на болі в очах, набряки повік, сльозоточивість і тим­часове ослаблення зору. Під кон'юнктивою ока були вияв­лені гельмінти із прозорим ниткоподібним тілом і розмі­ром 50-70 мм. Який діагноз може поставити лікар?

-   Бругіоз

-   Онхоцеркоз

-   Трихоцефальоз + Лоаоз

-   Вухереріоз

957.До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у печінці, нудоту. У нього виявлено у фекаліях яйця завбільшки 130­145 мкм, овальні, з тонкою, гладенькою оболонкою, яка добре виражена. Колір яєць жовтуватий. Внутрішній уміст зернистий, однорідний. На одному полюсі видно кри­шечку. Якому гельмінту на­лежать ці яйця?

-   Ланцетоподібному сисуну + Печінковому сисуну

-   Котячому сисуну

-   Ехінококу

-   Стьожаку широкому

 

958.У хворої протягом трьох тижнів спостерігаються ча­сті проноси, які нерідко чер­гуються із запорами. Лікар запідозрив стронгілоїдоз. Який матеріал необхідно направити на лабораторне обстеження для знаходження збудника й підтвердження діагнозу?

+ Мокротиння, дуоденальний уміст, фекалії

-   Фекалії, сечу

Зіскрібок із періанальних скла­док

-   Мокротиння, кров

-   Кров, фекалії, сечу

959.Яким чином людина зара­жається ехінококозом?

 

-  При  оброблянні тушок диких тварин

+ При контакті із собаками

-  При вживанні лісових ягід

-  При вживанні ехінококозної пе­чінки

-  При вживанні недостатньо тер­мічно обробленої яловичини

960.     Які з перелічених гельмін-
тозів є контагіозними для лю-
дини?

-  Гіменолепідоз, опісторхоз

-  Теніоз, гіменолепідоз

-  Ехінококоз, ентеробіоз

-  Аскаридоз, ентеробіоз

+ Гіменолепідоз, ентеробіоз

961.Дитина 10 років скар­житься на слабість, нудоту, дратівливість. На білизні знайдено гельмінти білого ко­льору завдовжки 5-10 мм. Під час мікроскопії зіскрібка з пе-ріанальних складок виявлено безбарвні яйця форми несиме­тричних овалів. Який гельмінт паразитує в дитини?

-  Аскарида людська

 

-  Кривоголовка дванадцятипала + Гострик

-  Трихінела

-  Волосоголовець

962.    Ехінококоз належить до
найбільш небезпечних гельмі-
нтозів людини, який потребує
хірургічного втручання. Який
метод застосовують для ла-
бораторної діагностики цього
захворювання?

-  Рентгенологічний

-  Овогельмінтоскопію + Імунологічний

-  Ларвогельмінтоскопію

Біологічні проби963.Дитина неспокійно спить, уві сні скрегоче зубами, часто розчухує ділянку анального отвору. Під час огляду на бі­лизні виявлено гельмінти дов­жиною до 1 см ниткоподібної форми білого кольору. Під час дослідження зіскрібка з пері-анальних складок виявлено на­явність асиметричних безбар­вних яєць невеликого розміру. Як називається гельмінт, що паразитує в дитини?

-  Аскарида людська

-  Волосоголовець людський

-  Трихінела

-  Вугриця кишкова + Гострик

 

964.Під час обстеження хво­рому встановлено діагноз: опісторхоз. Під час уживання яких продуктів збудник опіс-торхозу міг потрапити в ор­ганізм хворого?

+ Недостатньо термічно оброб­леної риби

-  Немитих фруктів

-  Фінозної свинини

-  Печінки хворих тварин

-  Фінозної яловичини

965.При вживанні людиною свинини, яка не пройшла вете­ринарного контролю, можна заразитися:

-  гіменолепідозом + теніозом

-  ехінококозом

-  теніаринхозом

-  фасціольозом

966.Під час мікроскопії зіскрі-бка з періанальних складок у дитини виявлено безбарвні яй­ця, що мають форму несиме­тричних овалів, розміром 50*23 мкм. Якому гельмінту належать ці яйця?

-  Аскариді людській

-  Кривоголовці дванадцятипалій

-  Волосоголовцю людському + Гострику

-  Карликовому ціп'яку

 

967.У ході операції в червопо­дібному відростку людини ви­явлено гельмінти білого ко­льору завдовжки 40 мм із то­нким ниткоподібним переднім кінцем. Під час попереднього обстеження у фекаліях хворо­го виявлено яйця овальної фо­рми із пробочками на полюсах. Якого гельмінта було виявлено під час операції?

-  Гострика

-  Вугрицю кишкову

+ Волосоголовця людського

-  Аскариду людську

-  Кривоголовку дванадцятипалу

968.Хворий, що приїхав в Укра­їну з Австралії, звернувся до лікаря-уролога зі скаргами на біль під час сечовипускання. У сечі, узятій на аналіз у денний час, виявлено яйця з характер­ним шипом. Про яке захворю­вання це свідчить?

-  Шистосомоз кишковий

-  Шистосомоз японський

-  Опісторхоз

-  Дикроцеліоз

+ Шистосомоз урогенітальний 969.Відомо, що деякі гельмін­ти на личинковій стадії пара­зитують у м'язах річкової ри­
би. На який гельмінтоз може захворіти людина, уживаючи напівсиру річкову рибу?

-   Теніоз

+ Дифілоботріоз

-   Трихінельоз

-   Теніаринхоз

-   Дикроцеліоз

 

970.Під час розтину трупа жінки в тканинах головного мозку патологоанатом виявив личинки стрічкових черв'яків1

-    цистицерки. Якому з наведе­них гельмінтів вони нале­жать?

-   Taeniarhynchus saginatus

-   Echinococcus granulosus

-   Hymenolepis nana + Taenia solium

-   Alveococcus multilocularis

971.Під час дегельмінтизації у хворого з фекаліями виділився гельмінт довжиною до 2 м. Ті­ло складається зі члеників, має маленьку голівку з гачками й чотирма присосками. Який ге­льмінт паразитував у людини?

-   Ціп'як карликовий

-   Ціп'як неозброєний

-   Ехінокок

-   Стьожак широкий + Ціп'як озброєний

972.До терапевтичного відді­лення потрапив хворий зі скар­гами на головний біль, судомні напади. Під час обстеження хворого виявлено підвищений внутрішньочерепний тиск, бо­лі при надавлюванні на повіки. З анамнезу відомо, що хворий часто вживає свинину, купле­ну на ринку. Про який гельмі­нтоз може йти мова?

-  Теніаринхоз

-  Дифілоботріоз + Цистицеркоз

-  Трихінельоз

-  Гіменолепідоз

 

973.Ця нематода характери­зується прямим розвитком без міграції. Яйця потребують 25­30 днів для дозрівання в ґрун­ті. Уживання овочів, ягід або питної води, забруднених зрі­лими яйцями, може призвести до інфікування людини. Який це вид гельмінта?

+ Волосоголовець

-  Аскарида

-  Гострик

-  Ехінокок

-  Стьожак широкий

974.Мати знайшла в 5-річної доньки на білизні гельмінтів білого кольору довжиною 0,5­1 см, ниткоподібної форми із загостреними кінцями й до­ставила їх у лабораторію. Яке захворювання спричинюють ці паразити?

-  Дифілоботріоз

-  Теніоз

-  Опісторхоз + Ентеробіоз

-  Аскаридоз

975.До районної лікарні одно­часно потрапили 18 хворих у тяжкому стані (висока тем­пература, набряки обличчя та шиї, біль у м'язах). Двоє невдо­взі померли. Опитування хво­рих виявило, що всі вони - ме­шканці одного села та були тиждень тому на родинному святі свого односельчанина. Яке паразитарне захворюван­ня можна запідозрити?

-  Аскаридоз

-  Токсоплазмоз

-  Трихоцефальоз

-  Стронгілоїдоз + Трихінельоз

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології